Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  Номер 298                                   18.09.2017г.                  град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, Втори състав

На осемнадесети септември 2017 год.              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ :      ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ    

                                                                                     СВИЛЕН ЖЕКОВ                                                                                      

Секретар Пенка Василева

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ      

въззивно гражданско дело номер 1377 по описа за 2017 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е по реда на чл.435, ал.3, пр.3, хип.2 от ГПК.

Делото е образувано по жалба вх.№ 11481/24.08.2017г. от  ЕТ„Идица- М- И.М.“-  И.Г.М. от гр.Ст.Загора, срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 14.08.2017г. в гр.Ст.Загора от ЧСИ- Р.М.- Ст.Загора, peг.№ 868, по изпълнително дело № 20168680400121. Жалбоподателят твърди, че ЧСИ е допуснал съществено процесуално нарушение, като е възложил недвижимия имот не на наддавача, дал най- високата цена за него, а на друг наддавач с много по- ниска цена. Моли за цялостна отмяна на постановлението за възлагане.

В законния 3- дневен срок никой от взискателите по това изп.дело- „Гото 2000“ ЕООД, „Финанс Груп 1“ ООД, „Автохит Комерс 08“ ООД, „Екосорт“ ООД, „Селена – Т“ ЕООД, „Алфа Финанс – 1“ ЕООД, „Йонико България“ ЕООД, „Рино България“ ЕООД, „Нова кар“ ООД, не е подал писмен Отговор и не е изложил свои съображения по спора.

ЧСИ Р.М.- рег.№ 868 на КЧСИ, с район на действие района на ОС- Ст.Загора излага подробни писмени Мотиви изх.№ 13 178/12.09.2017г. по обжалваните й действия в законния срок по чл.436, ал. 3 ГПК, в които поддържа становището си, че не са налице сочените в жалбата нейни нарушения при провеждане на публичните продани, поради което намира жалбата за неоснователна.

         Приложено е фотокопие от цялото изп.дело № 20168680400121/8 тома/.

Въззивният ОС- Ст.Загора, след като взе предвид изложените доводи в жалбата, становищата в Мотивите на ЧСИ, прецени данните по делото и се съобрази с действащите материалноправни и процесуални норми, намира за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

Изпълнително производство № 20168680400121 по описа на ЧСИ Р.М. е образувано по молба на взискателя „Финанс Груп 1“-ООД- гр. Ст.Загора против 3 бр. отделни длъжници- търговския субект ЕТ„Идица– М – И.М.“- Ст.Загора/жалбоподателя/, търговското дружество „Идица“ ЕООД- гр.Ст.Загора и пълнолетния български гражданин И.Г.М.- ЕГН ********** от гр.Ст.Загора, въз основа на един изпълнителен лист от 29.01.2016 г., издаден по ч.гр.д. № 463/2016г. на РС- Ст.Загора.

ЧСИ Р.М. е съставила процесното Постановление за възлагане на 2 бр. отделни недвижими имоти- и двата находящи се в гр.Ст.Загора, бул.„…“ № …, с идентификатори съответно № 68850.514.59.3.7 за сумата 120 555 лв. и с идентификатори съответно № 68850.514.59.3.3 за сумата 24 555 лв.- и двата по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община- Ст.Загора, одобрени със заповед № РД-18-73/19.11.2007г. на ИД на АГКК, които са били възложени на купувача им от публичната продан „ГОТО- 2000“- ООД, гр.Ст.Загора.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Подадената жалба е процесуално допустима, тъй като е подадена в преклузивния срок по чл.436, ал.1 от ГПК, обжалването изпълнително действие подлежи на съдебен контрол и длъжникът- жалбоподател обжалва постановлението за възлагане по реда на чл.435, ал.3, пр.3, хип.2 от ГПК.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна, тъй като в законовата разпоредба на чл.435, ал.2 и ал.3 от ГПК изчерпателно са посочени всички изпълнителни действия, които подлежат на обжалване от страна на длъжника- жалбоподател, като в чл.435, ал.3 от ГПК е предвидена възможността му да обжалва и конкретно постановлението за възлагане от 14.08.2017г., но само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Освен това съдът съобразява и задължителните указания, дадени с т.8 от ТР № 2/26.06.2015г., постановено по т.д.№ 2/2013г. по описа на ОСГТК на ВКС- София, съгласно които част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на СИ/в случая ЧСИ/ и наддавачите/взискатели- кредитори/ при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. На проверка при обжалване на Постановлението за възлагане подлежи и действието на ЧСИ по обявяването на купувач, но само по отношение на това дали имотът е възложен на лицето, предложило най- високата от всички цена, действията на ЧСИ относно подадените тайни наддавателни предложения по чл.489 и чл.490 от ГПК, обявяването на купувач по чл.492, ал.1 от ГПК, както и провеждането на търг с явно наддаване по чл.492, ал.2 от ГПК. Като в процесната жалбата се сочи само едното основание за незаконосъобразност на действията на ЧСИ по чл.492, ал.1 от ГПК- дали имотът е възложен на лицето, предложило най- високата от всички цена. Наддавателните предложения на всеки от взискателите по това изп.дело са в писмен вид и съдържат всички необходими реквизити, задатък за предложенията не е бил внесен от никой взискател- наддавач, защото не е било нужно с оглед нормата на чл.489, ал.3 от ГПК, защото вземането им надвишава размера на необходимите задатъци, и предложените цени са посочени, както с цифри, така и с думи, и са подадени в запечатани пликове съгласно изискванията на чл.489, ал.2 от ГПК. Предложенията са подадени в канцеларията на РС- Ст.Загора, което е отразено в съответния входящ регистър. Проданта е приключила в края на работното време в последния ден, наддавателните предложения са от лица- взискатели, които имат право да вземат участие в публичната продан, като всички наддавателни предложения са подадени в запечатани пликове с входящ номер и датата на регистрирането им в РС- Ст.Загора са положени върху самия плик и материализират удостоверителното изявление на длъжностното лице в регистратурата на РС- Ст.Загора, че наддавателните предложения са подадени именно на посочените дати, а също и че пликовете с наддавателните предложения са били запечатани. Наред с това протоколите по чл.492 от ГПК със съответните дати, отразяващи удостоверителното изявление на ЧСИ, че наддавателните предложения са били в запечатани пликове, които ЧСИ е отворил, представляват официални удостоверителни документи, които в тази си част не са опровергани. За участие в наддаването са били допуснати всички взискатели, всеки от които е направил своето отделно надлежно наддавателно предложение, спазена е била и процедурата по чл.492, ал.1 от ГПК, като ЧСИ е обявил постъпилите наддавателни предложения, и наддавачите и наддавателните предложения са вписани в съставения за това протокол по реда на отваряне на пликовете съгласно чл.492, ал.1 от ГПК. Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК Постановлението за възлагане може да бъде оспорено пред съда от длъжника само с доводи, че имуществото/двата процесни недвижими имота в гр.Ст.Загора/ не са били възложено по най-високата предложена цена. Наддаването относно процесните имоти е извършено надлежно, обявен е бил купувач, който е вписан надлежно в протокола за обявяване на наддавателните предложения. Поради факта, че купувачът е и взискател, е насрочено разпределение, за което абсолютно всички страните са били редовно уведомени, но предложителите с най- високи цени не е внесли предложените от всеки от тях цени за всеки недвижим имот, преди следващото разпределение са депозирани надлежни молби от останалите наддавачи за изричното им нежелание за извършване на разпределение на предложените от тях цени, и нежелание за обявяването им за купувачи, поради което в случая спрямо тях е следвало да се приложи разпоредбата на чл.495 от ГПК и те да търпят санкциите предвидени от ГПК, като в тяхна тежест да се възложат направените разноски по изп.производство/видно от материалите в т.8 от изп.д./. Следователно няма никаква законова пречка поредицата от другите взискатели/обявени за купувачи/ да не желае да бъде обявяван за купувач на предложените от него цени, и доколкото всеки наддавач може да оттегли всяко едно свое наддавателно предложение, не съществува законова пречка той да направи това на всеки един етап от изпълнението до окончателното му приключване. Точно това е било направено по това изп.дело и с молби от всички други наддвачи, с които молби всеки един заявява, че не желае да бъде обявен за купувач и поради това, и не следва да се извършва разпределение на предложената отнето цена.  След обявяване на наддавача с най- високите предложени цени- това е именно единственият наддавач и обявен за окончателен купувач- взискателят „ГОТО- 2000“- ООД, гр.Ст.Загора, който е довнесъл и цените за всеки един от двата отделни недвижими имота в определения срок, след което е било съставено и процесното атакувано Постановление на ЧСИ. След като не се установи да е допуснато нарушение на процесуалните правила, регламентиращи извършването на наддаването в производството по публична продан на двата недвижими имоти, находящи се в гр.Ст.Загора, бул.„Патриарх Евтимий“ № 165, и тъй като се доказа по несъмнен и безспорен начин, че всеки един от тези имоти е възложен по най- високата предложена за него цена, то подадената от длъжника жалба се явява изцяло неоснователна и недоказана и следва да се остави без уважение, със законните последици от това.

 

Съгласно императивната норма на чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК настоящото съдебно Решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Ето защо предвид гореизложените мотиви и на осн. чл.435, ал.3, пр.3, хип.2 във вр. с чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК, въззивният ОС- Ст.Загора

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх.№ 11481/24.08.2017г. от длъжника ЕТ„Идица- М- И.М.“-  И.Г.М., ЕИК- 030159713 от гр.Ст.Загора, бул.“Патриарх Евтимий“ № 165 срещу Постановление от 14.08.2017г. за възлагане на 2 бр. недвижими имоти с идентификатори съответно № 68850.514.59.3.7- за сумата 120 555 лв. и № 68850.514.59.3.3- за сумата 24 555 лв.- и двата по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община- Ст.Загора, находящи се в гр.Ст.Загора, бул.“…“ № …, от ЧСИ- Р.М.- Ст.Загора, peг.№ 868, по нейно изпълнително дело № 20168680400121.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                ЧЛЕНОВЕ :