О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  982                                      20.11.2017 г.                      Град Стара Загора

 

С. Т ОКРЪЖЕН СЪД,  ІІ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесети ноември                         две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                            

                                                           НИКОЛА КЪНЧЕВ                      

                     

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА        

въззивно гражданско дело номер 1396 по описа за 2017 година.

 

Производството е по реда на чл.435 и следващите от ГПК.

 

Жалбоподателят “Д.” ЕООД – гр. С., представлявано от М. Х. Д.чрез адв. Ж.К. обжалва постановен отказ от 08.09.2017 г. за възстановяване на сума в размер на 4 866 107.73 лв., постъпила по сметка на ЧСИ в изпълнение на наложен от ЧСИ запор върху вземането на длъжника “П.“ ООД от Община С., отразен в съобщение от 08.09.2017г. по молбата на “Д.” ЕООД – гр. С. от 31.08.2017г. по ИД № 2369/2016 г. на ЧСИ Г. И., с рег. № .на КЧСИ.

 

Жалбоподателят моли съдът да приеме, че жалбата срещу постановения отказ е допустима на основание чл.435, ал.4 от ГПК, тъй като жалбоподателят “Д.” ЕООД – гр. С. се явява трето лице, което има противопоставими права върху имуществото /вземането/, към което е насочено изпълнението. Счита, че отказът на ЧСИ е незаконосъобразен и немотивиран. Излага подробни съображения. Моли съдът да приеме, че постановеният от ЧСИ отказ е незаконосъобразен и да отмени същия.

 

В срока по чл.436, ал.3 от ГПК е постъпило писмено становище от “П.” ООД – гр. С., представлявано от управителя С. Ж., чрез адв. К.Й., в което моли съдът да постанови съдебен акт, с който да уважи изцяло жалбата на “Д.” ЕООД срещу постановения отказ от 08.09.2017 г. на ЧСИ Г. И. и да отмени обжалвания акт като неправилен и незаконосъобразен.

 

В срока по чл.436, ал.3 от ГПК срещу жалбата на “Д.” ЕООД – гр. С. е постъпило възражение на “К.” АД – в несъстоятелност – гр. С., чрез адв. С.О.. Счита, че жалбата е недопустима, евентуално неоснователна. Излага  подробни съображения. Моли съдът да остави жалбата на “Д.” ЕООД – гр. С. без разглеждане, а в случай, че приеме, че е допустима, да я остави без уважение.

 

Съгласно изискването по чл.436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви от ЧСИ Г. И.. Счита, че жалбата на “Д.” ЕООД – гр. С. е недопустима и неоснователна. Моли да бъде оставена без разглеждане, а в случай, че съдът я допусне за разглеждане по същество, моли да я отхвърли като неоснователна и недоказана.

 

Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери обжалваното действие на ЧСИ по приложеното копие от изп. д. № 2369/2016г. по описа на ЧСИ Г. И., с рег. № .на КЧСИ – постановен отказ от 08.09.2017 г. по молба от 31.08.2017 г., намери за установено следното:

 

Изпълнителното дело № 2528/2016г. по описа на ЧСИ С. Я., рег. № . на КЧСИ, с район на действие СГС  гр. С. е образувано по молба на взискателя „КТБ“ - гр.С. от 06.07.2016г. по приложен изпълнителен лист от 23.03.2016г., по ч.гр.д. № 1411/16г. по описа на С.  районен съд, с който длъжникът „Пътстрой“ ООД е осъден да заплати на взискателя сумата от 2210188  - главница, за периода 11.05.2015г.  до 22.02.2016г., просрочени лихви върху редовна главница 235675.18 лв. за периода 26.05.2014г. до 25.06.2015г., просрочени лихви върху просрочена главница 302215.41 лв. за периода 25.05.2015г. до 25.01.2016г., текущи лихви върху просрочена главница 33152.82 лв. за периода 25.01.2016г. до 22.02.2016г., неустойка върху просрочена лихва 43046.22 лв. за периода 26.05.2014г. до 22.02.2016г., ведно със законната лихва върху сумата 2253234.22 лв., представляваща сбор от дължимата главница и неустойка, считано от 23.03.2016г. до изплащане на вземането, както и сумата 42894.16 лв. – разноски по делото.  Изпълнително дело № 2369/2016г. по описа на ЧСИ Г. И. , рег. № 765 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд - Стара Загора е образувано, след изпращането му от ЧСИ Якимов с разпореждане от 18.07.2016г., по молба на взискателя „КТБ“ - гр.С. от 14.07.2016г. за прехвърляне на изпълнителното дело.

 

Покана за доброволно изпълнение по делото е получена от длъжника, чрез управителя С. Ж. на 29.08.2016г.

 

В разпоредбата на чл. 435 от ГПК изрично е посочено кои действия на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани,  както и лицата, които могат да сторят това. В настоящия случай “Д.” ЕООД – гр. С. е трето лице по изпълнителното дело. С оглед на това може да обжалва съгласно ал.4 на чл.435 ГПК, действията на ЧСИ, само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице.

 

Жалбоподателят обжалва действието на ЧСИ – постановен отказ от 08.09.2017 г. за възстановяване на сума в размер на 4 866 107.73 лв., постъпила по сметка на ЧСИ в изпълнение на наложен от ЧСИ запор върху  вземането на длъжника “П.“ ООД от Община С.,   отразен в съобщение от 08.09.2017г. /л. 831, том V от делото на ЧСИ/  по молбата на “Д.” ЕООД – гр. С. от 31.08.2017 г./л.714, том ІV от ИД на ЧСИ/  по ИД № 2369/2016 г. на ЧСИ Г. И..

 

В настоящия случай изпълнението е насочено върху парично вземане на длъжника, а не върху вещ, поради което не са налице предпоставките на чл.435, ал.4 от ГПК за допустимост на жалбата на третото лице. Обжалване на отказ на ЧСИ да възстанови определена сума, постъпила по наложен от него запор, не е сред изброените действия,  предвидени в разпоредбата на чл.435, ал.4 от ГПК, подлежащи на обжалване от трето на изп. дело лице.

 

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че жалбоподателят няма възможност да обжалва действието на ЧСИ –отказ от 08.09.2017 г. за възстановяване на сума в размер на 4 866 107.73 лв., постъпила по сметка на ЧСИ в изпълнение на наложен от ЧСИ запор върху вземането на длъжника “П.“ ООД от Община С., отразен в съобщение от 08.09.2017г., по молбата на “Д.” ЕООД – гр. С. от 31.08.2017 г.  по ИД № 2369/2016 г. на ЧСИ Г. И., тъй като това действиe не е от кръга на действията на съдебния изпълнител, които подлежат на съдебен контрол в конкретния случай.

 

Ето защо, окръжният съд намира, че жалбата на “Д.” ЕООД – гр. С.,  против действието на ЧСИ по изп. д. № 2369/2016г. по описа на ЧСИ Г. И. , следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима. Производството по делото следва да бъде прекратено.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд      

         

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Д.” ЕООД – гр. С., представлявано от М. Х. Д.чрез адв. Ж.К. – трето лице против постановен отказ от 08.09.2017 г. за възстановяване на сума в размер на 4 866 107.73 лв., постъпила по сметка на ЧСИ в изпълнение на наложен от ЧСИ запор върху вземането на длъжника “П.“ ООД от Община С., отразен в съобщение от 08.09.2017г.  по молбата на “Д.” ЕООД – гр. С. от 31.08.2017г. по ИД № 2369/2016 г. на ЧСИ Г. И., с рег. № .на КЧСИ,   като недопустима. 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1396/2017г. по описа на ОС-С..

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

                   

                   

                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                

 

 

                                               

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: