О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 946                                                                08.11.2017 г.                                     гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,                      ІІ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на осми ноември                                                          две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

           

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

           ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА

частно  гр.  дело № 1467  по описа  за  2017 година

 

Производството е образувано по частна жалба на „А.“ ЕООД, гр.Ч., представлявано от управителя Й. Б., чрез адв. И.Б. против определение от 01.09.2017г. постановено по гр.д.№ 338/2017г. по описа на Ч. районен съд, с което не се уважава молбата на “А.“ ЕООД, за отмяна на обезпечение на предявения по делото иск, евентуално за изменение на наложената обезпечителна мярка от запор на банкови сметки на възбрана на недвижим имот.

 

Частният жалбоподател счита, че обжалваното определение е неправилно и необосновано, като излага подробни съображения. Моли да се отмени изцяло и да се уважи искането за отмяна на обезпечението или за замяната му.

 

В постъпилия в срока писмен отговор, Б.Д.Д., чрез адв. Н. Ш. взема становище за неоснователност на жалбата. Моли да се потвърди обжалваното определение.

 

Съдът след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери допустимостта й намери за установено следното:

 

Жалбата е допустима, като подадена в срока за обжалване.

 

С обжалваното определение Ч.ския районен съд е постановил определение по реда на чл.253 от ГПК, като е намерил, че не са налице предпоставките на тази разпоредба и е оставил без уважение молбата на “А.“ ЕООД.

Видно от гр.д.№ 338/2017г. по описа на ЧРС, с молба от 01.09.2017г. на “А.“ ЕООД, районният съд е бил сезиран с искане за отмяна на обезпечение или за замяна на същото по реда на чл.402 и чл.398 ГПК. Въпреки, че молителят е посочил, че иска отмяна на обезпечението на основание по чл.253 от ГПК, съдът е този, които определя правната квалификация на поставеното пред него искане. Безспорно е, че наложена обезпечителна мярка не може да бъде отменена по реда на чл.253 при наличие на грешка или пропуск на съда.    

В разпоредбите на чл.402 и чл.398 ГПК е предвидена процедура, съгласно която съдът преди да се произнесе по искането за отмяна или замяна на обезпечение следва да изпрати препис на другата страна, както и да й даде възможност да вземе становище в тридневен срок от получаване на преписа или от уведомяването от съда. 

 Видно от делото на ЧРС, съдът се е произнесъл с обжалваното определение на 01.09.2017г., в деня на постъпване на искането, без да е изпълнил процедурата по чл.402 и чл.398 ГПК. В обжалваното определение не са изложени мотиви, защо съдът не уважава молбата.

 

При това положение, въззивната инстанция намира, че обжалваното определение на СтРС е постановено в нарушение на процесуалните правила на ГПК  и съдът не се е произнесъл по поставеното пред него искане, поради което обжалваното следва да бъде обезсилено. Делото следва да се върне на районния съд, който след изпълнение на предвидената процедура в ГПК да се произнесе по искането от 01.09.2017г. на “А.“ ЕООД гр.Ч..  

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.278, ал.4, във вр. чл.270, ал. 3, изр. последно от ГПК, Окръжният съд

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ОБЕЗСИЛВА определение от 01.09.2017г., постановено по гр.д.№ 338/2017г. по описа на Ч. районен съд.

 

ВРЪЩА делото на Ч. районен съд за произнасяне по молбата на „А.“ ЕООД, гр.Ч., вх.№ 3055 от 01.09.2017г. след спазване на предвидената в ГПК процедура.   

 

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: