О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

945                                08.11.2017 г.                                  Град С.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,            ІІ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осми ноември                                                    две хиляди и седемдесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

           ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар: ………..

като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА частно  гражданско дело №  1452 по описа за 2017 година.

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба от ЕТ „Г.“ гр.К., представляван от Г. Б. против определение № 1294 от 31.08.2017г., постановено по гр.д.№ 1905/2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което се прекратява производството по делото и се изпраща по подсъдност на Административен съд – С..

Частният жалбоподател счита, че обжалваното определение е неправилно и моли да бъде отменено, а по подадената жалба да се произнесе компетентния РС – К..  

Ответникът по частната жалба Община К., в срока не е представил писмено становище.

Съдът след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери допустимостта й намери за установено следното:

Жалбата е допустима, като подадена в срока за обжалване.

С обжалваното определение Казанлъшкият районен съд е прекратил производството по делото и е изпратил делото по подсъдност на Административен съд – С.,  като е приел, че писмото по чл.37м, ал.4, т. 2 от ЗСПЗЗ на Община К. не е индивидуален административен акт, а като акт за управление на общинско имущество, съгласно т.10 и т.11 от Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015г. на ОСГК на ВКС и ОС на І и ІІ колегии на ВАС, постановено по тълк.д. № 2/2014г. компетентен е административния съд.

Производството по делото е образувано по жалба от ЕТ „Г.“ гр.К., представляван от Г. Б. против писмо от 17.05.2017г. на кмета на Община К., с което на основание чл.37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ се уведомява жалбоподателя, че Община К. преустановява наемните правоотношения, възникнали по силата на договор от 07.07.2014г., и считано от 15.05.2017г., същият е прекратен.

 

Съгласно разпоредбата на чл.37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ, кмета на общината има правомощия да прекрати сключен договор за наем или аренда на пасища, мери и ливади от ДОПФ, когато при проверки се установи, че в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни.

Процесното писмо на кмета на Община К., съдържащо волеизявление за прекратяване на наемен договор, постановено по реда на чл.37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ притежава характеристиките на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 АПК и подлежи на оспорване по реда на АПК. Позоваването на районния съд на т.10 и 11 от Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015г. по тълк. д.№ 2/2014г. на ОСГК на ВКС и І и ІІ колегии на ВАС е неправилно, тъй като актът за прекратяване на наемния договор не попада в приложното му поле. За индивидуалният административен акт, издаден от кмета на Общината на основание чл.37м, ал.4, т.2 ЗСПЗЗ е приложима разпоредбата на § 19от ПЗР на ЗИД АПК, /ДВ бр.39 от 20.05.2011г./ , съгласно която индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождението на имота по реда на АПК.

Предвид изложеното, въззивната инстанция намира, че жалбата, с която е сезиран Казанлъшкия районен съд, подлежи на разглеждане от него, а не от Административен съд – С.. 

В този смисъл е налице практика на смесени състави на ВКС и ВАС – определение № 3 от 24.01.2017г. по гр.д.№ 39/2016г. на ВКС и ВАС– смесен петчленен състав, определение № 57 от 01.09.2016г. , по адм. д. № 47/2016г. на ВАС и ВКС – смесен петчленен състав.

  

Като взе предвид горните обстоятелства, съдът намира, че обжалваното определение е неправилно и като такова следва да бъде отменено, а делото върнато на Казанлъшкия районен съд за продължаване на процесуалните действия. 

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.278 от ГПК, Окръжният съд

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 1294 от 31.08.2017г., постановено по гр.д.№ 1905/2017г. по описа на К. районен съд, с което се прекратява производството по делото и се изпраща по подсъдност на Административен съд – С. като неправилно.

 

ВРЪЩА делото на Казанлъшкия районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                       

 

ЧЛЕНОВЕ: