ОПРЕДЕЛЕНИЕ

736                                                 11.09.2017 година                               гр.Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИ  ОКРЪЖЕН  СЪД,  гражданско  отделение, I - ви  въззивен

състав,

в закрито съдебно заседание, проведено на единадесети септември 2017 година,

в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА АТАНАС АТАНАСОВ

като разгледа докладваното от съдия Атанас Атанасов възз.гр. д. № 1354 по описа на СтЗОС за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по въззивни жалби на "Кетен" ООД, ЕИК № 123670208, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул."Васил Левски" № 50, ет.1, ап.1, представлявано от законен представител: Й.М.С. - управител чрез пълномощника си адв.В.М., на Прокуратурата на Република България и на ОД на МВР - гр.Стара Загора срещу решение от 15.03.2017 година, постановено по гр.д.№ 1681/2016 година по описа на Районен съд - Стара Загора, с което Прокуратурата на Република България и на ОД на МВР - гр.Стара Загора са осъдени солидарно да заплатят на "Кетен" ООД сумите съответно от 4 607,17 лв., съставляваща главница по частичен иск - обезщетение за причинени имуществени вреди в общ размер от 15 000 лв, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 08.04.2016 г. до окончателното й изплащане, както и от 1 000 лв., съставляваща лихва за забава върху главницата от 4 607,17 лв., за периода от 26.10.2011 г. до 08.04.2016 г. , а искът за главницата е отхвърлен като неоснователен за разликата до пълния му предявен размер от 5 000 лв.

При изпълнение на правомощията си по чл.267, ал.1, изр.1-во от ГПК въззивният съд констатира, че жалбата на Прокуратурата на Република България е нередовна, т.к. приложената към нея вносна бележка за внесена държавна такса за въззивно обжалване е за сумата 92,14 лв. /в каквато насока са били и дадените на страната от СтЗРС указания за отстраняване на нередовности на въззивната жалба/, при дължима държавна такса за въззивно обжалване съгласно чл.18, ал.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК в размер на 112, 14 лв., съответстваща на половината от дължимата пред първата инстанция държавна такса върху обжалваемия интерес.

Предвид изложеното и тъй като са установени процедурни пропуски при администрирането на жалбата от първоинстанционния съд, които не могат да бъдат отстранени от въззивния съд, производството по делото следва да бъде прекратено, а първоинстанционното дело, заедно с образуваното въззивно дело, следва да се изпратина СтЗРС за за администриране на нередовната жалба чрез допълнително събиране на държавна такса в размер 20,00 лв. по сметка на СтЗОС, дължима от Прокуратурата на Република България.

Водим от изложените мотиви Старозагорски Окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№ 1354//2017г. по описана СтЗОС.

ИЗПРАЩА делото на СтЗРС за администриране на въззивната жалба на Прокуратурата на Република България против решение от 15.03.2017 година, постановено по гр.д.№ 1681/2016 година по описа на СтЗРС, съобразно указанията, дадени в мотивировъчната част на определението.

Определението не подлежи на обжалване.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: