О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 830                                      06.10.2017г.                  град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на шести октомври 2017г.

в закрито заседание в следния състав :

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Стойка Стоилова,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1055 по описа за 2012 г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

          Производството е на основание чл.129, ал.2 и 3 във вр. с чл.126, ал.1, пр.2 от ГПК и във вр. с чл.59 от ЗЗД.

         

          Постъпила е първоначална Искова молба/т.1 т делото/, от 1 бр. ищец- пълнолетния вменяем български гражданин М.Д. Д.от гр.С. , против 1 бр. ответник- също пълнолетно лице/български гражданин/ с облигационен иск по чл.59 от ЗЗД.

 

          Исковата молба е оставена последно „Без движение“ с Протоколно Определение в о.с.з. на 28.10.2017г./т.3, л.645- 650 от делото/, като на присъстващия лично в това о.с.з. ищец е бел даден законния 1- седмичен срок по чл.127- 129 от ГПК да отстрани констатираните първоначални и последващи нередовности в Исковата му молба, последващите множество негови уточняващи молби и приложенията към тях, което Определение му е съобщено лично в това о.с.з./на 28.09.2017г.- четвъртък/, като в рамките на този законен 1- седмичен срок и съдебният протокол му е бил изпратен и е бил получен от ищеца в пълен обем на посочения от него електронен адрес.

 

          В рамките на този законен 1- седмичен срок до днес- 06.10.2017г./петък/, въпреки подадените множество на брой и твърде обемисти уточняващи молби/съдържащи в себе си и много други искания за нови устни доказателства и нови доказателствени средства, възражения, ч. жалби, искания за отвод/отстраняване/ и множество други подобни, част от които не касаещи настоящото дело- исковите претенции и съдебното производство по него/, ищецът нито лично, нито чрез някакъв негов процесуален представител, по никакъв начин не е отстранил никое от първоначалните подробно посочени 10 бр. нередовности в ИМ и в приложенията към нея, и най- вече тези по т.5- т.10 от съдебния протокол от о.с.з. на 28.09.2017г./т.3, л.649, стр.1 и 2 от делото/.

 

          Наред с това- видно от съдържащите по делото подробни официални стари справки от 2015г./т.2/ и от новите такива от 2017г./т.3/, между същите страни, за същия недвижим имот в гр.Б., за същия период от време и на същите фактически и правни основания, и за същите суми/в лева и евро/ е отдавна налице висящ иск по гр.д.№ 98/2011г. по описа на ОС- Б., което дело е било по- рано образувано от настоящото гр.д.№ 1055/2012г. по описа на ОС- С..  Единствената разлика между двете дела е в наличието и на втора ищца по делото в БОС/наред с настоящия ищец Д./, което не изменя по какъвто и да фактически и правен начин очевидното още първоначално наличие на хипотезата по чл.126, ал.1, пр.2 от ГПК поради идентичност на предмета, спора, имота, периода, сумите, страните и процедурите между тях. Предвид което по- късно образуваното настоящо гр.д.№ 1055/2012г. по описа на ОС-С. следва да се прекрати, ведно със законните последици от това.

         

          Тъй като това постановено в закрито заседание първоинстанционно съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанцонен Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК.

 

          Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.2 и 3 във вр. с чл.126, ал.1, пр.2 от ГПК и във вр. с чл.59 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- С.

 

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

ВРЪЩА обратно Исковата молба по гр.д.№ 1055/2012г. по описа на ОС- гр.С. на ищеца М.Д. Д. - ЕГН ********** от гр.С., ж.к.“Г. Д.“, ул.“К.“, бл.244, вх.Е, ет.4, ап.80.

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по гр.д.№ 1055/2012г. по описа на Окръжен съд- гр.С..

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез ОС- Стара Загора пред ПАС- Пловдив.

 

 

                                          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :