Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№430                                               20.12.2017 г.                     град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД       ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,

На двадесет и първи ноември                                                             2017 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: Павлина Г.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 100 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД.

 

В ИМ ищецът СНЦ “Взаимоспомагателна каса на работниците и служителите в ЕООД “ВиК Стара Загора” твърди, че е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ на 14.08.2015г.. Преди регистрацията на сдружението във „Водоснабдяване и канализация" ЕООД сед. Стара Загора функционира Взаимоспомагателна каса (ВСК) на работниците и служителите, която нямала характера на самоС.телно юридическо лице, а на гражданско дружество по чл.357 и сл. от ЗЗД. Вследствие вредоносна дейност на ответницата С.Г.Б. по отношение на ВСК в предприятието се е стигнало дори до ощетяване на самото предприятие със сумата от 31 837,50 лв.. На основание чл.73 от ЗЗД ищецът заплатил на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД сед. Стара Загора вместо ВСК сумата от 31837,50 лв. Тази сума е била изтеглена в повече от сметката на „В и К" ЕООД и на практика с нея имуществото на „В и К" ЕООД е било ощетено вследствие вредоносната дейност на ответницата. С това плащане СНЦ „ВСК при ЕООД „Водоснабдяване и канализация" - Стара Загора" се суброгирало в правата на ощетените от действията на ответницата членове на ВСК. Същевременно ищецът се явява правоприемник по силата на договор за цесия от 18.07.2016г. на вземането на всеки член на ВСК при „В и К" ЕООД, произтичащо от увредената му дялова вноска във ВСК от действията и бездействията на ответницата. За извършената цесия ответницата е уведомена с нотариално уведомление, връчено й от нотариус рег. № 181 Денчо Недялков на 08.08.2016 г.. Освен като суброгирал се в правата кредитор за платената сума от 31 837,50 лв., ищецът действа и като цесионер за транслираните му от увредените членове на ВСК права да търсят възстановяване от ответницата на липсващата част от дяловата им вноска, пропорционална на отклонените или разпилени от нея средства на ВСК. Ето защо моли съда да постанови решение с което да осъди ответницата да заплати на ищеца сумата в размер на 31 837,50 лв., представляваща заплатена от ищеца за сметка на всички членове на ВСК, на трето лице “ВиК” ЕООД Стара Загора, за която сума ищецът се е суброгирал в правата на вложителите на ВСК и сумата в размер на 42 659,85 лв., представляваща цидирана част от невъзстановената щета за ВСК.  Моли да бъде присъдена и законната лихва върху дължимите главници, считано от датата на завеждането на иска до окончателното им заплащане, както и направените по делото разноски. Представя по делото подробна писмена защита.

           

В срока за отговор е постъпел такъв от ответника С.Г.Б., чрез адв.Е.Д.М., в който взема становище, че иска е недопустим. Няма данни по първият иск ищеца да е заплатил на ВиК Стара Загора сумата от 31 837,50 лв. Видно от представената операционна бележка и платежно нареждане от 09.12.2015г. сумата е платена на Хидроенергия ООД. По вторият иск: не е налице прехвърляне на вземане. Няма данни за размера на прехвърленото вземане, а членовете на ВКС - стара като дружество по чл.357 и сл. от ЗЗД могат да искат дела си от общата собственост само при излизане от дружеството или прекратяването му, данни за което няма никакви. Поради това и ищеца не е активно легитимиран да търси предявените пред наС.щият съд права. По същество взема становище, че исковете са неоснователни и недоказани. Оспорва изцяло предявените искове, по основание и размер. Оспорва фактическите твърдения в исковата молба за липси, щети, вредоносни действия и бездействия на ответницата. Представя по делото подробна писмена защита. Претендира за направените разноски.

 

            Съдът, като обсъди представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

          

По делото е представен и приет като писмено доказателство договор за цесия от 18.07.2016 г.. За извършената цесия ответницата е уведомена с нотариално уведомление, връчено й от нотариус рег.№181 Денчо Недялков на 08.08.2016 г..

 

Видно от трудовото досие на ответницата С.  Б. същата е заемала длъжността зам. главен, а впоследствие и главен счетоводител на „ВиК" ЕООД, за исковия период.

 

На поставените въпроси по реда на чл. 176 от ГПК, ответницата установи следното: Не е изпълнявала длъжност и е нямал такъв трудов или гр. договор по дл. характеристика за този период. Събрание не е провеждано. Счетоводни документи на ВСК е обработвала  - изплатени заеми или удържани суми от заплати по партидите на лицата, във времето когато се е пенсионирала една от колежките. Гл.счетоводител Т. Г. я извикала и й наредила устно да изпълнявам тази длъжност, за което ще получава възнаграждение. Такова е получавала до края на 2013 г.. Във ВиК откакто се въведени софтуери, потребителски имена и пароли, нейното е инициалите й - S§B". Имала е достъп до счетоводната програма на ВиК. Ръководител направление счетоводна дейност е от 11.09.2013 г. до м.07.2014 г., след което длъжността й е променена на гл. счетоводител. От 05.08.2014 г. е в болнични до 30.12.2014 г., когато е освободена, поради съкращение в щата.

 

От показанията на разпитаните свидетели се установи следното: С.Г.И. счетоводител във ВиК: от 1994 г. работи във ВиК като счетоводител. Работи като касиер във ВСК от 2006г. до 2014г. Обяснява механизмът за отпускане на заеми - след като бъдат обработени работните заплати и се знае сумата на удръжките за заем и чл. внос следващия месец се знае сумата, с която може да се разполага. Теглят се парите от гл. каса с РКО и се раздават на хората, които са подали заявление за членство или документи за заем. Като касиер на ВСК с РКО взема тези пари от гл. каса и ги раздава на хората. РКО се подписвали от гл. счетоводител на дружеството на ВиК, защото парите ги взема от касата на дружеството и касиера на гл. каса и подписвала като получавала сумата. Разходен е ордера от касата, а приходен във ВСК. Приходен ордер не е съставен. Описвана е сумата, изтеглена в касовата книга. Съставени са квитанции, когато някои лица си внасят чл. внос или плащат заем в брой. Касовата книга на ВСК я водила тя като касиер на ВСК. В нея описвала документите, за които е раздала сумите на лицата с начално салдо, приход за изтеглените суми и от внесени суми в брой, разход на лица, на които е дала пари. Срещу всяка сума винаги има съставен документ РКО и документите, които са си попълвали лицата молба за изтегляне на ВСК и понякога е имало ордери. РКО е съставяла тя и е подписвала като касиер броил сумата, а лицето получило сумата се подписвало като получил. В края на месеца след приключване раздаването на парите се подписвала и предавала документите на счетоводителя на ВСК на С.Б. и след това тя извършвала необходимата обработка по една екселска таблица, където ги разнасяла по партидите на самите лица. В периода 2010г. – 2014г. длъжността счетоводител на ВСК се изпълнявала от С.Б.. ВСК имала главна книга и записите се водели от С., като счетоводител за раздадени и получени суми. През 2010г. С. била на длъжност зам. гл. счетоводител, след това м.09.2013г. до м.08.2014г. ръководител на направление ФИД и през м.09.2014г. била освободена като гл. счетоводител. Преди да бъде освободена тя дълго време била в болнични и почти от м.01 до м.08.2014г. документите не били обработвани и така се затруднявала работата на хората, на които трябвало да се раздават заеми. Когато ответницата била в болнични свидетелката разнесла документите в касовата книга и ги предала на нея, за да бъдат обработени. Има достъп като счетоводител с нейното име “SIG”, СИГ. Не е давала паролата си на други лица. Потребителското име на С.Б. не знае. Номерирала е страниците на касовата книга и операциите са описани от нея ред по ред. Има съставени документи и от други лица - от гл. касиер на дружеството Т.Ц., както и съставени от други лица. При нея обратно не са се връщали документите. Бил изготвен протокол, като на мястото където пише Сн.Б. се подписала тя на предал. С. върнала документите, които и занесла в тях. Главната счетоводителка на дружеството Т.Г. няколко пъти и казала, че трябва тези документи да бъдат обработени. Т.Г. наредила на С. да донесе документите в дружеството. Имало е изключения суми да се заплащат на лице по нареждане на гл. счетоводител Т.Г.. Когато вземали пари от касата на ВиК първо говорили със счетоводителя на ВСК с каква сума разполагат, която се вижда от гл. книга и след това се оформя документ с подписите на оторизираните лица, които отговарят за ВиК. Винаги теглили парите от касата на ВиК, за да раздават пари на ВСК. С РКО оформят тегленето на пари от гл. каса. Гл.счетоводител само си слага подписа за сумата, която се тегли, а преди това счетоводителя на ВСК.

 

К.Р.Р.ръководител “Вътрешен одит” във ВиК -Ст.Загора: През периода 2010г. – 2014г. имало ВСК във ВиК. Касиер на ВСК била С. И., счетоводител на ВСК била С.Б.. Участвала в комисия да ревизира ВСК, със заповед от м.11.2014г. Членовете на комисията били Х.Д. и М.М.. Абсолютно всички налични документи били проверени - екселски файлове за лични вноски и теглени заеми на всеки от членовете, гл. книга, касова книга и първичните документи - молби, РКО. Екселските таблици водел счетоводителя на ВСК. Първото, което открили било разликата в екселските файлове като крайно салдо на 2013 г. което не било равно с начално салдо на 2014 г.. Като ги донесли на флаш памет файловете ги копирала на нейния компютър и открила скрити редове, които намаляли или увеличавали стойността на файловете. В три района имало такива редове, които манипулирали общия брой със сума от около 80 000 лв.. Липсващата сума фигурирала в доклада на комисията. В екселските файлове не установили кой го е направил. От потребителско име s§b, които са инициали на счетоводителя на ВСК имало две такива промени. С.Б. възстановила на два пъти суми, заведени с ордери и внесени в касата, като тези суми били нейни заеми. Когато започнали ревизията нямало всички документи и тези суми били в общите липси. Когато донесли последните документи били отразени РКО и нанесени в таблиците, което ги превърнло във видими заеми за всички. Установили отпускани заеми от ВСК, без наличност в касата. Теглени  директно от гл. каса на ВиК. Подписвал се ордер от ВСК и после, когато можело да се теглят пари от ВСК и има постъпления, тогава се прихващали сумите, при което ставало несъответствие между документи и касова наличност. Оторизирания за това разрешавал - гл.счетоводител и управител, съответно с подписи.

 

Г.Й.Й.: през 2015 г. извършил финансова инспекция с поставена задача от директора на ДФИ, с цел взаимоотношение между ВиК и ВСК. При извършената проверка установил, че ВСК към ВиК няма банкова сметка *** удържаните заеми се начислявал по ведомост. Когато се начислял, касиера на ВСК теглил парите от касиера на ВиК. Имало месеци, когато начислените суми по ведомост като удръжки от заем и начислен чл. внос са много по-малки от теглените от касата на касиера на ВСК. Сочи, че не е упражнен контрол при изразходването на средствата. Част от РКО, с които се теглели сумите, не били попълнени коректно. Имало период, когато при насрещна проверка във ВСК установил, че дружеството не е регистрирано и няма собствена банкова сметка. ***. – 2014г. боравили със средства като счетоводител Сн.Б. и касиер С. И.. В част от този период Сн.Б. разписвала и РКО като гл.счетоводител във ВиК. Резултатът от проверката бил, че ВиК платило с РКО на ВСК към 31 000 лв. повече отколкото би следвало да й се приведе. Това се дължало на това, че ВСК не са имали банкова сметка ***, която се полага на ВСК не се привеждала еднократно. Излезнали със задължителни указания недължимо платената сума да бъде възстановена от ВСК на ВиК. При проверката се установило, че има счет. записвания, които нямат документална обоснованост. Срещнал се с програмиста, чието становище било, че това са записвания на Сн. Б., което възприели в доклада. Доколкото говорили със Сн.Б., имало възможност други хора да знаят нейната парола. За да излезнат средства от касата на ВиК и да влезнат в касата на ВСК трябвало да се положат подписи, но за периода много хора се били разписвали на РКО. Единият подпис, без който не може е на ръководителя на дружеството и на гл. счетоводител. Ръководител е бил Р., след това друг, след това е бил трети и пак се връща Р.. Вместо тях са разписвали много хора, които са били на ръководна длъжност във ВиК. Следващият гл. подпис, без който не може, е на гл. счетоводител била е Г., Б.. Следващият подпис, без който не може, е на касиера на ВиК и е била една жена, като имало няколко ордера, които разписала Б.. Следващият важен подпис, без който не би следвало да се осъществи плащането, е на получателя на заема. Разписвано е и от касиера на ВСК, като получил сумите. Имало молби, които са резолирани от гл.счетоводител на ВиК. Парите били отнасяни като разход на ВСК, дадени като заем. ВСК в момента нямало тези пари, но му трябват спешно за прегледи или починал и били теглени от касата на ВиК, а после взети от касата на ВСК. Извел индикатор за измама. Не можело да теглиш суми, без те да са удържани по ведомост. По ведомост били удържани по-малко суми, отколкото били теглени от касата на дружеството. Това не били единични случай, но не и редовно. Установил платени суми без основание от ВиК. Това било едно натрупване във времето и не само с един РКО.

 

  Р.Н.Т.  разработчик на счетоводния продукт сочи, че продуктът е от около 7 – 8 години. Достъпът до него е чрез потребителско име и парола, което се дава на всеки конкретен човек и той отговаря за него. Около 25 лица имали достъп, но те се изменяли. Сн. Б. бил един от потребителите. Потребителското име е направено като инициали на имената на човек. Паролата можела да се даде от администратора и от самия човек и може да се промени по желание на човека паролата. Тя се пази в тайна. За всяка операция се регистрира кой потребител я е направил, часа и датата на компютъра откъдето е правена. Поискано било от гл. счетоводител да се направи проверка кой е направил посочени конкретни операции и направили разпечатка с тези зададени критерии. Установило се, че операциите са направени от потребителя С.. По тези критерии били две операции, но от този потребител имало правени хиляди операции. Конкретно му казали да види тези операции, в конкретна папка. Няма информация с чужда парола да се работи от друго потребителско име.

 

Р.Ц.Д. специалист реализация: Познава Б. от м.11.2007г. Не знае да е обработвала документи на ВСК. През м.08.2014г. било наредено от управителя да се направи опис на всички документи, които се намирали във ВСК. Свидетелката пишела протокола, а С. и Ж. Г. й диктували класьорите. Описвали ги по папки, а не един по един. Сочи, че тези които работят с счетоводната програма, имат потребителски имена с пароли, но понякога тези пароли се използвали в отсъствие на служителя, при отпуск или във други случаи. Когато е наложително можело да се работи на този компютър, с паролата на другия човек. Паролата на конкретен потребител се знаела и от други лица. Това не било единичен случай. От проверките, които е правила, като вътрешен одитор, при касиери е констатирапо ползване на чужди пароли, за което са съставяни протоколи. Винаги подавала заявление, когато ползвала заем. Директно от гл.каса на ВиК не е вземала заем. Установява, че в момента във ВиК работят около 800 човека.

 

Татяна Г.И., сестра на ответницата сочи, че не  служител на ВиК, но познава почти всички служители и е наясно с начина, по който се раздавали пари. На С. задачата й била да раздава вече раздадените пари. Тя нито теглила пари от сметката на ВиК, нито от касата на ВСК. Разнасяла впоследствие раздадените земи по таблица, откъдето се виждал размер на заема и вноските. Касиерката на ВиК ги теглила от сметката и ги давала на касиерката на ВСК. Касиерката на ВиК се казва Т.Ц.. Имало и случаи, когато ответницата й показвала лично документи, че на някои се раздавали пари директно от касата на ВиК, т.н. черни ордери на Д. Г., Т., Х. и разписани лично от Д. Г. да се изтеглят заем от ВСК. С. ги събирала в една папка и тези ордери не се разнасяли веднага в таблиците. След като приключили предходния заем тогава ги разнасяли по решение на гл. счетоводител Т.Г.. През м.08.2014г., когато С. била в болнични й съобщили, че в кабинета имало настанени други служители. Отишла да й събера личните вещи. В кабинета й били Ж. Г. и С.Х.. Събрала личните й вещи в тяхно присъствие, видяла папката на ВСК, попитала дали ще й дават да разнася по партидите на лицата, за да я вземе, но Ж. казала, че ще остане там. Оттогава не знае кой я е съхранявал и кой е разнасял документи. През м.10 С. донесла документи в дома на С. да разнесе партиди и тя установила, че не всички документи са налице и после се обадила да попита къде са останалите документи. Салдата не можели да се изравнят, тъй като липсвали първични документи. С. изисквала допълнително документи и отговора бил, че това е дадено и документите били иззети. Виждала е молби за заеми подписани лично от управителя на ВиК като разрешил. Твърди, че касовата книга се водила от С. Г., която е касиер. На ВСК слагал подпис, който е бил счетоводител. В главната книга ги разнасяла Сн. Б., като там подпис не се поставял. Виждала е, че се заместват, когато отсъства някой. За няколко месеца сестра й била гл. счетоводител на ВиК – в края на 2013г. до средата на 2014г. и е имала достъп до счетоводната програма през този период. Чувала, че я предоставяла на колежките си паролата - когато нещо трябва да се свърши спешно могли да влезнат с нейната парола. Не на един човек, а с кръга от хора, с които работили са я ползвали – Ж. Г., З. К., С.Г.и преди това имало колежка С..

 

З. Р. К. организатор “Контактен център” ВиК свидетелства за няколко случаи в които се отпускал заем от касата на дружеството. Когато нямало пари в касата на ВСК се вземали от касата на ВиК и след това се прехвърляли. Съставял се РКО от ВиК, тъй като парите се вземали от там. Вземал се от лицето, на което се дават под формата на заем от ВСК. Чрез РКО се оправяли после парите. Реално от касата на ВСК се давали пари, а там нямало. Имала парола за достъп до програмата, когато била счетоводител. Твърди, че когато се замествала колежка си знаели паролите. Поне 5 – 6 пъти й се е случвало да влиза в програмата с чужда парола, включително и с паролата на С.Б. за различни ситуации. Сочи, че С. й е кума. Имало случаи, когато я замествала, да прави приключвания с нейната парола, защото достъпа им е различен, не всеки път с нейно знание. Ползвала е и нейната парола, когато е отсъствала. Имало случаи да получи суми без молба. Знае за 10-тина такива случаи. Не били големи суми. След това винаги се преоформяли като заеми.

 

Т.Ц.К. касиер във ВиК установява, че Гл. счетоводител и управителя и съответно счетоводителя на ВСК нареждали за излизане сума от касата на ВиК. Можело и гл.счетоводител само да разпореди. Нареждането ставало писмено с разписан ордер на лицето, ако е извън редовната ВСК, с неподадени документи и ако е писм. взето разрешение от гл. счетоводител да вземе в по-рано от предвиденото време касова сума. При финансова нужда лицето, на която гл.счетоводител преценява как да даде заем, ако е член на ВСК, в повечето случаи се вземали оттам, ако не е член пак. И ФЛ вземали ордери като ордер от ВиК. Общият ордер е сбора от ордерите на лицата, които са взели от централна каса. Всички ордери са персонални на лицата и трябвало да ги възстановяват. РКО се съставял един, два пъти месечно. Общият ордер е обобщение на лицата, на които са дадени суми. Това е единствения документ, с който лицето е взело парите от ВСК, а не заявлението. Тези ордери съставени от лицата не се унищожавали, тъй като касиера не знаел сумите за всяко лице. Лицата вземали от централна каса суми, сборът от тези ордери се предавал на касиера на ВСК и се раздавали от ВСК по партидата на лицата. Срещу общата сума С.л човече, което е вземало сума от централна каса. Това било изключение, не правило. Правилото било да се теглят пари от касиера на ВСК. Не всички раздавания на ВСК минавали така. Честото налагане било обстойно описано в одитния доклад на г-н Й. и свидетелката дала обстойно обяснение за всеки ордер. Нямала достъп до счетоводната система на дружеството. Никога не си е служила с чужда парола.

 

   От заключението на назначената съдебно – счетоводна експертиза се установява, че през 2013 и 2014 година, с цел прикриване размера на реалните разчети между „ВиК" ЕООД и ВСК, в резултат на прехвърлени повече от дължимите суми от „ВиК" ЕООД към ВСК, са съставени счетоводни записвания, отразени в регистрите на дружеството без документална обоснованост общо в размер на 80 000 лева. /2013 г.- 45 000 лв и 2014 -35 000 лв/. Прикриването на реалните разчети се извършва чрез създаване на несъществуващо вземане по счетоводни сметки 4981 „Други кредитори, аналитична партида 498117 "Аванс век" и 4992 „Други кредитори" , аналитична сметка 13 Общо пр. Райони; 499260 аванс, различни от счетоводната сметка и аналитичната партида, установени за отчитане на разчетите между ВСК и ЕООД „ВиК"- сметка 4993-499018 "Удръжки от заплати-ВСК". Съставените счетоводни операции в размер на 80 000 лв., са без документална обоснованост и с осчетоводяването им е прикрито реалното вземане на ЕООД „ВиК" от ВСК, в резултат на изплатени повече средства от касата на дружеството в полза на ВСК. За периода 01.01.2010 г. до 31.12.2013 г. не е анализирано салдото на счетоводна сметка 4993-499018 „Удръжки от заплати - ВСК" и няма съставени инвентаризационни ведомости за установени различия за 2010, 2011, 2012 и 2013 г и 2014 г.. В издадените заповеди не е посочено кой трябва да извърши, кои разчети и счетоводни сметки трябва да се обхванат и как да се оформят резултатите от установените различия в размера на разчетите. За периода 01.01.2010 г. до 31.12.2014 г. са изплатени суми от касата на ВСК без документална обоснованост в размер на 247 500 лв. в т.ч: 2010 – 32 920 лв., 2011 – 37 140 лв., 2012 – 69 920 лв., 2013 – 64 270 лв., 2014 – 43 250 лв.. Осчетоводени на разход без никакви приложени документи 107 680 лв., в т.ч в банковата сметка и в касата на дружество ВиК постъпват и се разходват суми във връзка с дейността на ЕООД. Във връзка с прехвърляне на дължимите суми за удържан членски внос и заеми от заплатите на членовете на ВСК се съставят РКО. Същите са подписвани и оформени с всички реквизити. За периода 01.01.2010 г. до 31.12.2014 г. се изготви Таблица с изплатените от касата на ВИК суми към ВСК, която съдържа месец, година, сума и кои лица са подписали РКО във ВиК и кои са лица са получили тези суми.

 

От допълнителното заключението на назначената съдебно – счетоводна експертиза се установява, че в резултат на наредения превод с платежно нареждане от 09.12.2015 г. за сумата от 31 837,50 лв. е извършено плащане от „ВСК на РС в ЕООД ВиК" към ВиК ЕООД. При извършено плащане е съставена счетоводна операция във „ВиК„ ЕООД, с която е отразено постъпване на сумата от 31 837,50 лв. в увеличение паричните средства / по Дт сметка 503/9/ и намаляване на вземането от ВСК / по Кт сметка 499 анал. партида 499018 „удръжки от заплати -ВС каса"/. При извършената проверка на първичните документи, счетоводните регистри на ВСК за периода 2005- 2014 г. включително се установи, че С.Г.Б. е получавала възнаграждения, които са изплатени с РКО, подписани лично от лицето и вписани в разходната част на касовите книги в размер на 5990 лв.  Размера на липсата към 30.09.2014 г. – 150 533,50 лв. Размера на липсата на средства на ВСК към 31.12.2014 г. е 153 762 лв. Към 30.09.2014 г. размера на липсващата   сума представлява 62,88% от размера на личните вноски на членовете на ВСК. Към 31.12.2014 г. размера на липсващата сума във ВСК представлява 64,35% от размера на личните вноски.  Прехвърляне на средства от ВСК стара към ищеца не се установиха. Няма налични средства във ВСК към 31.12.2014 г., а липса в размер на 153 762 лв., в т.ч. дължима сума по разчети с „ВиК „ ЕООД в размер на 31 837,50 лв. След 31.12.2014 г. до 31.08.2015 г. са прекратили членството си във ВСК - 27 бр. членове, на които е изплатен членския внос. В периода 2010 г. - 2014 г. са получавали възнаграждения от ВСК-8 броя лица, на които е изплатена сумата 7 470 лв. Във „ВиК" ЕООД е разработен от главният счетоводител и утвърден от управителят индивидуален сметкоплан в съответствие с разпоредбите на чл.5 ал.1 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2010 г.. Към всяка аналитична сметка е създадена номенклатура на аналитичните партиди. Във ВСК През м.12.2014 г. в касата на ВСК са внесени суми, за които са съставени приходни квитанции както следва; - приходна квитанции № 1842/29.12.2014 г. внесена сума 25 000 лв. от С.Г.Б.; - приходна квитанция № 1843/29.12.2014 г., внесена сума 10000 лв. от Т.Ц.К.. Съставените първични документи са описани в приходната част на касовата книга и главната книга на ВСК за м. 12.2014 г.. Съставен е и РКО от 29.12.2014 г., издаден от ВСК за сумата от 35 000 лв., която сума е описана в разходната част на касовата книга през м.12.2014 г. и е броена на касиера на „ВиК" ЕООД - Т.Ц.К.. В Главната книга на ВСК сумата от 35 000 лв. е посочена като вноска във ВиК. С тази сума е намалено задължението на ВСК към ВиК и към 31.12.2014 г. то е 31 837,50 лв.. Във „ВиК" ЕООД за получената сума в размер на 35 000 лв. е съставена счетоводна операция № 105/29.12.2014 г., с която е отразено постъпване на парични средства в касата на „Вик"ЕООД и намаляване вземането на ВиК от ВСК . Сумата от 35 000 лв. е осчетоводена по кредита на счетоводна сметка 499 „Други кредитори", подсметка 4993 „Други кредитори заплати", аналитчина партида „499018 „Удръжки от заплати - ВСК" /намалено е вземането от ВСК/. Дебитирана е сметка 501 „ Каса" със същата сума. По този начин е отразено постъпването на парите в касата на ВиК. След извършване на горепосочение стопански операции вземането на ВиК от ВСК към 31.12.2014 г. е 31837,50 лв.. Дебитното салдо по сметка 4993-499018 "Удръжки от заплати ВСК" показва вземане от ВСК, а кредитното салдо показва задължението на ВиК към ВСК. Дебитното салдо по сметка 4981 "Други дебитори", аналитична партида 498117 „Аванс ВСК" в случая не показва авансово платена сума от ВиК към ВСК, тъй като сметката е дебитирана без приложени първични счетоводни документи и операцията е с невярно съдържание. За да възникне „вземане като аванс" стопанската операция следва да се състави на основание на платежни документи с вписани задължителни реквизити в тях. Поради това, че по-долу описаните стопански операции са съставени без първични счетоводни документи, те не отразяват вярно осчетоводяването по счетоводните сметки. В резултат на неправомерното им осчетоводяване е създадено ново несъществащото вземане по сметка 4992-13 „Общопр. Райони" , 499260 аванс за сумата 80 000 лв.. Едновременно с това е увеличено задължението на дружеството „ВиК" ЕООД към ВС Каса със сумата от 35 000 лв. и е сторнирано създаденото несъществуващо вземане към дата 31.12.2013 г. в размер на 45 000 лв., осчетоводено по сметка 4981-498117 „Аванс век". Целта на съставянето им едновременно в счетоводството на ВиК и записванията в главната книга на ВСК е да се прикрие липсата във ВСК стара, а не да покаже реалният размер на разчетите между ВиК и ВСК отчитани по сметка 4993-499018 "Удръжки от заплати ВСК". За периода 01.01.2010 г. до 31.12.2014 г. са отчетени като разход 8 касовите книги и осчетоводени в главната книга без първични счетоводни документи: С МО-с вписани инициали С.Б.-26 350 лв.; „Изплатена ВСК" — 81 330 лв., общо в размер на 107 680 лв..

 

От заключението на назначената съдебно техническа експертиза се установява, че от 01.07.2012 г. ВиК ЕООД работят с потребителски имена и пароли. От тази дата,до дата 31.12.2014 г.,С.Г.Б.,чието потребителско име е „s§b" е въвеждала основно счетоводни операции, свързани с модул „Дълготрайни материални и нематериални активи". Като счетоводител на СНЦ "Взаимоспомагателна каса на работниците и служителите в ЕООД Водоснабдяване и канализация Стара Загора" е отговаряла да следи разчета по сметка 4993, партида 499018 „Удръжки от Заплати - ВС КАСА". Длъжностното лице, използвало потребителското име „s§b" е ответницата С.Г.Б.. Във въпросният период е била назначена на следните длъжности: 01.01.2010-01.03.2010 г. – счетоводител, 01.03.2010-11.09.2013 г. -заместник главен счетоводител, -11.09.2013-22.07.2014 г. - ръководител направление СД, 22.07.2014-30.12.2014 г. - главен счетоводител. За периода 01.01.2010 - 31.12.2014 г. С.Г.Б. е имала най-високото ниво на достъп за работа със счетоводната програма - "7". Цитираните три прикриващи операции са част от общо извършваните от потребител с потребителско име „s§b" операции. Нивото на достъп до счетоводната програма на ВиК ЕООД гр.Стара Загора, което е имала свидетелката З. Р. К. през 2013 г. и 2014 г. към момента на извършването на промените в счетоводните записвания, осъществени от потребителското име и с паролата на ответницата С.Б., които прикриващи записи има предвид доклада на инспектор Г.Й., за да изведе индикатор за измама е най-високото ниво на достъп - "7". Нивото на достъп на свидетелката З. Р. К. е равно по възможности с нивото на достъп на ответницата С.Г.Б.. Имайки в предвид нивото на достъп -"7", възможностите за внасяне на записи в счетоводната програма са неограничени.

 

            Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

             

Съдът намира така предявените искове за неоснователни поради следното: Ищецът с ИМ претендира сумата в размер на 42 659,85 лв., представляваща цидирана част от невъзстановената щета за ВСК. Договорът за цесия винаги предполага съществуващо вземане, произтичащо от друго правно основание, което трябва да е определено или определяемо.

 

В конкретния случай в договора за цесия от 18.07.2016 г. цеденти са множество физически лица, на които като вземане е посочено процентно съотношение на липсващите от касата средства. Липсата е вреда с неизяснен произход и представлява установено разминаване между отчетеното и наличното количество пари, стоки или други материални ценности, поверени на работника във връзка с упражняване на трудовите му функции. Както ищецът сам сочи в писмената си защита, ответницата макар и устно, е била натоварена от главния счетоводител . Г. да изпълнява длъжността счетоводител на ВСК, като с това са й вменени задължения за управление, отчетност и контрол върху изразходването на паричните средства на ВСК. Факт е едновременното заемане от ответницата и на длъжността зам. главен, а впоследствие и главен счетоводител на „ВиК" ЕООД за исковия период, видно от трудовото досие на ответницата Б..  Съгласно разпоредбата на чл.99 ал.1 от ЗЗД едно вземане може да бъде прехвърлено освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допускат това. В наС.щият случай договорът за цесия  не е породил правни последици, поради противоречието си със закона и предвид естеството на вземането. Предмет на договора за цесия е именно вземане, посочено като липси, причинени от ответницата в дружеството.   В случая се касае за пълна имуществена отговорност, която може да бъде реализирана единствено от увреденият работодател и то само по съдебен ред – чл.211 от КТ. Ако вземането не е установено с влязло в сила съдебно решение, какъвто е процесният случай, то това вземане не може да бъде прехвърлено на трето за трудовото правоотношение лице. Предвид гореизложеното, цесията не е произвела своето действие и ищецът не е носител на правото на вземане за  посочената сума.

 

Относно сумата в размер на 31 837,50 лв., представляваща заплатена от ищеца за сметка на всички членове на ВСК, на трето лице “ВиК” ЕООД Стара Загора, за която сума ищецът се е суброгирал в правата на вложителите на ВСК, съдът намира следното: Съгласно разпоредбата на чл. 74 ЗЗД, който е изпълнил едно чуждо задължение, като е имал правен интерес да стори това, встъпва в правата на кредитора. Така уредена, законната суброгация освен изпълнение на задължение, включва като елемент от фактическия състав и правен интерес от изпълнението. Правният интерес обаче е абстрактен. Следва да е налице конкретна зависимост между отношенията кредитор-длъжник, които да застрашават имуществени права на третото лице, на което поради това да се признае правен интерес от изпълнение. Именно заради правния му интерес законът му предоставя правото да встъпи в правата на удовлетворения кредитор, за да могат да се гарантират и неговите права. Суброгацията или встъпването в правата на удовлетворения кредитор всъщност е смяна на кредиторите или легална цесия.

 

От съществено значение е съществуването на правата на кредитора към момента на изпълнението, тъй като третото лице не може да се суброгира в права, които кредиторът няма. Съгласно твърденията в ИМ отношенията между кредитора – В и К ЕООД и длъжника – ответника по делото, касаят вредоносната дейност на ответницата, а именно - ПРИКРИТИ ЛИПСИ в дружеството. Както бе отбелязано по горе в случая се касае за пълна имуществена отговорност, която може да бъде реализирана единствено от увреденият работодател и то само по съдебен ред –чл.211 от КТ, поради което съдът намира, че третото лице – ищеца по делото не се суброгирал в правата на кредитора – В и К ЕООД.

 

Извън горното исковите претенции са неоснователни и поради следното: От заключението на назначената по делото съдебно счетоводна експертиза се установи, че ответницата е осъществявала изготвянето на вторични счетоводни документи на ВСК - стара, като е попълвала главната книга и регистри, които се съставят на база първичните счетоводни документи -  разходните и приходните касови ордери и списъците с удръжките за членски внос на членовете на касата, които се съставят от работодателя - ВиК ЕООД. Експертизата сочи, че ответницата не е боравила с парични средства. Не се установи по делото, че ответницата е подписвала всички документи по движението на средствата на ВСК, както и че е давала разпореждания на касиера на ВСК - стара и на касиера на ВиК.

 

Средствата, които ответницата е получила от ВСК, са заеми като член на ВСК-стара. За тях са съставени разходни касови ордери, подписани от С.Б. като получила сумата. Тези средства, които е получила, ответницата е върнала, включително посочените от вещото лице 25 000лв., внесени в касата на ВСК стара на 29.12.2014 г. от С.Б., като основанието за плащане е „вноска по заем", а не възстановяване на вреди.

 

От показанията на повечето разпитани свидетели на двете страни се установи, че при спешна нужда на членове на ВСКаса е извършвано разплащане от касата на ВиК ЕООД с разрешение на ръководството, след което тези документи се предават за разнасяне по партидите на същите лица по нареждане на ръководството на ВиК ЕООД - управител и/или гл. счетоводител, на някои лица са били давани суми директно от касата на ВиК ЕООД, и когато тези суми не бъдат върнати от получателите в рамките на месеца, се оформят като дадени от касата на ВиК ЕООД на ВСК стара като членски внос, а от касата на ВСК -стара като предоставен заем на лицата. Тези пари обаче никога не са постъпвали реално в касата на ВСК-стара и после да са давани в заем на членовете, а директно са получавани от самите лица от касата на ВиК ЕООД по нареждане на ръководството на дружеството. Поради липса на основание за такова кредитиране, дадените суми са оформяни като дадени на ВСК - стара, след което от ВСК - стара дадени на физическите лица. Затова и за част от заемите няма молби за отпускането му, няма договори за заем, сумите надвишават определения максимум, а полученото от ВСК-стара от касата на ВиК ЕООД надвишава това, което има да се получава от събрания членски внос - т.е. липсва документална обоснованост, както посочва вещото лица в заключението си. Под документална обоснованост се има предвид липса на молба за отпускане на заем и липса на договор за заем. Ответницата която е водила счетоводството на ВСК стара не е боравила фактически с парични средства, освен в редките случаи, когато е замествала касиера. Парите са давани и получавани от касиера, ордерите по движението им, както и касовата книга, са съставяни от касиера. Ответницата се е подписвала като счетоводител само доколкото вече съставените и подписани документи са и давани, за да бъдат осчетоводени. Установи се, че паролите за достъп до счетоводната програма на ВиК ЕООД се ползват не само от притежателят им, но и от колеги, тъй като понякога се налагало заместване на лицата. Установи се, че ниво на достъп за извършване на направените корекции, с които се твърди прикриване на липси, имат и други служители, а не само ответницата.

 

Ето защо съдът намира, че предявените от ищеца искове против ответницата са неоснователни и недоказани и следва да бъде отхвърлени като такива. С оглед на неоснователност на главния иск, то и акцесорния иск за лихва също се явява неоснователен.

 

            При този изход на делото, съобразно чл. 78, ал. 3 от ГПК, направените от ответницата разноски в общ размер на 6 465 лева, следва да се възложат в тежест на ищеца.

 

            Воден от горните мотиви, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОТХВЪРЛЯ предявените от Сдружение с нестопанска цел "Взаимоспомагателна каса на работниците и служителите в ЕООД    Водоснабдяване и канализация - Стара Загора" със седалище гр. Стара Загора и адрес на управление: бул. "Христо Ботев" № 62, вписано в Регистъра на СНЦ при Окръжен съд Стара Загора ЕИК:176913762, представлявано от Х.И.Д. - председател на УС, чрез адвокат Н.М., против С.Г.Б., ЕГН **********, поС.нен адрес: *** искове, с който моли съда да осъди ответницата да заплати на ищеца сумата от  31 837,50 лв., представляваща заплатена от ищцовото СНЦ на увреденото „ВиК" ЕООД, чрез дружеството „Хидроенергия" ООД, на „ВиК" ЕООД, за която сума ищецът се е суброгирал в правата на вложителите на ВСК и сумата в размер на 42 659,85 лв., представляваща цидирана част от невъзстановената щета за ВСК, съгласно договор за цесия от 18.07.2016 г., както и законната  лихва  върху главниците от подаване на наС.щата искова молба, до окончателното плащане, като неоснователни и недоказани.

 

            ОСЪЖДА Сдружение с нестопанска цел "Взаимоспомагателна каса на работниците и служителите в ЕООД Водоснабдяване и канализация - Стара Загора" със седалище гр.Стара Загора и адрес на управление: бул."Христо Ботев" № 62, вписано в Регистъра на СНЦ при Окръжен съд Стара Загора ЕИК 176913762, представлявано от Х.И.Д. - председател на УС, чрез адвокат Н.М. да заплати на С.Г.Б., ЕГН **********, поС.нен адрес: *** сумата 6465 лв.,/шест хиляди четиристотин шестдесет и пет лева/ разноски по делото.  

 

                РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

           

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :…………………..