Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  291                               05.09.2017 година                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД      ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 05 септември                                        две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                         СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

СЕКРЕТАР: …………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1368 по описа за 2017 г., за да се произнесе съобрази:

Производството е по реда на чл. 435 и следв. ГПК.

Образувано е по жалба на Община гр.Мъглиж – длъжник по изп.д.№ 20178710400175на ЧСИ Я.Г. с рег. № 871, с район на действие ОС-Стара Загора против уведомление изх.№ 07176/29.06.2017г.

Жалбоподателят счита, че на основание чл.433, ал.1, т.1 от ГПК следва да се прекрати образуваното от ЧСИ Я.Г., рег. № 871 в КЧСИ, изпълнително дело поради плащане на задължението от страна на длъжника. Молят да се възложат дължимите такси по изпълнителното дело в тежест на взискателя, тъй като с поведението си Община Мъглиж не е дала повод за завеждане на изпълнителното дело. Извършеното плащане било преди узнаване, че има образувано изпълнително дело и значително преди получаване на призовката за доброволно изпълнение. Дори и да се приемело, че се дължат разноски, то това били само разноските за образуване на изпълнителното производство. Таксата по т.26 от ТТР по ЗЧСИ и други разноски по изпълнителното дело не били дължими, предвид обстоятелството, че извършваните от страна на съдия-изпълнителя действия се ограничават единствено до образуване на изпълнително дело и изпращане чрез пощенска пратка на покана за доброволно изпълнение по вече изпълнено задължение. Пропорционална такса не била дължима на ЧСИ, тъй като тя се дължала  пропорционално на събраните суми, а такива от ЧСИ не са събрани, тъй като сумата е платена доброволно преди получаване на ПДИ. Оспорват сумата от 350 лв., представляваща адвокатски възнаграждения, поради прекомерност. Предвид предварителното заплащане същата била съразмерно висока на извършените действия и имала за цел само и единствено да ги натовари финансово, а не да репарира действително извършени разходи. Така посочения размер на адвокатското възнаграждение се явявало прекомерно и съгласно правилата на Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения. Сочат, че определеното в Наредба № 1 възнаграждение за образуване на изпълнително дело е 200 лева, а не 350 лв., включващо образуване на изпълнително дело и не следва да се включва възнаграждение за процесуално представителство, защита и съдействие на взискателя по изпълнителното дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания, тъй като такива не са извършвани, единствено е приложена молба за образуване на изпълнителното дело. В случай, че в молбата са възложени действията на ЧСИ по т.18, то тогава адвокатското възнаграждение следвало да е в още по-минимален размер.

Предвид гореизложеното, молят да бъде отменено издаденото от ЧСИ Я.Г.постановление, именовано Уведомление и изведено с изх. № 07176/ 29.06.2017 г. по изпълнително дело № 20178710400175 по описа на ЧСИ Я.Г.,район на действие Окръжен съд Стара Загора, рег. № 871, както и да се възложат дължимите такси по изпълнителното дело в тежест на взискателя Д.К.Н..

Взискателят Д.К.Н. в срока по чл. 436, ал.3 ГПК не е подал писмено възражение.

Приложени са мотиви по обжалваните действия от Частния съдебен изпълнител съгласно чл. 436, ал.3 ГПК.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и законосъобразността на обжалваните действия на съдебния изпълнител, намери за установено следното:

Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, срещу подлежащо на обжалване от длъжника действие на съдебния изпълнител в хипотезата на  чл. 435, ал.2, предл.последно от ГПК. Следователно, подадената жалба е допустима, а по съществото си - основателна.

Изпълнително дело № 20178710400175 по описа на ЧСИ Я.Г., рег. 871, район на действие - Окръжен съд - Стара Загора, е образувано на 05.06.2017 г. по молба на Д.К.Н., ЕГН **********,***, представлявана от адв. А.Ч.- АК Русе, въз основа на изпълнителен лист, издаден по административно дело № 201/2015 г. по описа на СтАС, срещу Община Мъглиж.

Жалбоподателят с уведомление вх.№ 3529/19.06.2017 г. е заявил, че е изплатил дължимите суми по изпълнителен лист на взискателя на 08.06. 2017г., поради което е поискано прекратяване на производството по изпълнителното дело на основание чл.433, ал. 1, т. 1 от ГПК, като се твърди, че дължимите такси по изпълнителното дело следва да се възложат в тежест на взискателя, тъй като с поведението си община Мъглиж не е дала повод за завеждане на изпълнителното дело. Също така се иска намаляване на приетия по изпълнителното дело адвокатски хонорар.

Видно от данните по делото плащането на дължимата от длъжника сума по изпълнителен лист е извършено по сметка на взискателя на 08.06.2017 г., т.е. след образуване на производството по изпълнителното дело, което е образувано на 05.06.2017 г. Съгласно разпоредбата на чл. 79, ал.1, т.1, предл. 2 от ГПК, при заплащане на дълга след започване на изпълнителното производство, разноските по изпълнението са за сметка на длъжника, независимо дали изпълнението е извършено по сметка на съдебния изпълнител или пряко на взискателя.

Безспорно в конкретния случай, че плащането е извършено след образуване на изпълнителното производство. Следователно длъжникът е  дал повод за образуване на изпълнителното дело, поради което следва да понесе разноските по изпълнението.

По отношение на размера на приетия по делото адвокатски хонорар, който е намален от ЧСИ от 400 лв. на 350 лв., окръжният съд намира следното:

С постановление на съдебния изпълнител от 28.06.2017 г. е намален приетият адвокатски хонорар по изпълнителното дело с оглед размера на задължението до размера на 350 лв. ЧСИ е приел, че така приетият адвокатски хонорар по изпълнителното дело е в законно определения размер на възнагражденията, визиран в Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адв. възнаграждения - изм. ДВ. бр. 10 от 05.02.2016 г.

По делото е представен договор за правна защита и съдействие без дата, в който е посочено договорено и заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. за завеждане/образуване на изпълнително дело,  процесуално представителство и защита по изпълнително дело.

ЧСИ с постановление  от 28.06.2017г. е приел, че това възнаграждение  следва да се намали във връзка с направеното възражение от длъжника и е намалил размера на приетия по делото адвокатски хонорар в размер на 400 лв. до размера на 350 лв. съобразно Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Това постановление е съобщено на жалбоподателя с обжалваното от него уведомление изх. № 07176 от 29.06.2017г.

Съдът счита, че в конкретния случай се следва само възнаграждение по чл. 10, т.1 от Наредбата- за образуване на изпълнително дело, в размер на 200 лв. Установява се, че единственото процесуално действие на адвоката на взискателя е подаване на молба, въз основа на която е образувано изпълнителното дело. Доколкото в срока за доброволно изпълнение, длъжникът е изплатил изцяло дълга си-което обстоятелство е безспорно, няма други процесуалния действия, извършени от адвоката на взискателя, които да попадат в хипотезата на чл. 10, т.2 от Наредбата, а именно: процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания. При намаляване на подлежащо на присъждане адвокатско възнаграждение поради прекомерност по реда на чл. 78, ал.5 ГПК съдът, респ. съдебният изпълнител, не е обвързан от предвиденото в § 2 от ДР на Наредба № 1/2004 г. за МРАВ ограничение и е свободен да намали възнаграждението до предвидения в същата наредба минимален размер- т.3 от ТР № 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС.

С оглед на гореизложеното, окръжният съд намира, че следва обжалваното постановление да бъде отменено в частта, с която е намалено адвокатското възнаграждение от 400 лв. на 350 лв. и вместо него бъде постановено намаляване на заплатеното от взискателя адвокатско възнаграждение по изпълнителното производство от 350лв. на 200 лв. Липсват данни за регистрация по ДДС на пълномощника на взискателя, не е посочен размер на ДДС и в представения договор за правна защита и съдействие.

В допълнение ОС намира, че следва да отбележи, че не са налице предпоставките на чл.433 ал.1 т.1 от ГПК за прекратяване на изпълнителното производство, макар че в жалбата няма направено изрично искане пред настоящия съд в тази посока, тъй като дължимата сума не е внесена преди образуване на изпълнителното производство.

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ постановлението от 28.06.2017 г. на ЧСИ Я.Г. рег.№ 871, издадено по изп.дело № 20178710400175  по описа на ЧСИ, в частта, с която е отказано намаляването на адвокатското възнаграждение от 350 лв. на 200 лв. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

НАМАЛЯВА на основание чл. 78, ал.5 ГПК заплатеното от Д.К.Н. - взискател по делото, на адвокат А.Ч. по договор за правна защита и съдействие от 05.06.2017г.,  адвокатско възнаграждение от 350 лв. на 200 лв./двеста лева/.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

                                     

ЧЛЕНОВЕ: