О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1094                        19.12.2017г.                      град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

На деветнадесети декември 2017г.

в закрито заседание в следния състав :

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Стойка Стоилова,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 87 по описа за 2017г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.232 от ГПК във вр. с чл.72 от ЗС.

 

Постъпила е първоначална Искова молба/Насрещен иск/ вх.№ 18460/14.07.2017г. от търговския субект С.- ООД, гр.С.в настоящия първоинстанционен ОС - С., против пълнолетната българска гражданка П.С.К. от гр.С.с иск по чл.72 от ЗС.

 

С постановено в з.з. Определение № 688/17.08.2017г./л.42- 43 от делото/ производството по това дело е било спряно до окончателното приключване на преюдициалното висящо гр.д.№ 2746/2017г. по описа на РС- С..

 

С нови официални писмени Молби вх.№ 15704/11.12.2017г./л.48 от делото/ и вх.№ 16142/18.12.2017г./л.53 от делото/, ищецът е оттеглил изцяло иска си против ответницата по реда на чл.232 от ГПК, поради което съдът следва да му върне обратно ИМ, и да прекрати изцяло производството по делото, ведно със законните последици от това.

 

Тъй като преди първото открито съдебно заседание по делото ищецът изрично писмено оттеглят исковата си претенция против единствената ответница, и е налице условието на чл.232, изр.1 от ГПК, не е необходимо съгласието на ответницата за това оттегляна, поради което производството по делото следва да се прекрати изцяло, ведно със законните последици от това.

 

          Понеже това постановено в закрито заседание съдебно Определение прегражда изцяло по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните по делото, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд - гр.С.пред въззивния му Апелативен съд- гр.П. по правилата на чл.274- 278 от ГПК.  

 

          Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.232, изр.1 и чл.252– 254 от ГПК във вр. с чл.76 от ЗС, първоинстанционният Окръжен съд - Стара Загора

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

           ВРЪЩА обратно на ищеца С.- ООД, ЕИК-..., със седалище и адрес на управление в С.- ООД, ЕИК-..., Исковата му молба/Насрещен иск/ вх.№ 18460/14.07.2017г. в РС- С..

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гр.д.№ 87/2017г. по описа на Окръжен съд - гр. С..

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез ОС- С. пред ПАС- П..

 

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :