Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 323                                 16.10.2017г.                            гр.Стара Загора

 

   В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,  ІІ ВЪЗЗИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести септември две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ                                                  ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                    СВИЛЕН ЖЕКОВ                

Секретар Нанка Коева

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело N 1318 по описа за 2017 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е на осн. чл.268- 273 от ГПК във вр. с чл.49 във вр. с чл.45 и чл.82- 86 от ЗЗД.

 

Производството е образувано въз основа на въззивна жалба вх.№ 7420/19.06.2017г. от ответника Община- К., обл.С., срещу Решение № 234/26.05.2017г., постановено по гр.дело № 61/2017г. по описа на РС- К., обл.С., с което е уважен искът на А.А.О. *** за парично обезщетяване на твърдените от нея причинени й неимуществени вреди, настъпили на 21.10.2016г. от некачествено покритие/общинска собстгвеност/ в центъра на гр.К.. Счита атакуваното решение за неправилно, тъй като според него при постановяване му РС не се бил съобразил със събраните по делото гласни доказателства, доказващи, че първопричината за настъпилия инцидент е извършено нарушение на правилата за движение на пешеходци по ЗДвП /пресичане на място, където няма пешеходна пътека/. Прието било, че това са въведени и недоказани твърдения от ответника, което не било вярно- в хода на съдебното дирене при проведения разпит на ищцата същата лично заявила, че на процесната дата и час е слязла от таксиметров автомобил пред офиса на ./ОББ/ в самия център на гр.К. от южна страна на Л.та чешма, пресякла била и двете платна на бул.“.“ по права линия към офиса на „Изи Пей", като сама се била качила на тротоара. Поради което моли ОС да отмени изцяло, като неправилно и незаконосъобразно оспореното Решение на РС и да постанови ново, с което до отхвърли изцяло предявения иск от А.А.О. ***, като неоснователен и недоказан. При условията на алтернативност, ако ОС евентуално счете, че следва да се ангажира отговорност от Община- К., моли да се снижи размера на претендираното обезщетение до минималния и справедлив размер в такива случаи. Претендира и разноските си по делото пред двете съдебни инстанции. В този смисъл е пледоарията на процесуалния му представител- юрисконсулт пред настоящата въззивна съдебна инстанция.

 

Въззиваемата- ищцата А.А.О. ***- седмичен срок по чл.263, ал.1 от ГПК е подала писмен Отговор на въззивната жалба, която счита за неоснователна, тъй като наличието на неравности по тротоара/надигнати плочи/, собственост на ответника, било доказано по несъмнен и безспорен начин, че той следвало да я обезщети по справедливост, и че присъдения й размер на паричното обезщетение бил основателен, доказан и справедлив. Моли да се потвърди изцяло атакуваното Решение на РС, включително и по отношение на присъдия размер на обезщетението за неимуществени вреди, ведно със законните последици от това. Претендира разноските си пред настоящата инстанция. В този смисъла е и пледоарията на процесуалния й представител- адвокат пред настоящата въззивна съдебна инстанция.

 

          Въззивният ОС- С., след като се запозна с постановения от РС- С. съдебен акт, със събраните по делото доказателства и заключенията на вещите лица, със становищата на всяка една от страните и третото лице- помагач и с приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

С Решение № 234/26.05.2017г. по гр.д.№ 61/2017г. по описа на РС-гр.К., обл.С. напълно мотивирано, обосновано, законосъобразно и правилно е приел, че ответникът- въззивник публичноправния субект Община- К., обл.С. следва да носи отговорност на основание чл.50 от ЗЗД, като собственик на вещ /тротоар/, от която вещ са произлезли претендираните от ищцата неимуществени вреди. Много обстоятелствено и категорично в мотивите си РС е обосновал защо приема предявения облигационен иск за изцяло основателен и напълно доказан, които мотиви се споделят изцяло и от въззивната инстанция. Безспорно е установено, че вещта/тротоарната плоча/ е собственост на ответника, който не е положил грижи за нейното поддържване в нормално състояние. Поради наличието на неравностите по тротоара /надигнати плочки/ ищцата е претърпяла сериозно увреждане на лявата ръка, което по категоричен, убедителен и безспорен начин е доказано от събраните пред РС писмени и гласни доказателства, които не са били оспорени от въззивника- ответник.

Напълн несъстоятелно е направеното във въззивната жалба оплакване, че РС не е съобразил обстоятелства, от които било видно, че ищцата била допуснала нарушение на правилата за движение, тъй като пред РС безспорно е било доказана причинно- следствената връзка на състоянието на плочките на тротоара в тази му част/публична общинска собственост на Община- К. съгласно § 7, т.4 от ЗМСМА/ с настъпилото увреждане на лявата неактивна ръка на въззиваемата/ищцата/, като това не е поради пресичането на улицата от страна на пострадалата, а е резултат от спъването й в надигнати плочки/или повета/ на тротоара, стопанисван от ответника- въззивник. Не се установи и доказа по какъвто и да е начин оплакването на въззивника, че на процесния тротоар нямало „тротоарна плочка", а „паве". Още повече, че безспорно се касае за покривен материал на тротоарното пространство/изцяло и единствено собственост на ответника/, който е длъжен да го поддържа в нормално състояние и да отстранява евентуалните възникнали неравности по него, застрашаващи минаващите от там пешеходци- каквато е била безспорно пострадалата въззваема. Поради което въззивният съд счита, че е формален въпрос на терминология, а не по същество на спора, точното определяне на наименованието на вещта/плочка, паве или нещо друго/. Поради което няма абсолютно никакво правнорелевантно значение и отношение към причиняването на телесното увреждане как ще се нарече вещта/плочка или паве/, след като е безспорно установен и доказано пред РС, че се касае за тротоарна настилка, отговорност за поддържането на която в нормално добро състояние носи ответникът/въззивник/ Община- К., обл.С.. Поради което в тази й част въззивната жалба се явява неоснователна и недоказана, атакуваното в нея Решение в тази му част е изцяло мотивирано, законосъобразно и правилно, и следва да се потвърди, ведно със законните последици от това.

В частта му относно присъдения паричен размер за обезщетяване на причинените неимуществени вреди на пострадалата ищца/въззиваема/ О., въззивният ОС- С. счита, че атакуваното Решение е частично неоснователно и недоказано, и оттам и необосновано. Претенцията е била за обезщетение в размер на общо 7 000 лв. неимуществени вреди, настъпили от лошо поддържаното покритие на тротоара на мястото на инцидента с пострадалата ищца- въззиваемата О.. Вземайки предвид събраните по делото на РС писмени и гласни доказателства, и най- вече заключението на приетата съдебно- медицинска експертиза, съдът счита, че предвид формата на виновността на собственика на вещта/Община- К./, естеството на травмата, продължителността и тежестта на лечението, причинените болки, страдания и дискомфорт, срока за пълното възстановяване на пострадалия ляв горен крайник/ръката/ на ищцата, и фактът, че тя не е основната й ръка/каквато е дясната й такава/, присъденият размер от изцяло претендираните от нея сума от 7 000 лв. е значително недоказана по размер и твърде завишен като стойност. Предвид константната съдебна практика на съдилищата в региона и на ВКС- София през последните няколко години по аналогични казуси, въззивният съд счита, че доказан, справедлив и адекватен размер на обезщетението се явява сумата от 4 000 лв., ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на увреждането/21.10.2016г./ до окончателното изплащане на сумите. В останалата част над тези 4 000 лв. до присъдените 7 000 лв. исковата претенция се явява прекалено завишена, неоснователна и недоказана. Поради което следва да се отхвърли, като се отмени частично атакуваното Решение на РС в тази му част, ведно със законните последици от това- лихви и разноски.

 

В останалата му част атакуваното Решение на РС се явява напълно мотивирано, законосъобразно и правилно, и следва да се потвърди, ведно с всички законни последици от това.

 

          Относно разноските на страните- с оглед постановеното въззивно Решение по делото, предвид направените от всяка страна разноски пред всяка инстанция и с оглед представените Списъци с разноските по чл.80 и чл.81 от ГПК, всяка страна следва да бъде осъдена да заплати на съответната друга страна на осн. чл.273 във вр. с чл.78, ал.1, 2 и 3 от ГПК пропорционално на уважените и съответно на отхвърлените части от исковите претенции, направени разноски на другата страна пред двете съдебни инстанция :

  1.Община- гр.К. да заплати на А.А.О. *** сумата 893 лв.

          2.А.А.О. *** лв.

 

С оглед цената на исковете и естеството на разглеждания по делото облигационен спор между страните, настоящото въззивно съдебно Решение може да се обжалва в законния 1- месечен срок от връчването му на страните чрез ОС- С. пред ВКС- С. при евентуално наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.                                 

 

Ето защо предвид гореизложените Мотиви и на основание чл.271, ал.1, изр.1 във вр. с чл.273 от ГПК и във вр. с чл.45, чл.49 и чл.82- 86 от ЗЗД, въззивният  ОС- С.

 

                                            Р  Е  Ш  И :

 

 ОТМЕНЯ постановеното първоинстанционно Решение № 234/26.05.2017г., постановено по гр.дело № 61/2017г. по описа на РС- К., обл.С. в частта му, с която Община- К., обл.С., ЕИК- ….., ул.“Р.“ № . е осъдена да заплати на А.А. О.- ЕГН ********** *** на осн. чл.45 във вр. с чл.49 от ЗЗД парично обезщетение за претърпените неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания - счупване тип „Колес“ в долна трета на лявата лъчева кост на 21.10.2016г, в резултат на повредена настилка на тротоар находящ се в град К., от северната част на булевард “.“ срещу фирма “И.” в размер над 4 000 лв. до 7 000 лв., както и по отношение на присъдените разноски в размер над 893 лв. до 1212,50 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА :

 

       ОТХВЪРЛЯ предявените искове на А.А. О.- ЕГН ********** *** на осн. чл.45 във вр. с чл.49 от ЗЗД за парично обезщетение за претърпените неимуществени вреди против Община- К., обл.С., ЕИК- ..., ул.“Р.“ № ., изразяващи се в болки и страдания- счупване тип „Колес“ в долна трета на лявата лъчева кост на 21.10.2016г, в резултат на повредена настилка на тротоар находящ се в град К., от северната част на булевард “.“ срещу фирма “И.” в размера над 4 000 лв. до 7 000 лв., като неоснователни и недоказани.

 

ПОТВЪРЖДАВА в останалата му част Решение № 234/26.05.2017г., постановено по гр.дело № 61/2017г. по описа на РС- К., обл.С., като напълно мотивирано, законосъобразно и правилно.

 

ОСЪЖДА А.А.О.- ЕГН ********** *** да заплати на Община- гр.К., обл.С., ЕИК- ..., ул.“Р.“ № . сумата 185 лв./сто осемдесет и пет лева/ разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 1- месечен срок от връчването му на страните чрез ОС- С. пред ВКС- София при евентуално наличие на предпоставки на чл.280, ал.1 от ГПК.

                                                         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                      

 

 

ЧЛЕНОВЕ :