О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№869                                                  13.10.2017 година                          гр.С.З. 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение,  І – ви въззивен състав, 

в закрито съдебно заседание, проведено в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                           АТАНАС АТАНАСОВ

 

като разгледа докладваното от съдия Атанас Атанасов

възз.гр. д. № 1421 по описа на СтЗОС за 2017 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по въззивна жалба на С.Т.К. от гр.С.З.против решение № 686/12.07.2017 г. по гр.д.№ 29/2017 г. в частите му, касаещи определения от съда режим на лични отношения на въззивника с малолетното му дете А.С.К. и даденото заместващото родителското съгласие на бащата разрешение детето да пътува в чужбина.

При изпълнение на правомощията си чл.267, ал.1, изр.І-во от ГПК въззивният съд констатира, че първоинстанционният съд не е администрирал надлежно жалбата, т.к. не е съблюдал дължимата държавна такса за въззивно обжалване да бъде внесена в пълен размер.

От приложената към въззивната жалба вносна бележка се установява, че С.К. е заплатил по сметката на Окръжен съд – С.З.държавна такса в размер на 12,50 лв., а дължимата държавна такса, определена по реда на чл.18, ал.1 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК е в размер на 25,00 лв., т.к. с постановеното решение в обжалваните му части СтЗРС е уважил два самостоятелни иска – по чл.127, ал.2 от СК и по чл.127а, ал.2 от СК, за всеки един от които дължимата държавна такса при предявяването им е в размер от по 25,00 лв.

Обжалваемия интерес на въззивника, очертан с жалбата му, засяга решението на районния съд по всеки един от двата иска, поради което и дължимата държавна такса за въззивно обжалване следва да е в общ размер от 25,00 лв., получена като сбор от половината от дължимите държавни такси пред първоинстанционния съд.

Ето защо делото следва да се върне на СтЗРС за повторното надлежно администриране на жалбата чрез досъбирането на държавна такса от 12,50 лв., платима от въззивника по сметката на СтЗОС.

Въззивният съд констатира също така, че районният съд е пропуснал да се произнесе в диспозитива на съдебното си решение по цялото искане на ищцата, касаещо предявения иск по чл.127а, ал.2 от ГПК.

С исковата си молба ищцата Д.Т.Т. е предявила иск за постановяване заместващо родителското съгласие на ответника разрешение за издаване на паспорт на малолетното дете А.С.К. и за пътуване на детето в чужбина.

С диспозитива на решението си СтЗРС е постановил изрично заместващо родителското съгласие разрешение детето да пътува в чужбина, но липсва произнасяне по искането за такова разрешение и досежно издаването на паспорт на детето, а в мотивите си съдът е обсъдил основателността на предявения иск в неговата цялост.

Предвид гореизложеното настоящият съдебен състав намира, че е налице  хипотезата на чл.247 от ГПК за допусната от районният съд очевидна фактическа грешка, изразяваща се в пропуска да се отрази в диспозитива на решението становището на съда относно заместващото родителско съгласие разрешение за издаване на паспорт на малолетния А.С.К..

При това положение настоящото въззивно производство следва да бъде прекратено и на това основание, а делото върнато на районния съд за поправка на допуснатата очевидна фактическа грешка.

След изпълнение на указанията делото следва наново да се изпрати на въззивния съд за произнасяне по въззивната жалба на С.Т.К..

 

     Водим от изложените мотиви Старозагорски Окръжен съд

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. 1421//2017 г. по описа на СтЗОС.

ВРЪЩА делото на Старозагорския Районен съд за поправка на очевидна фактическа грешка в решението по реда на чл.247 от ГПК с произнасяне в диспозитива на решението по цялото искане, касаещо предявения иск по чл.127а, ал.2 от СК.

ВРЪЩА делото на Районен съд – С.З.за администриране на въззивна жалба на С.Т.К. от гр.С.З.против решение № 686/12.07.2017 г. по гр.д.№ 29/2017 г. съобразно указанията, дадени в мотивировъчната част на определението.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                                        2.