Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  334                              20.10.2017 година                    гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД      ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 20 септември                                        две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                    ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                         НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

СЕКРЕТАР:   ПЕНКА ВАСИЛЕВА ………………………………………...

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1266 по описа за 2017 г., за да се произнесе съобрази:

 

         Обжалвано е решение № 395/04.05.2017 г. постановено по гр. д. № 5781/2016 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е признато за установено по отношение на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, че Г.С.Г., ЕГН ********** *** /чрез адв. С.М.М. ***, съдебен адрес:***, оф.2/ не дължи на „ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н „Централен”, ул.”Христо Г.Данов" № 37, плащане на цена на електрическа енергия по фактура № 1162542113 от 28.11.2016 г. на стойност 1108.75 лв. за СТИ № 020214545 за периода 02.06.2016 г. – 18.08.2016 г.

Въззивникът “ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД - Пловдив обжалва изцяло решението, с искане да се отмени и да се постанови ново, с което да се отхвърли предявения иск. Претендира за разноските пред двете инстанции.

В законоустановения срок не е постъпил отговор от Г.С.Г..***, в настоящият състав, след като обсъди данните по първоинстанционното и въззивното производства, намира за установено следното:

Пред първоинстанционния съд е предявен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК.

Ищецът  Г.С.Г. твърди в исковата си молба, че е потребител на ел. енергия. С писмо изх. № 18125009 от 28.11.2016 г. ответникът го уведомил, че на 18.08.2016 г. при извършена проверка на меренето на електрическа енергия на обект с ИТН 2096578 в с. Еленино е констатирано от служителите на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, че електромерът не отчита, за което бил съставен констативен протокол от 18.08.2016 г., което се дължало на променена схема на свързване, поради което щяла да му бъде коригирана сметката за ел. енергия за периода 2.06.2016 г. до 18.08.2016 г. и допълнително начислена дължима сума на стойност 1108.75 лв., за което му била издадена фактура № 1162542113 от 28.11.2016 г. Счита, че не е осъществен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката му при доказано неточно отчитане на потребената ел.енергия, което водело до липса на уреден в общите му условия ред  за уведомяване на клиента, при наличие на основание за корекция на сметка, съгласно правилата на чл. 83, ал.1 т.6 от ЗЕ. Подробни съображения излага в исковата си молба.

Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че не дължи на ответника  „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" АД гр. Пловдив, плащане на цена на електрическа енергия по фактура № 1162542113 от 28.11.2016 г. на стойност 1108.75 лв. за СТИ № 020214545 за периода 2.06.2016 г. до 18.08.2016 г. акцизен данъчен период 1.11.2016 г. до 30.11.2016 г. Претендира за направените по делото разноски.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответника ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД гр. Пловдив, в който вземат становище, че предявеният иск е допустим, но неоснователен, поради което го оспорват изцяло по основание и размер. Оспорват изцяло твърденията на ищеца в исковата молба.  Подробни съображения излагат в отговора си.    

Безспорно е установено, че ответното дружество разпространява и продава електрическа енергия, а ищецът е потребител на такава енергия с клиентски номер **********.

По делото са представени писмени доказателства - От представената по делото фактура № 1162542113 от 28.11.2016 г. се установява, че за периода от 02.06.2016 г. – 18.08.2016 г. на ищеца е начислена ел.енергия на стойност 1108.75 лв., фактура № 1162542113 от 28.11.2016 г., констативен протокол от 18.08.2016 г. и справка за коригирана сметка за ел. енергия, се установява, че на 18.08.2016 г. била извършена проверка на състоянието на измервателното средство на обект с измервателна точка /ИТН/ 2096578. Електромерът бил свален за експертиза.

От приетото по делото заключение на съдебно – техническата експертиза, се установява, че процесният електромер - трифазен, двутарифен, статичен, тип ZРА ZЕ 312, ф. № 020214545/2014 г. е манипулиран чрез промяна на схемата му на свързване. Входящият и изходящ токов проводник на първа фаза са събрани/свързани на една клема/. Токът от първа фаза не минава през измервателното устройство. Електромерът не съответства на техническите и метрологичните изисквания и не отчита реално консумираната ел.енергия. Това състояние е случай на частично неизмерване на консумираната ел.енергия. Вещото лице е посочило, че правилно е приложена методиката за изчисляване на неотчетеното количество ел.енергия.

При така установените по делото обстоятелства, първоинстанционният съд е приел, че предявеният иск.

Въззивният съд намира, че тези изводи са правилни и законосъобразни и съответстват на фактическа обстановка по делото.

По въпроса за правото на доставчика на електрическа енергия едностранно да коригира сметките на потребителите в периода след влизане в сила на промените на чл. 98а, ал.2, т.6 и  чл. 83, ал.1, т.6 ЗЕ и приемането на ПИКЕЕ, обн. ДВ, бр.98 от 12.11.2013 г., при условие, че корекцията се извършва при действието на заварените Общи условия, е налице задължителна съдебна практика. Съгласно задължителните разяснения, дадени с решение № 111/17.07.2015 г. по т. д. № 1650/2014 г. и решение № 173 от 16.12.2015 г. по т. д. № 3262/2014 г. на ВКС, ТК, ІІ ТО, постановени по реда на чл. 290 ГПК, със ЗИД ЗЕ ДВ бр.54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г., е въведено законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия, ако е изпълнил задълженията си по чл. 98, ал.2, т.6 и по чл. 83, ал., т.6 ЗЕ, т. е. само при предвиждане в Общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента, че има основание за корекция и при налични правила за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване на случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставена електроенергия. Законодателят е вменил изрично в задължение на електроразпределителното дружество да създаде посочените правила със съответното съдържание на новата законова уредба, както съответно и Общи условия на договорите с крайния потребител на електрическа енергия, предвиждащи ред за уведомяване на клиента при наличие на основание за корекция.

Параграф 199, ал.2 ПЗР на ЗИД ЗЕ предвижда до приемането на подзаконови нормативни актове и общи административни актове по приложението на новата уредба или до привеждането им в съответствие с нея, да се прилагат действащите, доколкото не противоречат на закона. Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на ответното дружество не съставляват подзаконов нормативен акт или общ административен акт, поради което посоченият параграф 199, ал.2 ПЗР ЗИД ЗЕ не намира приложение по отношение на тях. С изменението на чл. 98а ЗЕ в сила от 17.07.2012 г. е предвидено в съдържанието на Общите условия да се включи и задължително уреждане на реда за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметки, съгласно  чл. 83, ал.1, т.6 ЗЕ. Такова изискване не е предвидено в предходните редакции на ЗЕ, както и за заварените от новата уредба Общи условия на ответника. В чл. 28, ал.2 от действащите Общи условия на последния е предвидено задължение на последния за уведомяване, но не и реда за това. Ето защо и с оглед задължителните разяснения, дадени с горепосочената съдебна практика, следва да се приеме, че не е осъществен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия, тъй като снабдителят не е изпълнил задълженията си по чл. 98, ал.2, т.6 ЗЕ да издаде и публикува нови Общи условия, чието съдържание да отговаря на изискванията в посочената норма, доколкото в заварените Общи условия липсва уреден ред за уведомяване на клиента, при наличие на основание за корекция.

ДКЕВР в изпълнение на законовата делегация по смисъла на чл.83, ал.2, изр.2 ЗЕ, с решение по т.3 от протокол № 147 от 14.10.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.9 във връзка с чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ е приела нови Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обнародвани в ДВ бр.98 от 12.11.2013 г., в сила от 16.11.2013г.

 С оглед на това проверката следва да е извършена съобразно посочената в чл.47 и 48 от ПИКЕЕ процедура. В случая е безспорно, че проверката е извършена при отсъствие на клиента. В чл.48, ал.2 от ПИКЕЕ е предвидено, че когато при проверка се установи промяна на схемата за свързване/какъвто е настоящия случай/, констативният протокол следва да бъде съставен в присъствието на органите на полицията и да е подписан от тях, което условие в случая не е било спазено.

 Съдът намира, че констатираната намеса по отношение на електромера, не се установява дали е такава, по чл.47 , ал.5 ПИКЕЕ, при което следва електромера да се изпрати на метрологична експертиза или такава по чл.48, ал.2 от ПИКЕЕ, при която корекцията се извършва само въз основа на констативния протокол.

В настоящия случай, ответникът е краен снабдител по см. на §1, т.8а от ДР на Закона за енергетиката, а "Краен снабдител" е енергийно предприятие, снабдяващо с електрическа енергия обекти на битови и небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик, поради което, съдът намира, че не е налице основание да извършва корекция на сметката на крайния клиент за минал период по реда на раздел ІХ от ПИКЕЕ,

Доколкото, се касае за договорни отношения между потребител на ел. енергия и търговец, с лиценз да извършва услугата снабдяване с ел.енергия, т.е. за продажба на ел. енергия, които се регулират, освен от специалните нормативни актове в областта на енергетиката, така и Закона за задълженията й договорите, абонатът не може да носи отговорност за неправомерно въздействие, което не е осъществено от него, тъй като това би противоречало на установения в чл. 82 ЗЗД принцип за виновния характер на договорната отговорност. Така, доколкото в специален закон не е установено изключение, разпоредбата на чл.82 ЗЗД е приложима, а подзаконови нормативни актове, които й противоречат, не следва да се прилагат.

Съдът не споделя доводите на ответника  относно наличието на основание за начисляване на допълнителната ел. енергия на ищеца, тъй като  при извършената експертиза на електромера е установено, че той не отчита реално електроенергията и че използваната методика при преизчисляване на сметката за потребена ел. енергия е правилно приложена, в какъвто смисъл е заключението на вещото лице по допуснатата по делото съдебна техническа експертиза.

Дори и да се приеме, че с измененията на Закона за енергетиката, в сила от 17.07.2012 г., се предвижда възможност да бъдат извършени корекции на сметки на потребителите в случай на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия (по аргумент от чл. 98а ал.2, т.6 вр. чл. 83, ал.1, т.6 от ЗЕ), при спазване на приетите от ДКЕВР на 14.10.2013 г. ПИКЕЕ (чл. 83, ал.2 от ЗЕ), тази законова възможност за корекция на сметка за ел.енергия за изминал период обаче не означава автоматично начисляване на суми за неточно измерена ел.енергия, а само и единствено след надлежно доказване на всички предпоставки за ангажиране отговорността на клиента-потребител, регламентирани в чл. 48, ал. 1, чл. 47 и чл. 45 ПИКЕЕ, вкл. след установяване по несъмнен начин, че грешката в отчитането на ел.енергията, неправилно/неточното й измерване или неизмерване се дължат на виновното поведение на клиента съгласно чл.82 от ЗЗД, уреждащ отговорност за вреди вследствие на неизпълнение на договорни задължения. Обективната отговорност, на която се позовава ответникът, по принцип е изключение, доколкото ангажира отговорността на едно лице, без да се държи сметка за субективното му отношение, поради което нейното залагане в правна норма е правомощие единствено на законодателя. Такава клауза, предвиждаща обективна безвиновна отговорност на потребителя на ел. енергия, не се съдържа в ЗЕ, поради което остава приложима общата разпоредбата на чл. 82 от ЗЗД, регламентираща пределите на имуществената отговорност при неизпълнение на договорно задължение, която винаги е виновна и е в границите, очертани в тази норма. Посочените разпоредби на ПИКЕЕ, към които препраща ЗЕ, по никакъв начин не изключват вината на насрещната страна при неизпълнение на задължения по договора, а само регламентират принципите за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и процедурата за изчисляване на консумирана ел.енергия съгл. чл.83, т.6 от ЗЕ и раздел девети от ПИКЕЕ. Те не изключват необходимостта от установяване, че именно абонатът е извършил действия, нарушаващи въведената в чл. 45 и чл. 48 ПИКЕЕ забрана за потребителите да въздействат неправомерно върху собствените на преносното дружество средства за търговско измерване (чл.121 от ЗЕ).

Следва да се вземе предвид и обстоятелството, че вземането на ответника произтича от сключен между страните договор. Не се касае до деликтна отговорност, за да се изследва дали е налице противоправно поведение на клиента, изразяващо се в нарушаване на императивна правна норма или друго правило за поведение. А щом се касае до договорна отговорност, приложими към нея са общите правила на ЗЗД, регламентиращи пределите на имуществената отговорност при неизпълнение на договорно задължение, която винаги е виновна. Отговорността на ищеца е договорна, а не деликтна, което обстоятелство се възприема и в Решение № 38 от 15.05.2014г на ВКС по т.д. 5/2013г., където изрично е прието, че корекция на сметката за потребена електрическа енергия би могла да се извърши само при доказано виновно поведение на потребителя, чрез осъществено въздействие върху СТИ, което представлява неизпълнение на договорните му задължения да не въздейства върху средствата за търговско измерване.

Още повече, че  според действащото законодателство (чл. 120 ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 28 ал. 8 от Наредба № 6/ 09.06.2004 г.) средствата за търговско измерване, както и електромерните табла, са собственост на електроразпределителното дружество, което е длъжно да ги поддържа в изправност за своя сметка, да обезпечава правилното им функциониране и да следи за отклонения в измерването. Неправомерното въздействие или нерегламентираният достъп до тях е свързан с извършването на такава манипулация върху уреда, която се изразява в способността за точното и коректно измерване на реално консумираната енергия. В тежест на ответника е да докаже наличие на осъществен без санкцията на дружеството достъп на ищеца до електромера, за да се ангажира отговорността му, като при липса на всякакви данни в тази насока не може да се презумира виновно поведение на потребителя. По делото не се установиха неправомерни действия на ищеца, който принципно не би следвало дори да разполага с ключ за отваряне на средството, нито пък представляват аргументи за извършена точно от него такава манипулация. В тази връзка, е недопустимо, без да е доказана вина на абоната, изразяваща се в препятстване на правилното отчитане, да се ангажира неговата отговорност чрез едностранна корекция в сметките му за минал период, защото правоотношението между доставчика на ел. енергия и потребителя е договорно и единствено недобросъвестното поведение на едната страна по договора представлява основание по смисъла на чл. 82 от ЗЗД тя да бъде санкционирана за всички настъпили за съконтрагента й вреди. Затова, след като не е било констатирано съответно виновно поведение на клиента,  респ. на негов представител, липсва законово основание за извършване на въпросната едностранна корекция, която би могла да се извърши единствено, ако абонатът е осуетил правилното отчитане.

 В настоящия случай, дори да се приеме за категорично доказано, че електромерът е манипулиран, т.е. върху него е въздействано неправомерно, в какъвто смисъл са изводите на вещото лице, по делото не се твърди, а и не се установява именно ищецът да е извършил манипулацията.

  Поради гореизложените съображения, съдът намира, че не е налице валидно правно основание за ответника да получи начислената в резултат на корекцията сума, доколкото не се установява обективно констатираната манипулация на измервателния уред да е резултат от виновно неизпълнение на договорните задължения на ищеца.

  С оглед на гореизложеното и доколкото по делото не е установено, а в тежест на ответника е било да го направи, че е доставил конкретно количество електроенергия на стойност 1108.75 лв. на ищеца за процесния период от 02.06.2016 – 18.08.2016 г. по фактура № 1162542113 от 28.11.2016 г., то съдът намира, че предявеният от ищеца иск по чл.124 ал.1 ГПК е основателен и  доказана и следва да бъде уважен.

Предвид гореизложеното въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони.

С оглед изхода на делото-неоснователност на въззивната жалба, следва въззивникът да бъде осъден да заплати на въззиваемия направените разноски пред въззивната инстанция, които са в размер на 300 лв.

 

Водим от горните мотиви, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРДЖАВА решение № 395/04.05.2017 г. постановено по гр. д. № 5781/2016 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

 

ОСЪЖДА “ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, гр. Пловдив, с ЕИК:123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” № 37 да заплати на Г.С.Г., ЕГН ********** *** /чрез адв. С.М.М. ***, съдебен адрес:***, оф.2/, сумата от 300 лева /триста лева/, представляваща разноски пред настоящата инстанция.

 

Решението е окончателно не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: