О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

     778                                                 21.09.2017 г.                                   гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,  гражданско отделение, І - ви въззивен състав,

в закрито съдебно заседание, проведено в следния състав:                                     

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                                              АТАНАС АТАНАСОВ

 

като разгледа докладваното от съдия Атанас Атанасов въззивно гражданско дело № 1380 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

         

            Производството  се води по реда на  чл.435, ал.2 от Граждански процесуален кодекс /ГПК/ и сл.

Образувано е по жалба на Р.Е.Д. *** – длъжник по изп.д.№ 20177650401963 на ЧСИ Г.И., с рег.№ 765 в регистъра на КЧСИ и район на действие при ОС-Стара Загора срещу действията на съдебния изпълнител по налагане на запор на трудовото възнаграждение на длъжника преди изпращането на покана за доброволно изпълнение.

Твърди се, че извършеното от ЧСИ действие по налагане на запор на трудовото възнаграждение е незаконосъобразно и противоправно, т.к. съдебният изпълнител е следвало преди предприемането на принудително изпълнение да покани длъжника доброволно да плати дълга си чрез връчване на покана за доброволно изпълнение.

С неизпращането на покана за доброволно изпълнение ЧСИ препятствал реализирането на правото на длъжника да обжалва постановлението за разноските, както и възможността му за доброволно изпълнение, а поради невръчването на покана за доброволно изпълнение на длъжника Д. не бил връчен и препис от акта, въз основа на който е започнало изпълнителното производство.

Твърди се, че след узнаване за наложения запор от своя работодател на 23.08.2017 г., Р.Д. е посетил кантората на ЧСИ Г.И., където е отказал да му бъде връчена покана за доброволно изпълнение поради неспазване на установения ред за връчване.

Претендира се отмяна на действията на ЧСИ като незаконосъобразни и задължаването й да връчи покана за доброволно изпълнение  преди налагането на запор и една след изтичането на доброволно изпълнение да пристъпи към принудително изпълнение чрез налагане на запор върху трудовото възнаграждение, в случай на липсата на доброволно изпълнение.

Насрещната страна „Ате пласт“ООД, ЕИК № 833105098, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, кв.“Индустриален“ № 14Б, представлявано от законния си представител М.Ж.– взискател, не е депозирала писмено възражение в законоустановения срок.

В депозираното от ЧСИ Г.И. писмено обяснение по чл.436, ал.3 от ГПК се изразява становище за недопустимост на жалбата, предвид че на практика се обжалва поканата за доброволно изпълнение и начина на връчването й.

Старозагорският Окръжен съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери обжалваното действие на ЧСИ по  изп.д.№ 20177650401963 на ЧСИ Г.И., с рег.№ 765 в регистъра на КЧСИ и район на действие при ОС-Стара Загора намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Изп.дело № 20177650401963 на ЧСИ Г.И. е образувано по молба от 07.08.2017 г.на взискателя „Ате пласт“ООД, ЕИК № 833105098 въз основа на изпълнителен лист от 13.07.2017 г., издаден по гр.д.№ 3500/2015 г. по описа на СтЗРС, с който е разпоредено Р.Е.Д. да заплати на „Ате пласт“ООД сумата от 500 лв., съставляваща направени разноски за адвокатско възнаграждение.

С молбата на взискателя ЧСИ е бил овластен да проучи имущественото състояние на длъжника и да избере способи на изпълнение.

При образуването на делото ЧСИ е разпоредил да се изготви покана за доброволно изпълнение и да се уведоми длъжника, да се извършат справки в НАП, служба по вписванията, БНБ и за месторабота на длъжника, да се наложи запор на трудовото възнаграждение, да се наложи запор на банковите сметки и да се изготви постановление за разноските .

На 10.08.2017 г. е изготвена покана за доброволно изпълнение до длъжника Р. Д. е изпратено запорно съобщение до работодателя на длъжника за налагане на запор на трудовото възнаграждение.

Запорното съобщение е било получено от работодателя на длъжника на 14.08.2017 г., а от отбелязването извършено от призовкаря на ЧСИ – К.К. е видно, че при извършени на 11.08.2017 г., 15.08.2017 г., 19.08.2017 г. и 21.08.2017 г. посещения на адреса длъжника не е открит.

Длъжникът е бил уведомен от работодателя си за наложения запор на трудовото му възнаграждение на 23.08.2017 г., а на 24.08.2017 г. е посетил лично кантората на ЧСИ, където поканата за доброволно изпълнение му е била връчена при условията на отказ.

            Настоящият съдебен състав намира, че жалбата е процесуално недопустима, т.к. обжалваното от длъжника Д. действие на частния съдебен изпълнител не попада в кръга от действия, които подлежат на обжалване.

            Разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК определя кръга от действията на съдебния изпълнител, които подлежат на обжалване от страна на длъжника в изпълнителното производство, а именно: постановлението за глоба, насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

          Изпълнителни действия, които не попадат сред посочените  по-горе не подлежат на съдебен контрол за законосъобразност, т.к. длъжникът не разполага с право на жалба по отношение на тях.

          В настоящия случай длъжникът счита за незаконосъобразно налагането на запор на трудовото му възнаграждение преди да му е била връчена покана за доброволно изпълнение, което действие само по себе си не подлежи на обжалване от длъжника при липсата на оплаквания, че изпълнението засяга несеквестируемата част от дохода му.

         За пълнота на мотивите следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл.507, ал.1 от ГПК, приложима и при запор на трудовото възнаграждение, запорното съобщение до третото задължено лице се изпраща едновременно с поканата за доброволно изпълнение до длъжника, т.е. самият закон допуска това изпълнително действие да бъде извършено в срока за доброволно изпълнение.

          В процесния случай ЧСИ е процедирал именно по този начин, т.к. и поканата за доброволно изпълнение до Р.Д. и запорното съобщение до работодателя му са изготвени от ЧСИ и изпратени до адресатите им на една и съща дата – 10.08.2017 г.

         Предвид изложените съображения съдът намира, че са налице основания жалбата на Р.Е.Д. да бъде оставена без разглеждане, а настоящото производство да бъде прекратено.

      

          Водим от изложените мотиви  Старозагорски Окръжен съд

                                                   

                                                     О П Р Е Д Е Л И:

         

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на дко Е.Д. *** срещу действията на ЧСИ Г.И., с рег.№ 765 в регистъра на КЧСИ и район на действие при ОС-Стара Загора по налагане на запор на трудовото възнаграждение на длъжника преди изпращането на покана за доброволно изпълнение и ПРЕКРАТЯВА  производството по в.гр.д. № 1380/2017 г. по описа на СтЗОС.

         

          Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                    

                                                                                                    2.