Р Е Ш Е Н И Е

 

367                                              08.11.2017 г.                         гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa осми ноември                                       две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                          ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                              АТАНАС АТАНАСОВ

Секретар ……………………………………………………………………………

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1399 по описа за 2017 година.

 

 

          Производството е по реда на чл. 435, ал.2 ГПК.

Образувано е по жалба на адв. Л.Д. като пълномощник на Ю.М.П. срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 31.07.2017 г. на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ Г.И. с peг. № 765, с район на действие Старозагорски окръжен съд по изпълнително дело № 647/2015 год. Жалбоподателят П. твърди, че в законоустановения 7-дневен срок от получаване на уведомлението за изготвеното постановление за възлагане обжалва пред съда същото по отношение на недвижимите имоти, подробно описани в жалбата и съответно в постановлението за възлагане от 31.07.2017 год. Жалбоподателят П. твърди в жалбата си подадена по реда на чл.435, ал.3 от ГПК, че са налице нарушения при наддаването при публичната продан, като имотите не били възложени на купувача, предложил най-високата цена.

Освен това твърди, че публичната продажба е извършена при особено съществени нарушения на процесуалния и материалния закон. Постановлението било издадено без правно основание, като при наддаването  в публичната продан не било извършено надлежно и било издадено без да се следва процедурата описана в ГПК.

 

Твърди, също че постановление било изготвено при пълна липса на законоустановените предпоставки за това и че всички процесуални действия били незаконосъобразни. Моли за отмяна на постановлението за възлагане от 31.07.2017 год.

 

Взискателя по изпълнителното дело „Алианц Банк България“ АД, са депозирали възражение по подадената жалба, с което вземат становище, че същата се явява недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а ако бъде разгледана по съществото си да бъде оставена без уважение като неоснователна и недоказана. Подробни съображения за това са изложени в писменото възражение на взискателя по изпълнителното дело „Алианц Банк България“ АД гр.София.

 

ЧСИ Г.И. с рег. № 868 на КЧСИ излага мотиви по обжалваните действия в срока по чл. 436, ал. 3 ГПК. Поддържа, че не са налице нарушения при провеждане на публичните продани, поради което намира жалбата за неоснователна.

 

          Приложено е фотокопие от изпълнителното производство.

 

Старозагорски окръжен съд, след като взе предвид доводите в жалбата и прецени данните по делото, намира за установено следното:

 

Изпълнителното производство под № 647/2010 год. по описа на ЧСИ Г.И. е образувано по молба с вх.№ 7169 от 22.04.2010 год. на взискателя „Алианц банк" АД и приложен към същата изпълнителен лист от 16.04.2010г., изд. от РС — Казанлък по ч.гр. дело № 1055/2010г. срещу длъжника Ю.М.П. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***. За обезпечение вземането на банката длъжникът е учредил договорна ипотека, вписана в СВ - Казанлък в том 3, № 103/2008 год., дв.вх.рег.№ 4320/30.06.2008г. върху следния свой собствен недвижим имот, представляващ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгърната застроена площ от 126 кв.м, ведно с избено помещение с площ от 24 кв.м., таванско помещение с площ от 45 кв.м. и други подобрения, построени на основание Заповед № 189 от 14.10.1977год. на Председателя на селски Общински Народен съвет на село Шейново, за отстъпено право на строеж върху държавно място, състоящо се от 585 кв.м, съгласно цитираната заповед, а по скица състоящо се от 602 кв. м., за което по плана на село Шейново, обл. Стара Загора е отреден УПИ VІІІчл.5"А"- 836 в квартал 69, при граници и съседи: улица „Рила"; УПИ VII- 835; УПИ XII -827, 828; УПИ XI- 826; УПИ X- 825 и УПИ IX- 824.

 

На 29.09.2010г. ЧСИ е извършила опис на ипотекирания в полза на взискателя недвижим имот, на който е присъствал длъжника и вещо лице от Списъка на вещите лица при ОС — Стара Загора.

 

По делото са проведени следните публични продажби на процесния недвижим имот:

Първа публична продажба, насрочена за периода от 17.02.2011г. до 17.03.2011г. при начална цена от 35 000 лева. Публичната продажба е обявена за нестанала поради неявяване на купувачи;

Втора публична продажба, насрочена за периода от 17.02.2015г. до 17.03.2015г. при начална цена от 28 000 лева. Публичната продажба е обявена за нестанала поради невнасяне в срок на предложената цена от наддавача, обявен за купувач;

Първа публична продажба, насрочена за периода от 07.06.2016г. до 07.07.201бг. при начална цена от 25 020 лева. Публичната продажба е обявена за нестанала поради неявяване на купувачи;

Втора публична продажба, насрочена за периода от 15.11.201бг. до 15.12.2016г. при начална цена от 20 016 лева. Публичната продажба е обявена за нестанала поради неявяване на купувачи;

Първа публична продажба, насрочена за периода от 26.06.2017г. до 26.07.2017г. при начална цена от 23 000 лева. При тази публична продан за купувач на имота е обявен И.Ф.Т. за сумата от 24 500 лева. Купувачът е внесъл в срока по чл. 492, ал.3 от ГПК дължимата цена за имота. ЧСИ е изготвила постановление за възлагане на недвижимия имот с изх. №  39960/31.07.2017г., което е съобщила на страните. На .21.01.2015г. по делото е постъпила жалба от длъжника с вх. № 32346/18.08.2017г.   ' На осн. чл.492, ал.1 от ГПК за купувач на имота е обявила И.Ф.Т., предложил най — висока цена съгласно подадените писмени наддавателни предложения, а именно: 24 500 лева.

 

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

 

Подадената жалба е процесуално допустима – подадена е в преклузивния срок по чл. 436, ал.1 от ГПК, обжалването изпълнително действие подлежи на съдебен контрол, длъжникът обжалва постановлението за възлагане /чл. 435, ал. 3 ГПК /.

 

Разгледана по съществото си жалбата се явява неоснователна.

 

В разпоредбата на чл. 435, ал. 2 и ал. 3 ГПК изчерпателно са посочени изпълнителните действия, които подлежат на обжалване от длъжника, като в чл. 435, ал. 3 ГПК е предвидена възможността му да обжалва и постановлението за възлагане, но само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

 

Освен това съдът съобразява и задължителните указания, дадени с т. 8 от Тълкувателно решение № 2/ 26.06.2015 г., постановено по тълк. д. № 2/2013 г. по описа на ОСГТК на ВКС, съгласно които част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. На проверка при обжалване на постановлението за възлагане подлежи и действието на съдебния изпълнител по обявяването на купувач, но само по отношение на това дали имотът е възложен на лицето, предложило най-високата цена. С други думи казано обхвата на съдебната проверка, когато длъжника обжалва постановлението за възлагане е следната: 1/ действията на наддавачите и на съдебния изпълнител при във връзка с подадените тайни наддавателни предложения /чл. 489 и чл. 490 ГПК/, 2/ действията на съдебния изпълнител при обявяването на купувач /чл. 492 ал. 1 ГПК/, 3/ действията на съдебния изпълнител при провеждането на търг с явно наддаване /чл. 492, ал. 2 ГПК/.

 

Съгласно чл.435, ал.3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника на две основания — когато наддаването при публичната продан не е извършено надлежно и когато имуществото не е възложено на най-високата предложена цена. В първата хипотеза наддаването е надлежно, когато са спазени изискванията на чл.489 п чл.490 от ГПК. По аргумент от противното следва да се приеме, че основанията на длъжника за оспорване на постановлението за наддаване поради ненадлежно извършено наддаване визира случаи, при които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура — напр. наддавателното предложение не съдържа съответните реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък или не е приложил съответната квитанция, предложението му не е било отразено във входящия регистър на съда, проданта не е приключила в съответното законоустановено време, в наддаването са взели участие липа, които не са имали право да наддават. В този смисъл е и Тълкувателно решение № 2/26.06.2015г. на ВКС — „част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най — високата предложена цена.". В конкретния случай Окръжният съд намира, че извършената продан не страда от нито един от посочените пороци, наддавателното предложение на обявения за купувач съдържа необходимите реквизити, предвидени в чл. 489 от ГПК — индивидуализация на имота, посочване на предлаганата цена с цифри и с думи, приложено е платежно нареждане за платения задатък.

 

Наддаването досежно цитираните по-горе имоти е извършено надлежно, обявен е съответния купувач, който е вписан надлежно в протокола за обявяване на наддавателните предложения от 27.07.2017 год.

 

На основание изложеното по-горе съдът намира, че всички оплаквания в жалбата на жалбоподателя П. се явяват неоснователни, поради което съдът следва да остави без уважение подадената жалба против действия на ЧСИ Г.И..

 

Съгласно чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК решението не подлежи на обжалване.

 

Така мотивиран, Старозагорски окръжен съд

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 32346/18.08.2017 год., подадена от адв. Л.Д. като пълномощник на длъжника Ю.М.П. с ЕГН ********** ***, срещу постановление за възлагане на недвижим имоти,  постановено на 31.07.2017 г. по изпълнително дело № 647/2010 год. по описа на ЧСИ Г.И., с рег. № 765 в КЧСИ, с район на действие Старозагорски окръжен съд, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

 

 

             2.