Р Е Ш Е Н И Е

 

   за поправка на очевидна фактическа грешка

 

№359                                              03.11.2017г.                          гр.С.В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, Четвърти състав

На трети ноември 2017 г.

В закрито заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар: Павлина Георгиева

Като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 76/2015г., за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е на основание чл.247, ал.3 и 4 във вр. с чл.127, ал.1, т.2, пр.1 и 4 от ГПК.

 

По делото е постъпила Молба вх.№ 12915/16.10.2017г. от ищците, с която се сочи, че в мотивите и диспозитивите на постановеното по делото Решение е допуснато очевидна фактическа грешка/ОФГ/, която следва да се отстрани, като се заличат в съответните места по реда на чл.247 от ГПК трите имена и ЕГН на починалата ищца Е.Б.И.- ЕГН **********, ведно със законните последици от това.

 

Ответниците и третото лице- помагач не са подали писмени Отговори на тази молба за поправка на ОФГ в законния 1- седмичен срок по чл.247, ал.2 от ГПК.

 

         СЪДЪТ счита, че с оглед текста на ИМ и множеството уточняващи Молби, при постановяване на Решение № 211/22.06.2017г. по настоящото първоинстанционно гр.д.№ 76/2015г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора/т.4, стр.840- 851 от делото/, съдът е допуснал очевидна фактическа грешка в изписване в мотивите и в диспозитивите на трите имена и ЕГН на една от починалите в хода на делото ищца, на чието място са били конституирани нейните наследници по закон, които фигурират в пълен обем в мотивите и диспозитивите на това съдебно Решение. Поради което Молба вх.№ 12915/16.10.2017г. от ищците по делото се явява изцяло своевременна, мотивирана, основателна и законосъобразна, и следва да се уважи, като се допусне поправката в тази ОФГ, ведно със законните последици.

 

В случая е допуснато очевидна фактическа грешка/ОФГ/, която следва да се отстрани, като се заличат в съответните места на мотивите и в диспозитивите на това първоинстанцонно Решение по реда на чл.247 от ГПК, трите имена на починалата ищца Е.Б.И.- ЕГН **********, на чието място в хода на делото са конституирани и встъпили нейните наследници по закон, ведно със законните последици.

 

Настоящото първоинстанционно съдебно Решение за поправка на ОФГ може да се обжалва по общия ред в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка една от страните и на третото лице- помагач, с въззивна жалба чрез първоинстанционния Окръжен съд – гр.С.пред въззивния Апелативен съд – гр.Пловдив.

 

Ето защо предвид на горното и на основание чл.247, ал.1- 4 във вр. с чл.127, ал.1, т.2, пр.1 и 4 от ГПК, първоинстанционният Окръжен съд – С.                              Р   Е   Ш   И   :

 

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в митивите и в диспозитивите на Решение № 211/22.06.2017г. по настоящото първоинстанционно гр.д.№ 76/2015г. по описа на Окръжен съд- С., като на съответните места отпадне името и ЕГН на починалата в хода на делото ищца Е.Б.И.- ЕГН **********, както следва :

1. Стр.20, ред 25.

2. Стр.21, ред 16.

3. Стр.22, ред 7-8 и 38-39.

4. Стр.23, ред 25-26.

5. Стр.24, ред.14-15.

 

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по общия ред в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез ОС- С. пред ПАС- Пловдив.

 

 

 

                                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :