П Р О Т О К О Л

 

година 2017                                             град Стара Загора

Окръжен съд                                          ІІІ граждански състав

На 12 декември                                       година 2017

В публично заседание, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                    

Съдебен секретар Павлина Георгиева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия-докладчик МИНЧЕВ

гр. дело номер 90 по описа за 2017 година

На именното повикване в 09.40 часа се явиха:

 

           ИЩЕЦ: Н.Д.Д.редовно и своевременно призован, явява се лично и с адв.И.З., редовно упълномощен от по-рано 

 

ОТВЕТНИК: К.А.И. - редовно и своевременно призован, не се явява. Вместо него се явява адв. М.Т., упълномощена от по-рано

 

 

АДВ.З.: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

                                              

           Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ.З.: Поддържам иск.молба, да се приемат доказателствата към същата. Междувременно се срещнаха страните и съгласно дадените им от съда указания решиха, че могат да постигнат спогодба.

 

АДВ.Т.: Съгласни сме да постигнем спогодба, която представяме на съда.

 

Съдът обяви почивка, за оформяне на спогодбата по делото.

 

Съдебното заседание продължава в 11.30 часа в присъствие на явилите се страни по делото и техните защитници.

 

Съдът намира, че тъй като постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, счита, че същата следва да бъде изцяло приета и одобрена и да се прекрати производството по делото.

На основание чл.78, ал.9 от ГПК следва половината от внесената държ. такса да се върне на ищеца.

Предвид горното и на основание чл.234, ал.1 и 3 във вр. с чл.78, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва:

 

          Н.Д.Д. ЕГН **********, л.к. № 647127188, изд. на 21.07.2017г. от МВР – Стара Загора, с адрес в ***, от една страна като КРЕДИТОР 

и

     К.А.И., ЕГН:**********, адрес: ***, с л.к.  640570943 изд. на 24.07.2010г. от МВР Стара Загора, представляван съгласно изрично пълномощно от адвокат М.Т., л. № 1100129010, от САК, с адрес: гр. София, 

Явяващи се „СТРАНИ“ по гр. д. №90/2017г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора,

 

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩАТА СПОГОДБА ЗА СЛЕДНОТО:

 

     СТРАНИТЕ по настоящата спогодба, като взеха предвид фактите, които приемат за безспорни, а именно:

 

че на 27.02.2012г. КРЕДИТОРЪТ Н.Д.Д. е предоставил на длъжника К.А.И. ЕГН ********** в заем сумата от 40 000 /четиридесет хиляди/ лева; 

че за дадената от заемодателя и получена от заемателя сума е подписан между тях договор за заем от 27.02.2012г. (инкорпориран в Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 55, т. II, рег. № 857, дело № 65 от 27.02.2012г на Нотариус Пламен Иванов, рег. № 308 на Нотариалната камара);  

че за обезпечение на вземането на КРЕДИТОРА по предоставения съгласно горепосочения договор заем е била учредена ипотека (с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 55, т. II, рег. № 857, дело № 65 от 27.02.2012г. на Нотариус Пламен Иванов, рег. №308 на Нотариалната камара) от трети лица, а именно родителите на длъжника Д.Г.И.ЕГН **********, с постоянен адрес *** и А.К.И. ЕГН ********** (към настоящия момент покойник), с постоянен адрес ***, върху техен собствен недвижим имот, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.518.119.2.31 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, сто и деветнадесет, точка, две, точка, тридесет и едно/, находящ се в ***представляващ АПАРТАМЕНТ № 31 /тридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-65/30.05.2008г на Изпълнителния директор на АГКК, в сграда № 2 /номер две/, в поземлен имот с идентификатор № 68850.518.119 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, сто и деветнадесет/, който апартамент е със застроена площ от 79, 26 кв.м. /седемдесет и девет цяло и двадесет и шест стотни кв.м/, състоящ се от две спални, дневна, кухня-столова с ниша, баня, тоалетна, антре и балкони, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот № 68850.518.119.2.9 и имот № 68850.518.119.2.32; под обекта: имот №68850.518.119.2.28; над обекта: имот №68850.518.119.2.34, съгласно схема на Агенция по кадастъра и при граници на апартамента по нотариален акт: от север- двор, от изток - стълбище и апартамент на Й.К.Г., от юг - ***и апартамент на Й.К.Г., от запад - апартамент на С.М.и П.С., ЗАЕДНО с избено помещение № 1 едно/ с площ от 3.00 кв.м. /три квадратни метра/, съгласно удостоверение за данъчна оценка, при граници: от север-двор, от изток - помещение за колички, от юг -коридор, от запад- помещение за смет и асансьор, ЗАЕДНО с 0, 879% /нула цяло и осемстотин седемдесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, представляващ съгласно нотариален акт - УПИ-1 /първи/, в квартал 53 /петдесет и трети/ по плана на града, с площ от 5601 /15219 кв.м ид.ч. /пет хиляди шестстотин и един от петнадесет хиляди двеста и деветнадесет кв.м. идеални части/, при граници на дворното място: от север- ***, от изток - ***, от юг-***, от запад- ***че КРЕДИТОРЪТ е завел срещу длъжника К.А.И. иск за връщане на дължимата по посочения договор за заем сума, заедно с дължимата мораторна лихва и заедно със съответната законна лихва върху дължимата главница, по който иск е образувано гр. д. № 90/2017г по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора; 

че заемателят К.А.И. се е задължил да върне на заемодателя Н.Д.Д. предоставената му в заем сума в срок до 27.08.2012г., но не е сторил това и до настоящия момент;  

 

както и че страните по настоящата спогодба желаят да уредят спора си извънсъдебно, като се споразумеят и си направят взаимни отстъпки,

 

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

    

     Чл.1. Длъжникът К.А.И. ЕГН **********,  чрез пълномощника си, заявява, че се задължава да изплати (чрез пълномощника си) на КРЕДИТОРА главницата по горепосочения дълг, в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ лева, в срок до 12 декември 2017 г по посочена от КРЕДИТОРА банкова сметка, ***:

IBAN: ***: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка АД.

 

     Чл.2. (1). КРЕДИТОРЪТ от своя страна се задължава да се откаже от съдебните си претенции си към длъжника за търсене на главницата по заема от 27.02.2012г., на мораторните лихви върху главницата за периода от 28.07.2014г. до датата на завеждане на исковата претенция, както и на законната лихва върху главницата за периода от датата на завеждане на исковата претенция до окончателното изплащане на вземането. 

     (2). За целта КРЕДИТОРЪТ се задължава да предприеме необходимите правни и фактически действия за прекратяване на заведеното срещу длъжника К.А.И. гр. д. № 90/2017 г. по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора, незабавно след като пълномощника на длъжника преведе дължимата сума на главницата по заема в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева по посочената банкова сметка, ***ото граждански дело с № 90/ 2017 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора.

     (3). КРЕДИТОРЪТ също така се задължава, в посочения по-горе срок и след като се увери, че горепосочената сума на дълга е постъпила в банковата му сметка, да даде на пълномощника на К.И. документ, съдържащ неговото нотариално заверено съгласие за заличаване на ипотеката, учредена върху техния съсобствен недвижим имот (с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 55, т. II, рег. № 857, дело № 65 от 27.02.2012г на Нотариус Пламен Иванов, рег. № 308 на Нотариалната камара) за обезпечаване на дълга на длъжника К.А.И. към КРЕДИТОРА.

     (4). Дължимите за заличаване на ипотеката разходи и такси (нотариални и държавни), ще бъдат поети от К.И..

(5) В случай, че по банковата сметка на Н.Д.Д. не постъпи плащане на сума в размер на 40 000 (четиридесет хиляди лева), в определения по-горе срок, същият си запазва правото да възобнови производството по гр.д. №90/2017г. по описа на Окръжен съд Стара Загора.

 

     Настоящата спогодба се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – по един за кредитора, длъжника за нуждите на Окръжен съд - Стара Загора, гр.д. №90/2017г., като урежда изцяло отношенията между К.И. и Н.Д. по отношение на иска, по който е образувано горепосоченото гражданско дело, и страните по спогодбата заявяват, че нямат никакви други претенции една към друга, във връзка с горепосочения дълг.

      

 

    

ИЩЕЦ:  ..............................           ОТВЕТНИК: ……………….

 

 

         Определението има сила на влезнало в сила осъдително съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

РАЗПОРЕЖДА връщане на половината от внесената държ. такса на ищеца в размер на 1044 лв.,  която да се заплати от ОС – Ст.Загора в 3-дневен срок от днес.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №90/2017 г. по описа на ОС – Ст.Загора, поради постигната между страните спогодба.

 

         Определението за прекратяване на подлежи на обжалване.                                      

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11.45 часа.

 

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                    СЕКРЕТАР: