О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

 

Номер 878    ………………16.10.2017 година…….…………...Град Стара Загора    

                                            

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……...………..Първи граждански състав

На 16 октомври …………….. ………………………………………...Година 2017

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА                                                        

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ   

 

                                                                        АТАНАС АТАНАСОВ  

                                                                       

Секретар……………………………………………………………………………….                                                          

Прокурор……….…………………………………………….………………………..                                               

като разгледа докладваното от .……...зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА 

въззивно гражданско дело номер 1400………по описа за 2017………….година.

 

Производство по чл. 278, вр. с чл. 463 ГПК.

 

Образувано е по жалбата на И.Г.М., действащ в качеството си на ЕТ "ИДИЦА - М- И.М." гр. Стара Загора- длъжник в изпълнителното производство срещу извършеното разпределение по изп.д.№ 121/2016г. по описа на ЧСИ Р.М. с постановление на ЧСИ на 04.09.2017г. и предявено разпределение  на 04.09.2017г. по същото изпълнително дело.

В жалбата са изложени оплаквания, че разпределението е незаконосъобразно. Жалбоподателят излага съображения, че постъпила сума от публична Продан на недвижим имот с идентификатор 68850.514.59.3.4 за сумата от   131 999 лв. - чл. 136 т.1 ЗЗД - такси на ЧСИ 55 броя по 24 лв. и предявяване на разпределение - 36 лв. -общо   1356  лв.,  чл. 136 т.2 ЗЗД - Привилегии за данъци - Община Стара Загора не представя удостоверение за дължими се данъци в определения     срок. Следвало да се даде нов срок поради факта, че ако има дължими суми относно продадените недвижими активи, то е редно същите да бъдат събрани от продажбата им, а не да останат като задължение на длъжника. чл.   136 т.3 от ЗЗД  - вземания, обезпечени  с ипотека, вписана първа по ред  ипотека  в полза    на  „СПЕЙС“  ООД, в   размер на   53006,94 лв.,   към   04.09.2017г. , /образувано ид 584/2017г./  В разпределението пишело, че: "Съгласно влязло в законна сила Разпределение от 04.08.2017г." – Сочи, че не уведомен за такова разпределение, следователно то е незаконосъобразно и няма как да е влязло в сила, а разпределението следвало да се извърши след приключване на обжалването на постановлението за възлагане. Моли     да     му     се     връчи     надлежно въпросното разпределение от 04.08.2017 год., за да може да се запознае с него. Твърди, че при извършване на обжалваното Разпределение не били събрани коректно депозити от взискателите, които са се отказали от подадените от тях наддавателни предложения. Счита, че сумата за разпределение следва да бъде по-висока и да включва депозитите на всички оттеглени предложения от публичната Продан.

Първоначалният взискател по изпълнителното дело „ФИНАНС ГРУП 1“ ООД не е депозирал писмено становище по жалбата.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища по жалбата и от другите страни в изпълнителното производство: „САЙЛЕСТ“ ЕООД гр.Стара Загора, „СПЕЙС“ ООД гр.Стара Загора „РИНО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр.Стара Загора, „ЙОНИКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр.Стара Загора, „АЛФА ФИНАНС 1 „гр.Стара Загора, „АВТОХИТ КОМЕРС 08“ ЕООД гр.Стара Загора, „НОВА КАР“ ООД гр.Стара Загора, „СЕЛЕНА – Т“ ЕООД  гр.Стара Загора, „ГОТО 2000“ ООД гр.Стара Загора, „ЕКОСОРТ“ ООД гр.Стара Загора.

На основание чл. 436, ал.3 ГПК са приложени мотиви на ЧСИ Румяна Манджурова по обжалваното действие.

Настоящият съдебен състав на Старозагорския окръжен съд, след като взе предвид данните по делото, намира че жалбата е процесуално недопустима по следните съображения:

Разпоредбата на чл. 462, ал. 1 ГПК задължава съдебния изпълнител да предяви на опреден от него ден извършеното по реда на чл. 460 ГПК разпределение на длъжника и на всички взискатели, които следва да бъдат призовани за това. В  чл. 462, ал. 2 ГПК е предвиден тридневен преклузивен срок от деня на предявяване на разпределението за неговото обжалване.

В настоящия случай от данните по изпълнителното дело се установява, че на длъжника И.Г.М., действащ в качеството си на ЕТ "ИДИЦА - М- ИВАН МАРКОВ" гр. Стара Загора е било изпратено съобщение за предявяване на разпределение, което ще се осъществи на 04.09.2017 г. Съобщението е получено лично от този длъжник на 24.08.2017г.

Процесното изпълнително дело е образувано на основание молба вх. № 1509/01.03.2016г от ФИНАНС ГРУП 1 ООД ЕИК 200183703, на основание ИЛ по гр.д.№ 463/2016г по описа на РС Стара Загора против „ ИДИЦА" ЕООД , ЕИК 123033103, ЕТ „ ИДИЦА - М – И.М." ЕИК 030159713 и И.Г.М. ЕГН **********. На длъжниците е връчена ПДИ на 02.03.2016г. и Заповед за изпълнение № 271/29.01.2016г по гр.д.№ 463/2016г. на длъжниците. Наложена е възбрана върху недвижими имоти. На 05.04.2016г. е постъпила молба от „ ГОТО 2000" ООД ЕИК 203793010 с искане за конституиране като взискател по изпълнителното дело, на основание приложен Договор за цесия от 29.03.2016г, ведно с уведомления до длъжника. Длъжниците са уведомени за констиурането на новия взискател на 06.04.2016г./ към настояща дата дружеството е преобразувано в ООД/.

На 09.09.2016 г. взискателя „ГОТО 2000“ ЕООД е депозирал искане за насрочване на опис и публична Продан, на процесния недвижим имот вх.№ 5483/09.09.2016г. Насрочен е опис на имота с идентификатор 68850.514.59.3.4 както и на други обекти, като са уведомени длъжника,взискателя и присъединените по право взискатели в това число и тези с възбрана и ипотека. На 19.09.2017г. е извършен опис на обекта, цитиран по-горе и е изготвена оценка.Насрочена е дата за предявявяване на оценка на 26.09.2016г. като на посочената дата не се явяват представители на длъжника и взискателите. Насрочена е публична продан от 03.10.2016г. до 03.11.2016г. от начална цена, равна на 75% от оценката. Проданта е регистрирана в ОС Стара Загора. Длъжниците по делото имат оформен отказ за получаване на уведомленията за насрочване на продан на 30.09.2016г. Проданта е обявена за нестанала, с протокол от 04.11.2016г. На 08.12.2016г. е постъпила молба от „ГОТО 2000“ ЕООД за насрочване на нова публична продан, при цена, равна на 80% от цената по първата продан, обявена за нестанала. Насрочена е публична продан от 06.02.2017г. до 06.03.2017г. от начална цена 131400 лв. равна на 80% от предходната . Проданта е регистрирана в ОС Стара Загора.

НА 07.03.2017г. с протокол от същата дата, за купувач на имота е обявен присъединения взискател „СЕЛЕНА –Т“ ЕООД и е насрочено разпределение на 10.04.2017г. и 11.04.2017г. като поради нередовно призоваване на страните по делото, същото е пренасрочено за 02.05.2017г.

След изтичане на срока за внасяне на припадащите се суми по разпределението от взискателя “ СЕЛЕНА –Т“ ЕООД, на 10.05.2017г., е обявен за купувач следващия в наддаването и е насрочено ново разпределение на 30.05.2017г. На 19.05.2017г. всички надвавачи -присъединени взискатели по делото са депозирани откази за обявяването им за купувачи и наддавача „АПТЕКА ХРИСТИНА ПАВЛОВА“ ЕООД е обявен за купувач на цена 131 999 лв. и дружеството е уведомено за задължението си да внесе предложената от него цена. Уведомлението е получено на 25.05.2017г. и на 26.05.2017г. е внесена изцяло предложената цена, след като е приспаднат внесения задатък. Постановлението за възлагане е влязло в законна сила на 17.08.2017г., от която дата е и Решение на ОС Стара Загора по жалба против съставено Постановление за възлагане. След произнасяне на ОС Стара Загора е насрочено разпределение за 04.09.2017г., за която дата са редовно призовани Взискателите по изпълнителното дело, ТД НАП Стара Загора, присъединените по право взискатели, ипотекарния кредитор „СПЕЙС“ ООД, придобил вземане от ОББ ЕАД, на основание Договор за цесия, за която Длъжника е редовно уведомен . На 04.09.2017г . И.Г.М. се е явил лично в кантората на ЧСИ и е получил препис от Разпределение от 04.09.2017г. както и от  предходно такова от 04.08.2017г., за което е отказал да получи книжа. Тези факти са отразени надлежно от ЧСИ в том 10 на изпълнителното дело. При това положение жалбоподателят е следвало да подаде жалба срещу разпределението в тридневен срок от деня на предявяването му, който срок е изтекъл на 07.09.2017 г.

На 11.09.2017г. е депозирана жалба от И.Г.М., действащ в качеството си на ЕТ "ИДИЦА - М- ИВАН МАРКОВ" гр. Стара Загора- против Разпределение от 04.09.2017г., като видно от пощенското клеймо за изпращане е с дата 09.09.2017г./събота/- извън тридневния срок за жалба против Разпределение, който в настоящият случай изтича на 07.09.2017г. В получените от Длъжника съобщения за насрочено разпределение е изрично посочено какъв е срока за жалба против същото, като с получаване на съобщенията същия е уведомен за преклузивния срок, и въпреки това депозира жалба извън законоустановения срок.

Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав намира, че жалбата е просрочена и като такава следва да бъде оставена без разглеждане. Срока, предвиден в чл. 462 е преклузивен. Разпределението от 04.09.2017г. е предявено редовно, длъжника на 04.09.2017г. е получил препис от същото. Срока е изтекъл на 07.09.2017г. Видно от пощенското клеймо и извлечението от сайта на Български пощи АД, пратката - жалба, без такса и приложения, е предадена в пощенския клон в гр.Стара Загора на 09.09.2017г., т.е два дни след изтичане на преклузивния срок, поради което Постановлението е влязло в законна сила.

Предвид гореизложените съображения, Старозагорския окръжен съд намира, че жалбата е процесуално недопустима като подадена извън предвидения в закона срок за обжалване на разпределението и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по настоящето дело следва да бъде прекратено.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.М., действащ в качеството си на ЕТ "ИДИЦА - М- И.М." гр. Стара Загора- длъжник в изпълнителното производство срещу извършеното разпределение по изп.д.№ 121/2016г. по описа на ЧСИ Р.М. с постановление на ЧСИ на 04.09.2017г. и предявено разпределение  на 04.09.2017г. по същото изпълнително дело, като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1400/2017 г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд гр. Пловдив едноседмичен срок от съобщението до страните.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: