Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 320                          13.10.2017 г.                                    гр.С.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,       ІІ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

На тринадесети октомври                             две хиляди и седемдесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                  

                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                             СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА въззивно гр. дело   N 1401 по  описа  за  2017 година.

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на Застрахователно акционерно дружество  “А.“ АД, гр.С., представлявано съвместно от изпълнителните директори М. И. и В. П., чрез пълномощника си юриск. Р. Л.против действието на ЧСИ Р. М., рег.№ ., с район на действие - ОС - С. -  постановление от 19.07.2017г., с което се отказва намаляване на адв. възнаграждение в изпълнителното дело  до сумата 200 лв. по изп. д. № 437/17г. по описа на ЧСИ.

 

Жалбоподателят твърди, че обжалваното действие на ЧСИ е незаконосъобразно, тъй като правната помощ на адвоката по изпълнителното дело се свеждала единствено до изготвяне на шаблонна молба за образуване на изпълнително дело и нейното подаване. Моли да се отмени обжалваното действие и да се приложи разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК като адв. хонорар се намали на 200 лв. на основание чл.10, т.1 от Наредба № 1, както и да размера на таксата по т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ  да бъде съответно намален. Претендира за разноските в настоящото производство.

 

Ответникът по жалбата – Д.И.Т., получил препис от жалбата чрез пълномощника си адв. П.К. не представя писмен отговор и не взема становище по нея в законния срок.

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени мотиви на ЧСИ Р. М., рег.№ ., с район на действие ОС – С., в които се взема становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срока по чл. 436 от ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване акт на ЧСИ и е редовна.   

Съдът, като обсъди направените оплаквания и възражения и като прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 437/2017г. по описа на ЧСИ Р. М., рег.№ ., с район на действие ОС- С., писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 437/2017г. по описа на ЧСИ М., с рег.№ .на Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС- С. е образувано по молба, подадена на 15.06.2017г. от адв. П.К. като пълномощник на Д.И.Т., въз основа на изпълнителен лист от 07.06.2017г., издаден по гр.д.№ 16947/2015г. по описа на С. градски съд. По силата на цитирания изпълнителен лист, длъжникът “А.“ АД гр.С.е осъден да заплати на взискателя сумата от 25 000 лв., застрахователно обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 27.09.2015г. до окончателното й изплащане. Към молбата за образуване на изпълнително дело е приложено адвокатско пълномощно без дата на адвокат П.К. и писмен договор за правна защита и съдействие по смисъла на чл. 36 от Закона за адвокатурата, в който е уговорено адвокатско възнаграждение за оказване на правна помощ и съдействие, изразяващи се в представителство по изпълнителното дело в размер на 900 лева, като е отбелязано, че е платено изцяло.

На 15.06.2017 год. е връчена покана за доброволно изпълнение на длъжника по изпълнителното дело. Посочено е в ПДИ, че задължението възлиза на 25000 главница, 4362.88 лв. лихви, 36 лв. разноски по изп. дело, както и  такса по т.26 от Тарифата за таксите и разноските по ЗЧСИ в размер на 2442.92 лв. с ДДС, както и др.суми – 900 лв.  

В срока за доброволно изпълнение е постъпило възражение на длъжника срещу определеното адв. възнаграждение в размер на 900 лв., като прекомерно завишено, съобразно фактическата и правна сложност на защитата, необходима за образуването и представителството по това изп. дело, за горницата над 200 лв. , както и да се намали размера на начислената такса по т 26 от ТТРЗЧСИ.    

С обжалваното постановление от 19.07.2017г., ЧСИ е отказал да намали адв. възнаграждение на 200 лв., като е приел, че длъжникът следва да понесе отговорност за разноските в изпълнителното производство, а възнаграждението на упълномощения от взискателя адвокат е под определения в закона минимален размер.

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

Разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК предвижда възможност, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно, съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът по искане на насрещната страна да присъди по - нисък размер на разноските в тази им част, но не по – малко от минимално определения размер, съобразно чл.36 от Закона за адвокатурата. Съгласно чл.36 от ЗА, размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа. Съгласно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, чл.10, т.1 и т.2 за образуване на изпълнително дело предвидения минимален размер на адвокатското възнаграждение е 200 лв., а  за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2 от Наредбата.

        Съдът счита, че в конкретния случай се следва адвокатско възнаграждение само по чл.10, т.1 от Наредба № 1/2004 г. за МРАВ- за образуване на изпълнително дело, в размер на 200 лв. Установява се, че единственото процесуално действие на адвоката на взискателя е подаване на молба, въз основа на която е образувано изпълнителното дело. Макар, длъжникът да не е изпълнил задължението си в срока за доброволно изпълнение, а след това /в обясненията на ЧСИ е изрично посочено, че плащането на задължението е направено/, няма други процесуалния действия, извършени от адвоката на взискателя, които да попадат по хипотезата на чл.10, т.2 от Наредбата, а именно: процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания.

        Ето защо съдът намира, че подадената жалба е основателна. Следва обжалваното постановление да бъде отменено в частта, с която е отказано намаляване на адвокатското възнаграждение и вместо него бъде постановено намаляване на заплатеното от взискателя адвокатско възнаграждение по изпълнителното производство от 900 лв. на 200 лв. Размерът на дължимата такса по чл.26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ следва да бъде съответно намалена.   

         В полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените по делото разноски, включващи внесената по делото ДТ – 25 лв. и юрисконсултско възнаграждение, съгласно чл. 78, ал.8 от ГПК, във вр. чл.37 от Закона за правната помощ и чл.25а от Наредбата за заплащането на правната помощ в размер на 50 лв. 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

Р   Е   Ш   И :

        ОТМЕНЯ постановление от 19.07.2017г. на ЧСИ Р. М., рег. № ., издадено по изп.дело № 437/2017г.  по описа на ЧСИ, с която е отказано намаляване на адвокатското възнаграждение и преизчисляване на таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ по делото и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

        НАМАЛЯВА на основание чл.78, ал.5 ГПК заплатеното от Д.И.Т. - взискател по делото, адвокатско възнаграждение на адвокат П.К. по договор за правна защита и съдействие без дата от 900лв. на 200 лв., както и съответно на него - таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ.

ОСЪЖДА Д.И.Т., ЕГН **********, чрез адв. П.К., със съдебен адрес:***, офис 10  да заплати на Застрахователно акционерно дружество  “А.“ АД, гр.С., район Средец, ул.Стефан Караджа № 2, представлявано съвместно от изпълнителните директори М. И. и В. П. на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК сумата от 75 /седемдесет и пет/ лева , представляваща направените разноски в настоящото производство.

        Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

 

 ЧЛЕНОВЕ: