Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   372                                   10.11.2017 г.                          Град Стара Загора

 

                                          

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,     І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

На единадесети октомври                     две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:                      

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                       

                                                                            НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                              

Секретар: Пенка Василева

като разгледа докладваното от съдията МАВРОДИЕВА

в.гр.д. № 1301 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на „Биотест 2012“ ЕООД, гр.Стара Загора, представлявано от управителя П.Г., чрез адв. Н. М.  против решение № 463 от 23.05.2017 г. постановено по гр.д. № 2441/2015г. по описа на Районен съд – гр.Стара Загора, с което е отхвърлен предявения от “Биотест 2012” ООД против Р.Т.Т. иск за сумата от 4800 лева, представляваща обезщетение равно на пазарната цена, намалена с разходите за производство на 46 000 кг. пшенично зърно от 110.086 дка земеделски земи в землището на с. Яворово, наети от ищеца през стопанската 2013/2014г., с което зърно ответникът се е разпоредил, заедно със законната лихва върху тази сума от 18.05.2015г. до окончателното й изплащане като неоснователен.

Въззивникът счита че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено при съществено противоречие със събраните по делото доказателства, поради което го обжалва в законния срок. Излага подробни съображения в жалбата си и моли да бъде отменено изцяло, като неправилно и незаконосъобразно обжалваното решение и съдът да се произнесе с решение по спора, с което да уважи изцяло предявения от „Биотест 2012" ЕООД иск, като доказан и основателен и да им присъди направените разноски пред двете съдебни инстанции.

Въззиваемият Р.Т.Т., чрез пълномощника си адв. А.К. оспорва изцяло въззивната жалба. Излага подробни съображения и моли да се остави без уважение и се отхвърли като неоснователна въззивната жалба срещу постановеното по делото решение от „Биотест 2012" ЕООД и да бъде потвърдено решението, като валидно, допустимо и правилно, постановено в съответствие с материалния закон и при стриктно спазване на съдопроизводствените правила. Претендира разноски за производството пред настоящата инстанция.

Съдът, след като взе предвид доводите на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, при спазване на разпоредбите на чл. 235 ГПК, намира за установено следното:

 

Предявеният иск е с правно основание чл.45 ЗЗД.

Ищецът „Биотест 2012“ ООД твърди в исковата молба, че бил наемател за стопанската 2013/2014 г. на ниви, всичките в землището на с. Яворово, общ. Стара Загора, с обща площ 110,086 дка, въз основа на 22 договора за наем с наемодатели и наети поземлени имоти, както следва:  Договор № 188 от 39.07.2013 г. - наемодател Д.Т.Р. за имот № 133009 с площ 5,2 дка, местност „Бахчалъка"; Договор № 206 от 25.09.2013 г. - наемодател „Земляци М" ООД за имот № 157007 с площ 4,395 дка, местност „Алтънка", за имот № 211012 с площ 3,3 дка, начин на трайно ползване - нива, местност „Гьолищата"; Договор № 145 от 29.07.2013 г. - наемодател Н.Е.П. за имот № 157008 с площ 4,4 дка, местност „Алтънка"; Договор № 415 от 29.07.2013 г. - наемодател Р.Т.Г. за имот № 157019 с площ 3,5 дка, местност „Алтънка"; Договор № 202 от 29.07.2013 г. - наемодател В.Т.Т. за имот № 158007 с площ 2,849 дка, местност „Алтънка"; Договор № 126 от 29.07.2013 г. - наемодател Т.Т.Т. за имот № 158020 с площ 12,501 дка, местност „Алтънка"; Договор № 125 от 29.07.2013 г. - наемодател М.И.М., Ж.И.И., М.Д.М.и И.Д.И.за имот № 169001 с площ 5,199 дка, местност „Кайряка"; Договор № 14 от 29.07.2013 г. - наемодател Р.Т.Р.за имот № 210050 с площ 2,8 дка, местност „Гьолищата"; Договор № 189 от 29.07.2013 г. - наемодател Р.Н.Н.за имот № 210053 с площ 2,001 дка, местност „Гьолищата"; Договор № 205 от 25.09.2013 г. - наемодател „Земляци М" ООД за имот № 211016 с площ 3,1 дка, местност „Гьолищата"; Договор № 174 от 29.07.2013 г. - наемодател И.К.И. за имот № 211023 с площ 4,001 дка, местност „Гьолищата"; Договор № 67 от 29.07.2013 г. - наемодател М.Д.Д., В.Д.Д.и И.Д.Д. за имот № 213001 с площ 1,2 дка, местност „Сазлъка"; Договор № 123 от 29.07.2013 г. - наемодател Я.Х.Н.за имот № 213008 с площ 2,2 дка, местност „Сазлъка"; Договор № 419 от 29.07.2013 г. - наемодател Р.Т.В.за имот № 213010 с площ 2,335 дка, местност „Сазлъка"; Договор № 204 от 25.09.2013 г. - наемодател „Земляци М" ООД за имот № 213021 с площ 7,5 дка, местност „Сазлъка"; Договор № 2 от 20.02.2014 г. - наемодател М.И.П.за имот № 216014 с площ 9,2 дка, местност „Крачов кладенец"; Договор № 78 от 29.07.2013 г. - наемодател Т.Д.Т. за имот № 216018 с площ 6,4 дка, местност „Крачов кладенец"; Договор № 100 от 29.07.2013 г. - наемодатели И.С.Г., С.П.И.и М.П.П.за имот № 217003 с площ 3,8 дка, местност „Крачов кладенец"; Договор № 32 от 29.07.2013 г. - наемодатели М.И.Т., К.И.К.и В.И.Д.за имот № 217014 с площ 9 дка, в местност „Крачов кладенец";

Договор № 203 от 29.07.2013 г. - наемодател Т.И.Д.и Т.Т.И.за имот № 218003 с площ 3,5 дка, местност „Крачов кладенец"; Договор № 145 от 29.07.2013 г. - наемодател Н.Е.П.за имот № 218011 с площ 3,3 дка, местност „Кр. кладенец"; Договор № 167 от 29.07.2013 г. — наемодател В.Е.В.и П.Е.В.за имот № 218022 с площ 2,105 дка, местност „Кр. кладенец". Добивите от наетите имоти принадлежали на наемателя им и през стопанската 2013/2014г. наетите от ищеца поземлени имоти - описаните по-горе земеделски земи, били засети с пшеница и добивът от тях представлявал пшенично зърно. Като наемател на посочените 110,086 дка земеделски земи, ищцовото дружество било собственик на добитото от тях през 2014г. пшенично зърно от момента на отделянето му от наетите земи, независимо от това кое лице било извършило жътвата. Сочи се, че през лятото на 2014г., без да има правно основание, ответникът прибрал и се разпоредил с реколтата от описаните 110,086 дка земеделски земи. Въпреки, че извършил жътвата, ответникът не станал собственик на добива от пшенично зърно от наетите от ищеца земеделските земи, защото нямал права върху тях. Собственик на пшеничното зърно станал ищецът. Прибраното от ответника 46 000 кг. пшеничено зърно /средно по 417 кг. от 1 дка/, не било предадено на собственика му - ищеца, а ответникът се разпоредил с него и с това свое противоправно поведение причинил на ищеца вреда в размер на 4800 лева с ДДС, представляваща разликата между пазарната цена на 46 000 кг. пшеничено зърно и разходите по производството му. Ответникът отказал да плати причинените на ищеца вреди.

Моли съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищеца сумата 4800 лева, представляваща обезщетение, равно на пазарната цена, намалена с разходите за производството на прибраното от ответника 46 000 кг. пшеничено зърно от 110,086 дка земеделски земи в землището на с. Яворово, наети от ищеца през стопанската 2013/2014 г., с което зърно ответникът се е разпоредил, заедно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й плащане. Ответникът Р.Т.Т. оспорва изцяло предявения иск по основание и размер. Твърди, че  също бил наемател с договори за наем на конкретни земеделски земи - ниви в землището на с. Яворово, имал и собствени земи, които закупил и обработвал. През стопанската 2013/2014 г. ответникът сочи, че засял само и единствено наетите от него земи, не и описаните в исковата молба, като след дъждовете и поради обстоятелството, че не пръскал с препарати засятите от него площи, тревата задушила посевите, поради което ответникът преценил, че ще направи повече разходи за жътва, отколкото ще изкара като добив и не жънал. Съответно не бил правил разходи за жътва тази година и затова в счетоводството му нямало осчетоводени разходи за жътва. В този случай, не само, че не пожънал своите ниви, но не жънал и тези, които ищецът твърдял, че били ожънати от него. Нямало и заприходени количества прибрана пшеница и слънчоглед, независимо,че имало разходи за сеитбата им. Сочи също, че нямало идентичност между наетите и собствени на всеки един от двамата земеделски производители земи.

 

По делото не е спорно, че през стопанската 2013/2014 г., ищецът „Биотест 2012“ ООД е наемател на земеделски земи в землището на с. Яворово, общ. Стара Загора, в т.ч. и на земи от 110,086 дка по силата на сключени 22 договора за наем с наемодатели и наети поземлени имоти, както следва: Договор № 188 от 39.07.2013 г. - наемодател Д.Т.Р.за имот № 133009 с площ 5,2 дка, местност „Бахчалъка"; Договор № 206 от 25.09.2013 г. - наемодател „Земляци М" ООД за имот № 157007 с площ 4,395 дка, местност „Алтънка", за имот № 211012 с площ 3,3 дка, начин на трайно ползване - нива, местност „Гьолищата"; Договор № 145 от 29.07.2013 г. - наемодател Н.Е.П.за имот № 157008 с площ 4,4 дка, местност „Алтънка"; Договор № 415 от 29.07.2013 г. - наемодател Р.Т.Г.за имот № 157019 с площ 3,5 дка, местност „Алтънка"; Договор № 202 от 29.07.2013 г. - наемодател В.Т.Т.за имот № 158007 с площ 2,849 дка, местност „Алтънка"; Договор № 126 от 29.07.2013 г. - наемодател Т.Т.Т. за имот № 158020 с площ 12,501 дка, местност „Алтънка"; Договор № 125 от 29.07.2013 г. - наемодател М.И.М., Ж.И.И., М.Д.М.и И.Д.И.за имот № 169001 с площ 5,199 дка, местност „Кайряка"; Договор № 14 от 29.07.2013 г. - наемодател Р.Т.Р.за имот № 210050 с площ 2,8 дка, местност „Гьолищата"; Договор № 189 от 29.07.2013 г. - наемодател Р.Н.Н.за имот № 210053 с площ 2,001 дка, местност „Гьолищата"; Договор № 205 от 25.09.2013 г. - наемодател „Земляци М" ООД за имот № 211016 с площ 3,1 дка, местност „Гьолищата"; Договор № 174 от 29.07.2013 г. - наемодател И.К.И.за имот № 211023 с площ 4,001 дка, местност „Гьолищата"; Договор № 67 от 29.07.2013 г. - наемодател М.Д.Д., В.Д.Д.и И.Д.Д.за имот № 213001 с площ 1,2 дка, местност „Сазлъка"; Договор № 123 от 29.07.2013 г. - наемодател Я.Х.Н.за имот № 213008 с площ 2,2 дка, местност „Сазлъка"; Договор № 419 от 29.07.2013 г. - наемодател Р.Т.В.за имот № 213010 с площ 2,335 дка, местност „Сазлъка"; Договор № 204 от 25.09.2013 г. - наемодател „Земляци М" ООД за имот № 213021 с площ 7,5 дка, местност „Сазлъка"; Договор № 2 от 20.02.2014 г. - наемодател М.И.П.за имот № 216014 с площ 9,2 дка, местност „Крачов кладенец"; Договор № 78 от 29.07.2013 г. - наемодател Т.Д.Т. за имот № 216018 с площ 6,4 дка, местност „Крачов кладенец"; Договор № 100 от 29.07.2013 г. - наемодатели И.С.Г., С.П.И.и М.П.П.за имот № 217003 с площ 3,8 дка, местност „Крачов кладенец"; Договор № 32 от 29.07.2013 г. - наемодатели М.И.Т., К.И.К.и В.И.Д.за имот № 217014 с площ 9 дка, в местност „Крачов кладенец";

Договор № 203 от 29.07.2013 г. - наемодател Т.И.Д.и Т.Т.И.за имот № 218003 с площ 3,5 дка, местност „Крачов кладенец"; Договор № 145 от 29.07.2013 г. - наемодател Н.Е.П.за имот № 218011 с площ 3,3 дка, местност „Кр. кладенец"; Договор № 167 от 29.07.2013 г. — наемодател В.Е.В.и П.Е.В.за имот № 218022 с площ 2,105 дка, местност „Кр. кладенец".

Не се спори, че ответникът Р.Т.Т. също е наемател с договори за наем на конкретни земеделски земи - ниви в землището на с. Яворово.

За изясняване на делото от фактическа страна, през районния съд е назначена комплексна съдебно – икономическа и агротехническа експертиза, която е представила основно и допълнително заключение. От заключението на назначената комплексна съдебно-икономическа и агротехническа експертиза, се установява, че няма данни какво количество зърно е придобито от земеделските земи, описани в исковата молба през стопанската 2013-2014г. Експертът посочва среден добив на зърно, съгласно статистиката на отдел „Агростатистика” при МЗХ - пшеница – 421,70 кг./дка. Пазарната цена на зърното към края на стопанската 2013/2014г., според Справка от система за агропазарна информация /САПИ/ е -пшеница – 263 лв./тон без ДДС. Средните разходи за производство на дка за пшеница са 85 лв./дка. След справка в ОСЗ – Чирпан и ДФЗ и дешифриране на картите на земеделското стопанство – кампания 2014г. е установено, че земеделската земя в землището на с. Яворово се е обработвала по масиви. Съгласно декларация с вх. № 19020/27.03.2014г., ответникът е заявил ползването на 790,730 дка ниви, с правно основание едногодишни договори за наем. За сключването на споразумения за ползване на земеделска земя за стопанската 2013-2014г. собствениците са подавали декларация по образец до 31.07.2013г., лично или чрез пълномощник, в Общинските служби по земеделие, по местонахождение на имотите. В декларацията се е посочвала формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки един от имотите. Собствениците, нежелаещи имотите им да бъдат включени в споразумение, както в случая е ответникът, изрично посочват това обстоятелство в декларацията. За стопанската 2013/2014г. за землището на с. Яворово не е изготвено доброволно споразумение по чл. 37в ал. 2 от ЗСПЗЗ. Процесните имоти не са заявени за обработка от ответника, заявени са за ползване от ищеца. Съгласно заявление по чл. 70 ал. 1 от ППЗСПЗЗ вх. № 19004/28.02.2014г., ищцовото дружество е заявило, че не желае да участва в масиви за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ в землището на с. Яворово с посочените в декларацията имоти, където са описани и процесните имоти. От счетоводството на ответника не са предоставили данни за заприходяване на продукция за стопанската 2013/2014г., поради твърдението, че тогава не са имали реколта и не са осъществявали дейност. Поради тази причина, не са налице и данни за извършено производство от страна на ответника за тази стопанска година – разходи за закупуване на пшенично зърно, съответно за сеитба, пръскане с препарати, оране, торене и жътва. След проверка в РА ДФ „Земеделие” се е установило, че бенефициент - ответникът е очертал в ИСАК 66,16 ха земеделска земя в съответните БЗС с код на културата 111010 /мека пшеница/, 122010 /слънчоглед/, 190000 /площи с угари/, 141011 /полски домати/. Експертизата не е успяла да установи кое е лицето, обработвало точно процесните имоти. Ищецът също не се е регистрирал с тях по Наредба № 3/99г. /за създаване и поддържане на регистъра на земеделските стопани/. Експертизата не може да отговори на въпроса получени ли са, от кое лице е в какъв размер субсидии за процесните земеделски земи за стопанската 2013-2014г. От счетоводството на ответника не са предоставени данни за продажба на пшеница за стопанската 2013/2014г., поради твърдението, че тогава не са имали реколта и не са осъществявали дейност. За стопанската 2013/2014г. приходите на ответника са само от субсидии от ДФ „Земеделие”. В съдебно заседание вещото лице агроном заявява, че ответникът не е заявявал и декларирал процесните имоти, те са заявени и декларирани от ищеца, който е получил субсидии /това заявява в обясненията си в о.с.з. и управителят на ищцовото дружество/. 

 

От допълнителното заключение на вещите лица се установява, че от процесните имоти – имот № 157019, с площ от 3,500 дка, местност „Алтънка” се е обработвал и е заявен от ответника и е бил засят със слънчоглед през стопанската 2013/2014г. – /т.е. не с пшеница/. Всички останали процесни имоти са били заявени от ищеца и през стопанската 2013/2014г. са били засети с пшеница, с изключение на имот № 169001, с площ 5,199 дка, местност „Кайряка”, който е бил засят със слънчоглед. В местност „Кайряка” има един процесен имот № 169001, заявен от ищеца, който няма гранични имоти, заявени от ответника. В местност „Бахчалъка” има един процесен имот № 133009, заявен от ищеца, който граничи с имот № 133010, заявен от ответника. В местност „Сазлъка” има шест процесни имота: №№ 213001, 213008, 213010, 213021, 216014 и 216018, заявени от ищеца, няма гранични имоти, заявени от ответника. В местност „Гьолищата” има пет процесни имота: №№ 210050, 210053, 211012, 211016, и 211023, заявени от ищеца, а от ответника – четири имота: №№ 211020, 210027, 210033 и 210034, няма гранични имоти, заявени от ответника. В местност „Алтънка” има пет процесни имота: №№ 158007, 158020, 157007, 157008 и 157019, заявени от ищеца, а от ответника – един имот № 157019, който е засят със слънчоглед и граничи с процесен имот № 157008, който е бил засят с мека пшеница. В местност „Крачов кладенец” има пет процесни имота: №№ 217003, 217014, 218003, 218011 и 218022, заявени от ищеца, а от ответника – три имота: №№ 218016, 218018 и 217002, които граничат с процесните имоти №№ 217003 и 218003. Следователно, не всички от процесните имоти са били засети с пшеница през стопанската 2013/2014г. и малка част от тях граничат с имоти, заявени от ответника, като за стопанската 2013/2014г. приходите на ответника са само от субсидии от ДФ „Земеделие” и не са налице данни за извършено производство от негова страна за тази стопанска година – разходи за закупуване на пшенично зърно, съответно за сеитба, пръскане с препарати, оране, торене и жътва.

 

