ОПРЕДЕЛЕНИЕ

959                                                 13.11.2017 година                               гр.Стара Загора

ОКРЪЖЕН СЪД — СТАРА ЗАГОРА, гражданско отделение, I — ви въззивен

състав,

в закрито съдебно заседание, проведено в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ АТАНАС АТАНАСОВ

като разгледа докладваното от съдия Атанас Атанасов възз.ч.гр. д. № 1462 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано въз основа на частна жалба от Р.Б.В. ***, действаща чрез пълномощника си - адвокат И.С., срещу разпореждане № 11003/28.08.2017 г. по ч.гр.д.№ 4722/2017 г. по описа на Районен съд - Стара Загора /СтЗРС/.

При изпълнение на правомощията си чл.278, ал.4 от ГПК вр. чл.267, ал.1, изр.1-во от ГПК въззивният съд констатира, че първоинстанционният съд не е администрирал надлежно частната жалба, като процесуалният чу пропуск се е отразил на валидността на сезирането на Окръжен съд - Стара Загора.

От съдържанието на частната жалба се установява, че същата е подписана от адв.И.С., действаща като пълномощник на заявителката в заповедното производство, развило се в производството по ч.гр.д.№ 4722/2017 г. по описа на Районен съд - Стара Загора /СтЗРС/ - Р.Б.В..

Като приложение към жалбата е представено пълномощно, по силата на което адв.И.С. е била овластена от Р.Б. да я представлява пред Окръжен съд - Стара Загора в процедури по обжалване на разпореждане № 11003/28.08.2017 г. по ч.гр.д.№ 4722/2017 г. по описа на Районен съд - Стара Загора.

Представеното пълномощно обаче съставлява неподписан документ, т.к. на мястото на подписа на упълномощителя е налице сканирано изображение на подпис, а не саморъчно изпълнен такъв, като върху документа липсва и изпълнена от адвоката заверка за вярност с оригинала.

В този смисъл частната жалба се явява нередовна, т.к. към нея липсва представено пълномощно, което надлежно да установява учредена в полза на адв.И.С. представителна власт за отпочване на съдебно производство за инстанционен контрол на разпореждане № 11003/28.08.2017 г. пред Окръжен съд - Стара Загора.

Като такова не може да се приеме и съдържащото се в кориците на първоинстанционното производство пълномощно, т.к. чрез същото е била учредена представителна власт на адв.С. за процесуално представителство на упълномощителката Р.Б. пред Районен съд - Стара Загора във връзка с процедури по издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК и съпътстващитеупражняването на това право права за подписване, представяне и получаване на всякакви документи и извършване на спомагателни действия.

С оглед на изложеното следва, че в настоящия случай проверката за редовност на частната жалба не е била надлежно извършена от първоинстанционния съд, поради което делото следва да се върне на СтЗРС за повторното надлежно изпълнение на това правомощие.

След изпълнение на указанията за допълнително администриране на частната жалба и при отстраняване на нередовността на частната жалба от въззивницата Р.В. , СтЗРС следва наново да изпрати делото на СтЗОС за продължаване на съдо-производствените действия по разглеждане на частната й жалба срещу разпореждане № 11003/28.08.2017 г. по ч.гр.д.№ 4722/2017 г. по описа на Районен съд - Стара Загора.

Водим от изложените мотиви Окръжен съд - Стара Загора

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 1462//2017 г. по описа на СтЗОС.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Стара Загора за администриране на частната жалба на Р.Б.В. *** срещу разпореждане № 11003/28.08.2017 г. по ч.гр.д.№ 4722/2017 г. по описа на Районен съд - Стара Загора съобразно указанията, дадени в мотивировъчната част на определението.

Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ


ЧЛЕНОВЕ:!.


 


2.