О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  891      /18.10.2017г.                                             Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 17.10.                                                                                      Година 2017

в публичното заседание, в следния състав:

                                               

                                           Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                    2. Н. УРУКОВ

 

Секретар  ………………………………………………………………………………………..

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1392 по описа за 2017 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба на Н.В.Н. *** против действията на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ Я.Г. с peг. № 871, с район на действие Старозагорски окръжен съд по изпълнително дело № 115/2017 год.отказ от 26.07.2017 г. за прекратяване на производството. Жалбоподателят твърди, че в законоустановения 7-дневен срок подава настоящата жалба поради това че е изплатил всички дължими суми по горепосоченото изп. дело в размер на 835.22 лева, като депозирал молба за прекратяването на същото и съответно вдигане на запора върху трудовото му възнаграждение.

 Жалбоподателят твърди в жалбата си подадена по реда на чл.435, ал.2 от ГПК, че получил съобщение, с което ЧСИ Яна Георгиева го уведомила, че отказва да прекрати настоящото изп. дело, тъй като взискателката била подала молба, че е приета и записана във висше учебно заведение – редовна форма.

 Твърдят, че жалбата му е основателна, тъй като взискателката трябвало да води ново дело за издръжка. Моли за отмяна на същите действия поради това, че са проведени в нарушение на закона, като бъде прекратено производството по същото изп. дело.

 

Взискателят по изпълнителното дело Д.Н.Н. не е взела становище по подадената жалба.

 

ЧСИ Я.Г. с рег. № 868 на КЧСИ излага мотиви по обжалваните действия в срока по чл. 436, ал.3 ГПК. Поддържа, че не са налице нарушения при провеждане на изпълнителните действия и НЕ СА НАЛИЦЕ ПРЕДПОСТАВКИ за прекратяване на изп. дело, поради което намира жалбата за неоснователна.

 

          Приложено е фотокопие от изпълнителното производство.

 

Старозагорски окръжен съд, след като взе предвид доводите в жалбата и прецени данните по делото, намира за установено следното:

 

Изпълнително дело под № 115/2017 год. по описа на ЧСИ Я.Г. е образувано по молба на взискателя Д.Н.Н. против длъжника Н.В.Н. въз основа на ИЗП. ЛИСТ под № 4831 от 27.02.2017 г., издаден по гр.д. № 4831/2016 г. на Старозагорски районен съд.

 

По силата на същия изп. лист длъжника и жалбоподател Н.В.Н. Е ОСЪДЕН ДА ЗАПЛАТИ НА Д.Н.Н. сумата от 80 лева месечно, считано от 01.05.2016 год. до предявяване на исковата молба на 24.10.2016 год., а от датата на исковата молба – 24.10.2016 год., занапред в размер на 105 лева месечно до настъпване на законни основания за нейното прекратяване.

 

Съдът намира, че жалба вх. 9803/04.08.2017г., подадена от жалбподателя Н. е недопустима поради следните съображения:

Съгласно императивната разпоредба на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. Според специалната разпоредба на чл.435, ал.3 от ГПК Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

В конкретният случай въззивният съд намира, че в разпоредбата на чл. 435, ал. 2 и ал.3 от ГПК са изрично и изчерпателно изброени актовете и изпълнителните действия, които длъжникът може да обжалва. В случая нито едно от основанията предвидени в същата разпоредба не е посочено от жалбоподателя по делото. Безспорно обжалване на отказът на ЧСИ за прекратяване на изпълнителното дело не е сред действията които подлежат на обжалване от длъжника по делото. В конкретния случай въпросът за ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО не попада в посочените, подлежащи на обжалване действия.

 

Налага се категоричният извод, че жалбата на жалбоподателя Н. се явява процесуално недопустима. Обжалваните с нея действия на ЧСИ Г. не попадат в кръга на предвидените за обжалване от закона действия на съдебния изпълнител, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателя се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, ведно с всички законни последици от това.

          

Съобразно константната практика на Върховните съдилища на Републиката, настоящото определение подлежи на обжалване пред по-горен съд, а именно, пред Апелативен съд – гр. Пловдив.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 435, ал.2 и ал.3 от ГПК

 

   О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 9803/04.08.2017г., подадена от жалбподателя Н.В.Н. с ЕГН ********** от гр. Плачковци, ул. “Синчец” № 6 А, против действията на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ Я.Г. с peг. № 871, с район на действие Старозагорски окръжен съд по изпълнително дело № 115/2017 год. – отказ от 26.07.2017 г. за прекратяване на изпълнението по същото изп. дело, като процесуално НЕДОПУСТИМА.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните, с частна жалба пред Апелативен съд- Пловдив, чрез Окръжен съд – Стара Загора.

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.