Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

366                                               07.11.2017г.                          град С.З.

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,                  ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На дванадесет и шести октомври  2017 година

в открито заседание, в следния състав:         

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                          

Секретар:Стойка Стоилова,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ

гражданско дело №12 по описа за 2017 година,

за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е на основание чл.108 от ЗС.

 

Постъпила е първоначална Искова молба и уточняваща Молба от ищеца- търговското дружество „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ" АД от гр.София против ответника ЕТ „Д.Б." гр.С.З., в която се твърди, че ищеца- търговското дружество e собственик на следния недвижим имот, находящ се в област С.З., община С.З., гр.С.З., с адрес: гр.С.З., п.к.***, който по документи за собственост представлява Урегулиран поземлен имот V -143, 6119, в кв.831, по плана на гр. С.З., квартал „Б.", с площ от 2 122 кв.м., при граници: УПИ II - 143, 6119, УПИ IV - 6721, улица, УПИ VI - 6141, 6142, а по кадастрална карта представлява поземлен имот с идентификатор 68850.513.7036, с площ 2 122 кв.м., в урбанизирана територия, за ниско застрояване, при съседи: ПИ 68850.513.7038, ПИ 68850.513.7037, ПИ 68850.513.147, ПИ 68850.513.7035, ПИ 68850.513.7032, ПИ 68850.513.7040, ПИ 68850.513.7039. С данъчна оценка на ПИ 68850.513.7036, с площ от 2122 кв.м. 84 041,80 лв., данъчна оценка на построената в имота сграда с идентификатор 68850.513.7036.1- с начин на трайна ползване «друг вид сграда за обитаване» с площ от 16 кв.м. - 2 213,30 лв., данъчна оценка на построената в имота сграда с идентификатор 68850.513.7036.2 с начин на трайно ползване «друг вид сграда за обитаване» с площ от 31 кв.м. - 4 288,30лв., или сумарно, данъчна оценка на имота и сградите, построени в него, възлизащи на 90 543,40 лв. Правото на собственост било придобито по силата на следния фактически състав: с нотариален акт 196, т.1, рег,№ 5311, д.№ 170/2007г. на Нотариус Г. Въткова, рег.№388 на НК, вписан като акт №16, т. ХLVI, д.№11574/07г., вх. рег.№15694 "Феърплей Къмършъл" АД закупило поземлен имот с площ 2 800 кв.м., находящ се в гр.С.З., община С.З., парк "Б." с № 3108-в по ПРЗ на гр.С.З., при съседи: от север -п.и.3108-6, от запад - п.и.3108-а, от юг - ***. След придобиването на имота, с Решение № 283, в Протокол №10 от заседание на Общински съвет С.З., проведено на 28.06.2012г., е одобрен подробен устроиствен план на територията по реда на чл.16, ал.1 от ЗУТ. В рамките на тази процедура със Заповед, издадена от община С.З. №10-00-361 от 20.02.2015г., вписана в Службата по вписванията с вх.рег.№3670 от 16.04.2015г., акт 92, том X., по реда на чл.16, ал.4 и ал,5 от ЗУТ на "Феърплей Къмършъл" АД дружеството станало собственик на описания по горе недвижим имот. В същия били построени две сгради, представляващи: 1. постройка, нанесена на кадастралната карта с идентификатор 68850.513.7036.1, със застроена площ 16 кв.м., на 1. етаж, с предназначение "друг вид сграда за обитаване"; 2. постройка, нанесена на кадастралната карта с идентификатор 68850.513.7036.2, със застроена площ 31 кв.м., на 1 етаж, с предназначение: "друг вид сграда за обитаване". Съгласно писмо изх. №10-11-8211 от 15.07.2016г. от Община С.З. посочените сгради нямали траен градоустройствен статут. Собственикът на поземления недвижим имот никога не бил учредявал в полза на друго лице право на строеж и никога не били отчуждавали в полза на друго лице правото на собственост върху постройки, отделно от правото на собственост върху поземления имот. Това означавало, че по силата на чл.92 от ЗС, собственикът на поземления имот е собственик и на построените в него сгради. Към настоящия момент собственик на двете постройки, по силата на приращение, било "Феърплей Къмършъл"- АД. От закупуването на поземления имот през 2007, до края на 2015 г., "Феърплей Къмършъл" АД не било упражнявало непрекъсната фактическа власт върху него, а при направен в началото на 2016г. оглед се установило, че фактическа власт върху поземления имот и намиращите се в него сгради се упражнявали от Д.И.Б., действащ като едноличен търговец с фирма ЕТ Д.Б.. Същият, обаче, нямал основание да владее имота, тъй като в негова полза не било учредявано никакво право, създаващо такова основание. По тази причина, с нотариална покана с удостоверен подпис рег.№11230 от 09.11.2016г. на нотариус №200 на НК и удостоверено представяне и връчване под рег.№4001 от 10.11.2016 г. и 11.11.2016 г. на нотариус №121 на НК, поканили Д.И.Б. - ЕТ Д.Б. да им предаде фактическата власт върху имота, но до настоящия момент това все още не било станало. Предвид гореизложеното ищецът счита, че за него е налице правен интерес от завеждане на настоящия ревандикационен иск против ответника, че искът му е изцяло основателен и доказан и моли да бъде уважен, със законните последици, като се осъди ответника ЕТ„Д.Б."- гр.С.З., със седалище и адрес на управление: гр.С.З.- ***, ул.“Петко Р. Славейков“ № 53, вх. А, ет.1, ап,31, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 833102337, представлявано от Д.И.Б. като ползващи процесния недвижим имот без правно основание, да му предадат собствеността и владението съгласно чл.108 от ЗС, ведно с всички законни последици от това, включително и като му заплати всички направени по делото разноски. В този смисъл е и пледоарията на процесуалния му представител- адвокат по делото, както и писмената му Защита по делото.

 

Ответникът ЕТ „Д.Б."- от гр.С.З. представлявано от Д.И.Б. е представил писмен Отговор на ИМ в законния 1- месечен срок по чл.131 от ГПК, в който сочи, че възразява и изцяло оспорва искова молба заведена от „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ"- АД, гр.София. Счита иска за недопустим и неоснователен и поради факта, че претенцията не отговаряла на реалната фактическа обстановка доказателствата, тяхната валидност и действие относно реализиране на процесното искане. Представени били твърдения, които не отговаряли на доказателствата и били неистински, както и исканията съгласно ИМ. Твърди, че не било доказано собствеността на ищеца върху процесният имот. Не отговаряло на истината твърдението, че в недвижимия имот били построени две сгради. Моли процесния иск да бъде отхвърлен изцяло при условията на спазена част първа, вкл. глава втора и сл. с претенция, която предявява и по чл.78, чл.79 във вр. с чл.81 ГПК.

 

СЪДЪТ, след като обсъди становищата на страните, като взе предвид събраните по делото писмени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, във връзка със становищата и доводите на всяка от страните, и като взе предвид приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, намери за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

 

ОТНОСНО ПРОЦЕСУАЛНАТА ДОПУСТИМОСТ НА ИСКА :

Съдът намира, че предявения от ищеца против ответника ревандикационен иск по чл.108 от ЗС е процесуално допустим, родово подсъден с оглед цената на недвижимия имот и местно подсъден по местонахождението на недвижимия имот като първа съдебна инстанция на настоящия първоинстанционен Окръжен съд- С.З., и следва по него съдът да се произнесе по материалното същество на спора с настоящото съдебно Решение.

 

ОТНОСНО ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ИСКА:

Исковата претенция е за връщане/ревандикация/ на претендирания недвижим имот, находящ се в гр.С.З. по реда на чл.108 от Закона за собствеността/ЗС/.

Видно от събраните по делото писмени доказателства - Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в СВп- вх. рег. № 15694 от 17.12.2007г., акт 16, том ХLVI, дело 11574/2007г.; Заповед, издадена от Община- С.З. № 10-00-361 от 20.02.2015 г., вписана в Службата по вписванията с вх. рег. № 3670 от 16.04.2015 г., акт 92, том X; Скица на поземлен имот № 15-241782 от 11.06.2016 г., изд. от СГКК - С.З.; Копие от кадастрална карта с данни от КРНИ за сграда с идентификатор 68850.513.7036.1 по заявление 20873 от 16.02.2016 г.; Копие от кадастрална карта с данни от КРНИ за сграда с идентификатор 68850.513.7036.2 по заявление 20872 от 16.02.2016 г.; Нотариална покана с удостоверени подпис рег. № 11230 от 09.11.2016 г. на нотариус № 200 на НК и удостоверено представяне и връчване под рег. № 4001 от 10.11.2016 г. и 11.11.2016 г. на нотариус № 121 на НК; Удостоверение за данъчна оценка изх. № ДО 007389БФ/01.07.2016 г. за имот 68850.513.7036; Писмо от Община С.З. с изх. № 10-11-8211/15.07.2016 г., ищецът е собственик на процесния недвижим имот в регулацията на гр.С.З., като ответникът не доказва фактическо и правно основание за неговото владение.

 

Видно от събраните по делото гласни доказателства- 2 бр. свидетелски показания, се установи следното :

Свидетелката Е.И.М.заявява, че работи във “Феърплей Къмършъл”- АД като юрисконсулт от 2006г. и че “Феърплей Къмършъл”- АД е дъщерно дружество на “Феърплей Интернешънъл”. “Феърплей Къмършъл”- АД закупил имот в гр.С.З. през 2007г., като понастоящем този имот бил с идентификатор 68850.513.7036, намирал се от северната страна на ***в гр.С.З.. Дъщерното дружество не било във владение на този имот в настоящия момент, като още през 2016г. направила оглед на имота и установила, че има самонастанил се субект- ответникът ЕТ “Д.Б.”, който извършвал търговска дейност– поправка на коли, аргонови заварки. Преди това нейн колега го бил поканил да напусне имота, но той отказал да напусне. Към 24.11.2016г., когато направила оглед на имота, този човек ползвал имота и го владеел целия. Той излизал от помещението, в което работел и показвал, че не иска да ги допусне. Поканили го нотариално да напусне имота, но безуспешно. Това били постройки, които нямали трайно градоустройствен статут– едната била с метална конструкция, а другата- временна преместваема постройка. Искали да освободят целия имот. Д.Б. не им представил някакви документи за собственост, затова го поканили пред нотариус да покаже такива, но той само се легитимирал и отказал да покаже какъвто и да е документ.

 

Свидетелят Д.Р.Р.заявява, че бил Управител на фирма “Биоком”- С.З., и познавал района на *** и зад електро техникума. Познавал този район повече от 30 години, живял бил в близкия ***, което било в непосредствена близост до имота на “Феърплей Къмършъл”- АД в гр.С.З.. Познавал го с подробности, тъй като имал желание да закупи този имот. Неможал да го закупи, сключили предварителен договор с “Феърплей Къмършъл”- АД, превел аванс в размер на 20 % от сумата, но сделката не могла да стане, тъй като в имота имало бараки, които били нанесени в кадастъра и в него попадала общинска сграда. Общината имала решение и дали 7- месечен срок за изчистване на имота. В този имот имало фирма за аргонови заварки. През м. ноември 2016 г. сградите стояли там, а и в момента стояли там. Лицето, което ги ползвало бил ***– ответникът ЕТ “Д.Б.”.

Следователно ответникът продължавал да ползва този процесен недвижим имот, без правно основание и с вече наличното противопоставяне от ищеца- собственик, но не го освободил и към настоящия момент.

 

Съгласно Заключението на приетата без възражения по делото съдебно- техническа експертиза се установи следното: Съгласно нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот № 196, т.1, рег.№ 5311, д.№ 170/17.12.2007 г., вписан в Службата по вписванията с вх.рег.№ 15694 /17.12.2007 г. „Феърплей къмършъл" АД гр.София купува: Поземлен имот, целият с площ от 2 800 кв.м., находящ се в гр.С.З. в парк „Б.", с № 3108„в" по ПРЗ на град С.З., утвърден със заповед № 443 / 28.04.1960 г, който имот е възстановен с решение за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници № 51637 на Поземлена комисия - С.З. от 11.09.1998 г. влязло в сила на 21.12.2000 г., като нива с площ 2800 кв.м., трета категория, находяща се в строителните граници гр.С.З. в местността „Диждере“, съставляваща имот № 1546а. Със заповед № 10-00-361 / 20.02.2015 г. на Община С.З. се определя „Феърплей къмършъл" АД- гр.София за собственик на: УПИ \М43,6119 в кв.831 по плана на гр.С.З., квартал „Б.", с площ 2122 кв.м., съгласно скица № 3543/27.11. 2013 г, издадена от Община С.З., презаверена към 06.01.2015 г, при граници: УПИ II-143,6119, УПИ 1Х/-6721 общ., улица с осови точки 8115 - 8114 - 8116, УПИ У1-6141, 6142, УПИ 4/11-6142, 6141, УПИ \/Ш-б141, 6142 и УПИ 1Х-6141, 6142, съгласно подробен устройствен план по чл.16, ал.1 от ЗУТ за кв.яБ.", одобрен с Решение № 283, в Протокол № 10 от за­седание на Общински съвет- С.З., проведено на 28.06.2012 г., а по скица-проект № 11993/31.10.2013 г, издадена от СГКК - гр.С.З., презаверена към 17.12.2014 г. гр.С.З., поземлен имот с идентификатор 68850.513.7036 с площ 2122 кв.м., със съседи:ПИ 68850.513.147, ПИ 68850.513.7037, ПИ 68850.513.7032, ПИ 68850.513.7039 ПИ 68850.513.7038, ПИ 68850.513.7035 и ПИ 68850.513.7040. Община- С.З. при­добива в собственост 22 % от площта на ПИ 68850.513.143, описан по-долу в мотивите, равняващи се на 616 кв.м. от цялата площ от 2800 кв.м. и на ПИ 68850.513.6119, описан по-долу в мотивите, равняващи се на 1382 кв.м. от цялата площ от 6280 кв.м. на основа­ние чл.16, ал.1, ап.5 и ал.6 от ЗУТ, без вещни тежести. Съгласно чл.16, ал.1 от ЗУТ тези площи от 616 кв.м. и 1382 кв.м. представляват идеални части от общите мрежи и съоръ­жения на техническата транспортна инфраструктура /улици - публична общинска собстве­ност, описани с осови точки от № 8001 до № 8135 в ПУП - ПРЗ, одобрен с Решение № 283, в Протокол № 10 от заседание на Общински съвет С.З., проведено на 28. 06.2012 г. При извършената проверка в СГКК - гр.С.З. се установило, че ПИ 68850.513.7036 с площ 2122 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизи­рана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м) е собственост на „Феър­плей къмършъл" АД, гр.София, съгласно заповед № 92, т.Х, рег.№ 3670 от 16.04.2015 г., издаден от служба по вписванията гр.С.З.. В този ПИ има нанесени две сгради: едната е с идентификатор 68850.513.7036.1 с площ 16 кв.м., на един етаж с предназна­чение: друг вид сграда за обитаване, записана като собственост на ЕТ „Тракийски май­стор" гр.С.З. - без упоменат документ за собственост и втората е с идентифика­тор 68850.513.7036.2 с площ 31 кв.м., на един етаж с предназначение: друг вид сграда за обитаване, записана като собственост на ЕТ „Д.Б."*** - без упо­менат документ за собственост. При извършената проверка в Община- С.З. е било установено, че има сключен договор № 801 от 02.01.2001 г. за срок от 01.01.2001 г. до 31.12.2003 г. с ЕТ „Д.Б."*** за временно и възмездно ползване на общинска земя, върху която да разположи временни търговски обекти по реда на параграф 17 от преход­ните разпоредби на ЗУТ с площ от 38 кв.м. намиращи се в гр.С.З., *** - зад ТЕТ, за осъществяване на следната дейност: заваръчни и тенекеджийски услуги. В счетоводството на Община С.З. няма извършвани плащания от наем след 2003 г., в т.ч. до настоящия момент. В Община- С.З. имало съставен Констативен акт № 2 от 10.01.2017 г. за обект: „Стопанска сграда - склад за материали и части за ремонт на автомобили" в УПИ М43,6119, кв.831, кв."Б." по плана на ф.С.З., представляващ ПИ с идентификатор 68850.513.7036 по кадастралната карта на гр.С.З. (имотът е собственост на „Феърплей къмършъл" АД, гр.София), с извършител на строежа ЕТ „Д.Б."*** без документи за собственост, право на строеж или договор за наем. Имало издадена заповед № 10-00-140/27.01.2017 г. на кмета на Община- С.З. за премахване на незаконният строеж шеста категория „Сто­панска сграда - склад за материали и части за ремонт на автомобили" с размери 10м х 4 м и височина 2,50 м, а от южна и западна страна на сградата дървен навес в УПИ N/-143,6119, от кв.831 "Б." по плана на гр.С.З., изпълнен от ЕТ „Д.Б."***, без одобрени строителни книжа и без издадено Разрешение за строеж. В заповедта е описано, че незаконният строеж е разположен в имот собственост на „Фе­ърплей къмършъл" АД, гр.София, съгласно нот.акт № 16, т.ХLVI от 17.12.2007 г. на Служ­ба по вписванията- гр.С.З.. Също така в Община- С.З. имало съставен Констативен акт от 10.01.2017 г. за обекти: „Метален павилион /офис, склад/ с размери 3 / 8 м и височина 2,50 м, Бетонна гаражна клетка с размери 3,20 / 5,50 м и височина 2,20 м и метална рампа - естакада с размери 5 / 2 м и височина 2,0 м в западната част на рампата в УПИ V-143,6119, кв.831, кв."Б." по плана на гр.С.З., представляващ ПИ с иденти­фикатор 68850.513.7036 по кадастралната карта на гр.С.З. (имотът е собстве­ност на ищеца „Феърплей къмършъл"- АД, гр.София), като временните преместваеми обекти са били поставени от ответника ЕТ „Д.Б."*** в нарушение на разпоредбите на чл.57 от ЗУТ. Имало издадена и Заповед № 10-00-197/07.02.2017г. на кмета на Община- С.З. за премахване на временни преместваеми обекти: метален павилион, бе­тонна гаражна клетка и метална рампа - естакада, които са поставени в УПИ N/-143,6119, от кв.831 "Б." по плана на гр.С.З. от ЕТ „Д.Б."*** без издадено разрешение за поставяне от Община- С.З.. В заповедта е описано, че временните преместваеми обекти са поставени в имот собственост на „Феърплей къ­мършъл" АД, гр.София, съгласно нот.акт № 16, т.ХLVI от 17.12.2007 г. на Служба по впис­ванията ф.С.З..

При извършения оглед на място вещото лице установило, че към датата на извършване на огледа на мястото съгласно кадастралната карта е била премахната сградата с идентификатор 68850.513.7036.1 с площ 16 кв.м., на един етаж с предназначение: друг вид сграда за обитаване, записана като собственост на друго, трето за делото лице- ЕТ„Тракийски майстор"- гр.С.З.. Сградата с идентификатор 68850.513.7036.2 с площ 31 кв.м., на един етаж с пред­назначение: друг вид сграда за обитаване, записана като собственост на ответника ЕТ„Д.Б."*** съществувала на терена. Общо имало 4 бр. временни постройки и 2 бр. съоръжения в процесния недвижим имот, които съществували на терена. Видно от Скицата на вещото лице на процеския недвижим имот - ПИ с идентификатор 68850.513.7036 съг­ласно кадастралната карта (Приложение № 1), където са нанесе всички намиращи се там вре­менни постройки и съоръжения, те са означени на Скицата със съответните цифрови обозначения както следва:

1  - Метален павилион /офис, склад/ с размери 3,88 / 8,00 м и височина 1,90 м
(северна фасада) и 2,50 м (южна фасада), находящ се в югозападния край на имота, с бетонова основа. Застроената площ на металния павилион обозначен на скицата с № 1 е 31,04м2.

2  - Стопанска сграда - склад за материали и части за ремонт на автомобили с
размери 8,70 / 4,60 м и височина 2,50 м, с каменни основи, два тухлени зида на северна и източна фасада с метална дограма (прозорци) на тези зидове, а останалите две фасади (южна и западна) са от метален винкел, ламарини и частично остъкление, с покрив метална конструкция покрита с 1_Т ламарина и под бетонова настилка. Застроената площ на склада обозначен на скицата с № 2 е 40,02 м2.

3  - Навес - от южна и западна страна на сграда № 2 е изпълнен навес с общи
външни размери 11,10 / 8,80 м, с метални кръгли колони (тръби) и метална покривна конструкция   (тръби)   покрита   с   етернитови   плоскости   и   под бетонова   настилка. Застроената площ на навеса обозначен на скицата с № 3 е 57,66 м2.

4  - Бетонна гаражна клетка с размери 3,20 / 5,75 м и височина 2,20 м, находяща се в северозападния край на имота, без под, с поставен метален винкел за гаражна врата. Застроената площ на гаражна клетка обозначена на скицата с № 4 е 18,40 м2.

5  - Метална рампа - естакада с размери 2,50/10,80 м и височина 2,00 м, в западна­та част на рампата, находяща се в южния край на имота, източно от металния павилион, с прикрепена към нея метална стълба с 5 стъпала размери 1,00/0,70 м. Застроената площ на метална рампа, заедно със стълбата обозначена на скицата с № 5 е 27,70 м2.

6  - Ст.бетонов фундамент с размери 2,00 / 3,40 м с винтов крик в/у него, северно от металната рампа - естакада. Застроената площ на фундамента обозначена на скицата с № 6 е 6,80 м2.

7  - Метален фургон с размери 2,70 / 5,00 м и височина 1,80 м, находящ се в северо­източния край на имота, без покрив и без под. Застроената площ на фургона обозначена на скицата с № 7 е 13,50 м2.

8  - Част от два тухлени зидове от единични тухли на сграда с размери 2,20 м и
височина 0,70 м (северен зид) и 6,30 м и височина 1,80 м (източен зид), югозападно от стопанска сграда. Общата застроена площ на двата тухлени зида обозначени на скицата с № 8 е 1,06м2.

Югозападно от металния павилион са монтирани по имотните граници, служещи за ограда: - на южна граница метален винкел с остъкление (остатъци от метална дограма) с размери 3,40 м и височина 2,35 м (обозначена на скицата с № 9), на западна граница- ламарина с размери 5,50 м и височина 2,40 м (обозначена на скицата с № 9), на северна, частично западна и източна граница бетонови колове и телена мрежа.

 

Поради което се установи и доказа по несъмнен и безспорен начин, че ищецът е собственик на недвижимия имот, че той се владее от ответника и той го владее без правно основание, и въпреки изричната покана отпреди завеждане на иска в съда, да го освободи доброволно по искане на ищеца- собственика, което не е станало и до настоящия момент.

 

Следователно ревандикационният иск по чл.108 от ЗС на ищеца- собственик против ответника- ползувател без правно основание за предаване владението и собствеността върху собствения му недвижим имот, който ответника владее доказано без правно основание, се явява изцяло основателен и доказан, поради което исковата претенция по чл.108 от ЗС се явява изцяло основателна и доказана, и следва да бъде уважена, ведно с всички законни последици от това.

 

На осн. чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца всички направени от него разноски по делото пред настоящата първа съдебна инстанция в размер на общо 2 440, 44 лв. съгласно представения от него Списък по чл.80 и чл.81 от ГПК.

 

Настоящото първоинстанционно съдебно Решение може да се обжалва в законния 2- седмичен срок, от връчването му на всяка от страните, чрез настоящия първоинстанционен ОС- С.З. пред въззивния му ПАС- Пловдив.      

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.108 от ЗС във вр. с чл.124, ал.2 от ГПК, първоинстанционният Окръжен съд- С.З.

 

    Р   Е   Ш   И  :

 

 

            ОСЪЖДА ЕТ „Д.Б." гр.С.З., със седалище и адрес на управление: гр.С.З.- ***, ***, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 833102337 представлявано от Д.И.Б. да предаде на "ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул.„Черни връх" № 51Б, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175310964, със съдебен адрес:*** 51Б собствеността и владението върху недвижимия имот, собственост на ищеца, находящ се в гр.С.З., с адрес: гр.С.З., п.к.***, представляващ УПИ V -143, 6119, в кв.831, по плана на гр.С.З., квартал „Б.", с площ от 2 122 кв.м., при граници: УПИ II - 143, 6119, УПИ IV - 6721, улица, УПИ VI - 6141, 6142, а по кадастрална карта представлява поземлен имот с идентификатор 68850.513.7036, с площ 2 122 кв.м., в урбанизирана територия, за ниско застрояване, при съседи: ПИ 68850.513.7038, ПИ 68850.513.7037, ПИ 68850.513.147, ПИ 68850.513.7035, ПИ 68850.513.7032, ПИ 68850.513.7040, ПИ 68850.513.7039., заедно с всички находящи се в него съоръжения: постройка, нанесена на кадастралната карта с идентификатор 68850.513.7036.1, със застроена площ 16 кв.м., на 1 етаж, и постройка, нанесена на кадастралната карта с идентификатор 68850.513.7036.2, със застроена площ 31 кв.м.

 

 

            ОСЪЖДА ЕТ „Д.Б."- гр.С.З., със седалище и адрес на управление: гр.С.З. ***, ***, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 833102337 представлявано от Димитър И.Б. да заплати на "ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх" 51Б, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175310964, със съдебен адрес *** 51Б общо сумата 2 440, 44 лв./две хиляди четиристотин четиридесет лева и четиридесет и четири стотинки/ за разноски по делото.

 

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2 - седмичен срок, от връчването му на всяка от страните, чрез ОС- С.З. пред ПАС-Пловдив.    

          

 

                                                      

             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :