Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 345/27.10.2017 г.                                                  Град Стара Загора

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                          ­­І   Граждански състав

На двадесет и седми септември                                            Година 2017

в публичното заседание, в следния състав:

                                                         

                                          Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                                  

                                                Членове: 1. МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                 2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

прокурор

като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1263 по описа за 2017 година

 

Производството е на основание чл.258 и сл. от ГПК.

               Производството е образувано по въззивните жалби на ЗСПК „Пробуда” – с. Малко Тръново, подадена чрез адв. В.Ц., и на М.М.А., подадена чрез адв. Б.Б.Р., против решение № 10 от 13.03.2017 г., постановено по гр.дело № 470/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд.

 

          Въззивникът ЗСПК „Пробуда” – с. Малко Тръново, чрез  пълномощника си адв. В.Ц. намира, че решението на първоинстанционния съд е частично неправилно в отхвърлителната част  и изцяло относно присъдените разноски в размер на 1000 лв. Счита, че при постановяване на решението съдът е допуснал нарушение на чл.26 във вр. с чл.215 от ГПК, както и чл.227 ГПК и чл.270, ал.3, изр.3 от ГПК. По отношение на встъпилите в процеса правоприемници на починалото лице Д.В.Т. намира, че няма приет от съда по делото друг иск по чл.135 от ЗЗД, поради което съдът е разгледал отхвърлителния иск без да е бил предявен от кооперация. В нарушение и на чл.52 от ЗН първоинстанционният съд не е взел предвид, че по делото са налице доказателства за приемане на наследството останало от Д.В.Т., поради това и становището на съда, че са налице редовни откази от наследство с произтичащите от това правни и др. последици, намира за незаконосъобразни и  необосновани. Излага подробни съображения и цитира съдебна практика.

          Моли съдът да уважи жалбата и да обезсили решението в обжалваната част, както и да му присъди направените разноски пред въззивната инстанция.

 

          Моли също така, относно уважената част в диспозитива да се добави след името на Д.В.Т. – б.ж. на с. Малко Тръново, обл. Стара Загора, починала на 15.11.2014 г. с  участващи в процеса, съгласно чл.227 от ГПК – на правоприемниците  /наследниците/ - И.Т.Т.  с ЕГН: ********** *** и Т.Т.П. с ЕГН: ********** ***. Освен това, в диспозитива в осъдителната част за разноските в размер на 854 лв. да бъдат осъдени и участващите в процеса съгласно чл.227 от ГПК правоприемници /наследници/ И.Т.Т.  с ЕГН: ********** *** и Т.Т.П. с ЕГН: ********** ***.

         

          В срока по чл.263, ал.1 ГПК против жалбата на ЗСПК „Пробуда” – с. Малко Тръново е подаден писмен отговор от Т.Т.П., в който взема становище, че въззивната жалба е изцяло неоснователна. Намира, че правилно първоинстанционният съд е отхвърлил иска срещу правоприемниците на починалата страна и е осъдил ищеца да им заплати разноските в размер на 1000 лв., както и че са неоснователни исканията му за добавяне на цитираните изрази в диспозитива на решението. Излага подробни съображения и цитира съдебна практика. Счита, че е неоснователно и твърдението на ищеца, че отказите от наследство на правоприемниците на починалата страна са нищожни, и иск за обявяване на отказите за нищожни следва да бъде предявен и разгледан в отделен процес.

 

          Моли съдът да остави без уважение въззивната жалба като изцяло неоснователна, както и да й присъди направените разноски пред двете съдебни инстанции.  

 

          В срока по чл.263, ал.1 ГПК против жалбата на ЗСПК „Пробуда” – с. Малко Тръново не е подаден писмен отговор от И.Т.Т. и М.М.А..

 

          Въззивникът М.М.А.  е останала недоволна от решението на първоинстанционния съд в частта, с която съдът е уважил предявения отменителен иск по чл.135, ал.1 от ЗЗД на ищеца ЗСПК „Пробуда” срещу нея като счита, че същото е неправилно в тази част, тъй като  за да приеме, че е налице и третата предпоставка за уважаване на отменителния иск по чл.135, ал.1 от ЗЗД съдът се е мотивирал с това, че тя не се е явила лично на заседанието, за да даде отговор на поставените от ищеца въпроси и приложил разпоредбата на чл.176, ал.3 от ГПК. Освен това намира, че съдът е основал своите мотиви изключително и само върху прилагането на чл.176, ал.3 от ГПК, без да изследва другите доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.  Излага съображения.

 

          Моли съдът да постанови решение, с което да отмени изцяло решението на първоинстанционния съд, като вместо него постанови друго, с което да отхвърли като неоснователен и недоказан предявения от ЗСПК „Пробуда” отменителен иск по чл.135 от ГПК срещу нея, както и да й присъди направените разноски в двете съдебни инстанции.

 

          Представя Справка по лице за М.М.А., Т.Т.П., И.Т.Т. и Добринка Василева Т.. 

 

          В срока по чл.263, ал.1 ГПК против жалбата на М.М.  А. е подаден писмен отговор от ЗСПК „Пробуда” – с. Малко Тръново чрез адв. В.Ц., в който изразява становище, че жалбата е незаконосъобразна и неоснователна. Излага съображения по всички оплаквания в жалбата.

 

          Моли съдът да остави без уважение въззивната жалба и да потвърди обжалваното решение на първоинстанционния съд, както и да им присъди направените разноски по делото.

 

Претендират за присъждане на разноските за адвокатски хонорар и разноските направени пред въззивната инстанция.

 

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД във вр. с чл. 52, ал. 1 от ЗН.

 

Въззивният съд намира, че правилно е била установена следната фактическата обстановка пред първоинстанционния съд, а именно:

 

Между страните по делото не се спори, че през 2010г. ищецът ЗСПК Пробуда с.Малко Тръново е предявил иск против ответника Д.В.T., починала на 25.11.2014 год. за неотчетени суми от същата като касиер с цена на иска 13088.50 лв. установени при нейното освобождаване в края на 2007г. по повод на което било образувано гр.дело № 407/2010г. по описа на Районен съд Чирпан.

Първоначално искът е бил отхвърлен от първата инстанция, като по въззивна жалба на ЗСПК Пробуда с.Малко Тръново против това решение е било образувано гр.дело № 256/2012г. по описа на Окръжен съд Ст.Загора, по което с Решение № 188 от 20.07.2012г., ОС Ст.Загора отменил обжалваното решение и уважил иска в размер на 9493.69 лв. със законната лихва върху тази сума от 01.01.2008г. като били присъдени и съдебните разноски.

Против това решение ответникът Д.В.T. е подала касационна жалба във връзка с което било образувано гр.дело № 1307/2012г. на ВКС, III г.о. по което с Определение № 423 от 03.04.2013г., ВКС отказал да допусне до касационно разглеждане жалбата по реда на чл.288 от ГПК, като по този начин било влязло в сила осъдителното решение на въззивната инстанция.

По молба на ищеца, съгласно чл.404, т.1 от ГПК, въз основа на влязлото в сила решение бил издаден изпълнителен лист от 16.04.2013г. за присъдените суми.

Между страните не се спори за тези обстоятелства, които се установяват и от приложените по делото - гр.дело № 407/2010г. по описа на Районен съд Чирпан, гр.дело № 256/2012г. по описа на Окръжен съд Ст.Загора и гр.дело № 1307/2012г. на ВКС, III г.о.

Въз основа на молба на ищеца било образувано изп.дело № 20137650400871 по описа на ЧСИ Г.И., peг.№ 765 от КЧСИ, с район Окръжен съд Ст.Загора.

Частният съдебен изпълнител /ЧСИ/ Г.И. връчила на длъжника Д.В.T., ЕГН:********** ***.Загора по изпълнителното дело - Призовка за доброволно изпълнение № 17195 от 21.05.2013г. получена от ответницата на 29.05.2013г. с която длъжникът бил уведомен, че дължи по изпълнителното дело на кооперацията както следва: главница - 9493.69 лв.; 5962.12 лв. изтекла лихва, 270 лв. разноски; включен размер на ДДС в размер на 1581.41 лв. в полза на ЧСИ Г.И. и други разноски 900 лева.

По искане ищеца във връзка с чл.18 от ЗЧСИ по изп.дело било извършено проучване имущественото състояние на длъжника, като било установено, че длъжника Д.В.T. притежавала като наследник на съпруга си Т.И.Т., б.ж. на с.Малко Тръново, Ст.Загорско  - 1/3 идеална част от земеделски земи в землището на с. Малко Тръново, а именно:

1 .Нива от 11.199 декара, втора категория в местността чашма Ака, имот № 032004 по плана за земеразделяне на същото село при граници и съседи: имоти № 032005 нива на И.Т.Г.; № 000143 Полски път на кметството; № 032002 нива на Р.П.И. и № 000164 - полски път на кметството;

2. Лозе от 2 декара, осма категория в м. Горното Мараши, имот № 088002 по плана за земеразделяне при съседи: имоти №000012-полски път на кметството: № 088001- лозе на И.С.С. № 088008 -  лозе на Г.Г.Г. и № 088003 – лозе на Р.П.Ж.;

3. Нива от 14.999 декара, четвърта категория в местността Дъжкери, имот №093006 по плана за земеразделяне на същото село при съседи: имоти № 093007- нива на П.П.Т., № 093010 нива на В.В.Т.; № 093005 - нива на И.П.И.и № 000255 -Полски път на Кметството.

Това обстоятелство се установява и с Протоколно решение №81 от 25.09.1997г. на Поземлената комисия гр.Чирпан.

Със съобщение № 17202 от 21.05.2013г. по посоченото изп.дело, ЧСИ Г.И. уведомила ищеца, че за 25.06.2013г. било насрочено принудително изпълнение за опис на вещи в дома на длъжника.

Със съобщение по делото № 28750 от 29.08.2013г. по посоченото изп.дело, ЧСИ Г.И. уведомила ищеца, че на 23.09.2013г. е насрочен опис и съответно продажба на посочените зем.земи.

От представеното Удостоверение изх.№ 290 от 11.09.2013г. на Агенцията по вписванията гр.Чирпан е видно, че била вписана възбрана вх.peг.№ 3738 от 30.08.2013г., том І, №151/2013г., дело с вх.peг.№ 03737 от 30.08.2013г. на горепосочените зем.земи от ЧСИ Г.И..

Между страните не се спори за тези обстоятелства, които се установяват и от приложеното изп.дело № 20137650400871 по описа на ЧСИ Г.И., peг.№ 765 от КЧСИ, с район Окръжен съд Ст.Загора.

Видно от Удостоверение № 11-04.105 oт 16.10.2013г. на Община гр.Чирпан е, че ответницата Д.В.Т. подала декларация № 24244 от 25.03.1998г. пред Община гр.Чирпан, с която декларирала, като собствен недвижим имот по наследство, както следва: Дворно място от 1620кв.м с двуетажна жилищна сграда от 120кв.м, гараж 20кв.м и стопанска постройка от 50кв.м, от което  притежавала 0.6667 идеални части. Всички тези горепосочени недвижими имоти били придобити от ответницата Д.В.Т. от с.Малко Тръново, Ст.Загорско по наследство от съпруга и Т.И.Т., б.ж. на с.Малко Тръново, Ст.Загорско.

По делото е приложен Договор за продажба на наследство от 24.06.2013г. с нотариална заверка на подписите на Д.В.Т., И.Т.Т., Т.Т.П. и М.М.А., peг.№ 20508 от 24.06.2013г. от нотариус Р.Д., с peг.№ 274 на НК с район РС София, който договор е бил вписан на 24.06.2013г. в Службата за вписванията към АВ, находища се в Районен съд Чирпан, с вх.№ 196 от 24.06.2013г. peг.№ 2824 и партида № 60772.

От представеното по делото Удостоверение за наследници изх.№ 307/19.12.2014г. на Кметство с.Марко Тръново, общ.Чирпан се установява, че първоначалният ответник по делото Д.В.T., ЕГН:********** ***.Загора е починала на 25.11.2014г. като е оставила за наследници по закон - И.Т.Т. - син и Т.Т.П. - дъщеря.

От представеното Удостоверение, издадено на ответника И.Т.Т. по ч.гр.дело № 6/2015г. по описа на Районен съд Чирпан се установява, че същият се е отказал от наследството, останало след смъртта на майка му Д.В.Т., починала на 25.11.2014г., който отказ е вписан по № 1/16.01.2015г. в особената книга при съда.       

От представеното Удостоверение от ответницата Т.Т.П. по ч.гр.дело № 7/2015г. по описа на Районен съд Чирпан се установява, че същата се е отказал от наследството, останало след смъртта на майка и Д.В.Т., починала на 25.11.2014г., който отказ е вписан по № 2/16.01.2015г. в особената книга при съда /л.163 от изп.дело/.       товарен автомобил - ВОЛВО Ф 10-49, тип - ФУРГОН, цвят - бял/зелен с рег.№ ЕН 6119 АМ е бил собственост на въззиваемото дружество, което се установява и от представеното свидетелство за регистрация на превозното средство пред първостепенния съд.

С обжалваното Решение първоинстанционният съд е ОТХВЪРЛИЛ частично предявеният от първия въззивник ЗСПК Пробуда, против законните наследници и правоприемници на починалата Д.Т. – а именно И.Т.Т. и Т.Т.П., иска с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД за обявяване за недействителен спрямо ЗСПК Пробуда с.Малко Тръново на Договор за продажба на наследство от 24.06.2013г. с нотариална заверка на подписите на Д.В.Т., И.Т.Т., Т.Т.П. и М.М.А., peг.№ 20508 от 24.06.2013г. от нотариус Р.Д., с peг.№ 274 на НК с район РС София, вписан на 24.06.2013г. в Службата за вписванията към АВ, находища се в Районен съд Чирпан, с вх.№ 196 от 24.06.2013г. peг.№ 2824 и партида № 60772, спрямо неговото прехвърлително действие от длъжника Д.В.Т., ЕГН:********** ***, о6л.Ст.Загора, която притежава 1/3 идеална част от наследството останало от Т.И.Т. ***.Загора, извършено с цел да бъде увредена кооперацията при събиране на вземанията си от този длъжник по изп. дело № 871/2013г. по описа на ЧСИ Г.И., peг.№ 765 от КЧСИ, с район Окръжен съд Ст.Загора.

Също така първостепенния съд е УВАЖИЛ частично предявеният от ЗСПК Пробуда, ЕИК:833115007, със седалище и адрес на управление: с.Малко Тръново, община Чирпан, обл.Ст.Загора, представлявано от адв.В.Ц.В. от АК Ст.Загора против М.М.А., ЕГН:**********, постоянен адрес: ***, представлявана от адв.Б.Б.Р. от АК София, иск с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД, поради което е ОБЯВИЛ за НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН спрямо ЗСПК Пробуда с.Малко Тръново, Договор за продажба на наследство от 24.06.2013г. с нотариална заверка на подписите на Д.В.Т., И.Т.Т., Т.Т.П. и М.М.А., peг.№ 20508 от 24.06.2013г. от нотариус Р.Д., с peг.№ 274 на НК с район РС София, вписан на 24.06.2013г. в Службата за вписванията към АВ, находища се в Районен съд Чирпан, с вх.№ 196 от 24.06.2013г. peг.№ 2824 и партида № 60772, спрямо неговото прехвърлително действие от длъжника Д.В.Т., ЕГН:********** ***, о6л.Ст.Загора, която притежава 1/3 идеална част от наследството останало от Т.И.Т. ***.Загора, извършено с цел да бъде увредена кооперацията при събиране на вземанията си от този длъжник по изп. дело № 871/2013г. по описа на ЧСИ Г.И., peг.№ 765 от КЧСИ, с район Окръжен съд Ст.Загора.

Съдът е осъдил втората въззивница М.М.А., представлявана от адв.Б.Б.Р. от АК София да заплати на ЗСПК Пробуда, ЕИК:833115007, със седалище и адрес на управление: с.Малко Тръново, община Чирпан, обл.Ст.Загора, представлявано от адв.В.Ц.В. от АК Ст.Загора, направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 854 лева, съгласно представения списък по чл.80 от ГПК.

 

          В мотивите към обжалваното Решение РС-Чирпан е приел, че след като законните наследници и правоприемници на починалата Д.Т. – а именно И.Т.Т. и Т.Т.П., са се отказали изцяло от оставеното от нея наследство по реда на чл.52 от ЗН, които откази са били надлежно вписани и в специалната за това книга в РС-Чирпан, то искът по отношение на тези двама ответници следва да се отхвърли.

 

          Въззивният съд намира, че е налице нарушение на чл.52 от закона за наследството /ЗН/ при извършването на процесните откази от наследство и същите се явяват недействителни поради следните съображения:

Първоинстанционният съд не е взел предвид, че по делото са налице доказателства ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО останало от Д.В.Т. б.ж. на с.Малко Тръново, починала на 25.11.2014 г. от страна на нейните наследници И.Т.Т. и Т.Т.П.. Още приживе същата е подала МОЛБА ЗА ОТМЯНА с вх. № 937 от 06.10.2014 г. на влязлото в законна сила решение № 188 от 20.07.2012 г.  по гр.д. № 256/2012 г. на Окръжен съд Ст.Загора. Във връзка с това е образувано и гр.д. под № 7108/2014 г. по описа на ВКС ІVг.о. В хода на този процес на 25.11.2014 г. молителката Т. е починала. През м. декември 2014 г. пред ВКС съгласно чл.227 от ГПК производството по делото е ПРОДЪЛЖИЛО с участие на наследниците на починалото лице – нейните законни наследници И.Т.Т. с ЕГН ********** от гр. Ст.Загора и Т.Т.П. ***. В тази връзка ВКС е приел и удостоверение № 307 от 19.12.2014 г. за наследниците на починалата първа ответница Д.Т..

От страна на молителите е ползувана и адвокатска защита пред ВКС по последното дело за отмяна. НАСЛЕДНИЦИТЕ   на   Д.В.Т.   - И.Т.Т.   и Т.Т.П. СА УЧАСТВУВАЛИ В ТОВА ДЕЛО ПРЕД ВКС. По този начин те са встъпили в ПРОЦЕСУАЛНИТЕ И МАТЕРИАЛНИ ПРАВА на своя наследодател и са ги защита­вали с оглед да освободят своя праводател от задълженията му към ищцовата кооперация и да получат наследството от нея чисто от всякакви тежести и задължения. Въпреки това с Решение под № 201 от 27.05.2015 г, по посоченото гр.д. № 7108/2014 г. на ВКС -IV г.о. молбата за отмяна е била отхвърлена,като неоснователна и те са били осъдени на разноските пред ВКС в размер на 1 100 лева. ПО ТОЗИ НАЧИН ФАКТИЧЕСКИ С ТЕЗИ СВОИ ДЕЙСТВИЯ ТЕ СА ПРИЕЛИ МЪЛЧАЛИВО НАСЛЕДСТВОТО, тъй като са защитавали пред съда МАТЕРИАЛНИ ПРАВА на наследодателя си свързани с освобождаване от отговорност за присъдените суми по гр.д. №407/2010 г. на ЧРС.

 

В тази насока съобразно константната практика на Върховните съдилища на Републиката наследникът, който е призован към наследяване, може да се откаже от наследството, но само при положение, че не го е приел преди това. Отказът, извършен след като е прието наследството се явява недействителен. В същия смисъл е и постоянната практика на Върховните съдилища, а именно Решение № 2187/67/І г.о., Решение № 20/71/І г.о., Решение № 137/84/І г.о., Решение № 991/90/І г.о., както и по новата практика – Решение № 112/19.02.2004 год. на ВКС по гр. дело № 520/2003 год. на І г.о. на ВКС и Решение № 68/13.09.2010 год. по гр. дело № 3382/2008 год. на ІV г.о. на ВКС. Съобразно последните две Решения отказът от наследство е недействителен и не може да поради предвиденото в чл.53 от ЗН правно действие, ако се предхожда от действия по приемане на наследството. Приемането на наследството може да стане както изрично по реда предвиден в чл.49 ал.1 от ЗН, така и мълчаливо – с конклудентни действия, от които може да се направи извода, че същите наследници несъмнено приемат наследството.

 

НЕ САМО МЪЛЧАЛИВО, НО ФАКТИЧЕСКИ С ТОВА Е СТАНАЛО ИЗРИЧНО ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО - пред Върховния касационен съд, след като  наследниците са привлечени като страни в касационното от ВКС по реда на чл.227 от ГПК в качеството си на "ПРАВОПРИЕМНИЦИ" и са участвували в процеса в зашита на процесуалните и материални интереси на техния наслдодател Д.Т.. В процесниия случай въззивният съд приема, че е налице именно мълчаливо приемане на наследството чрез процесуални и материално правни действия от страна на двамата наследници И.Т.Т. и Т.Т.П., които са участвували,като правоприемници по чл.227 от ГПК, както в процеса пред ВКС,така и по настоящето дело преди извършването на същите откази.

 

Ето защо становището на първоинстанционния съд, че са налице редовни откази от наследството с произтичащите от това правни  последици СА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ И НЕОБОСНОВАНИ. Това се отнася за обстойните мотиви по чл.52 от ЗН относно последиците при отказ от наследство. След като фактически с посочените действия наследството е прието от универсалните правоприемници И.Т.Т. и Т.Т.П., то отказите от наследство направени от тях след това са Недействителни и не могат да породят желаните от тях правни последици.

 

По въззивната жалба подаден от втората въззивница М.М.А. чрез процесуалния  й представител - адв. Б.Б.Р. въззивният съд възприема следното:

Съдът приема, че същата е НЕОСНОВАТЕЛНА поради следните съображения:  Първотото оплакване за нарушаване правото на защита на същата жалбподателка  е явно неоснователно, тъй като през цeлия  ход на първоинстанционното производство тази жалбоподателка е била защитавана от адвокат. Даден е своевременно отговор на исковата молба и през целия процес редовно е защитавана от адвокат. Също така преди приключване на съдебно дирене и даване ход на устните състезания пред първата инстанция и тримата ответници И.   Т.   Т., Т.Т.П. и М.М.А. са били надлежно представлявани от адвокат. В тази насока първият от тях И.   Т.   Т.  е упълномощил надлежно с писмено пълномощно от 04.11.2016 год. адв. Т.В. ***. Въззиваемата Т.Т.П. е упълномощила също надлежно с писмено пълномощно от 06.12.2016 год. адв. Т.В. ***. Същият се е явил на последните две заседания по делото и е изготвил и писмената защита на тези въззиваеми. От своя страна втората въззивница М.А. е  упълномощила надлежно с писмено пълномощно от 02.12.2016 год. адв. Б.Р. от АК-София. Освен това тази въззивница не може да черпи права от собственото си недобросъвестно процесуално поведение, поради което това оплакване се явява неоснователно.

Оплакването, че бил  нарушен  чл.176, ал.3 от ГПК е също
НЕОСНОВАТЕЛНО. Жалбоподателката М.А. е получила своевременно въпросите, на които е следвало да отговори пред съда в писмен вид. В двете следващи съдебни заседания същата не се е явила, въпреки че е била редовно призована, като  е представил медицински удостоверения в които не е отбелязано,че болното лице не може да се яви пред съд. В последното открито съдебно заседание се е явил пълномощника й адв. Р., който е представил писмени отговори от ответника А. на поставените от съд въпроси по реда на чл. 176 от ГПК. Правилно съда е приел, че ответницата не се е явила по делото и фактически е отказала да даде отговор на поставените и въпроси по ред на чл. 176 от ГПК.

Достатъчно е според закона страната да не се явява за да отговори на поставените от съда въпроси, което обстоятелство е доказано по делото. Това е достатъчно за да се приеме.че в случая тази ответница е отказала да отговори на поставените й от съда въпроси по делото.

Що се отнася до писмените бележки по въпросите- те нямат правна стойност , тъй като не са доказателства събрани по реда предвиден в ГПК. Съгласно чл. 176 ал.4 от ГПК -дори ако се докаже,че страната не се явява пред съда поради доказана трудно преодолима пречка , обясненията и следва да бъдат дадени пред делегиран съд.

Както се установява ответницата М.А. не се е явила пред първостепенния съд, като не е дала обяснение и пред делегиран съд.

Съда правилно е взел предвид всички събрани доказателства по делото и съобразно дадените обяснения от другите ответници е всички обстоятелства около сключване на процесния Договор за продажба на наследство е приел, че ответницата категорично е знаела, че с тези действия се увреждат правата на кредитора по събирането на изискуемите вземания по посоченото изп. дело от длъжника. Несъмнено са взети предвид и близките, приятелски и колегиал­ни отношения между ответницата адвокат Т.П. и ответницата М.А., които несъмнено са допринесли за бързото и прикрито сключване на този Договор за продажба на наследството с единствената цел да се увреди кредитора.

Освен това съдът взема предвид и обстоятелството, че длъжника А. не е получил никакви суми от купувача по процесния Договор за продажба на наследство от 24.06.2013 г. Това се доказва при отговорите дадени по реда ни чл. 176 от ГПК и двамата ответници - Т.П. и И.Т. . Те са установили.че ФАКТИЧЕСКИ КУПУВАЧЪТ на наследството им Е НАПРАВИЛ ПРИХВАЩАНЕ по Договора за паричен заем от 21.03. 2013 г. от тези им задължения.  По този начин сами тези ответници се признали, че не е плащана реално уговорената в договора за продажба на наследство продажна цена по същия.

 

          В случая от събраните писмени и гласни доказателства по безспорен начин се установи, че всички елементи, от фактическия състав на Павловия отменителен иск по смисъла на чл.135 във връзка с чл.133 от ЗЗД са налице и са доказани, поради което съдът следва да постанови съответния съдебен акт в този смисъл, с който да уважи исковете, така както са предявени от ищцавата кооперация, ведно с присъждане на всички направени от ищеца разноски и за тази съдебна инстанция.

 

В тази насока първоинстанционното решение следва да бъде отменено в отхвърлителната му част, с която първоинстанционният съд е ОТХВЪРЛИЛ частично предявеният от първия въззивник ЗСПК Пробуда, против законните наследници и правоприемници на починалата Д.Т. – а именно И.Т.Т. и Т.Т.П., иска с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД за обявяване за недействителен спрямо ЗСПК Пробуда с.Малко Тръново на Договор за продажба на наследство от 24.06.2013г. с нотариална заверка на подписите на Д.В.Т., И.Т.Т., Т.Т.П. и М.М.А., peг.№ 20508 от 24.06.2013г. от нотариус Р.Д., с peг.№ 274 на НК с район РС София, вписан на 24.06.2013г. в Службата за вписванията към АВ, находяща се в Районен съд Чирпан, с вх.№ 196 от 24.06.2013г. peг.№ 2824 и партида № 60772, спрямо неговото прехвърлително действие от длъжника Д.В.Т., ЕГН:********** ***, о6л.Ст.Загора, която притежава 1/3 идеална част от наследството останало от Т.И.Т. ***.Загора, извършено с цел да бъде увредена кооперацията при събиране на вземанията си от този длъжник по изп. дело № 871/2013г. по описа на ЧСИ Г.И., peг.№ 765 от КЧСИ, с район Окръжен съд Ст.Загора, като неправилно и незаконосъобразно в същата му част, касаеща размера на дължимата мораторна лихва.

     

Въззивният съд намира, че също така обжалваното решение на РС гр.Чирпан се явява неправилно и в частта му за разноските, тъй като на практика и с оглед на гореизложените подробни съображения и доводи искът се уважава изцяло по отношение на всички ответници и разноските следва да бъдат определени съобразно уважената част на предявения иск.

 

В тази насока, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 273 от ГПК, двамата въззиваеми и втората въззивница следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца и първи въззивник направените  от последния разноски по делото пред двете съдебни инстанции, съразмерно изцяло уважения иск на ищеца в размер на сумата от 1671 лева, представляваща общата сума на разноските, направени от първия въззивник както следва: Разноските на ищеца възлизат в размер общо на 854 лв. пред първоинстанционния съд, съобразно представения списък на разноските по чл. 80 от ГПК пред този съд, както и сумата от 817 лева разноски пред въззивната инстанция, от които 750 лева възнаграждение платено от ищеца и първи въззивник за един адвокат – адв. Ц., и сумата от 67 лева – дължима държавна такса за завеждане на въззивната жалба, внесена от този въззивник – ищец.

 

Водим от горното, съдът

 

   Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ отчасти решение № 10 от 13.03.2017 г., постановено по гр.дело № 470/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд в частта му, с която РС-Чирпан Е ОТХВЪРЛИЛ предявеният от ЗСПК Пробуда, ЕИК:833115007, със седалище и адрес на управление: с.Малко Тръново, община Чирпан, обл.Ст.Загора, представлявана от адв.В.Ц.В. от АК Ст.Загора против И.Т.Т., ЕГН:**********, постоянен адрес: *** и Т.Т.П., ЕГН:**********, постоянен адрес: ***, представлявани от адв.Т.Ж.В. ***, иск с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД за обявяване за недействителен спрямо ЗСПК Пробуда с.Малко Тръново на Договор за продажба на наследство от 24.06.2013г. с нотариална заверка на подписите на Д.В.Т., И.Т.Т., Т.Т.П. и М.М.А., peг.№ 20508 от 24.06.2013г. от нотариус Р.Д., с peг.№ 274 на НК с район РС София, вписан на 24.06.2013г. в Службата за вписванията към АВ, находяща се в Районен съд Чирпан, с вх.№ 196 от 24.06.2013г. peг.№ 2824 и партида № 60772, спрямо неговото прехвърлително действие от длъжника Д.В.Т., ЕГН:********** ***, о6л.Ст.Загора, която притежава 1/3 /една трета/ идеална част от наследството останало от Т.И.Т. ***.Загора, извършено с цел да бъде увредена кооперацията при събиране на вземанията си от този длъжник по изп. дело № 871/2013г. по описа на ЧСИ Г.И., peг.№ 765 от КЧСИ, с район Окръжен съд Ст.Загора, както и в частта му за разноските като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО в тези му части и вместо това  ПОСТАНОВЯВА:

 

 ОБЯВЯВА за НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН спрямо ЗСПК Пробуда с.Малко Тръново с посочени по-горе данни, Договор за продажба на наследство от 24.06.2013г. с нотариална заверка на подписите на Д.В.Т., И.Т.Т., Т.Т.П. и М.М.А., peг.№ 20508 от 24.06.2013г. от нотариус Р.Д., с peг.№ 274 на НК с район РС София, вписан на 24.06.2013г. в Службата за вписванията към АВ, находяща се в Районен съд Чирпан, с вх.№ 196 от 24.06.2013г. peг.№ 2824 и партида № 60772, спрямо неговото прехвърлително действие от длъжника Д.В.Т., ЕГН:********** ***, о6л.Ст.Загора, както и по отношение и на нейните правоприемници и законни наследници И.Т.Т., ЕГН:**********, постоянен адрес: *** и Т.Т.П., ЕГН:**********, постоянен адрес: ***, която притежава 1/3 /една трета/ идеална част от наследството останало от Т.И.Т. ***.Загора, извършено с цел да бъде увредена кооперацията при събиране на вземанията си от този длъжник по изп. дело № 871/2013г. по описа на ЧСИ Г.И., peг.№ 765 от КЧСИ, с район Окръжен съд Ст.Загора.

 

           ПОТВЪРЖДАВА решение № 10 от 13.03.2017 г., постановено по гр.дело № 470/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд, в останалата му част.

 

   ОСЪЖДА И.Т.Т., ЕГН:**********, с постоянен адрес:***., Т.Т.П., ЕГН:**********,*** и М.М.А., ЕГН:**********, постоянен адрес: ***, представлявана от адв.Б.Б.Р. от АК София да заплатят на ЗСПК Пробуда, ЕИК:833115007, със седалище и адрес на управление: с.Малко Тръново, община Чирпан, обл.Ст.Загора, представлявано от адв.В.Ц.В. от АК Ст.Загора, направените по делото съдебни и деловодни разноски пред двете съдебни инстанции общо в размер на 1671 /хиляда шестотин седемдесет и един/ лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране в едномесечен срок от връчването му на страните, пред ВКС на РБ, чрез ОС-Стара Загора, при наличието на касационните основания по чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

 

            2.