О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

     №909                                               25.10.2017 г.                                   гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,  гражданско отделение, І - ви въззивен състав,

в закрито съдебно заседание, проведено в следния състав:                                     

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                                АТАНАС АТАНАСОВ

 

като разгледа докладваното от съдия Атанас Атанасов в.ч.гр.д. № 1442 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

         

            Производството  се води по реда на  чл.577, ал.1 от Граждански процесуален кодекс /ГПК/ вр. чл.274, ал.1 от ГПК и чл.32а от Правилника по вписванията.

Образувано е по частна жалба на „Ем Джи Ес Пропърти“ЕООД, ЕИК № 200052764, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н.Северен, ул.“Иван Рилски“ № 52, представлявано от законния си представител Георги Стайков Стойчев – управител чрез адв. Теодора Данова против опр.№ 1/03.08.2017 г. на съдия по вписванията при Районен съд –Чирпан, с което е постановен отказ за вписване на едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделска земя, вписан в Служба по вписванията – гр.Чирпан под № 28, т.ІІ,вх.рег.№ 547/04.03.2010 г., сключен между „Ем Джи Ес Пропърти“ЕООД, ЕИК № 200052764, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н.Северен, ул.“Иван Рилски“ № 52, представлявано от законния си представител Георги Стайков Стойчев – управител като арендодател и  „Компакт Фарм Систем – КФС“ ООД, ЕИК № 123520114, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Димитър Наумов“ № 37, представлявано от законния си представител Веселин Божинов Божинов – управител като арендатор.

Твърди се, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно и се претендира неговата отмяна.

Излагат се подробни аргументи, обосноваващи тезата на частния жалбоподател, че прекратяването на договора подлежи на вписване, т.к. е налице волеизявление на дружеството, материализирано в писмен документ, съответен на изискуемата по закон форма, което е достигнало до адресата си, както и че дължимата държавна такса за вписването е била внесена.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства във връзка с наведените в частната жалба пороци на обжалваното определение, намира за установено от фактическа страна следното:

Съдията по вписванията при Районен съд – Чирпан е бил сезиран от „Ем Джи Ес Пропърти“ЕООД, ЕИК № 200052764, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р.н.Северен, ул.“Иван Рилски“ № 52, представлявано от законния си представител Георги Стайков Стойчев – управител чрез ад.Теодора Данова със заявление вх.№ 3827/03.08.2017 г. за вписване на едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделска земя № 377/04.02.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр.Чирпан под № 28, т.ІІ,вх.рег.№ 547/04.03.2010 г., поради неплащане от арендатора на дължимото рентно плащане за 2015/2016 г.

Към заявлението като приложения са отразени договорът за аренда, предизвестието за едностранно прекратяване и обратната разписка за доставянето на пощенската пратка, в заверени копия и адвокатско пълномощно, а с ръкописен текст, изпълнен с химикал е добавена т.5, в която като приложение са посочени 2 бр. актуални състояния.

В самият текст на заявлението е посочено, че документите се изпращат от заявителя с пощенска пратка и е направено искане  за издаване на входящ номер, който да бъде вписан в обратната разписка.

Заявлението е датирано с дата 01.08.2017 г. и е подписано от адв.Теодора Данова.

От приложения към заявлението договор за земеделска земя, сключен между „Ем Джи Ес Пропърти“ЕООД, ЕИК № 200052764, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н.Северен, ул.“Иван Рилски“ № 52, представлявано от законния си представител Георги Стайков Стойчев – управител като арендодател и  „Компакт Фарм Систем – КФС“ ООД, ЕИК № 123520114, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Димитър Наумов“ № 37, представлявано от законния си представител Веселин Божинов Божинов – управител като арендатор се установява, че същият е с предмет отдаване под аренда на земеделска земя, находяща се в землището на с.Рупките, общ.Чирпан, обл.Стара Загора, подробно индивидуализирана по начин на трайно ползване, площ, местонахождение и, категория, номер по план за земеразделяне и граници, за срок от седем стопански години, при договорен конкретен размер на дължимото рентно плащане, без уговорен срок за плащането. В чл.14 от договора е било предвидено прекратяването му да става с петмесечно писмено предизвестие, преди изтичането на календарната година, подадено с писмо с обратна разписка към страната по договора, към която е адресирано.

От приложеното към заявлението предизвестие е видно, че „Ем Джи Ес Пропърти“ЕООД е отправило до „Компакт Фарм Систем – КФС“ ООД писмено предизвестие за плащането на дължимата за стопанската 2015/2016 година рента, която към 31.03.2017 г. все още не била платена на арендодателя, обективиращо и изявлението на дружеството за едностранно разваляне на договора за аренда .

Видно от приложеното към заявлението известие за доставяне на пощенска пратка, изявлението е достигнало до адресата си на 28.04.2017 г.

С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал да извърши вписването на изявлението за прекратяване на договора за аренда, т.к е приел, че материализиращия го документ не подлежи на вписване по смисъла на чл.4 от ПВп. предвид липсата на нотариална форма или нотариална заверка на подписа, както и поради неплащането на дължимата държавна такса.

Към частната жалба е приложено платежно нареждане на „ФИ Банк“ от 01.08.2017 г., от което е видно, че на посочената дата адв.Теодора Данова е наредила от името на „Ем Джи Ес Пропърти“ЕООД плащане по сметката на Служба по вписванията – гр.Чирпан сумата от 10,00 лв., с основание такса имотен регистър за заявление за заличаване на договор за аренда № 377/2010 г., вп. вх. рег.№ 547,т.ІІ от 04.03.2010 г, с отразена в нареждането дата на статус 01/08/2017 г. в 19:57:18 ч.

При така установените факти съдът направи следните правни изводи:

Частната жалба е редовна и допустима, т.к. е подадена от процесуално легитимирана страна в рамките на преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 от ГПК, срещу подлежащ на инстанционен контрол акт.

Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

По силата на чл.4, б.“Л“ от ПВп. на вписване подлежат всички актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване, а съгласно задължителното тълкуване на закона, дадено с ТР № 2/2017 г. по т.д.№ 2/2015 г. на ОСГТК на ВКС вписването, предвидено в чл.27, ал.2 от Закона за арендата в земеделието, е приложимо на общо основание при прекратяването на договор за аренда със срок до 10 години поради извънсъдебното му разваляне при неизпълнение на задължението за арендно плащане с повече от три месеца.

За вписването на прекратяването е необходимо пред съдията по вписванията да се представи актът, съставляващ писмен документ, обективиращ изявлението за разваляне на договора по причина забава в плащанията на арендната вноска повече от три месеца и да се удостовери достагането му до адресата.

Съгласно мотивите на тълкувателното решение е достатъчно, актът, материализиращ волеизявлението за прекратяване на договора да е в писмена форма по аргумент от чл.87, ал.1 от ЗЗД, като не се изисква някакво нотариално удостоверяване на това писмено волеизявление, за да е спазено изискването за форма.

Посочването на нотариалната покана като възможен такъв писмен акт не е задължително, а просто съчетава в себе си и двете изискуеми предпоставки, които съдията по вписванията преценява при извършването на вписването, а именно наличието на акт в писмена форма, материализиращ волеизявление за прекратяване на договора и достигането му до адресата на това волеизявление.

Правомощията на съдията по вписванията при извършването на проверката дали представения пред него акт подлежи на вписване са разяснени с ТР № 7/2013 г. по т.д.№ 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС, като съобразно тези разяснения съдията по вписванията може да откаже вписването на представен му акт само ако актът не подлежи на вписване, ако не е спазена изискуемата форма на акта, ако той няма необходимото съдържание, както и ако не е внесена дължимата държавна такса, ако липсва скица-копие от кадастралната карта и други.

         С оглед на изложените съображения настоящият съдебен състав намира, че като краен резултат съдията по вписванията правилно е постановил отказ за вписване на представения му от частния жалбоподател акт.

        В действителност изявлението за прекратяването на договора за аренда е подлежало на вписване и е отговаряло на изискуемата форма, но към самото заявление не е било приложено доказателство за платената от заявителя държавна такса за вписването.

        Макар и същата да е била реално заплатена от „Ем Джи Ес Пропърти“ЕООД към момента на постановяване на обжалваното определение, доказателства за това са липсвали пред съдията по вписванията, предвид че документ за извършеното плащане не е бил приложен към заявлението, а липсват други доказателства този факт по някакъв начин да е бил сведен до знанието на съдията по вписванията и към 03.08.2017 г. той да е знаел, че дължимата държавна такса е била внесена.

       Доколкото в производството пред себе си съдията по вписванията не може да дава указания по реда на чл.129, ал.2 от ГПК за отстраняване на нередовности на заявленията за вписване, то и при липсата на удостоверено плащане на дължимата за вписването държавна такса законосъобразно е постановил отказ.

         Наличието на плащането на държавната такса не може да се отчете в полза на частния жалбоподател при постановяването на настоящия съдебен акт, т.к. проверката на акта, представен за вписване се отнася за съответствието му с изискванията на закона, поради което и преценката на съда за законосъобразността и правилността на обжалвания акт на съдия по вписванията не обхваща новонастъпили след постановяване на отказа обстоятелства или нови доказателства, представени от заявителя в по-късен момент.

         Ето защо частната жалба на „Ем Джи Ес Пропърти“ЕООД следва да се остави без уважение, а обжалваното определение следва да се потвърди.

      

         Водим от изложените мотиви и на основание чл.278, ал.4 от ГПК вр. с чл.271, ал.1 пр.І-во от ГПК Окръжен съд – Стара Загора

                                                   

                                                     О П Р Е Д Е Л И:

         

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Ем Джи Ес Пропърти“ЕООД, ЕИК № 200052764, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н.Северен, ул.“Иван Рилски“ № 52, представлявано от законния си представител Георги Стайков Стойчев – управител чрез адв. Теодора Данова против опр.№ 1/03.08.2017 г. на съдия по вписванията при Районен съд – Чирпан и ПОТВЪРЖДАВА постановения отказ за вписване на едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделска земя, вписан в Служба по вписванията – гр.Чирпан под № 28, т.ІІ,вх.рег.№ 547/04.03.2010 г., сключен между „Ем Джи Ес Пропърти“ЕООД, ЕИК № 200052764, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н.Северен, ул.“Иван Рилски“ № 52, представлявано от законния си представител Георги Стайков Стойчев – управител като арендодател и  „Компакт Фарм Систем – КФС“ ООД, ЕИК № 123520114, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Димитър Наумов“ № 37, представлявано от законния си представител Веселин Божинов Божинов – управител като арендатор.

        

         

          Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                    2.