О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 871                         13.10.2017 г.                  гр.С.СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,       ІІ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

На тринадесети октомври                             две хиляди и седемдесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                  

                                          ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                             СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА въззивно гр. дело   N 1403 по  описа  за  2017 година.

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на “ОТП Ф. Б.“ ЕАД, гр.С., представлявано от изпълнителния директор И. Д.- М.и прокуриста Е. К., чрез пълномощника юриск. Д.Г. против действието на ЧСИ К.А., рег.№ ., с район на действие - ОС - С.-  постановление за разноски в Покана за доброволно изпълнение по изп. д. № 984/2017г. по описа на ЧСИ.

 

Жалбоподателят оспорва постановлението, с което са признати разноските за адвокатски хонорар в изп. производство и моли същите да бъдат намалени. Позовава се на изплащане на задължението на длъжника в срока за доброволно изпълнение, липсата на извършване на същински изпълнителни действия, както и че делото не представлява фактическа и правна сложност. Моли, на основание чл.78, ал.5 от ГПК претендираните разноски за адвокатски хонорар от 600 лв. да бъдат редуцирани до 200 лв., съответно на чл.10, ал.1 от НМРАВ.

 

В постъпилия в срока писмен отговор от другата страна С.Н.С., чрез адв. М. Д. се взема становище за неоснователност на жалбата.   

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени обяснения на помощник  ЧСИ Теодора Колаксъзова, при ЧСИ Кръстьо Ангелов, с район на действие ОС – С., в които се взема становище за недопустимост, алтернативно неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена от легитимирано лице – длъжник по изпълнението, в срока за обжалване на действието - ПДИ.

Съдът, като обсъди направените оплаквания и възражения и като прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 984/2017г. по описа на ЧСИ К.А., рег.№ ., с район на действие - ОС – С., писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 984/2017г. по описа на ЧСИ К.А., рег.№ ., с район на действие - ОС - С.е образувано по молба, подадена на 25.08.2017г. от адв. М. Д., като пълномощник на С.Н.С., въз основа на изпълнителен лист от 24.07.2017г., издаден по гр.д.№ 407/2016г. по описа на РС – К., в.т.д.№ 1070/2017г. по описа на ОС – С.. По силата на цитирания изпълнителен лист, длъжникът „ОТП Факторинг България гр.С. е осъден да заплати на взискателя сумата от 3114.64 лв., заедно със законната лихва от 09.03.2016г., както и сумата 1299.58 лв. разноски. Към молбата за образуване на изпълнително дело е приложено адвокатско пълномощно от 24.08.2017г. в полза на адвокат адв. Д., и договор за правна защита и съдействие от същата дата. Договорено е адвокатско възнаграждение за представителство по изпълнителното дело в размер на 600 лева, като е отбелязано, че е изплатено изцяло в брой.

На 28.08.2017г. ЧСИ, с постановление е приел като разноски по изп. дело сумата от 600 лв., представляващи сторени от взискателя разноски за адв. възнаграждение, като дължими от длъжника. На 04.09.2017 год. е връчена покана за доброволно изпълнение на длъжника по изпълнителното дело, в която е посочено, че задължението възлиза на 6214.44 лв. , от които 1299.58 лв. неолихвяема сума, 3114.64 лв. – главница, 464.70 лв. лихви, 185.55 лв. разноски по изп. дело, както и такса по т.26 от Тарифата за таксите и разноските по ЗЧСИ, с включен ДДС, в размер на 549.97 лева, както и др.суми – 600 лв.    

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

Жалбата е недопустима. Това е така, защото липсва подлежащ на обжалване акт на ЧСИ К.А., рег.№ ., с район на действие - ОС – С.. В приложеното изпълнителното производство липсва произнасяне на ЧСИ по реда на чл.78, ал.5 от ГПК за намаляване на размера на възнаграждението на пълномощника на взискателя. По изпълнителното производство е издадено постановление единствено за приемане като разноски за адв. възнаграждение в размер на 600 лв.  Искането по чл.78, ал.5 от ГПК за намаляване на адвокатското възнаграждение поради прекомерност, най – напред следва да бъде направено пред ЧСИ. Разпоредбата на чл.78 от ГПК се намира в общите правила и е приложима на общо основание и в изпълнителното производство. Едва след произнасяне по това възражение за прекомерност на адв. възнаграждение на взискателя от ЧСИ, длъжникът ще има възможност да обжалва акта на ЧСИ по изп. дело.

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че жалбата на длъжника “ОТП Ф. Б.“ ЕАД, гр.С., представлявано от изпълнителния директор И. Д.- М.и прокуриста Е. К., чрез пълномощника юриск. Д.Г. против действието на ЧСИ К.А., рег.№ ., с район на действие - ОС - С.-  постановление за разноски в Покана за доброволно изпълнение по изп. д. № 984/2017г. по описа на ЧСИ, следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд     

        

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ОТП Ф. Б.“ ЕАД, гр.С., район О., бул.К.А. Д. № ., ет.., представлявано от изпълнителния директор И. Д.- М.и прокуриста Е. К., чрез пълномощника юриск. Д.Г. против действието на ЧСИ К.А., рег.№ ., с район на действие - ОС - С.-  постановление за разноски в Покана за доброволно изпълнение по изп. д. № 984/2017г. по описа на ЧСИ като недопустима.

         ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1403/2017г. по описа на ОС-С..

 

Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-П..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: