Р Е Ш Е Н И Е

 

308                                              29.09.2017 г.                         гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa двадесет и девети септември                                   две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                          ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                              АТАНАС АТАНАСОВ

Секретар ……………………………………………………………………………

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1357 по описа за 2017 година.

 

 

          Производството е по реда на чл. 435, ал.2 ГПК.

Образувано е по жалба на К.Й.Р. срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 17.07.2017 г. на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ Г.И. с peг. № 765, с район на действие Старозагорски окръжен съд по изпълнително дело № 1216/2015 год.  Жалбоподателят Р. твърди, че в законоустановения 7-дневен срок от получаване на уведомлението на датата 18.07.2017 год. за изготвеното постановление за възлагане обжалва пред съда същото по отношение на недвижимите имоти, подробно описани в жалбата и съответно в постановлението за възлагане от 17.07.2017 год. Жалбоподателката Р. твърди в жалбата си подадена по реда на чл.435, ал.3 от ГПК, че са налице нарушения при наддаването при публичната продан, като имотите не били възложени на купувача, предложил най-високата цена. Също така имотите били спечелени от купувач който се явявал взискател по делото.

Освен това твърди, че наддавателинте предложения на взелите участие в публичната продан лица по изп. дело не съдържали необходимите реквизити, предвидени в чл.489 от ГПК, както и индивидуализацията на имота в с. Хрищени, както и посочването на предлаганата цена с цифри и думи.

 

Твърди, също че в протокола за обявяване на наддавателните предложения от 20.06.2017 год. обявения за купувач И.Р. не бил вписан като такъв и тя като длъжник не била уведомена за това. Твърди, че и всички последващи действия били незаконосъобразни. Моли за отмяна на постановлението за възлагане от 17.07.2017 год.

 

Взискателя по изпълнителното дело „Сосиете женерал Експресбанк“ АД, са депозирали възражение по подадената жалба, с което вземат становище, че същата се явява недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а ако бъде разгледана по съществото си да бъде оставена без уважение като неоснователна и недоказана. Подробни съображения за това са изложени в писменото възражение на взискателя по изпълнителното дело „Сосиете женерал Експресбанк“ АД.

 

ЧСИ Г.И. с рег. № 868 на КЧСИ излага мотиви по обжалваните действия в срока по чл. 436, ал. 3 ГПК. Поддържа, че не са налице нарушения при провеждане на публичните продани, поради което намира жалбата за неоснователна.

 

          Приложено е фотокопие от изпълнителното производство.

 

Старозагорски окръжен съд, след като взе предвид доводите в жалбата и прецени данните по делото, намира за установено следното:

 

Изпълнителното производство под № 1216/2015 год. по описа на ЧСИ Г.И.е образувано по молба с вх. № 14003 от 17.07.2015 год. на взискателя „Сосиете Женерал Експресбанк" АД срещу солидарните длъжници „Соккер България" ООД с ЕИК 123750631, И.И.Р. с ЕГН ********** и К. Йорданов Р. с ЕГН **********. Към молбата е бил приложен изпълнителен лист от 22.06.2015г., изд. по ч. гр. дело №3048/2015г. по описа на Районен съд — Стара Загора.

Взискателят „Сосиете Женерал Експресбанк" АД е обезпечен кредитор, в чиято полза ипотекарните длъжници К.Й.Р. с ЕГН **********, И.И.Р. с ЕГН **********, Р.Г.К.с ЕГН **********, Р.А.К.с ЕГН ********** и И.Г.Р.с ЕГН **********, са учредили договорна ипотека, вписана в СВ — Стара Загора в том 1, акт № 14/2014 год., Вх. Рег. № 263 от 14.01.2014 год. върху процесния недвижим имот, представляващ: ДВОРНО МЯСТО с площ от 833/850 кв.м, находящо се в с. Хрищени, общ. Стара Загора, ЕКАТТЕ 77476, съставляващо имот № 513 от кадастрален район 501, за който е образуван урегулиран поземлен имот— парцел V-513 в квартал 41 по плана за регулация одобрен с Решение № 128/03.06.2004 г. на Общински съвет — Стара Загора (бивш парцел II — 125 в кварта./ 41 по стария план на селото, както е записан  в нотариален акт -№ …, том …, нот. дело № …г.), с площ на УПИ 901 кв. м, при граници на същия; от североизток—кад. № 501.9504 —улица на Кооперация “Лоза" с. Хрищени, от изток— имот № 501.514 — парцел 17- 514 — поземлен имот на И.К.М., от юг -имот № 501.51Е — парцел X — 518 — поземлен имот на И.Г.Р., от югозапад — кад.№ 501.9514 — дере на Кооперация „Лоза" с. Хрищени и от северозапад — имот № 501.512 — парцел IV — 512 — поземлен имот на С.И.М., а по скица: представлява имот № 501.513, за които е образуван УПИ V в квартал № 41 по плана за регулация на с. Хрищени, одобрен със заповед № 128 от 03.06.2004 г. на Общински съвет — Стара Загора, с площ на имота от 901 кв. м, като УПИ V е отреден за жилищно застрояване, при граници по скица: имот 501.9504 — Улица на Община Стара Загора, имот 501.512 — поземлен имот на С.И.М., имот № 501.9514 — дере - Община Стара Загора, имот № 501.518 - поземлен имот на И.Г.Р. и имот 501.514 — поземлен имот на И.К.М., ведно с построените в дворното място едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 87,17 кв.м съгласно Разрешение за строеж и заключение на вещо лице по делото, а съгласно Удостоверение за данъчна оценка с площ от 60 кв.м и лятна кухня.

 

Съгласно молбата на взискателя за образуване на делото съдебният изпълнител е наложила възбрана върху процесния недвижим имот, вписана в СБ — Стара Загора в том 3, акт №63, вх.рег. № 9523/21.08.2015 год.

ЧСИ И. е връчила и покани за доброволно изпълнение до длъжниците, както и съобщения до ипотекарните длъжници за започналото принудително изпълнение, както следва:

на длъжника „Соккер България" ООД — на 26.08.2015г.;

на длъжника И.И.Р.— на 26.08.2015г.;

на длъжника К.Й.Р. — на 24.08.2015г.;

на ипотекарния длъжник И.И.Р. — на 26.08.2015г.;

на ипотекарния длъжник И.Г.Р.— на 24.08.2015г.;

на ипотекарния длъжник Р.Г.К.— на 27.08.2015г.;

на ипотекарния длъжник Р.А.К. — на 27.08.2015г.

На 18.09.2015г. в 10.00 часа съдебният изпълнител е извършила опис на процесния недвижим имот, за което е съставила протокол. На описа са присъствали ипотекарния длъжник И.Р. и вещо лице от списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица към Окръжен съд — Стара Загора.

С оглед спазване разпоредбата на чл. 485 от ГПК, ЧСИ е изискала от Община Стара Загора удостоверение за данъчна оценка на процесния имот. След постъпване на удостоверението с изх. № ДО005818БЦ/16.05.2016г., ЧСИ е насрочила публична продажба на ипотекирания в полза на взискателя недвижим имот.

Длъжниците и ипотекарните длъжници не са изложили възражения във връзка с извършения опис и определената начална цена нито към момента на съставяне на протокола за опис от съдебния изпълнител, нито по — късно, когато са им били връчвани книжа във връзка с насрочваните публични продажби.

По изпълнителното делото са били проведени следните публични продажби на процесния недвижим имот:

Първа  публична  продажба,  насрочена  за  периода  от  01.07.2016 г.  до 01.08.201бг. при начална цена от 31  500 лева. Публичната продажба е била обявена за нестанала поради неявяване па купувачи;

Втора  публична  продажба,   насрочена  за  периода   от   19.09.2016г.  до 19.10.2016г. при начална цена от 25 200 лева. Публичната продажба е била обявена за нестанала поради неявяване па купувачи;

Първа   публична  продажба,   насрочена   за   периода   от  08.02.2017г.   до 08.03.2017г. при начална цена от 28 500 лева; Публичната продажба е
била обявена за нестанала поради неявяване на купувачи;

Втора   публична   продажба,   насрочена   за   периода   от   12.05.2017г.   до 12.06.2017г. при начална цена от 22 800 лева.

 

Във връзка с насрочената за периода от 12.05.2017г. до 12.06.2017г. процесна публична продан са постъпили пет наддавателни предложения и на 13.06.2017г. в сградата на Районен съд - гр. Стара Загора, в присъствието на всички наддавачи, подали наддавателни предложения, съдебният изпълнител е съставила протокол за обявяване на наддавателни предложения и купувач.

На осн. чл.492, ал.1 от ГПК за купувач на имота с обявила Н.И.Р., предложила най — висока цена съгласно подадените писмени наддавателни предложения, а именно: 28 500 лева.

На основание чл. 492, ал. 2 от ГПК ЧСИ е поканила явилите се наддавачи да предложат цена, по-висока с размера на един задатък. Постъпили са няколко устни          наддавателни предложения, които са    били надлежно отразени в протокола от съдебния изпълнител и подписани от наддавчите. При проведеното устно наддаване най-високата цена отново е била предложена от Н.И.Р., а именно 42 180 лева, поради което съдебният изпълнител я обявила за купувач на процесния недвижим имот.

Обявената за първоначален купувач Н.И.Р. не е заплатила в срок предложената от нея цена от 42 180 лева и с протокол от 20.06.2017г. съдебният изпълнител е обявила за купувач С.С.Д., предложила следващата най-висока цена, а именно: 39 900 лева. Със съобщение с изх. №32642/20.06.2017г., получено на 27.06.2017г., С.Д. е била уведомена, че е обявена за купувач на имота, както и за срока за доплащане на цената, но не е внесла същата в срок.

С протокол 06.07.2017г. съдебният изпълнител е обявила за купувач И.Р.И., предложил цена от 30 780 лева. В законоустановеният срок той е внесъл предложената от него цена и съдебният изпълнител е изготвила процесното постановление за възлагане за продадения недвижим имот от датата 17.07.2017 год. Уведомила е страните по делото за изготвеното постановление за възлагане, а така също и другите участници в наддаването.

 

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Подадената жалба е процесуално допустима – подадена е в преклузивния срок по чл. 436, ал.1 от ГПК, обжалването изпълнително действие подлежи на съдебен контрол, длъжникът обжалва постановлението за възлагане /чл. 435, ал. 3 ГПК /.

 

Разгледана по съществото си жалбата се явява неоснователна.

В разпоредбата на чл. 435, ал. 2 и ал. 3 ГПК изчерпателно са посочени изпълнителните действия, които подлежат на обжалване от длъжника, като в чл. 435, ал. 3 ГПК е предвидена възможността му да обжалва и постановлението за възлагане, но само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

 

Освен това съдът съобразява и задължителните указания, дадени с т. 8 от Тълкувателно решение № 2/ 26.06.2015 г., постановено по тълк. д. № 2/2013 г. по описа на ОСГТК на ВКС, съгласно които част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. На проверка при обжалване на постановлението за възлагане подлежи и действието на съдебния изпълнител по обявяването на купувач, но само по отношение на това дали имотът е възложен на лицето, предложило най-високата цена. С други думи казано обхвата на съдебната проверка, когато длъжника обжалва постановлението за възлагане е следната: 1/ действията на наддавачите и на съдебния изпълнител при във връзка с подадените тайни наддавателни предложения /чл. 489 и чл. 490 ГПК/, 2/ действията на съдебния изпълнител при обявяването на купувач /чл. 492 ал. 1 ГПК/, 3/ действията на съдебния изпълнител при провеждането на търг с явно наддаване /чл. 492, ал. 2 ГПК/.

 

Наддаването досежно цитираните по-горе имоти е извършено надлежно, обявен е съответния купувач, който е вписан надлежно в протокола за обявяване на наддавателните предложения от 20.06.2017 год. В тази насока съдът на първо място, следва да отбележи, че жалбоподателят Р. твърди, че наддавателните предложения на взелите участие в публичната продан лица, не съдържат необходимите реквизити съгласно чл.489   от  ГПК  — индивидуализация   на  имота  в   с.  Хрищени,  както  и  посочване  на предлаганата цена с цифри и думи. При справка с приложените по делото книжа, съдът намира,  че това  твърдение  не  отговаря на  истината.  Всяко  от подадените  наддавателни предложения, придружено с документ за внесен задатък, е било подадено в запечатан плик, в законоустановения срок, всеки наддавач е посочил предложената от него цена с цифри и думи, предложенията са били подадени в канцеларията на Районен съд — Стара Загора, върху тях е бил поставен входящ номер на съда, всички предложения са били подадени  от лица, които  имат право  на участие в публичната  продан.  Във всяко  от наддавателните предложения участниците са посочили номера на  изпълнителното дело на ЧСИ, за което подават предложението си, както и достатъчно данни, безспорно индивидуализиращи процесния недвижим имот. Наддавателните предложения са волеизявления на участниците в публичната продан, отправени до съдебния изпълнител, които обективират търсената от тях цена за съответния имот. Тези волеизявления са обект на завишена законова формализация по отношение на основния им и обвързваш участниците в производството елемент - предлаганата цена, за да се избегнат неясноти и да се осигури бързина на процедурата. Поради това чл. 489 от ГПК изрично изисква стойността на наддавателното предложение да се изрази кумулативно както с цифри, така и с думи. Това задължително съдържание е императив и предпоставка за валидност на изявлението на наддавача. Съдебният изпълнител Илчева е извършила такава проверка за всяко от постъпилите наддавателни предложения и след като е установила съответствието им с изискванията на чл. 489 от ГПК, ги е допуснала за участие в процедурата по наддаването на публичната продан.

          На второ  място, жалбоподателят Р. заявява, че  съдебният изпълнител не  е уведомила длъжника, че обявеният за купувач с протокола от 13.06.2017г. не е внесла в срок предложената от нея цена. В закона не е налице и липсва задължение за съдебния изпълнител да уведомява длъжника  в  този  случай.  След  изтичане  на  срока по  чл.492,  ал.3  от ГПК съдебният изпълнител е констатирала с нарочен протокол, че обявеният за купувач не е внесъл   предложената   от  него   цена   и   с   нарочно   съобщение   е  уведомила   наддавача, предложил следващата най-висока цена.

Жалбоподателят Р. също така заявява, че  обявеният за купувач  Иван Русев Иванов  в  наддавателното  си  предложение  не  е  индивидуализирал  недвижимия  имот, предмет на публичната продан, както и не е посочил с цифри и думи предложената от него   цена.   Това   категорично   не   отговаря   на   действителната   фактическа   обстановка. Описанието на процесния имот в наддавателното предложение на обявения за купувач е изключително подробно, а предложената цена е посочена с цифри и думи, каквото е изричното изискване на закона, а документът за внесения задатък е приложен в оригинал.

Видно от материалите по делото, в наддаването са взели участие лица, които имат право да наддават, наддавателните предложения съдържат всички необходими реквизити, участниците са внесли съответния задатък и са приложили квитанции, писмените и устни предложения надлежно са отразени в протокола, проданта е приключила в установеното време. С оглед на това, не са налице нарушения по чл.485-496 от ГПК, водещи до опорочаване на процедурата и постановлението за възлагане ла недвижимия имот е издадено в съответствие с разпоредбата па ГПК.

 

На основание изложеното по-горе съдът намира, че всички оплаквания в жалбата на жалбоподателя Р. се явяват неоснователни, поради което съдът следва да остави без уважение подадената жалба против действия на ЧСИ Г.И..

 

Съгласно чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК решението не подлежи на обжалване.

 

Така мотивиран, Старозагорски окръжен съд

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 28091/26.07.2017 год., подадена от длъжника К.Й.Р. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** срещу постановление за възлагане на недвижим имоти,  постановено на 17.07.2017 г. по изпълнително дело № 1216/2015 год. по описа на ЧСИ Г.И., с рег. № 765 в КЧСИ, с район на действие Старозагорски окръжен съд, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:   1. 

 

 

 

             2.