О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 862                                          13.10.2017 г.                    гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІ СЪСТАВ   

на тринадесети октомври две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН  ЗЛАТЕВ                                                                                     ЧЛЕНОВЕ :  МАРИАНА МАВРОДИЕВА       

                                                                                      СВИЛЕН  ЖЕКОВ

Секретар Стойка Стоилова

като  разгледа  докладваното  от  съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

частно гр.дело N 1413 по описа за 2017 година,

за да се произнесе, съобрази следното :

 

            Производството е на основание чл.272 във вр. с чл.73 и чл.83 от ГПК и във вр. с чл.130, ал.3 от СК.

Производството е образувано по частната жалба вх.№ 26553/02.10.2017г. от молителката К.Н.Б. ***, против Определение от з.з. на 07.09.2017г. по ч.гр.д.№ 4523/2017г. по описа на РС- С./л.19 от делото на РС/, с което й е отказано освобождаване от ДТ и възстановяване на внесените 3 бр. ДТ по 30 лв. всяка/общо за 90 лв./. Счита, че тя не дължи всеки път по 30 лв. за ДТ при подаване на молба за издаване от РС на разрешение да тегли суми от сметката на Благотворителната инициатива „Българската коледа“, тъй като са за лечение в барокамера на малолетното й дете Н. Й. С.на 5г. Моли да се отмени отказа на РС, като незаконосъобразен, да бъде освободена от внасянето тази Държавни такси 3х30 лв. и сумата от общо 90 лв. за ДТ да й бъде възстановена. Представила е копие от писмени доказателства към своята ч.жалба.

Настоящият въззивен ОС- С., след като обсъди направените в ч.жалба оплаквания, като взе предвид аргументите в атакуваното Разпореждане на РС, и провери допустимостта и основателността му, намери за установено и доказано следното :  

Ч.жалбата е подадена своевременно, от надлежен ч.жалбоподател/молителка по реда на чл.130 от СК/, същата е процесуално допустимо и по нея настоящият въззивен съд следва да се произнесе по съществото на направеното оплакване.

          Разгледана по същество, процесната ч.жалба се явява необоснована и недоказана, тъй като процесното искане за освобождаване от ДТ по последното ч.гр.д.№ 4523/2017г. по описа на РС- С., така и по предходните 2 бр. очевидно идентични ч.гр.дела № 304/2017г. и № 385/2016г.- всички те също по описа на същия РС- С., тя е подавали идентични Молби с внесени дължими ДТ- 30 лв. по всяко отделни дело, без да е поисквала предварително с изрична молба по реда на чл.83, ал.2 от ГПК да бъде евентуално освободена от внасяне на дължимата ДТ- 30 лв./включително и по последното процесно ч.гр.д. на РС- С./.

Поради което напълно мотивирано, законосъобразно и правилно първоинстанционният РС- С. изрично е отказал след внасяне на ДТ- 30 лв.,  след  извършването на услугата, след издаването на исканото Удостоверение за теглена на пари от влог с титуляр малолетно лице/сина на молителката- ч.жалбоподателка/, и след получаване от нея на самото Удостоверение, едва тогава да се иска от РС освобождаване от ДТ по реда на чл.83, ал.2 от ГПК. Това се отнася, както по последното процесно ч.гр.д., още повече и по отношение на предходните 2 бр. такива от 2016г. и от началото на настоящата 2017г., тъй като сумите по тях незабавно са привеждани в приход на централните органи на съдебната власт : МПр- С. и ВСС- С..       Предвид което процесната ч.жалба се явява изцяло неоснователна, незаконосъобразна и недоказана, а атакуваното с нея Определение от з.з. на 07.09.2017г. на РС- С. се явява напълно мотивирано, законосъобразно и правилно, и следва да се потвърди изцяло със законните последици.

          В тази връзка няма никаква процесуална пречка при бъдещи подавания на нови искания за издаване на Удостоверения по реда на чл.130, ал.3 от СК, молителката-ч.жалбоподателка предварително изрично, мотивирано и подкрепено със съответните официални писмени документи да иска от РС освобождаване от иначе дължимата по такива случаи ДТ- 30 лв.

Ето защо водим от горните мотиви и на основание чл.272 във вр. с чл.73, ал.3 и чл.83, ал.2 от ГПК и във вр. с чл.130, ал.3 от СК, въззивният ОС-гр.Ст. Загора         

  О П Р Е Д Е Л И :

           

            ПОТВЪРЖДАВА изцяло Определение от о.с.з. на 07.09.2017г., постановено по ч.гр.д. № 1413/2017г. по описа на РС- С..

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

 

 

         ЧЛЕНОВЕ :