О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1008                                                 27.11.2017 г.                               гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,                ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на двадесет и седми ноември                               две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                                                                                                           

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

    ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                           НИКОЛА КЪНЧЕВ   

Секретар  ………………….……………………………

Прокурор  …………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА

частно  гр.  дело № 1483 по описа  за  2017 година

 

Производството е по реда на чл.274 ГПК.

 

 Образувано е по частна жалба на Г.Г.Г. и П.К.Г., подадена чрез пълномощника им по делото адв.Н.К. против определение № 1451 от 02.10.2017 г., постановено по гр.дело № 2297/2016 г. на Казанлъшкия районен съд, с което се поправя   допуснатото от него в определение № 736 от 22.05.2017г. по делото като се прекратява производството по предявения иск с правно основание чл.108 ЗС с ищци Г.Г.Г. и П.К.Г. срещу В.Г.Г. и Г.Х.Г. за процесния недвижим имот.

 

          Видно от приложеното ч. гр. д. № 1319/ 2017г., с определение № 659 от 03.08.2017г. , С. окръжен съд е обезсилил определение № 736 от 22.05.2017г., постановено по делото, прекратил е производството по делото на СтОС и е върнал делото на К. районен съд за изпълнение на процедурата по чл. 247 ГПК, поради следните съображения:

  

С определение от 20.03.2017г., постановено по гр.д.№ 1070/2017г., въззивният съд е констатирал, че К. районен съд е допуснал очевидна фактическа грешка при постановяване на диспозитива на разпореждане № 556 от 19.01.2017г., постановено по делото, като не е отразил в същия формираната истинска воля на съда по отношение на ответниците, спрямо които е прекратил производството по предявения отрицателен установителен иск по чл.124 ГПК. Изложени са съображения, че пред районния съд е предявен иск за признаване за установено, че Г.Х.Г. не е собственик на Едноетажна сграда с идентификатор 58894.503.222.1, находяща се в с. П., община Г., област С., местност „Х.", със застроена площ 80 кв.м, построена в поземлен имот с идентификатор № 58894.503.222, находящ се в околовръстен полигон на с.П.. Приел е, че е налице несъответствие между мотивите и диспозитива на разпореждането, което представлява очевидна фактическа грешка. Поради тези съображения, въззивният съд е прекратил частното въззивно производство и е върнал делото на районния съд за изпълнение процедурата по чл.247 ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка.

 

Съдът е приел, че постановеното по гр.д. № 2297/2016г. по описа на КРС определение № 736/22.05.2017г., не е съдебен акт за поправка на очевидна фактическа грешка, тъй като районният съд е повторил диспозитива на разпореждане № 556 от 10.01.2017г., постановено по същото дело. Така постановеното определение е намерил за недопустимо, поради което го е обезсилил. Делото отново е било върнато на районния съд за провеждане на процедура по чл.247 ГПК и за постановяване на акт по този ред.

Видно от исковата молба, пред районния съд е предявен иск за признаване за установено, че Г.Х.Г. не е собственик на Едноетажна сграда с идентификатор 58894.503.222.1, находяща се в с. П., община Г., област С., местност „Х.", със застроена площ 80 кв.м, построена в поземлен имот с идентификатор № 58894.503.222, находящ се в околовръстен полигон на с.Пчелиново. В мотивите на разпореждане № 556 от 19.01.2017г., съдът е изложил съображения за липсата на правен интерес относно предявяването на този иск спрямо ответник, против който е предявен и ревандикационен иск за същия имот и тъй като е приел, че този иск е лишен от правен интерес е прекратил  производството по него. В диспозитива на разпореждането обаче, съдът е прекратил производството по иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, предявен от ищците, против двама ответници - В.Г.Г. и Г.Х.Г., вместо по отношение на единствения ответник Г.Х.Г., срещу когото е предявен отрицателния установителен иск. Налице е несъответствие между мотивите и диспозитива на разпореждането. Всяко несъответствие между формираната в мотивите действителна воля на съда и нейното външно изразяване в диспозитива на съдебния акт представлява очевидна фактическа грешка, която следва да бъде коригирана по реда на чл.247 ГПК.

 

С обжалваното определение от 02.10.2017г., съдът за втори път е излязъл извън правомощията си, дадени му в разпоредбата на чл.247 ГПК.  Постановил е нещо различно от вече постановеното в разпореждане № 556 от 19.01.2017г. и е прекратил производството по друг иск. Изложил е и съображения за прекратяване на производството по делото по друг иск, а не по първоначално посочения в обжалваното разпореждане.  

 

Поради тези съображения, въззивният съд намира, че следва да отново да обезсили обжалваното определение като недопустимо и делото да бъде върнато отново на районния съд за изпълнение процедурата по чл.247 ГПК и постановяване на определение за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на разпореждане № № 556 от 19.01.2017г., постановено по делото.

 

За повече яснота, съдът намира, че следва да укаже на районния съд, как следва да поправи допусната в диспозитива на разпореждане № 556 от 19.01.2017г., очевидна фактическа грешка. В определението си по реда на чл.247 ГПК, съдът следва да поправи констатираната в разпореждане № 556 от 19.01.2017г., постановено по делото очевидна фактическа грешка, като вместо: Прекратява производството по предявения от  Г.Г.Г. и П.К.Г. против В.Г.Г. и Г.Х.Г. иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, да се чете: Прекратява производството по предявения от Г.Г.Г. и П.К.Г. против Г.Х.Г. иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

       

ОБЕЗСИЛВА определение № 1415 от 02.10.2017 г., постановено по гр.дело № 2297/2016 г. на К. районен съд.

 

 ВРЪЩА делото на К. районен съд за изпълнение процедурата по чл.247 ГПК.

 

След изпълнението на същата делото да се върне на С. окръжен съд за произнасяне по частна жалба вх.№ 1494 от 06.02.2017г.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

  

 

 

                    ЧЛЕНОВЕ: