Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 340                                           24.10.2017 г.                     град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На трети октомври                                                                                   2017 година

в открито заседание, в следния състав:         

                                                                      

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                          

Секретар: Пенка Василева,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 74 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

           

Производството е на основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД.

            Постъпила е Искова молба от И. Т.Г. и Т. Г. ***, против ответниците Д.Т.В. и Р.Р.В. ***, с искане от съдът да развали договор за покупко-продажба, сключен на 27.12.2013 год. между продавачите - ищци и купувачите - ответници във формата на нотариален акт с № 60 том IV рег.№ 4562, дело № 530 от 27.12.2013 год., изслушан от нотариус рег.№ 381 - Стефка Чавдарова, с район на действие гр. Стара Загора и вписан в Службата по вписванията гр. Стара Загора с вх.рег.№14815/27.12.2013 год. Акт №139 том ХL, дело № 8226/2013 год., частично за описаните в ИМ недвижими имоти, поради неплащане от страна на купувачите – ответници по делото на продажната цена.

                               

                Ответниците Д.Т.В. и Р.Р.В. в отговора на ИМ правят признание на исковите претенции, предмет на разглеждане по горното дело, като заявяват, че същите са допустими и изцяло основателни. Признават, че изложените в исковата молба факти са верни и намират за правилно исканото частично разваляне на нотариален акт 60 том IV рег.4562 дело 530 от 27.12.2013 год., изслушан от нотариус рег. 381 -Стефка Чавдарова, гр. Стара Загора, и вписан в Службата по вписванията гр. Стара Загора с вх.рег.14815/27.12.2013 год. Акт 139 том XI дело 8226/2013 год., по отношение на процесните имоти.

Съдът, като обсъди представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

            От нотариален акт с № 60 том IV рег.№ 4562 дело № 530 от 27.12.2013 год., изслушан от нотариус рег.№ 381 - Стефка Чавдарова, с район на действие гр. Стара Загора и вписан в Службата по вписванията гр. Стара Загора с вх.рег.№14815/27.12.2013 год. Акт №139 том ХL дело № 8226/2013 год. се установява, че страните са сключили договор за покупко продажба за процесните недвижими имоти.

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

  

Съгласно разпоредбата на чл. 237, ал. 1 и 2 от ГПК, Когато ответникът признае иска, по искане на ищеца съдът прекратява съдебното дирене и се произнася с решение съобразно признанието. В мотивите на решението е достатъчно да се укаже, че то се основава на признанието на иска.

 

Настоящият състав счита, че са налице всички предпоставки за произнасяне с решение по реда на чл. 237, ал. 1 ГПК: ответниците са признали иска, като съдът следва да постанови решение съобразно признанието на иска. Спазени са и изискванията, установени в ал. 3 на чл. 237 ГПК, а именно признатото право не противоречи на закона или добрите нрави, а от друга страна, е такова, с което страните могат да се разпореждат.

 

            Тъй като страните заявяват, че разноските остават така, както са направени, съдът намира, че не следва да присъжда разноски в тази инстанция.

 

Мотивиран от горното, съдът 

 

                                      Р  Е  Ш   И:

 

РАЗВАЛЯ договор за покупко-продажба на следните недвижими имоти, сключен на 27.12.2013 год. между продавачите - ищци И.Т.Г. с ЕГН ********** и П.Г.Г. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес ***, и купувачите - ответници Д.Т.В. с ЕГН ********** и Р.Р.В. с ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес ***, във формата на нотариален акт с № 60 том IV, рег.№ 4562, дело № 530 от 27.12.2013 год., изслушан от нотариус рег. № 381 - Стефка Чавдарова, с район на действие гр. Стара Загора, и вписан в Службата по вписванията гр. Стара Загора с вх. рег. №14815/27.12.2013 год. Акт №139 том ХL, дело № 8226/2013 год., за следните недвижими имоти:

         1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.502.186.1.65 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и две точка сто осемдесет и шест точка едно точка шестдесет и пет) по КК и КР на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД - 18-68/30.05.2008 год. на ИД на АГКК, намиращ се в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.502.186 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и две точка сто осемдесет и шест), с административен адрес : ***(едно) етаж 1 (едно), гараж № 18 (осемнадесет), с предназначение - гараж в сграда, брой нива на обекта - 1 (едно), с площ от 20.02 кв.м, (двадесет цяло и две стотни квадратни метра), при съседни самостоятелно обекти в сградата - на същия етаж 68850.502.186.1.65, под обекта 68850.502.186.1.50 и над обекта 68850.502.186.1.7,който обект по документ за собственост представлява ГАРАЖ №18 (осемнадесет), находящ се на 1-ви (първи ) етаж, на кота 0,00 (нула), от многоетажната жилищна сграда с обекти за стопанска дейности гаражи, построена по утвърден от Община Стара Загора архутектурен проект в урегулиран поземлен имота, находящ се в ***(едно), представляващ УПИ I-1505 ( първи за планоснимачен номер хиляда петстотин и пет) с площ съгласно ПУПУ - план за регулация, утвърден със Заповед №313/23.01.2007 год. от 705 (седемстотин и пет)кв.м., а по документи за собственост с площ на ПИ 1505 от 1057 (хиляда петдесет и седем)кв.м., от които са отчуждени за улица 303 (триста и три) кв. м. и 30 (тридесет) кв.м. придадени на УПИ У-1506, находящ се в кв. 526"Б" (петстотин двадесет и шест буква „б") по плана на гр. Стара Загора, при граници - от три страни улици и УПИ II -1513, 1514, 1515, който гараж се състои от една гаражна клетка, със застроена площ от 20.02 кв.м. (двадесет цяло и две стотни квадратни метра), при граници на същия - от север улица, от изток хидрофорно помещение и асансьор, от юг коридор, от запад гараж №19, ЗАЕДНО с 0,45 % ид.части (нула цяло и четиридесет и пет стотни процента идеални части), равняващи се на 4,02 кв. (четири цяло и две стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху дворното място.

            2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.502.186.1.66 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и две точка сто осемдесет и шест точка едно точка шестдесет и шест) по КК и КР на гр. Стара Загора,одобрени със Заповед № РД — 18-68/30.05.2008 год. на ИД на АГКК, намиращ се в сграда №1  (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.502.186(шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и две точка сто осемдесет и шест), с административен адрес: ***(едно) етаж 1 (едно), гараж № 19 (деветнадесет), с предназначение — гараж в сграда, брой нива на обекта - 1 (едно), с площ от 19,14 кв.м. (деветнадесет цяло и четиринадесет стотни квадратни метра), при съседни самостоятелно обекти в сградата-на същия етаж 68850.502.186.1.65 и 68850.502.186.1.17, под обекта 68850.502.186.1.51 и над обекта 68850.502.186.1.7, който обект по документ за собственост представлява ГАРАЖ №19 (деветнадесет), находящ се на 1-ви (първи ) етаж, на кота 0,00 (нула), от многоетажната жилищна сграда с обекти за стопанска дейности гаражи, построена по утвърден от Община Стара Загора архутектурен проект в урегулиран поземлен имота,находящ се в ***(едно), представляващ УПИ 1-1505( първи за планоснимачен номер хиляда петстотин и пет) с площ съгласно ПУПУ -план за регулация, утвърден със Заповед №313/23.01.2007 год. от 705 (седемстотин и пет)кв,м., а по документи за собственост с площ на ПИ 1505 от 1057 (хиляда петдесет и седем)кв,м., от които са отчуждени за улица 303 (триста и три) кв. м. и 30 (тридесет)кв.м. придадени на УПИ У-1506, находящ се в кв. 526"Б" (петстотин двадесет и шест буква „б") по плана на гр. Стара Загора, при граници - от три страни улици и УПИ II -1513, 1514, 1515, който ГАРАЖ СЕ СЪСТОИ ОТ ЕДНА ГАРАЖНА КЛЕТКА, със застроена площ от 19,14 кв.м. (деветнадесет цяло и четиринадесет стотни квадратни метра), при граници на същия — от север улица, от изток гараж №18, от юг коридор, от запад гараж №20, ЗАЕДНО е 0,43 % ид.части (нула цяло и четиридесет и три стотни процента идеални части), равняващи се на 3,84 кв.м, (три цяло осемдесет и четиристотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху дворното място.

            3. Празно дворно място с площ от 860 ( осемстотин и шестдесет) кв.м.,находящо се в ***, съставляващо УПИ IV-3 ( четвърти за планоснимачен номер три) в кв.6 (шест) по плана на същото село, при граници и съседи - улица и урегулирани поземлени имоти VII-4, VI-606 и IX-605, съгласно Скица № 1164/08.06.2017 год., издадена от Община Стара Загора, а по документ за собственост с граници и съседи — от изток УПИ VI-2, от запад УПИ ХI-605 и улица тупик с осови точки 1010-1011, от юг улица с осови точки 10-11, от север общинско място.

 

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

                                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :