Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 305                                    28.09.2017г.                      град Стара Загора

 

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, Втори състав

На двадесет и осми септември 2017г.              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА   

                                                        ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                                      СВИЛЕН ЖЕКОВ                                                                                            

Секретар Пенка Василева

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ      

въззивно гражданско дело номер 1389/2017г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

      Производството е по чл.435 и сл. ГПК.

 

Образувано по жалба вх.№ 8326/26.06.2017г. на Сдружение “Национално бюро на българските автомобилни застрахователи”- гр.София- длъжник по изп.дело № 2018680400311 на ЧСИ- Р.М., рег.№ 868, против действията на ЧСИ по отношение на разноските по делото.        Жалбоподателят счита, че обжалваното постановление е незаконосъобразно, взискателите не му дали възможност да плати доброволно, без образуване на изпълнително дело, тъй като не му били отправили покана за доброволно плащане по изпълнителния лист, поради което не дължал каквито и да било изпълнителни разноски и същите следвало да бъдат за сметка на взискателите. Неправилно била начислена и пропорционалната такса по т.26 от ТТРЗЧСИ, която не се дължала при плащане в срока за доброволно изпълнение. При условията на евентуалност възразява и срещу размера на адвокатското възнаграждение- счита, че същото следва да бъде в размер на минималните 200 лв. Моли постановлението да бъде отменено изцяло, а при условията на евентуалност моли да бъде намалено адвокатското възнаграждение на взискателите  до размера на 200 лв., както и таксите по т. 26 ТТРЗЧСИ.  Претендира за разноските си по делото.

 

        В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК не е постъпило писмено възражение от взискателя Е.А.А. от с.Дъбравино, общ.Аврен, обл.Варненска.

  

        Приложени са Мотиви по обжалваните действия от ЧСИ Р.М. съгласно чл.436, ал.3 от ГПК, в които се изразява становище, че жалбата е неоснователна и моли същата да бъде оставена без уважение.

 

        Въззивният съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания и законосъобразността на обжалваните действия на съдебния изпълнител,   намери за установено следното :

        Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, срещу подлежащо на обжалване от длъжника действие на съдебния изпълнител в хипотезата на чл.435, ал.2, пр.последно от ГПК- следователно, подадената жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е частично основателна.

Изпълнителното производство е образувано въз основа на изпълнителен лист от 10.04.2017 г., издаден от Софийски градски съд по Решение № 785/07.02.2017г. по гр.д.№ 7703/2013 г. по описа на съда, в полза на Е.А.А. от с.Дъбравино, общ.Аврен, обл.Варненска за сумата 60 000 лв. главница. По делото е изпратена ПДИ на длъжника на 28.04.2017г., както на 05.05.2017г. длъжникът е депозирал възражение против приетото за събиране адвокатско възнаграждение и таксите на ЧСИ, като е представил и доказателства за извършено плащане по сметката на ЧСИ. С Постановление от 12.06.2017г. ЧСИ е отказал намаляване на адвокатското възнаграждение до минимума от 200 лв. и неначисляване на дължимите се такси по ТТРЗЧСИ.

        Жалбоподателят твърди, че не е дал повод за образуване на изпълнителното производство, тъй като не му била дадена възможност да изпълни задължението си преди образуването на изпълнителното производство – не бил поканен от взискателя. Но следва да се вземе предвид, че съгласно разпоредбата на чл.68, б.„а“ от ЗЗД паричните задължения са носими/а не търсими/, и от друга страна- че длъжникът е могъл да изпълни пъричните си задължения и по друг начин /чл.97 от ЗЗД/, а не да изчаква покана или посочване на сметка от взискателя.  С оглед на това, твърдението на жалбоподателя, че не е дал повод за образуване на изпълнителното производство, е изцяло неоснователно.

Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.1 от ГПК длъжникът не отговаря за разноски в изпълнителното производство само в два случая: когато не е дал повод за предявяване на изпълнителния лист, защото е платил дълга си преди това и когато  изпълнителните действия бъдат изоставени от взискателя или бъдат отменени от съда. Във всички останали случаи/дори когато длъжникът е платил в срока за доброволно изпълнение/, той отговаря за разноски в изпълнителното производство. В случая, плащането е направено след започване на изпълнителното производство на 26.04.2017г. С оглед на това, макар и длъжникът да е платил в срока за доброволно изпълнение, напълно правилно разноските по изпълнението са възложени в негова тежест. Неоснователно е и искането за неначисляване на таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ, тъй като в случаите, когато изпълнението се извършва от ЧСИ, длъжникът дължи такса и при плащане в срока за доброволно изпълнение/какъвто е и процесния случай/. Таксата върху събраната сума за изпълнение на парично вземане по т.26 от ТТРЗЧСИ по общото правило на чл.79, ал.1 от  ГПК е за сметка на длъжника, платил след започване на изпълнението, независимо дали е извършил плащането пряко на взискателя или сумата е постъпила по изпълнителното дело. Точка 6  от Забележки /”Върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира”/ на т.26 от ТТРЗЧСИ е отменена с решение № 13014 на ВАС на РБ /публикувано в ДВ. бр.100/2015                                                                                                                                                                                                                                          г./.

А спорното възнаграждение на упълномощения от взискателите адвокат е договорено, както за образуване на изпълнителното производство, така и за цялостна правна защита по водене на делото до окончателното му приключване. Поради което съдът счита, че в конкретния случай се следва адвокатско възнаграждение само по чл.10, т.1 от Наредба № 1/2004г. за МРАВ- тоест само за образуване на изпълнително дело, в размер на минимума от 200 лв. Установи се по делото се, че единственото процесуално действие на адвоката на взискателя е подаване на молбата, въз основа на която е образувано това изпълнителното дело. В приложеното копие от изпълнителното дело не се съдържат, каквито и да било данни за други действия, извършени от страна на процесуалния представител на взискателя по защита и съдействие.        Доколкото в срока за доброволно изпълнение длъжникът е изплатил изцяло дълга си, няма други процесуалния действия, извършени от адвоката на взискателя, които да попадат по хипотезата на чл.10, т.2 от Наредбата-процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания. Възнаграждение в посочения минимум от 200 лв. е напълно съизмеримо с положените от адвоката- пълномощник процесуални усилия по завеждане на изпълнителното дело с оглед това, че последното не е с някаква особена фактическа и/или правна сложност, поради което определянето на възнаграждение в по- висок размер не е било обосновано. Следователно направеното от длъжника възражение по чл.78, ал.5 от ГПК по отношение следващите се на взискателя разноски за адвокатско възнаграждение е основателно.

 

        Следва обжалваното Постановление на ЧСИ да бъде отменено в частта, с която е отказано намаляване на адвокатското възнаграждение и вместо него бъде постановено намаляване на заплатеното от взискателя адвокатско възнаграждение по изпълнителното производство от постановените 1398 лв. на минималните 200 лв. С оглед намаляване на адвокатското възнаграждение, следва да се намали и размера на таксата по чл.26 от ТТРЗЧСИ от 4 411, 10 лв. на 4 355, 32 лв. А в останалата част жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение, ведно със законните последици от това. На жалбоподателя следва да бъдат присъдени само съдебните разноски в размер на 25 лв. за Държавна такса по настоящото съдебно производство.

 

Съгласно чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК настоящото съдебно решение е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

          Ето защо, воден от горните мотиви и на осн. чл.435 и сл. ГПК, Окръжен съд- Стара Загора

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

        ОТМЕНЯ действията на ЧСИ Р.М. - рег. № 868, извършени по изп.д.№ 20168680400311 по описа на ЧСИ- Ст.Загора с Постановление от 12.06.2017г., в частта, с която е отказано намаляване на адвокатското възнаграждение и таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

        НАМАЛЯВА на основание чл.78, ал.5 от ГПК заплатеното от взискателя Е.А.А. от с.Дъбравино, общ.Аврен, обл.Варненска на адв.П.К. от АК- Ст.Загора по договор за правна защита и съдействие адвокатско възнаграждение от 1 398 лв. /хиляда триста деветдесет и осем лева/ на 200 лв./двеста лева/, а таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ - от 4 411, 10 лв. /четири хиляда четири стотин и единадесет лева и десет стотинки/ на 4 355, 32 лв. /четири хиляди триста петдесет и пет лева и тридесет и две стотинки/.

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖНИЕ жалбата на Сдружение “Национално бюро на българските автомобилни застрахователи” гр.София- 1000, ул.„Граф Игнатиев” № 2, ет.2, против действията на ЧСИ за разноските по изп.д.№  20180680400311 по описа на ЧСИ Р.М.- рег.№ 868- гр.Ст.Загора, в останалата й част.

 

        ОСЪЖДА Е.А.А.- ЕГН ********** *** да заплати на Сдружение “Национално бюро на българските автомобилни застрахователи”- БУЛСТАТ- 130764706 от  гр.София, ул.“Граф Игнатиев“ № 2, ет.2 направените в настоящата съдебна инстанция разноски по делото в размер на 25 лв./двадесет и пет лева/ за ДТ.

 

        РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                

 

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: