Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  Номер…385……………16.11.2017 година……………..Град С.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

С.ЯТ ОКРЪЖЕН СЪД…………Втори граждански състав

На……………шестнадесети ноември……………..…….………..Година 2017              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                              

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                           ЧЛЕНОВЕ:            МАРИАНА МАВРОДИЕВА    

 

                                                                            СВИЛЕН ЖЕКОВ                                                                                      

Секретар……………………………………………………………………………

Прокурор…………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Св. ЖЕКОВ      

въззивно гражданско дело номер 1456…по описа за……………2017 година.

 

         Производството е по реда на чл. 435, ал.3 ГПК.

Образувано е по жалба на И.Г.Д. в качестното му на ипотекарен длъжник срещу постановление за възлагане от 25.08.2017 г. на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ И. *** действие С. окръжен съд по изпълнително дело № 20158700400049. Жалбоподателят твърди, че обявеният за купувач „Банка П. Б.“ АД не е внесла в срок предложената цена, тъй като банката е поискала възлагане на имота срещу задължения, т.е. не е внасяла суми по изпълнителното дело. Така неудовлетворени за вземанията си са останали Държавата и Община С.. При изготвяне на постановлението за възлагане били нарушени разпоредбите на чл. 492-494 ГПК. Моли за отмяна на постановлението за възлагане.

Взискателят по изпълнителното дело по изпълнителното дело „Банка П. Б.“ АД взема становище за недопустимост, респ. неоснователност на подадената жалба. Конкретно сочи, че не се сочели нарушения на двете хипотези уредени нормата на чл. 435, ал. 3 ГПК, поради което жалбата била недопустима. Освен това жалбата била и неоснователна, тъй като били спазени изискванията на чл. 489 и чл. 490 ГПК, а и в жалбата не били направени оплаквания в този смисъл. Моли за оставяне на жалбата без разглеждане като недопустима, респ. отхвърлянето й като неоснователна.

Длъжниците по изпълнителното дело “А.“ ЕООД, М. Д. К. и П. С. К. не са депозирали становище по подадената жалба.  

ЧСИ И. С.   с рег. № 870 на КЧСИ излага мотиви по обжалваните действия в срока по чл. 436, ал. 3 ГПК. Поддържа, че не са налице нарушения при провеждане на публичната продан, поради което намира жалбата за неоснователна.

         Приложено е фотокопие от изпълнителното производство.

С. окръжен съд, след като взе предвид доводите в жалбата и прецени данните по делото, намира за установено следното:

Изпълнително производство № 20158700400049 по описа на ЧСИ И. С.   е образувано по молба на взискателя „Банка П. Б.“ АД против солидарните длъжници “А.“ ЕООД, М. Д. К. и П. С. К. въз основа на изпълнителен лист от 04.12.2016 г., издаден по ч.гр.д. № 5164/2014 г. на С. районен съд, с оглед удовлетворяването на взискателя чрез принудително събиране на сумите по издадения в негова полза изпълнителен лист.

За ипотекирания за обезпечаване на вземанията на взискателя по изпълнителното дело недвижим имот - поземлен имот и разположените в него две жилищни сгради, находящ се в гр. С., кв. „В.“, ул. „М.“ № . /подробно описан в постановлението за възлагане от 25.08.2017 г./ е била насрочена и проведена публична продан в периода  от 18.03.2016 г. до 18.04.2016 г.

С протокол от 19.04.2017 г. /л. 301 от изп. дело/ на ЧСИ И. С.  , на основание чл. 493, т. 2 ГПК, е обявил „Банка П. Б.“ АД за купувач на имота за сумата от 315 001 лв.

На основание чл. 460 и чл. 461 вр. с чл. 495 ГПК е изготвено разпределение от дата 03.06.2016 г. /предявено на 13.06.2016 г./ на сума за разпределяне в размер на 315 001 лв., което е било обжалвано само по отношение на прието за погасяване вземане на взискателя представляващо разноски за юрисконсултско възнаграждение за размер над 200 лв. до 8880,68 лв. /в останалата част разпределението е влязло в сила като необжалвано/. С решение № 276/04.10.2016 г. на С. окръжен съд по в.гр.д. № 1260/2016 г. /влязло в сила на 26.04.2017 г. – решение № 73/26.04.2017 г. на Пловдивски апелативен съд по гр.д. № 231/2017 г./, разпределението от 03.06.2016 г. е било отменено за посочената сума над 200 лв. до 8880,68 лв. За тази сума е изготвено допълнително разпределение от 17.05.2017 г. /предявено на 25.05.2017 г./, което отново е било обжалвано и потвърдено с решение № 217/28.06.2017 г. на С. окръжен съд по в.гр.д. № 1268/2017 г. /влязло в сила като необжалвано/. Още преди влизане в сила на второто по време разпределение на 29.05.2017 г. купувачът е заплатил по сметка на ЧСИ сумата от 11 747,68 лв. /за дължими такси по изп. дело и за вземания на Община С./, като част от посочената сума, а именно 1945,68 лв. е преведена от ЧСИ на Община С. /за дължими местни данъци и такси/ на 27.08.2017 г. /след влизане в сила на разпределението на 25.08.2017 г./.

Поради влизане в законна сила на разпределенията, на 25.08.2017 г. ЧСИ И. С.   е съставил постановление за възлагане на недвижим имот, с което изнесеният на публична продан недвижим имот /поземлен имот и разположените в него две жилищни сгради/ находящ се в гр. С., кв. „В.“, ул. „М.“ № . е възложен на купувача от публична продан „Банка П. Б.“ АД.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Подадената жалба е процесуално допустима – подадена е в преклузивния срок по чл. 436, ал.1 ГПК, обжалването изпълнително действие подлежи на съдебен контрол, длъжникът обжалва постановлението за възлагане /чл. 435, ал. 3 ГПК /.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

На основание  чл. 435, ал. 3 ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника, но само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Правото на длъжника да обжалва постановлението за възлагане е ограничено до две изчерпателно посочени в разпоредбата алтернативно предвидени основания: когато наддаването при публичната продан не е извършено надлежно, т.е., когато са допуснати нарушения при самата процедура по наддаването или когато имуществото не е възложено по най-високата предложена цена, т.е., когато независимо от начина на провеждане на наддавателната процедура, е опорочен по същество издаденият въз основа на проданта акт- постановлението за възлагане, поради противоречие с нормата на чл. 492 ГПК. Други пороци на издаденото постановление за възлагане като резултат от публичната продан не могат да бъдат релевирани в това производство. Целта на законодателя да ограничи приложното поле на глава ХХХІХ, раздел І от ГПК чрез изчерпателно изброяване на порочните действия по принудително изпълнение срещу които длъжникът може да търси защита по реда на обжалването им, предполага ограничително, а не разширително тълкуване на нормата на чл. 435, ал. 3 ГПК. В този смисъл – законосъобразността на публичната продан може да се атакува само при наличие на следните пороци: нарушаване на забраната за участие в наддаването на длъжностните лица от канцеларията на съдебния изпълнител и лицата, посочени в чл. 490 ГПК /чл. 185 ЗЗД/, наддаването при публичната продан да не е извършено надлежно или имуществото да не е възложено по най-високата предложена цена, да е издадено постановление без купувачът да е внесъл цената по сметка на съдебния изпълнител /с оглед релевираното оплакване в жалбата за невнасяне на цената от купувача е неоснователно възражението на взискателя в депозираното от него становище за недопустимост на жалбата/ и при липса на местна компетентност на съдебния изпълнител. Освен това съдът съобразява и задължителните указания, дадени с т. 8 от Тълкувателно решение № 2/ 26.06.2015 г., постановено по тълк. д. № 2/2013 г. по описа на ОСГТК на ВКС, съгласно които част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. На проверка при обжалване на постановлението за възлагане подлежи и действието на съдебния изпълнител по обявяването на купувач, но само по отношение на това дали имотът е възложен на лицето, предложило най-високата цена. С други думи казано обхвата на съдебната проверка, когато длъжника обжалва постановлението за възлагане е следната: 1/ действията на наддавачите и на съдебния изпълнител при във връзка с подадените тайни наддавателни предложения /чл. 489 и чл. 490 ГПК/, 2/ действията на съдебния изпълнител при обявяването на купувач /чл. 492 ал. 1 ГПК/, 3/ действията на съдебния изпълнител при провеждането на търг с явно наддаване /чл. 492, ал. 2 ГПК/.

В жалбата се релевират оплаквания против действията на съдебния изпълнител при обявяването на купувач – невнасяне на цената от „Банка П. Б.“ АД, като в тази връзка се сочат за нарушени нормите на чл. 492 – 494 ГПК.

В хипотезата, когато за купувач на недвижим имот е обявен взискател, последният има възможността да извърши прихващане на основание чл. 461 ГПК на цената с полагащата му се част по съразмерност от стойността на вземането, като съдебният изпълнител следва на основание чл. 460 вр. чл. 495 ГПК да извърши разпределение, което разпределение в случая предхожда постановлението за възлагане и постъпването на сумата и с което разпределение се определя размера на сумата, необходима за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели. Изготвеното разпределение се предявява на страните по реда на чл. 462 ГПК и съответно същото е обжалваемо в срока по чл. 462, ал. 2 ГПК. Едва след неговото стабилизиране за обявения за купувач взискател възниква на основание  чл. 495 ГПК задължението за внасяне на цената /сумата, необходима за изплащане на съразмерните части на другите взискатели/, като едноседмичният срок тече от датата на съобщението на съдебния изпълнител, че изготвеното разпределение по  чл. 495 ГПК е влязло в сила. Влизането в сила на разпределението се явява необходимо условие, за да могат да възникнат произтичащите от разпоредбата на  чл. 495 ГПК правни последици, каквато представлява възможността за имота да се приложи чл. 493, т. 2 ГПК.

Основание за прилагане на чл. 493, т. 2 ГПК е невнасянето на определената с разпределението сума в срока по чл. 495 ГПК. За да възникнат съответните произтичащи от това правни последици, разпределението следва да е влязло в сила, тъй като до влизането му в сила за взискателя не възниква задължение за внасяне на цената, следователно не може да намери приложение разпоредбата на чл. 493, т.2 ГПК.

 

В настоящия случай взискателят „Банка П. Б.“ АД е подало наддавателно предложение за сумата от 315 001 лв., като с протокола по чл. 492, ал. 1 ГПК е обявено за купувач за сумата от 315 001 лв. Разпределението, изготвено от съдебния изпълнител за сумата от 315 001 лв. е окончателно влязло в сила на 15.08.2017 г. /датата на влизане в сила на второто по време решение на С. окръжен съд по в.гр.д. № 1268/2017 г./. Преди да започне да тече седемдневния срок по чл. 495 ГПК /15.08.2017 г. – окончателното влизане в сила на разпределението/, а именно на 29.05.2017 г. купувачът - взискател е внесъл посочената в разпределението сума и съдът приема, че ЧСИ правилно е издал постановлението за възлагане от 25.08.2017 г. Предвид изложеното, съдът счита, че е спазена процедура по извършване на наддаването и провеждане на публичната продан. Ето защо доводът за наличието на допуснати нарушения по реда на чл. 492 и чл. 493 ГПК не се споделя от въззивния съд. След като взискателят е внесъл дължимата съгласно разпределението по чл. 495 ГПК сума, дори предсрочно, то правилно недвижимият имот му е бил възложен на основание чл. 496, ал.1 ГПК поради внасяне в срока на сумите, определени по реда на чл. 495 ГПК /л.330,331 и 371 от изп. дело/. При положение, че не е имало никакво друго наддавателно предложение законосъобразно съдебният изпълнител е обявил взискателя „Банка П. Б.“ АД за предложило най-висока цена, а тъй като купувач е взискателя правилно е приложено правилото на чл. 495 ГПК, като евентуалното задължение за внасяне на съразмерни части спрямо други взискатели възниква в едноседмичен срок от разпределението. Както се посочи задължението за внасяне на съразмерните части за другите взискатели е било изпълнено още преди влизане в сила на разпределението. Неоснователно е възражението в жалбата, че взискателят не е внесъл никакви суми по изпълнителното дело, а имотът бил възложен срещу задължения, което ощетявало други взискатели. Това е така, точно защото предвид заявеното от взискателя прихващане на покупната цена със свои вземания е извършено две предварителни разпределения по реда на чл. 495 ГПК, в тези разпределения е посочено каква сума взискателят следва да внесе като припадащи части на останалите взискатели и след внасянето на определената в разпределенията от 03.06.2016 г. и 17.05.2017 г. сума в размер на 11 747,68 лв. имотът правилно му е бил възложен.

С оглед на изложеното подадената от длъжника жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение. Поради липса на направено искане от страна на взискателя за присъждане на разноски или доказване на направени такива, разноски няма да бъдат присъждани.

Съгласно чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК решението не подлежи на обжалване.

 

Така мотивиран, С. окръжен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата, подадена от И.Г.Д. - длъжник по изп.д.№ 20158700400049 по описа на ЧСИ И. *** действие С. окръжен съд, против постановление за възлагане на недвижим имот от 25.08.2017 г. представляващ поземлен имот с площ 327 кв.м., находящ се в гр. С., кв. „В.“, ул. „М.“ № ., който съставлява поземлен имот с идентификатор 68850.503.139 – УПИ VI-3705 в квартал 208б по плана на гр. С., заедно с разположените в имота жилищна сграда със застроена площ 67 кв.м. и идентификатор 68850.503.139.1 и жилищна сграда със застроена площ 75 кв.м. и идентификатор 68850.503.139.2, при граници на поземления имот: поземлен имот с идентификатор 68850.503.147, поземлен имот с идентификатор 68850.503.140, поземлен имот с идентификатор 68850.503.918, поземлен имот с идентификатор 68850.503.138, поземлен имот с идентификатор 68850.503.148, заедно с всички подобрения в имота.

 

Решението е окончателно не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:   1. 

 

 

 

             2.