От събраните по делото гласни доказателства се установява, че имотите в процесните местности не са имали очертани граници. Свидетелят Д.Д./домакин в ищцовото дружество/ заявява, че през стопанската 2013/2014г. ответникът е обработвал наетите от ищеца земи /100-110 дка/ в местностите „Крачов кладенец”, „Гьолищата”, „Сазлъка”, „Алтънка” и „Бахчалъка”. Свидетелят имал визуална представа къде се намират всички земи, защото обикалял нива по нива. Ищцовото дружество ангажирало фирма „Глобал гео”, която дала координати за всяка една нива. Свидетелят тръгвал с джи пи ес, с данните от фирмата, и стигал точно на мястото. Виждал бил ответникът и баща му да работят в споменатите местности, като ответникът си прибрал реколтата. Показанията на този свидетел противоречат на показанията на свидетелите С.и К.. Свидетелят С. заявява, че през стопанската 2013/2014г. ответникът не жънал, тъй като годината била лоша и било неизгодно да се жъне. Имали уговорка да си помагат с транспорт, но не се стигнало дотам. Свидетелят Сандев не бил виждал ответника през 2013-2014г. да обработва земя в местностите „Крачов кладенец” и „Гьолищата”. През 2013-2014г. ищцовото дружество работело в реални граници земята си, останалите по взаимно съгласие, по старо споразумение. Изключили земите на ищеца, след като разбрали, че желае да работи в реални граници. Не бил виждал поставени колчета на земите на ищеца и не бил виждал някой да влиза в земите му. Свидетелят Колев казва, че през 2013-2014г. няма спомен ответникът да е жънал. Около него жънели работници на „Фермер 2000”, имал преки наблюдения само за това дружество. Ответникът не бил жънал. Свидетелят К. обработвал земи в местността „Мерите” – в близост до местностите „Гьолищата”, „Сазлъка” и „Алтънка”. Не знае кой е обработвал земите в тези местности, конкретните имоти нямали граници на терен. Съдът кредитира показанията на последните двама свидетели, тъй като те не са в отношения с никоя от страните по делото. Показанията на свидетеля Т. не са конкретни за време и място. Управителят на ищцовото дружество в обясненията си по чл. 177 ал. 1, т.2, вр. с чл. 176 от ГПК заявява, че някои от нивите, описани в исковата молба, били засети с пшеница, някои със слънчоглед /различно от твърдяното в исковата молба/. Казва, че е подавал жалби до прокуратурата и до полицията, но не представя доказателства за това по делото, след като е задължен да ги представи и е предупреден за последиците от непредставянето им. По делото липсват доказателства за подавани сигнали до органите на реда за извършени нарушения. С приетото по делото решение от 03.05.2016г. по гр.дело № 2965/2014г. на Старозагорския районен съд, оставено в сила с решение от 31.01.2016г. по к.а.д. № 297/2016г. на Старозагорския административен съд, е отхвърлена жалбата на ищцовото дружество за отмяна на мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се разпореди да бъде издадена заповед по чл. 34 ал. 1 от ЗСПЗЗ, с която да се изземат земеделски земи, находящи се в землището на с. Яворово, сред които – процесните.

 

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

        

За да се уважи предявен иск по чл. 45 от ЗЗД ищецът следва да докаже претърпени вреди, размерът им, противоправно поведение на ответника и причинно-следствената връзка между действията на  ответника и причинените на ищеца вреди.

В настоящия случай ищецът по делото не доказа, че през стопанската 2013-2014г. ответникът е прибрал и се е разпоредил с реколтата – пшенично зърно, от процесните земи. Още повече, че някои от процесните ниви се установи, че са били засети със слънчоглед. Нито прибирането на реколтата от ответника, нито разпореждане с нея се установява по категоричен начин от гласните, писмените доказателства и експертните заключения. Ето защо настоящата съдебна инстанция намира, че по делото не е установено противоправно деяние от страна на ответника и следователно не е осъществен фактическия състав по чл.45 от ЗЗД. Поради това липсва основание за ангажиране на деликтната отговорност на Р.Т.Т. и предявеният иск като неоснователен следва да бъде отхвърлен.

        

Предвид гореизложеното въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

 

С оглед на изхода по делото пред настоящата инстанция, въззивникът “Биотест 2012” ООД следва да заплати на Р.Т.Т. направените разноски във въззивното производство, съгласно представените доказателства и списък по чл.80 ГПК в размер на 500 лв. за адвокатско възнаграждение.

        

 Водим от горните мотиви, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

        

ПОТВЪРЖДАВА 463 от 23.05.2017 г. постановено по гр.д. № 2441/2015г. по описа на Районен съд – гр.Стара Загора.

 

ОСЪЖДА “Биотест 2012” ЕООД Ст.Загора, със седалище и адрес на управление гр.Ст.Загора, ул. Света Троица № 75-77 – магазин Изба Свобода, ет.1, ЕИК 202173693, със съдебен адрес:***, чрез адв. Н.М. да заплати на Р.Т.Т., ЕГН **********, гр.Ст.Загора, кв. “Железник”, ул.“Загорка“ №24, вх.А, ет.5, ап.33 сумата от 500 /петстотин/ лв., представляващи направените пред въззивната инстанция разноски за адвокатско възнаграждение.

        

Решението не подлежи на обжалване.

 

                  

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: