О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

   814                                                 03.10. 2017 г.                                      гр.Стара Загора 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, VІІми  състав

в закрито съдебно заседание, проведено в следния състав:

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС АТАНАСОВ

 

след като разгледа докладваното от съдия  Атанас Атанасов гр. 108 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е образувано по искова молба на Р.А.Т. и А.А.Т.,***, с която са предявени активно субективно и обективно съединени положителни установителни искове за собственост, с които всеки от двамата ищци претендира признаване за установено, че е собственик на по 3/8 идеални части от недвижими имоти, съставляващи съответно апартамент № … находящ се в гр.Стара Загора, ул.“…“ № …, със застроена площ от 59,41 кв.м., съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.518.250.1.4, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.518.250 по КК на гр.Стара Загора, ведно с прилежащото му избено помещение № 4 със застроена площ от 5,42 кв.м., както и с 1,172 % ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот и гараж № 1, находящ се в гр.Стара Загора, ул.“…“ № …, със застроена площ от 12,41 кв.м., съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.518.250.1.89, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.518.250 по КК на гр.Стара Загора, ведно с 0,216 % ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот.

    Определената от ищците цена на предявените искове е в размер от по 15 293,13 лв. за исковете, предявени от всеки от двамата ищци.

    От представеното с молба вх.рег.№ 12231/03.10.2017 г. удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО011694БЦ/28.09.2017 г. на Община Стара Загора се установява, че данъчната оценка на жилището е в размер на 35 862,10 лв., а на гаража – в размер на 4 919,60 лв., с оглед на което цените на всеки от предявените от двамата ищци искове, определени по реда на чл.69, ал.1 т.2 от ГПК са в размери от 13 448,29 лв. по отношение на предявените искове за собственост на недвижимия имот- апартамент и от 1844,85 лв. по отношение на предявените искове за собственост на недвижимия имот- гараж.

    Съдът в настоящия си състав, след като съобрази разпоредбата на чл.104 т.3 от ГПК, съгласно която подсъдни на окръжен съд като първа инстанция са исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв. и разпоредбата на чл.119, ал.1 in fine от ГПК, съобразно която въпросът за родовата подсъдност може да се повдига и служебно от съда до приключване на производството пред втората инстанция, намира, че не е родово компетентен да се произнесе като първоинстанционен съд по предявените от  Р.А.Т. и А.А.Т.,*** активно субективно и обективно съединени положителни установителни искове за собственост на недвижими имоти.

    Ето защо производството по настоящото дело следва да се прекрати, а самото дело да се изпрати по компетентност на Районен съд – Стара Загора, който се явява родово компетентния съд да се произнесе по предявените искове като първа инстанция.

 

    Мотивиран по този начин и на основание чл.118, ал.1 вр. чл.119, ал.1 от ГПК Окръжен съд – Стара Загора

 

                                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

    ПРЕКРАТЯВА поради родова неподсъдност производството по гр.д. № 108/2017 г. по описа на СтЗОС.

    ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора.

 

    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ищците чрез съдебния им адресат.

 

    След влизане в сила на настоящия съдебен акт делото да се изпрати на Районен съд – Стара Загора.

 

                                                                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

                                                                                                             /Ат.Атанасов/