О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 921                                           27.10.2017г.                          гр.Стара З.СТАРОЗАГОРСКИЯТ окръжен съд, ГРАЖДАНСКО отделение, ІІ състав

На 27.10.2017г.

В закрито заседание в следния състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :    ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ                                                           ЧЛЕНОВЕ : МАРИАНА МАВРОДИЕВА         

                                                                                      СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

частно гражданско дело N 1451 по описа за 2017 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

          Производството е на основание чл.248, ал.3 и чл.124, ал.1, във вр. с чл.78, ал.2 и във вр. с чл.269- 273 от ГПК.

 

          Производството е образувано въз основа на частна жалба вх.№ 25307/18.09.2017г. от ищцата Н.Д.Й. ***, против Определение № 2166/07.09.2017г., постановено по гр.д.№3550/2016г. по описа на РС- С., с което е оставена без уважение молба й по отношение на присъдени разноски направените от ответниците в размер на 470 лв. за адвокатско възнаграждение на основание чл.78, ал.2 от ГПК, поради което го обжалваме в срок и счита, че Определението е незаконосъобразно и неправилно, тъй като РС е бил сезиран с установителен иск за собственост, с ответниците е било говорено многократно и това било изложено по делото на РС, но те оспорвали собствеността й и именно това било причината за завеждане на процесния иск. Същите признали установителния иск, но не била налице другата предпоставка предвидена по чл.78, ал.2 от ГПК - ответниците с поведението си да не са дали повод за завеждане на иска. Според нея това било точно обратното- именно тяхното поведение било повод за завеждане на иска, поради което счита, че неправилно РС е присъдил разноски в полза на двамата ответници, а с атакуваното Определение РС отказал да уважи молбата й, нито да намали присъдените разноски. Поради което считам, че същото е незаконосъобразно, и моли ОС да го отмени изцяло, или поне алтернативно да намили разноските към минимума им.

 

В общия си писмен Отговор на ч.жалба в законния 1- седмичен срок по чл.276, ал.1 и 2 от ГПК двамата ч.въззиваеми- ответниците Д.Т.П. ***.З.и Ц.П. П. от гр.С.считат, че ч.жалба на Н.Й. е неоснователна и молят да се оставите в сила обжалваното определение, в което според тях изводите на РС са изцяло въз основа на доказателствата по делото, поради което считат искането в частта за разноските, присъдени на основание чл.78, ал.2 от ГПК за неоснователно, като излагат своите подробни фактически и правни аргументи за това.

 

Настоящият въззивен  ОС- С., след като се запозна с атакуваното Определение на РС, след като провери събраните по делото писмени доказателства, като обсъди доводите на всяка от страните, и приложимите по казусите материалноправни и процесуални норми, намира за установена и доказана по несъмнен и безспорен начин следната фактическа и правна обстановка по делото :

Видно от представените от ч.жалбоподателка- ищца писмени доказателства не се установяват твърделите от нея факти и обстоятелства, че двамата ответници- въззиваеми с поведението си са дали повод за завеждане на първоинстанционното гр.дело с предмет установителен иск за собственост по реда на чл.124, ал.1 от ГПК. Това е отразено обективно и в писмения им Отговор по исковата молба по реда и в сроковете по чл.131- 133 от ГПК,в който те очевидно са заявили, че никога не са оспорвали собствеността на ищцата по отношение на процесния недвижим земеделски имот, нито с нещо те самите са дали повод за завеждане на това първоинстанционно гражданско дело. Поради което и признават процесния установителен иск на ищцата против тях двамата, но те няма как да носят фактическа и правна отговорност по отношение на грешки, допуснати от трети- неучастващи в делото лица в кадастралния план на града. Поради което искането на ч.жалбоподател за отмяна на това атакувано Определение се явява неоснователно и недоказано.

А алтернативното искане на ч.жалбоподателка за някакво намаляване размера на разноските е  също изцяло неоснователно, тъй като не той не е завишен. Дори нещо повече- при извършаната от ОС служебна проверка се усатонови, че същият е дори под минимума за всяка ответница съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения- който размер е от по 300 лв. при материален интерес до 1 000 лв.,а общо за двете в размер на 600 лв. Съобразно общия материален интерес от 3 434 лв. е изчислен и минималния размер за адв.възнаграждение само за една от тях двете в размер на точно заплатените и присъдени 470 лв., отразен в едно общо адвокатско пъломощно по делото.

          В атакуваното Определение РС правилно е разпределил разноските по делото между страните по същото, съобразно изцяло с уважената част от установителния иск в първоинстанционното исково съдебно производство, поради което с приключването му пред първоинстанционния РС вземане на двете ответнички към ищцата-ч.жалбоподатела вече е съществувало в пълен размер, относно уважаването на ответното искане за присъждане на разноските им по делото. Поради което РС напълно мотивирано, законосъобразно и правилно е приложил съоответните законови разпоредби, като се е съобразил и със задължителната за всички съдилища в страната съгласно императивната разпоредба на чл.130, ал.2 от ЗСВ, практика на ВКС- София по аналогични казуси.

 

Предвид на което процесната ч.жалба се явява напълно неоснователна и недоказана и следва да се остави без уважение, като се потвърди изцяло атакуваното Определение, което е изцяло мотивирано, законосъобразно и правилно.   

 

Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.248, ал.3 и чл.124, ал.1, във вр. с чл.78, ал.2 и във вр. с чл.269- 273 от ГПК, въззивният ОС- Ст.З

 

                                     О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА изцяло първоинстанционното Определение 2166/07.09.2017г., постановено по гр.д.№3550/2016г. по описа на РС- С..

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване пред по- горен съд.                                                 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                

 

 

 

      ЧЛЕНОВЕ :