О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 722                                        05.09.2017 г.                      гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІ СЪСТАВ   

на пети септември две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА                                                                                       ЧЛЕНОВЕ : ПЛАМЕН  ЗЛАТЕВ

                                                                         СВИЛЕН  ЖЕКОВ

Секретар Пенка Василева

като  разгледа  докладваното  от  съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

частно гр.дело N 1339 по описа за 2017 година,

за да се произнесе, съобрази следното :

 

            Производството е на основание чл.407, ал.1 от ГПК.

 

Производството е образувано по частната жалба от рудник „Трояново-3", с. Медникарово,  Мини „Марица- изток“- АД, гр.Раднево, обл.Старозагорска, в която се сочи, че на 04.07.2017г. в деловодството му е депозирана Покана за доброволно изпълнение вх.№ 10706/04.07.2017 г. по изп.д.№ 20179290401391 по описана на ЧСИ Николета Кавакова, рег. № 929, район да действие ОС- Хасково, с което Постановление ч.жалбоподател е поканен да изпълни задължение по изпълнителен лист, издаден на 26.06.2017г. от РС- Гълъбово на основание съдебно Решение по гр.д.№ 506/2016г. по описа на съда, като към поканата е бил приложен посочения изпълнителен лист. В законоустановения срок по чл.407, ал.1 от ГПК обжалва Разпореждането за издаване на изпълнителен лист на РС- Гълъбово от 26.06.2017г. по гр.д.№ 506/2016г. по описа на РС- Гълъбово, обективирано върху Молба от адв.В.Ч. с вх.№ СД-02-08-1650/23.06.2017г. в РС- Гълъбово, с което е уважена изцяло цитираната молбата, като постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Излага своите оплаквания, че компетентен да се произнесе по молбата за издаване на изпълнителен лист въз основа на невлязло в сила въззивно осъдително Решение бил въззивния ОС- Ст.Загора, поради което процесното разпореждане за издаване на изпълнителен лист било незаконосъобразно, че при произнасянето си с атакуванаго разпореждане РС е извършил и друго съществено процесуално нарушение, тъй като разпореждането с което е уважена изцяло молбата за издаване на изпълнителен лист не е следвало да включва частта за разноските на невлязлото в сила осъдително решение на въззивния съд, тъй като не се ползвала с изпълнителна сила и не можело да бъде изпълнявано принудително преди да влезе в законна сила. Моли ОС да отмени Разпореждане за издаване на изпълнителен лист от 26.06.2017г. по гр.д.№ 506/2016г. по описа на РС- Гълъбово, обективирано върху Молба от адв.В.Ч. вх.№ СД-02-08-1650/23.06.2017г. в РС - Гълъбово, като постановено от РС при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, да обезсили издадения в полза на ищеца Л.Г.К.- ЕГН **********, изпълнителен лист от 26.06.2017г.за сумата сумата 6 007, 65 лв./шест хиляди и седем лева и шестдесет и пет стотинки/, представляваща парично обезщетение по чл.328, ал.1, т.10 във вр. с чл.222, ал.З, чл.223, ал.З и чл.281, ал.2 от КТ, ведно с мораторната лихва върху сумата 6 007, 65 лв. за времето от 01.10.2015г. до 30.11.2016г. в размер на 712, 80 лв., както и сумата 1 065,19 лв. разноски пред двете съдебни инстанции, да прекрати образуваното въз основа на посочения по- горе изп.лист изп.д.№ 20179290401391 по описа на ЧСИ- Николета Кавакова, рег. № 929, с район на действие ОС-Хасково, както и да му бъдат присъдени направените по делото съдебни и деловодни разноски, включително и юрисконсултско възнаграждение по реда на чл.78, ал.8 ГПК.

 

В законния 1- седмичен срок има постъпил писмен Отговор на тази ч.жалба от другата страна- взискателя Л.Г.К. ***, който счита подадената ч.жалба за недопустима и за неоснователна, като сочи, че цитираните в ч.жалба основания не кореспондират с правнозначимите безспорни факти- че подадената и.м., по която е образувано гр.д.506/2016г. на РС-Гълъбово е с осъдителен диспозитив, че в разпоредбата на чл.404 от ГПК е посочено въз основа на кои актове, може да се иска издаване на изпълнителен лист и п - точно, като пр.1 от т.1 на цитирания член е посочено „влезлите в сила решения на съдилищата". Счита, че в постановения диспозитив по в.гр.д.1175/2017г. на ОС- Ст.Загора е било посочено, че решението не подлежи на касационно обжалване и до отмяната му, този диспозитив е произвел правен ефект, и за РС-Гълъбово не е била налице хипотезата на чл.405, ал.2, пр. 3 от ГПК, за да постанови евентуален отказ да издаде И.Л. въз основа на осъдителен диспозитив на въззивно решение. Налице е бил валиден титул, въз основа на който да бъде издаден И.Л. от първоинстанционния съд. А въз основа на чл.405, ал.1 от ГПК с надлежна молба е било поискано издаване на ИЛ и това не се оспорвало от ч.жалбоподател. Твърди, че в настоящото производство не е приложима разпоредбата на чл.405, ал.2, пр.З от ГПК, тъй като във въззивното решение е било посочено, че същото не подлежи на касационно обжалване и към датата на настоящата жалба не са представени доказателства за промяна или отмяна на тази част от съдебния акт. Предвид горното моли ОС да отхвърли, като недопустима и неоснователна подадената ч.жалба по чл.407, ал.1 от ГПК по гр.д. 506/2016г. по описа на РС-Гълъбово. Няма претенции за разноски по това производство.

 

Настоящия състав на въззивния ОС- Ст.Загора, след като обсъди направените в ч.жалба оплаквания, като взе предвид становището в Отговора на въззивника по ч.жалба и провери допустимостта и основателността й, намери за установено и доказано следното :  

 

Ч.жалбата е подадена своевременно, от надлежен ч.жалбоподател- ответникът/длъжник/ по чл.406 и чл.407 от ГПК, същата е своевременно подадена, процесуално допустимо и по нея въззивният съд следва да се произнесе по съществото на направените оплаквания.

 

Разгледана по същество, процесната ч.жалба се явява частично обоснована и доказана, тъй като действително- видно от текста на последния пети диспозитив на въззивното Решение № 202/16.06.2017г. по в.гр.д.№ 1175/2017г. по описа на ГО на ОС- Ст.Загора, изрично е записано, че същото е окончателно и не подлежи на по- нататъшно касационно обжалване, което е било задължително за първоинстанционния РС- Гълъбово, издал процесния изп.лист. Самият първоинстанционен съд е родово и местно компетентен на издаде поискания изп. лист по отношение присъдените от него и от въззивния му ОС- Ст.Загора суми за сумата от 1 065,19 лв. разноски пред двете съдебни инстанции, без да е необходимо въззивното Решение да е влязло в законна сила. Поради което в тази му част атакуваното Разпореждане се явява процесуално допустимо, основателно и законосъобразно, и ч.жалба като неоснователна и недоказана в тази й част следва да се остави без уважение в частта й, където се иска да се отмени Разпореждането за издаване на изпълнителен лист от 26.06.2017г., постановено по гр.д. № 506/2016г. по описа на РС- Гълъбово, обективирано върху Молба от адв.В.Ч. с вх.№ СД-02-08-1650/23.06.2017г. на РС- Гълъбово, тъй като то е постановено от РС без съществени нарушения на съдопроизводствените правила, ведно със законните последици от това, включително и частично обезсилване на ИЛ в тази му част от РС- Гълъбово.

 

Обаче въпреки изрично записаното в последния пети диспозитив на въззивното Решение № 202/16.06.2017г. по в.гр.д.№ 1175/2017г. по описа на ГО на ОС- Ст.Загора, по естеството си то в действителност подлежи на касационно обжалване пред ВКС- София по правилата на чл.280, ал.2, т.3, пр.2 от ГПК/относно паричните обезщетения над размера от 5 000 лв., каквото е процесното/. Поради което следва да се отмени/а не да се обезсили/ Разпореждането на РС- Гълъбово в частта му относно издадения в полза на ищеца Л.Г.К.- ЕГН **********, изпълнителен лист от 26.06.2017г. само в частта му за сумата 6 007, 65 лв., представляваща парично обезщетение по чл.328, ал.1, т.10 във вр. с чл.222, ал.З, чл.223, ал.3 и чл.281, ал.2 от КТ, ведно с мораторната лихва върху сумата 6 007, 65 лв. за времето от 01.10.2015г. до 30.11.2016г. в размер на 712, 80 лв.

 

А в останалата й част ч.жалба следва да се отхвърли, като неоснователна и недоказана, със законните последици от това.

 

Предвид гореизложените мотиви въззиният ОС- Ст.Загора счита, че искането на ч.жалбоподател за постановяване от съда на цялостно прекратяване на образуваното въз основа на посочения по- горе изп.лист изп.д.№ 20179290401391 по описа на ЧСИ- Николета Кавакова, рег. № 929, район на действие ОС- Хасково, се явява неоснователно и недоказано, и следва да се остави без уважение, със законните последици от това.

 

С оглед частичното уважаване на процесната ч.жалба за сумата от 1 065, 19 лв. за разноски/в която част въззивното Решение още не е влязло в законна сила и още не е изпълняемо/ и отхвърлянето й за сумата 6 007, 65 лв. относно присъденото парично обезщетение /в която част въззивното Решение, макар и невлязло в законна сила, вече е изпълняемо/, на осн. чл.78, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80 и във вр. с чл.273 от ГПК и във вр. с чл.37 от ЗПП и чл.25а, ал.2, пр.1 от НЗПП, работника Л.Г.К. следва да бъде осъден да заплати на работодателя си/ч.жалбоподател/ Рудник „Трояново- 3“- с.Медникарово, обл.Старозагорска, пропорционално на уважената част от ч.жалба общо сумата 119 лв. разноски за ДТ и юрисконсултско възнаграждение по НЗПП по ЗПП.

 

Ето защо водим от горните мотиви и на основание чл.407, ал.1 от ГПК, въззивният ОС- Стара Загора           

 

 

    О П Р Е Д Е Л И :

           

 

ОТМЕНЯ частично Разпореждането за издаване на изпълнителен лист от 26.06.2017г., постановено по гр.д.№ 506/2016г. по описа на РС- Гълъбово, обективирано върху Молба от адв.В.Ч. с вх.№ СД-02-08-1650/23.06.2017г. на РС- Гълъбово, обл.Старозагорска в частта му относно издадения в полза на ищеца Л.Г.К.- ЕГН ********** ***- къща, изпълнителен лист от 26.06.2017г. само в частта му за сумата 1 065, 19 лв. разноски пред двете съдебни инстанции.

 

 

ПОТВЪРЖДАВА в останалата му част Разпореждането за издаване на изпълнителен лист от 26.06.2017г., постановено по гр.д.№ 506/2016г. по описа на РС- Гълъбово, обективирано върху Молба от адв.В.Ч. с вх.№ СД-02-08-1650/23.06.2017г. в РС- Гълъбово, обл.Старозагорска.

 

 

          ОСЪЖДА Л.Г.К.- ЕГН ********** ***- къща, да заплати на Рудник „Трояново- 3“- с. Медникарово, Мини „Марица- изток“- АД, гр.Раднево, обл.Старозагорска, ЕИК- 833017552, със седалище и адрес на управление в гр.Раднево, обл.Старозагорска, ул.“Георги Димитров“ № 13 сумата 119 лв./сто и деветнадесет лева/ разноски по делото съобразно уважената част от ч.жалба.

 

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва по касационен ред в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с ч.к.жалба чрез ОС- Ст.Загора пред ПАС- Пловдив.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

 

 

 

 

         ЧЛЕНОВЕ :