Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  327                                    16.10.2017 Година               Град Стара Загора

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,    ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 16 октомври ……………………………….две хиляди и седемнадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

                   Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

        Членове: НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                       АТАНАС АТАНАСОВ

 

Секретар………………………...………………………………….………………

като разгледа докладваното от     зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА  

въззивно гражданско дело номер 1419………...…..по описа за 2017 година

                               

Производството е по реда на  чл. 435 ал.3 предл. последно от ГПК.

Постъпила е жалба от И.Г.М., действащ в качеството си на ЕТ “ИДИЦА - М- И.М." ЕИК 030159713 Адрес за кореспонденция: Стара Загора, Бул.Свети Патриарх Евтимий" № 165 срещу постановление за възлагане изх. № 43737/16.08.2017 год.

Жалбоподателят счита това Постановление за възлагане на следните два имота, негова собственост, а именно:ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ - БУТИК № 5 - за сумата от 4955 лв., с включен ДДС, от които 4 129,17 лв. цена на имота и 825,83 лв. начислен ДДС и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - РЕСТОРАНТ, находящ се в град Стара Загора, Бул."Свети Патриарх Евтимий" № 165 за сумата от 197 555 лв., от които 164 629,17 лв. цена на имота и 32925,83 лв. начислен ДДС за незаконосъобразно. Моли, да бъде отменено Постановлението за възлагане поради факта, че имотът не е възложен на купувача, предложил най-висока цена.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища по жалбата и от другите страни в изпълнителното производство: „ГОТО 2000“ ООД гр.Стара Загора, „НОВА КАР“ ООД гр.Стара Загора, „АВТОХИТ КОМЕРС 08“ ЕООД гр.Стара Загора, „ЕКОСОРТ“ ООД гр.Стара Загора, „ЙОНИКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр.Стара Загора, „РИНО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр.Стара Загора, „ФИНАНС ГРУП 1“ ООД гр.Стара Загора,  „АЛФА ФИНАНС 1“ гр.Стара Загора, „СЕЛЕНА - Т“ ЕООД  гр.Стара Загора, „Първа Инвестиционна банка“ АД.

На основание чл. 436, ал.3 ГПК са приложени мотиви на ЧСИ Г.И. по обжалваното действие.

Старозагорският окръжен съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, извършено по и.д. №1642/2013г. по описа на ЧСИ  Г.И. с район на действие ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

Жалбата е постъпила в срок, подадена е от надлежна страна, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество същата е неоснователна.

Изпълнително дело № 20137650401642 е образувано по молба с вх. № 22750 от 15.10.2013 год. на взискателя „Банка ДСК" ЕАД и приложен към молбата изпълнителен лист от 02.08.2012г., изд. от Районен съд — Стара Загора по ч.гр. дело № 4302/2012г., съгласно който солидарните длъжници ЕТ „Идица - М – И.М." с ЕИК 030159713, „Идица" ЕООД с ЕИК 123033103, И.Г.М. с ЕГН ********** и Ц.С.М. с ЕГН ********** са били осъдени да заплатят на банката сумата от 184 122,32 лева за главница, ведно със законната лихва, считано от 31.07.2012г., 19 286,15 лева договорна лихва за периода от 25.08.2011г. до 31.07.2012г., 869,46 лева лихва за забава от 25.06.2012г. до 31.07.2012г. и сумата от 6 642,51 лева съдебно - деловодни разноски.

За обезпечение вземането на „Банка ДСК" ЕАД длъжниците И.Г.М. в качеството му на ЕТ „Идица - М – И.М." и Ц.С.М. са учредили договорна ипотека, вписана в СВ гр. Стара Загора в том 2, акт № 102, вх. рег. №4490/17.05.2010г. върху недвижими имоти.

Съдебният  изпълнител  е връчила  покани  за  доброволно изпълнение до длъжниците.

На   15.11.2013г.   съдебният  изпълнител   е   извършила   опис   на   ипотекираните   и   възбранени недвижими имоти, за което е съставила протоколи.

По изпълнително дело № 20137650401642 са били проведени няколко публични продажби.

С протокол за обявяване на наддавателни предложения и на купувач от 18.08.2015г., съдебният изпълнител е обявил за купувач на имота, представляващ Бутик № 6, присъединеният взискател „Алфа Финанс - 1" ЕООД, предложил цена 9 660 лева.

С протокол за обявяване на наддавателни предложения и на купувач от 18.08.2015г., съдебният изпълнител е обявил за купувач на имота, представляващ Бутик № 5, присъединеният взискател „Алфа Финанс - 1" ЕООД, предложил цена 10 368 лева.

Във връзка с извършването на публичната продажба на двата търговски обекта - бутик № 5 и бутик № 6, по отношение, на които за купувач е бил обявен присъединеният взискател „Алфа Финанс - 1" ЕООД, предложил цена 10 368 лева, съдебният изпълнител е изготвил разпределение по смисъла на чл.495 от ГПК, в което е обявил сумата, която същият е следвало да внесе за изплащане на съразмерните части на другите взискател. Предявил е изготвеното разпределение на 28.10.2015г., за което е съставил надлежен протокол. Разпределението е влязло в законна сила. В законоустановения срок обявеният за купувач „Алфа Финанс - 1" ЕООД не е внесъл указаната в разпределението сума, поради което с протокол от 26.11.2015г. съдебният изпълнител е обявил Л.Б.П. за купувач на Бутик № 6. Левент Палов е внесъл предложената от него цена за имота и съдебният изпълнител е изготвил постановление за възлагане на недвижимия имот - бутик № 6. Присъединеният взискател „Алфа Финанс - 1" ЕООД е подал жалба срещу издаденото постановление за възлагане на недвижимия имот с мотива, че е участвал в проведената публичната продан с повече от едно наддавателно предложение, които са по- високи от това на участника Л.П., обявен за купувач. С решение от 14.03.2016г., издадено по въззивно гр. дело № 1086 по описа на Окръжен съд - Стара Загора за 2016г. съдебният изпълнител е отхвърлил жалбата на „Алфа Финанс - 1" ЕООД и Л.Б.П. за купувач на Бутик № 6 и постановлението за възлагане на недвижимия имот - бутик № 6 на купувача Л.Б.П. е влязло в законна сила.

Междувременно, с протокол на съдебния изпълнител от 19.08.2015г. публичната продажба на недвижимия имот, представляващ Ресторант, е била обявена за нестанала поради неявяване на купувачи.

ЧСИ е насрочил поредна (първа по см. на чл.494, ал.2 ГПК) на недвижимия имот - ресторант за периода 22.09.2015г. - 22.10.2015г. при начална тръжна цена 196 800 лева с вкл. ДДС, която е била спряна по молба на взискателя „Банка ДСК" ЕАД.

С протокол на съдебния изпълнител от 09.12.2015г. публичната продажба на недвижимия имот, представляващ Бутик № 5, е била обявена за нестанала поради неявяване на купувачи.

По молба на „Банка ДСК" ЕАД съдебният изпълнител отново е насрочил публични продажби на недвижимите имоти - ресторант и бутик № 5, както следва:

Първа публична Продан, проведена за периода от 28.11.2016г.- 28.12.2016г. при начални цени:

-        за Ресторант — 198 848 лева с вкл. ДДС;

-        за Бутик № 5 — 4 860 лева с вкл. ДДС.

На 28.12.2016г. по изпълнителното дело е постъпила молба с вх. №36151 от „Гото 2000" ЕООД, с което „Гото 2000" ЕООД е уведомила съдебния изпълнител, че с договор за цесия от 23.12.2016г. е придобило вземането, което „Банка ДСК" ЕАД е имала срещу солидарните длъжници ЕТ „Идица – М- И.М.", „Идица" ЕООД,  И.Г.М.и Ц.С.М.. Предвид постъпилата молба и на осн. чл.429 от ГПК съдебният изпълнител е конституирал „Гото 2000" ЕООД с ЕИК 203793010 в правата на първоначалния взискател, за което е уведомил длъжниците и първоначалния взискател „Банка ДСК" ЕАД.

С протокол за обявяване на наддавателни предложения и на купувач от 29.12.2016г., съдебният изпълнител е обявил за купувач на имота, представляващ Ресторант, присъединеният взискател „Финанс груп - 1" ЕООД, предложил цена 220 000 лева.

С протокол за обявяване на налдавателни предложения и на купувач от 29.12.2016г., съдебният изпълнител е обявил за купувач на имота, представляващ Бутик № 5, присъединеният взискател „Селена - Т" ЕООД, предложил цена 15 001 лева.

На 17.07.2017г. и съответно на 23.07.2017г. по изпълнителното дело са постъпили молби от присъединените по делото взискатели „Алфа Финанс 1" ООД, „Финанс Груп 1" ЕООД, „Рино България" ЕООД, „Йонико България" ЕООД, „Селена - Т" ЕООД, „Екосорт" ООД, „Нова кар" ООД, „Автохит комерс 08" ООД, които са заявили пред съдебния изпълнител, че не желаят да бъдат обявени за купувач на изнесените на публична Продан недвижими имоти, представляващи Ресторант и Бутик № 5, тъй като се отказват от придобиването им. Предвид постъпилите молби, с протокол от 23.07.2017г. съдебният изпълнител е разпоредил да се изготви разпределение съгл. чл.495 от ГПК за цените на процесните недвижими имоти, предложени от взискателя по делото „ГОТО 2000" ООД с ЕПК 203793010, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, бул. „Никола Петков" № 55, представлявано от управителя Г.Т.А., което да се предяви на страните съгласно правилата на ГПК.

На 25.07.2017г. ЧСИ е изготвил и предявил разпределение на осн. чл.459 от ГПК, което е влязло в законна сила на 31.07.2017г. С вносни бележки от 31.07.2017г. взискателят „Гото 2000" ООД е внесъл дължимите суми по разпределението. Съдебният изпълнител е изготвил постановления за възлагане на следните имоти: Самостоятелен обект в сграда  - обект за стопанска дейност -бутик, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.514.59.4.81, с адрес на имота: град Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий" № 165, ет. 1, обект 5, с предназначение; за търговска дейност, с площ 6,03 кв. м и самостоятелен обект в сграда  - РЕСТОРАНТ, находящ се в град Стара Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий" № 165, който ресторант е разположен на три нива, който самостоятелен обект е с идентификатор № 68850.514.593.5, които е съобщил на страните и на присъединените взискатели.

Жалбата е бланкетна, посочено е, че същата е насочена срещу постановление за възлагане с изх. № 43737/16.08.2017г.  По изпълнителното дело не е било издавано постановление за възлагане на недвижим имот с такъв изходящ номер.  С този изходящ номер е изведено съобщението до длъжника Иван Господинов Марков като ЕТ „Идица - М- Иван Марков", с което съдебният изпълнител го е уведомил за изготвените постановления за възлагане, което съобщение само по себе си не представлява действие па съдебния изпълнител, подлежащо на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 435, ал.2 ГПК.

За двата процесни имота, съдебният изпълнител е издал две отделни постановления за възлагане, съответно с изх. № 43714/16.08.2017г. за имот, представляващ бутик № 5 и изх. №73713/16.08.2017г. за имот, представляващ ресторант. Макар в жалбата си да посочва тези имоти, жалбоподателят моли съда да отмени постановлението за възлагане поради факта, че имотът не е възложен на купувача, предложил най - висока цена.

Безспорно е, че длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане, но само поради това, че наддаването при публичната Продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена съгл. чл.435, ал.З ГПК.

В конкретния случай не е налице ненаддежно извършване на наддаването при публичната продан или съответно възлагането на имуществото по различна от най -високата предложена цена. Всички участващи в наддаването присъединени взискатели са се отказали от подадените от тях наддавателни предложения. При това положение е останало само по едно валидно наддавателно предложение за всеки от имотите, подадено от взискателя по делото „Гото 2000" ЕООД. Наддаването относно процесните имоти е извършено надлежно, обявен с бил купувач, който е вписан надлежно в протокола за обявяване на наддавателните предложения. Поради факта, че купувачът е и взискател, е насрочено разпределение, за което абсолютно всички страните са били редовно уведомени, но присъедините взискатели, не само тези, предложили най- висока цена, са депозирани надлежни молби за изричното им нежелание за извършване на разпределение на предложените от тях цени, и нежелание за обявяването им за купувачи. Липсва законова пречка взискателят/обявен за купувач/ да не заяви, че не желае да бъде обявяван за купувач на предложената от него цена, и доколкото всеки наддавач може да оттегли всяко едно свое наддавателно предложение, не съществува законова пречка да направи това на всеки един етап от изпълнението до окончателното му приключване.

Предвид гореизложените съображения, съдът намира, че жалбата с вх. № 33474/24.08.2017 г., подадена от И.Г.М. в качеството му на Едноличен търговец „Идица - М- И.М." против действията на ЧСИ Г. И. с рег.№ 765 по изпълнително дело № 20137650401642 - постановления за възлагане, съответно с изх. № 43714/16.08.2017г. за имот, представляващ бутик № 5 и изх. №73713/16.08.2017г. за имот, представляващ ресторант, следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на И.Г.М., действащ в качеството си на ЕТ “ИДИЦА - М- И.М." ЕИК 030159713 Адрес за кореспонденция: Стара Загора, Бул.“Свети Патриарх Евтимий" № 165 срещу постановления за възлагане, съответно с изх. № 43714/16.08.2017г. за имот, представляващ бутик № 5 и изх. №73713/16.08.2017г. за имот, представляващ ресторант, за които е съобщено на жалбоподателя с уведомление с изх. № 43737/16.08.2017 год. на ЧСИ- Г. И.с рег.№ 765 по изпълнително дело № 20137650401642, като неоснователна.

 

                Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: