О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 Номер 922/ 30.10.2017 г.                                        град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 30.10.                                                                                 Година 2017         

в закрито заседание, в следния състав :

 

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

          2. АТАНАС АТАНАСОВ

 

Секретар

като разгледа докладваното от съдия Н. Уруков

частно гражданско дело номер 1445 по описа за 2017 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

 

Производството е по чл.274, ал.1 ГПК, във връзка с чл. 83, ал.2 от ГПК във връзка с чл.83, ал.3 от ГПК.

 

Делото е образувано по частна жалба от Т.Й.Т. против определение № 2059/24.08.2017г. на РС-Стара Загора, с което на основание чл.83, ал.2 от ГПК първоинстанционния съд е отказал да го освободи от държавна такса /ДТ/ по подадената от него въззивна жалба против решението постановено по гр. дело № 558/2017 год. по описа на Районен съд – Стара Загора.

 

Жалбоподателят счита, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно и като такова молят въззивния Окръжен съд-Стара Загора да го отмени изцяло и вместо това да постанови друго, с което да го освободи от ДТ по делото по подадената от него въззивна жалба пред първоинстанционния съд. Жалбоподателите твърдят в частната си жалба, че СТРС неправилно преценил здравословното и имуществено състояние, като твърди, че доходите му са безспорно са под прага на бедността и попада в кръга на лицата, за които може да се приеме, че подлежи на освобождаване от ДТ. Подробни съображения са изложени в частната жалба на жалбоподателя Т..

 

Съдът намира, че в законоустановения едноседмичен срок за писмен отговор такъв не е постъпил от другите заинтересовани страни по делото.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства,  преценени в тяхната съвкупност и същевременно с това и всяко поотделно и като взе предвид становищата на страните и оплакванията изложени в частната  жалба, депозирана по делото, както и мотивите на първоинстанционния съд намери за установено следното:

 

С определението № 2059/24.08.2017г. на РС-Стара Загора постановено по гр.дело № 558/2017г., РС – Стара Загора е оставил  без уважение молбата на жалбоподателя Т. ответник по гр.д № 558/2017 год. да бъде освободен от държавна такса /ДТ/ в размер на 144 лева. по подадената от него въззивна жалба по това дело.

 

Въззивният съд намира, че частната жалба е процесуално допустима, тъй като изхожда от активно процесуално легитимирана  страна в процеса, насочена е против съдебен акт, който подлежи на въззивен съдебен контрол и е подадена в преклузивния законоустановен едноседмичен срок по чл. 275, ал.1 от ГПК и се явява процесуално допустима.

 

Жалбоподателят Т.Й.Т. е останал недоволен от така постановеното определение на РС-Стара Загора, и тъй като с него се прегражда искането на жалбоподателя за освобождаването му от ДТ, то същото е допустимо съобразно чл.274, ал.1, т.1 от ГПК.

 

Окръжният съд намира, че за да постанови обжалваното си определение СтРС е приел, че тъй като според представената декларация за СИС на Т. от 13.06.2017 год. същият притежавал мотопед, недвижим имот и получавал пенсия в размер на 137 лева, бил в състояние да заплати дължимата от него ДТ в размер на 144 лева и отказал да го освободи от внасянето на същата.

 

Старозагорският РС неправилно е преценил здравословното и имущественото състояние на жалбоподателя Т.. Видно от една страна от представеното Експертно Решение № 3037/02.12.2016 год. същият е с 50,5% намалена работоспособност и състояние след прекаран мозъчен инфаркт, причинен от тромбоза на прецеребралните артерии от м.05.2016 год. без остатъчен неврологичен дефицит и артериална хипертония ІІ кл. Степен. От друга страна жалбподателя действително притежава недвижим имот и мотопед, но размерът на получаваната от него пенсия е много нисък – от 137 лева на месец. Освен това същият заплаща и издръжка в размер на 140 лева.

 

По тази причина съдът неправилно е стигнал и до извода за неоснователност на искането на жалбоподателя Т. за освобождаването му от ДТ за обжалване на първоинстанционното Решение постановено по гр.д. № 558/2017 г. на същия съд.

 

Следва заключението, че първостепенния съд неправилно е  оставил  без уважение молбата на жалбоподателя Т. ответник по гр.д № 558/2017 год. да бъде освободен от държавна такса /ДТ/ в размер на 144 лева. по подадената от него въззивна жалба по това дело.

 

Настоящият съдебен състав намира, че частната жалба е основателна, а обжалваното Определение на първоинстанционния съд е неправилно и като такова следва да бъде отменено, ведно с всички законни последици от това.

         Настоящото определение на въззивния съд не подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Апелативен съд – гр. Пловдив, тъй като със същото не се прегражда по нататъшния ход на делото и не е предвиден и специален ред за неговото обжалване.

Воден от горното, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 2059/24.08.2017г. на РС-Стара Загора, с което на основание чл.83, ал.2 от ГПК Районен съд-Стара Загора е отказал да освободи Т.Й.Т. с ЕГН ********** със съдебен адрес *** офис № 303 чрез адв. Т.М.Д. от Адв. Колегия – Стара Загора от държавна такса /ДТ/ по подадената от него въззивна жалба против решението постановено по гр. дело № 558/2017 год. по описа на Районен съд – Стара Загора, като неправилно и незаконосъобразно и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ОСВОБОЖДАВА Т.Й.Т. с ЕГН ********** със съдебен адрес *** офис № 303 чрез адв. Т.М.Д. *** от държавна такса /ДТ/ по подадената от него въззивна жалба против решението постановено по гр. дело № 558/2017 год. по описа на Районен съд – Стара Загора.

 

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

 

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

 

                                                                                       2.