О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

772                                         20.09.2017 г.                      Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  ІІ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесети септември                        две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                            

                                                           СВИЛЕН ЖЕКОВ                      

                     

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА        

въззивно гражданско дело номер 1358 по описа за 2017 година.

 

          Производството е по реда на чл.435 и следващите от ГПК.

 

Жалбоподателят „Пътстрой“ ООД, гр.Стара Загора, представлявано от управителя С.Ж., чрез адв. К.Й. - длъжник обжалва постановления за отказ за прекратяване на изпълнително дело, обективирани в разпореждания от 06.06.2017г. по повод Уведомления вх.№  19431 и 19432 от 06.06.2017г. , по изп.д. № 2369/2016г. по описа на ЧСИ Г.И., рег.№ 765 на КЧСИ.

 

Жалбоподателят  счита, че постановените откази за прекратяване на изпълнителното дело са неправилни, постановени в нарушение на процесуалните правила, в противоречие с материалния закон и са необосновани. Излага подробни съображения и моли съдът да постанови решение, с което да отмени обжалваните постановления и да прекрати изпълнителното дело.

 

В срока по чл.436, ал.3 от ГПК е постъпило възражение от взискателя „Корпоративна търговска банка“ гр.София. Въззиваемият оспорва жалбата като недопустима, евентуално – неоснователна. Счита, че оплакванията в жалбата са неоснователни. Излага подробни съображения и моли жалбата да бъде оставена без разглеждане, евентуално без уважение.   

 

В срока по чл.436, ал.3 от ГПК е постъпило писмено становище от ЧСИ Г.И., в което се взема становище за недопустимост, евентуално неоснователност на жалбата. Моли съдът да остави жалбата без разглеждане, евентуално - без уважение.

Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери обжалваното действие на ЧСИ по приложеното копие от изп. д. № 2369/2016г. по описа на ЧСИ Г.И., с рег. № 765 на КЧСИ – постановления за отказ за прекратяване на делото от 06.06.2017г., намери за установено следното:

 

          ЖАЛБАТА Е НЕДОПУСТИМА.

                  

          Изпълнителното дело № 2528/2016г. по описа на ЧСИ Стоян Якимов, рег. № 844 на КЧСИ, с район на действие СГС  гр. София е образувано по молба на взискателя „КТБ“ - гр.София от 06.07.2016г. по приложен изпълнителен лист от 23.03.2016г., по ч.гр.д. № 1411/16г. по описа на Старозагорския районен съд, с който длъжникът „Пътстрой“ ООД е осъден да заплати на взискателя сумата от 2210188  - главница, за периода 11.05.2015г.  до 22.02.2016г. , просрочени лихви върху редовна главница 235675.18 лв. за периода 26.05.2014г. до 25.06.2015г. , просрочени лихви върху просрочена главница 302215.41 лв. за периода 25.05.2015г. до 25.01.2016г. , текущи лихви върху просрочена главница 33152.82 лв. за периода 25.01.2016г. до 22.02.2016г., неустойка върху просрочена главница 43046.22 лв. за периода 26.05.2014г. до 22.02.2016г., ведно със законната лихва върху сумата 2253234.22 лв. , считано от 23.03.2016г. до изплащане на вземането и сумата 42894.16 лв. разноски.  Изпълнително дело № 2369/2016г. по описа на ЧСИ Г. Илчева, рег. № 765 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд - Стара Загора е образувано, след изпращането му от ЧСИ Якимов с разпореждане от 18.07.2016г. , по молба на взискателя „КТБ“ - гр.София от 14.07.2016г. за прехвърляне на изпълнителното дело.

Покана за доброволно изпълнение по делото е получена от длъжника, чрез управителя С.Ж. на 29.08.2016г.

 

          В разпоредбата на чл. 435 от ГПК изрично е посочено кои действия на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани,  както и лицата, които могат да сторят това. В настоящия случай „“Пътстрой“ ООД, гр.Стара Загора е длъжник по изпълнителното дело. С оглед на това може да обжалва посочените в ал.2 на чл.435 ГПК действия: постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо. 

 

Жалбоподателят обжалва действията на ЧСИ – постановления от 06.06.2016т., с което ЧСИ отказва да прекрати производството по делото. Обжалване на това действие не е предвидено в разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК .

 

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че жалбоподателят няма възможност да обжалва действията на ЧСИ – постановления за отказ да се прекрати производството по делото, тъй като тези действия не са от кръга на действията на съдебния изпълнител, които подлежат на съдебен контрол в конкретния случай.

 

Ето защо, окръжният съд намира, че жалбата на „Пътстрой“ ООД,  против действията на ЧСИ по изп. д. № 2369/2016г. по описа на ЧСИ Г.И.– постановления от 06.06.2017г. , с които се отказва прекратяване на делото по молби на длъжника вх. №, № 19431 и 19432 от 06.06.2017г., следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима. Производството по делото следва да бъде прекратено.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд       

         

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Пътстрой“ ООД, гр.Стара Загора, представлявано от управителя С.Ж., чрез адв. К.Й. - длъжник против постановления за отказ за прекратяване на изпълнително дело, обективирани в разпореждания от 06.06.2017г. по повод Уведомление вх.№ 19431 и молба вх. № 19432 от 06.06.2017г. , по изп.д. № 2369/2016г. по описа на ЧСИ Г.И., рег.№ 765 на КЧСИ като недопустима. 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1358/2017г. по описа на ОС-Стара Загора.

 

          Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

                   

                   

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                

 

 

                                               

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: