О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 931                           01.11.2017 г.                       град  Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ Окръжен съд,  ГРАЖДАНСКО Отделение, II Състав

На първи ноември 2017 год.

в закрито заседание, в следния състав :

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                          ЧЛЕНОВЕ : МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                               СВИЛЕН ЖЕКОВ

при секретаря Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдия- докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело номер 1424 по описа за 2017 г.,

взе предвид следното :

 

Производството е по чл.435, ал.2 във вр. с чл.436, ал.1, изр.1, пр.2 от ГПК.

 

Производството по делото е образувано въз основа на постъпила Жалба вх.№ 9766/03.08.2016г./л.4- 5 от делото/ в ДСИ- И.М.при СИС на РС-С.от Д.А.М. от гр.С., в която той прави няколко общи и неясни оплаквания от работата на ДСИ- И. М.по изп.д.№ 4071/2010г., по което е взискател, от присъединяването на Държавата, като втори взискател, за неправилно разпределение на суми, за оплакване от работата на адвоката му и други подобни неясни оплаквания. След оставяне на жалбата му „Без движение“ с даване на задължителни указания да отстрани първоначалните непълноти, неясноти и пропуски в нея с Определение от з.з. на 11.10.17г./л.12 от делото/, с уточняваща Молба вх.№ 13282/23.10.2017г./л.19- 20 от делото/ жалбоподателя прави нови неясни изложения и оплаквания, свързани с воденето на предхождащото гр.д. в РС- Ст.Загора, работата на районния съдия- докладчик, съдебния деловодител в РС, и адвоката му, като не са били отстранени първоначалните нередовности и неясноти в жалбата му.

 

На длъжника не е изпращано копие от първоначалната и от уточняващата Жалба за писмени Възражения по реда на чл.436, ал.2, пр.1 и ал.3, изр.1 от ГПК, в законния 3- дневен срок.

 

ДСИ- И. М.от СИС при РС- С.в изпълнение законовото си задължение по чл.436, ал.3, изр.2 от ГПК, е изложила своите писмени Мотиви/л.9- 10 от делото/, в които излага подробно всички фактически и правни аспекти на установимите, изложените в процесната Жалба на взискателя оплаквания.

Въззивният ОС- Ст.Загора, след като се запозна с материалите по изп.дело и с представените с жалбата материали, като съобрази изложените от ДСИ Мотиви, липсата на възражения от другите страни и като обсъди приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, намира за установено следното :

 

След запознаване със съдържанието на жалбата и процесуалното качество на жалбоподателя/взискател/ по това изп.дело, съдът счита, че не е посочена и не съществува никаква правна възможност от негова страна за обжалване на други процесуални действия на ДСИ в изпълнителния процес, освен изрично посочените в разпоредбите на чл.435, ал.1 от ГПК :

1.В редакцията му към датата на подаване на жалбата/03.08.17г./ до 30.10.17г.- отказа на СИ да извърши искано изп.действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение, така и

2.В редакцията му към датата на произнасянето на съда/01.11.17г./- в сила от вчера 31.10.17г.- отказа на СИ да извърши исканото изп.действие, отказа на СИ да извърши нова оценка по реда на чл.468, ал.4 и чл.485 от ГПК, спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение.

 

Наред с това жалбоподателят не е отстранил и първоначалните нередовности в приложенията към жалбата си- да представи преписи от жалбата си за другите страни и да представи платежен документ за внесена дължима ДТ- 30 лв. по приходната сметка на ОС- С.в обслужващата го „Ц.- АД“, клон С., въпреки дадените му за това задължителни указания и предупреждения за последиците от неизпълнението им.

 

С   оглед   гореизложеното ОС- С.счита, че следва да постанови  Определение, с което да остави БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на взискателя против неуточнени от него действия или откази на ДСИ по изп.д. 4071/2010г. по описа на СИС при РС- С.и да прекрати съдебното производство по настоящото в.гр.дело, ведно със законните последици от това.

 

Ако жалбоподателят- взискател има евентуално претенции към присъединяването от ДСИ на Държавата към вземането си по това изп.дело, може да оспори това по специалния исков ред на чл.464, ал.1 и 2 от ГПК.

 

Тъй като настоящото съдебно Определение прегражда пътя на жалбата, то може да се обжалва от всяка от страните чрез ОС- С.пред ПАС- Пловдив в законния 1- седмичен срок от връчване му.

Ето защо водим от горното и на основание по чл.435- 437 от ГПК, ОС- С.                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 9766/03.08.2016г. от Д.А.М.- ЕГН ********** от гр.С., кв.“К. Г.“, ул.“Т.“ № . против действия по изп.д.№ 4071/2010г. по описа на СИС при РС- С.на ДСИ- И. М..  

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1424/2017г. по описа на ОС- С..

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му от всяка от страните чрез ОС- С.пред ПАС- П..

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

                                            ЧЛЕНОВЕ :