Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 362                                               06.11.2017 г.                                 гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,  гражданско отделение, І-ви въззивен състав,

в открито съдебно заседание, проведено на осемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година,

в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                      ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                                            АТАНАС АТАНАСОВ

 

Секретар: Пенка Василева

като разгледа докладваното от съдия Атанас Атанасов в.гр.д. № 1383 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

         

            Производството  се води по реда на  чл.435, ал.4 от Граждански процесуален кодекс /ГПК/ и сл.

Образувано е по подадена от Н.Б.З.  - трето лице в изпълнителното производство, жалба срещу действието на ЧСИ Г.И., с рег.№ 765 по регистъра на КЧСИ и район на действие при Окръжен съд – Стара Загора, извършено в производството по изп.д.№ 20147650400788 и изразяващо се в налагане на запор върху следните движими вещи – три юбилейни медно-никелови монети „Мое детство“ 2003 година, с номинална стойност 5 лева, отразени в протокол за опис на движими вещи от 31.07.2017 г. под №2, № 3 и № 4, последната от които поставена в кутия и със сертификат на БНБ № КБ 08869, юбилейна медно-никелова монета „Баба Марта“ 2005, отразена под № 4 протокол за опис на движими вещи от 31.07.2017 г., златен медалион с изображение на „Света Богородица с Младенеца“ 9,7 грама, отразен под № 8 в протокол за опис на движими вещи от 31.07.2017 г., златна австрийска монета с изображение на император „Франц Йосиф“, отразена под № 9 в протокол за опис на движими вещи от 31.07.2017 г., три броя златни кюлчета, съответно едно от 10 гр. с изображение на жена и две от по 5 гр., с изображения на роза, отразени под № 10, № 11 и № 12 в протокол за опис на движими вещи от 31.07.2017 г.

Жалбоподателят твърди, че е собственик на посочените движими вещи, които са били съхранявани в банков сейф в „Уни Кредит Булбанк“  - кл.Стара Загора, а сейфът е бил нает по силата на договор за наем от неговия баща – Б.Д.З., който е и длъжник по изп.д.№ 20147650400788 по описа на ЧСИ Гергана Илчева.

След завръщането си от отпуск на 21.08.2017 г. жалбоподателят е бил уведомен от своя баща, че на 31.07.2017 г. ЧСИ е наложил запор и извършил опис на съдържащите се в банковия сейф вещи, сред които и процесните такива.

Претендира се отмяна на обжалваното действие на ЧСИ като незаконосъобразно.

В срока по чл.436, ал.3 от ГПК страните в изпълнителното производство - взискателят „Банка ДСК" ЕАД и длъжникът Б.Д.З. ***, не са подали писмени възражения.

В срока по чл.436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви от ЧСИ, в които се взема становище за недопустимост и неоснователност на молбата.

В проведеното открито съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и се представлява от пълномощник –адвокат, чрез когото поддържа жалбата и пледира за уважаването й, както и за присъждането на разноски.

Взискателят „Банка ДСК“ ЕАД- гр.София не изпраща представител.

Длъжникът Б.З. се явява лично, не оспорва жалбата и пледира за уважаването й.

След запознаване със становищата на страните и мотивите на съдебния изпълнител, въз основа на събраните доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

            От материалите по приложеното копие на изп.д.№ 20147650400778 на ЧСИ Г.И. се установява, че изпълнителното производство е било образувано по молба от „Банка ДСК“ ЕАД – гр.София срещу Б.Д.З. ***, въз основа на изпълнителен лист, издаден на 30.06.2011 г. на основание заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, с която е било разпоредено Б.З. да заплати на банката сумата от 116 766,13 лв. – главница, 17 337,83 лв. – договорна лихва за периода от 12.05.2010 г. до 23.06.2011 г., 9 043,54 лв. – лихва за забава за периода от 16.09.2010 г. до 23.06.2011 г., 70,00 лв.- такси и несъдебни разноски, законната лихва върху главницата, считано от 24.06.2011 г. до изплащането й, както и разноските в заповедното производство в размер на 4 746,53 лв.

           В хода на предприетото принудително изпълнение, на 30.05.2014 г. ЧСИ е наложил запор на банковите сметки, суми, депозирани за доверително управление и ценности в банкови касети и трезори, на длъжника Б.З. в „Уни Кредит Булбанк“ – кл.Стара Загора, като на 05.06.2014 г. наложеният на банковите сметки на длъжника запор е бил вдигнат от ЧСИ.

          С молба от 06.06.2017 г. Б.З. е поискал ЧСИ да извърши опис, оценка и продажба на съдържащите се в наетия от него банков сейф /банкова касета/ в  „Уни Кредит Булбанк“ – кл.Стара Загора вещи, като е посочил, че в него съхранява документи, които не може да използва, т.к. поради наложения на 30.05.2014 г. запор банката му отказва достъп до съдържанието на касетата.

         На следващия ден ЧСИ е насрочил опис на съдържанието на банковата касета за 31.07.2017 г. и е разпоредил призоваването на страните.

          От протокол за опис на движимо имущество от 31.07.2017 г. се установява, че на посочената дата, в присъствието на длъжника и на представител на третото задължено лице - „Уни Кредит Булбанк“ – кл.Стара Загора, помощник ЧСИ е наложил запор, описал и оценил движимите вещи, находящи се в наетата от Б.Д.З. банкова касета № 15, съхранявана в трезора на „Уни Кредит Булбанк“ – кл.Стара Загора.

          Сред запорираните чрез описа на съдържанието на банковата касета вещи са били и три юбилейни медно-никелови монети „Мое детство“ 2003 година, с номинална стойност 5 лева, отразени в протокола за опис на движими вещи под №2, № 3 и № 4, последната от които поставена в кутия и със сертификат на БНБ № КБ 08869, юбилейна медно-никелова монета „Баба Марта“ 2005, отразена под № 4 протокола за опис, златен медалион с изображение на „Света Богородица с Младенеца“ 9,7 грама, отразен под № 8 в протокола за опис, златна австрийска монета с изображение на император „Франц Йосиф“, отразена под № 9 в протокола за опис на движими вещи, три броя златни кюлчета, съответно едно от 10 гр. с изображение на жена и две от по 5 гр., с изображения на роза, отразени под № 10, № 11 и № 12 в протокола за опис.

          Протоколът за опис е бил подписан от длъжника Б.З. без възражения.

         От представените от жалбоподателя писмени доказателства се установява, че по силата на договор за наем на банкова касета Б.Д.З. е имал право да ползва банкова касета /банков сейф/ в  трезора на „Булбанк“ АД – кл.Стара Загора, понастоящем „Уни Кредит Булбанк“ – кл.Стара Загора, а с пълномощно рег.№ 1173 от 19.02.2002 г., с нотариална заверка на подписа, на Нотариус Д.Н., с рег.№ 181 на НК и район на действие при Районен съд – Стара Загора, той е упълномощил Н.Б.З. с правата да го представлява пред банката като ползва наетия от него банков сейф № 15 / да влага и да изтегля вещи/.

         От представеното удостоверение от 29.08.2017 г. на „Уни Кредит Булбанк“ се установява, че за периода 13.03.2001 г. – 31.07.2017 г. Б.Н.З. и пълномощника му Н.Б.З. са ползвали касета № 15, като жалбоподателят е ползвал касетата на датите 13.03.2002 г., 29.03.2002 г., 12.04.2002 г., 22.04.2002 г., 16.12.2002 г., 20.01.2003 г., 07.04.2003  г.30.04.2003 г., 28.05.2003 г., 03.09.2003 г., 10.09.2003 г., 05.08.2004 г., 21.02.2006 г., а за последно касетата е била ползвана от едно от двете оправомощени лица на 16.05.2013 г. от длъжника Б.З..

         От показанията на разпитаните по почин на жалбоподателя свидетели се установява, че Н.З. е притежавал юбилейни монети, златен медалион и златна монета, както и три златни кюлчета.

         Свидетелката А.З.– бивша съпруга на жалбоподателя, сочи, че на сватбата й с Н.З. неговата баба му подарила една монета и медалион с Богородица. Съпругът й също така имал и юбилейни монети на банката от 2003 г., 2004 г. и 2005 г., с различни цветове, както и три броя златни кюлчета – едното от 10 грама и двете от по 5 грама. Всички посочени вещи Н.З. притежавал по време на брака си със свидетелката, като ги съхранявал първо в една кутия, а после в сейф в банката.

         Свидетелката М.К. сочи в показанията си, че през 1997 г. са били на екскурзия в Дубай и цялата група си купила правоъгълни плочки по 5 грама и по 10 грама.Плочките били опаковани, имали сертификат, а на гърба си имали сертификат от швейцарска банка.

          При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:

          Настоящият съдебен състав намира, че жалбата е допустима, т.к. е редовна, подадена е от процесуално легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, в предвидения в закона срок за обжалване.

         Съдът приема, че жалбата е в срок, като изхожда от твърденията от третото лице за датата на узнаване на извършения запор на движимите вещи - 25.08.2017 г., т.к. това трето лице не е било уведомено от ЧСИ за извършването на действията на принудително изпълнение срещу съдържанието на банковата касета, не е присъствало на същите и липсват други доказателства за нарочното съобщаване за извършеното от ЧСИ действие на това трето лице или такива, от които може да се направи обоснован извод за по-ранното узнаване.

          Самото действие е от кръга действия на съдебния изпълнител, което може да се обжалва от трето лице в изпълнителното производство, доколкото е извършен запор на конкретни движими вещи чрез техния опис.

          Разгледана по същество намира жалбата за основателна, поради следните  съображения:          

          По силата на чл.435, ал.4 от ГПК третото лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочена върху вещи, които в деня на запора се намират във владението на това лице, като жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагането на запора.

          Съгласно разпоредбата на чл.450, ал.1 от ГПК запор върху движима вещ се налага с описването й от съдебния изпълнител, а съгласно чл.465 от ГПК съдебният изпълнител описва посочената от взискателя вещ само ако тя се намира във владение на длъжника, освен ако от обстоятелствата е явно, че вещта принадлежи на трето лице.

         В конкретният случай, с оглед на събраните доказателства, съдът приема за установено, че в деня на налагане на запора върху процесните движими вещи от ЧСИ, същите не са били собственост на длъжника Б.Д.З., а на неговия син Н.Б.З., който е бил оправомощен от своя баща чрез изрично пълномощно фактически да ползва наетата от него банкова касета, в която са били съхранявани тези вещи.

         Предвид доказателствата, че през време на брака си със свидетелката Златева Н.З. е притежавал златна монета и медалион с Богородица, както и три златни кюлчета, закупени от Дубай и три юбилейни монети, както и доказателствата, че реално е упражнявал във времето правото си да ползва банковата касета / си да влага и да изтегля вещи/, то настоящият съдебен състав намира, че в деня на налагането на запора върху процесните вещи същите не са били във владението на длъжника, макар и формално да са били съхранявани в наетата от него касета, а са били във владението на жалбоподателя, който е бил техен собственик.

          Ето защо жалбата следва да бъде уважена, а налагането на запор върху собствените на третото лице вещи да се отмени като незаконосъобразно действие на съдебния изпълнител.

          Относно разноските:

          Жалбоподателят има право на разноски в настоящото производство по силата на чл.78, ал.1 от ГПК, като с оглед на представените доказателства за реално направени разноски за платени такси и адвокатско възнаграждение във връзка с обжалването, в негова полза следва да се присъдят разноски в размер на 325,00 лв.

         

          Водим от изложените мотиви и на основание чл.437, ал.4 от ГПК от ГПК  Старозагорски Окръжен съд

                                                   

                                                            Р Е Ш И:

        

          ОТМЕНЯ като незаконосъобразно действието на съдебния изпълнител по налагане на запор върху следните движими вещи – три юбилейни медно-никелови монети „Мое детство“ 2003 година, с номинална стойност 5 лева, отразени в протокол за опис на движими вещи от 31.07.2017 г. под №2, № 3 и № 5, последната от които поставена в кутия и със сертификат на БНБ № КБ 08869, юбилейна медно-никелова монета „Баба Марта“ 2005, отразена под № 4 протокол за опис на движими вещи от 31.07.2017 г., златен медалион с изображение на „Света Богородица с Младенеца“ 9,7 грама, отразен под № 8 в протокол за опис на движими вещи от 31.07.2017 г., златна австрийска монета с изображение на император „Франц Йосиф“, отразена под № 9 в протокол за опис на движими вещи от 31.07.2017 г., три броя златни кюлчета, съответно едно от 10 гр. с изображение на жена и две от по 5 гр., с изображения на роза, отразени под № 10, № 11 и № 12 в протокол за опис на движими вещи от 31.07.2017 г., по изп.д.№ 20147650400788 по описа на ЧСИ Г.И., с рег.№ 765 по регистъра на КЧСИ и район на действие при Окръжен съд – Стара Загора.

        ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Банка ДСК“ ЕАД, УЕУИК № 121830616, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Московска“ № 19, представлявана от законните си представители В.М.С. – главен изпълнителен директор и Д.Н.Н.– изпълнителен директор и Б.Д.З., ЕГН – ********** *** да заплатят на Н.Б.З., ЕГН – ********** *** сумата от 325,00 лв. / триста двадесет и пет лв./ - съдебно-деловодни разноски пред настоящата съдебна инстанция.

       

       Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

                            

 

                                                                                                       2.