Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 437                                 21.12.2017 Година                       гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 22 ноември                                                                                    2017 година

В открито заседание в следния състав

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: Н. УРУКОВ

                                                                   АТАНАС АТАНАСОВ

 

СЕКРЕТАР: ПЕНКА ВАСИЛЕВА

Като разгледа докладваното от съдия УРУКОВ

в.гр.д. № 1425 по описа за 2017 г., за да се произнесе съобрази:

 

          Производството е на основание чл.258 и сл. от ГПК във връзка с чл.310 и сл. от ГПК.

 

Производството е образувано по въззивната жалба на „Пътстрой” ООД – гр. Стара Загора, подадена чрез адв. Б.П., против решение № 740 от 28.07.2017г., постановено по гр.дело № 1166/2017г. на Старозагорския районен съд, с което се осъжда „Пътстрой" ООД - гр.Стара Загора да заплати на Н.В.П. сумата 587,93 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за месец октомври 2015 г., сумата 587,93 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за месец ноември 2015 г., сумата 587,93 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за месец декември 2015 г., сумата 587,93 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за месец януари 2016 г., сумата 587,93 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за месец февруари 2016 г., сумата 587,93 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за месец март 2016 г., ведно със законната лихва върху тези суми от 01.03.2017 г. до окончателното им изплащане, като се отхвърля предявените от Н.В.П. против „Пътстрой" ООД - гр.Стара Загора искове, както следва: за неизплатено трудово възнаграждение за месец октомври 2015 г. - в останалата част до претендирания размер 750 лева, за неизплатено трудово възнаграждение за месец ноември 2015 г. - в останалата част до претендирания размер 750 лева, за неизплатено трудово възнаграждение за месец декември 2015 г. -в останалата част до претендирания размер 750 лева, за неизплатено трудово възнаграждение за месец януари 2016 г. - в останалата част до претендирания размер 750 лева, за неизплатено трудово възнаграждение за месец февруари 2016 г. - в останалата част до претендирания размер 750 лева, за неизплатено трудово възнаграждение за месец март 2016 г. - в останалата част до претендирания размер 750 лева, като неоснователни. Осъжда се „Пътстрой" ООД - гр.Стара Загора да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, сумата 141,10 лева, представляваща държавна такса, и сумата 66,63 лева, представляваща разноски за възнаграждение на вещо лице. Допуска се предварително изпълнение на решението относно трудовото възнаграждение.

 

          Въззивникът оспорва решението на първоинстанционния съд, като счита същото за незаконосъобразно, поради допуснати съществени процесуални нарушения при неговото постановяване, довели до ограничаване правото му на защита, с оглед принципа на равнопоставеност на страните в процеса. Намира, че тъй като при подписването на представения трудов договор за ищеца са възникнали задължения, които са в пряка връзка с определяне размера на дължимото му се възнаграждение за положен труд. Счита, че техният характер има материално изражение и ангажира неговата отчетническа и имуществена отговорност, които задължавали съда да предостави защита по отношение на тези права и на ответната страна, с оглед възможностите за предявяване на насрещен иск. Първоинстанционното производство, тъй като е по реда на чл.310, ал.1 от ГПК, където съдебна защита чрез насрещен иск по този законов ред, не може да бъде търсена.

 

          Моли съдът да отмени първоинстанционното решение, като претендира разноските за двете съдебни инстанции.

 

          В срока по чл.263, ал.1 ГПК не е подаден писмен отговор от другата страна Н.В.П..

 

        След извършената служебна проверка по реда на чл.267, ал.1 ГПК във връзка с чл.260 и чл.261 ГПК съдът е намерил въззивната жалба за допустима и редовна, поради това следва да бъде разгледана по същество относно нейната материална основателност.

Производството е образувано по обективно съединени искове с правно основание чл.245, ал.1 от КТ.

 

Ищецът Н.В.П. твърди в исковата си молба, че работил като шофьор на товарен автомобил в „Пътстрой" ООД, гр.Стара Загора. Според сключения с фирмата трудов договор №57/03.09.2015г. продължителността на работното му време била 8 часа, при основно трудово възнаграждение 750 лева. Твърди още, че към настоящия момент не му били изплатени трудовите възнаграждения за периода от м. октомври 2015 г. до 25.03.2016 г., когато напуснал работа. Счита, че ответникът „Пътстрой"ООД, гр.Стара Загора му дължи трудови възнаграждения, както следва: за м. октомври 2015 г. - 750 лева, за м.ноември 2015 г. -750 лева, за м.декември - 2015 г. - 750 лева, за м.януари 2016 г. - 750 лева, за м.февруари - 2016 г. - 750 лева, за м.март 2017 г.- 750 лева, или общо за посочения период дължимите суми били в размер на 4500 лв. Моли съда да осъди ответника да му заплати следните трудови възнаграждения: за м. октомври 2015 г.- 750 лв., ведно с дължимата законна лихва, считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за м.ноември 2015 г.- 750 лв., ведно с дължимата законна лихва, считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за м.декември - 2015 г. - 750 лв., ведно с дължимата законна лихва, считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за м.януари 2016 г. - 750 лв., ведно с дължимата законна лихва, считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за м.февруари - 2016 г. - 750 лв., ведно с дължимата законна лихва, считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, зам.март 2017 г.- 750 лв., ведно с дължимата законна лихва, считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. Моли съда да осъди ответника да му заплати и направените по делото разноски.

Ответникът „Пътстрой" ООД, гр.Стара Загора оспорва предявените искове като неоснователни.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намери за установено следното:

Видно то представения по делото трудов договор№ 57/03.09.2015 г., между ищеца и ответника е съществувало трудово правоотношение, по което ищецът е работел на длъжност „шофьор на товарен автомобил" в ответното дружество, като трудовото правоотношение е било прекратено на основание чл.325, т.1 от КТ, считано от 14.05.2011г. Уговореното между страните трудово възнаграждение е било в размер на 750 лв. месечно.

Съгласно разпоредбата на чл.245, ал.1 от КТ при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната, като разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително. По делото не са направени възражения и не са ангажирани доказателства за недобросъвестност на ищеца при изпълнение на трудовата му функция. С оглед на това съдът намира, че работодателят дължи изплащане на пълния размер на трудовото възнаграждение, уговорено между страните по трудовия договор.

От заключението на назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза се установява, че съгласно удостоверението за декларирани данни в НАП от работодателя, на ответника е начислено трудово възнаграждение с общ размер 1909,26 лв. за процесния период, като за всеки месец възнаграждение е под уговорения в трудовия договор размер, а за месеците януари и март 2016 г. не са декларирани отработени дни. Съдът не възприема посочения вариант на определяне на възнаграждението от вещото лице, доколкото по делото няма данни да е извършено по предвидения в КТ ред изменение на уговорения между страните размер на трудовото възнаграждение. Освен това от показанията на разпитаните по делото свидетели Г.К.П. и К.Г.П. се установява, че през периода от м.юни 2015 г. до м.март 2016 г. ответникът ежедневно е изпълнявал трудовата си функция в ответното дружество, не е отсъствал от работа и е участвал както в строителството на пътища, така и в тяхното зимно поддържане. С оглед на това съдът намира, че следва да бъде възприет вторият даден от вещото лице вариант за определяне размер на дължимите на ищеца трудови възнаграждения -въз основа на сключения трудов договор. Съгласно този вариант дължимото на ищеца нетно възнаграждение /след приспадане на удръжките за пенсионни, здравни осигуровки и ДОД/ е в размер на: 587,93 лева за месец октомври 2015 г., 587,93 лева за месец ноември 2015 г., 587,93 лева за месец декември 2015 г., 587,93 лева за месец януари 2016 г., 587,93 лева за месец февруари 2016 г. и 587,93 лева за месец март 2016 г.

 

Неоснователно се явява оплакването във въззивната жалба на жалбподателя, че не е приет за съвместно разглеждане насрещния им иск, тъй като съгласно специалната разпоредба на чл. 314, ал.2 от ГПК по реда на това производство не може да се предявяват насрещни искове, да се привличат трети лица и да се предявяват искове срещу тях.

 

Предвид гореизложеното въззивният съд съдът счита, че решението на първоинстанционният съд е изцяло правилно и законосъобразно, поради което и на основание чл.272 от ГПК препраща и към мотивите на първоинстанционният съд, които изцяло споделя и подкрепя.

 

С оглед на горното Решението на РС-Стара Загора следва да бъде изцяло потвърдено ведно с всички законни последици от това.

На основание чл.78, ал.3 от ГПК въззивникът следва да бъде осъден да заплати в полза на въззиваемия направените от последния разноски по делото общо в размер на 350 лева, представляващи възнаграждение за един адвокат съобразно представения списък на разноските по чл.80 от ГПК пред въззивната инстанция.

Водим от горните мотиви, съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 740 от 28.07.2017г., постановено по гр.дело № 1166/2017г. на Старозагорския районен съд,като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ОСЪЖДА „ПЪТСТРОЙ" ООД гр.Стара Загора, Зона Голеш, ЕИК 123626427, представлявано от С.П.Ж., да заплати на Н.В.П. с ЕГН ********** ***. Батенберг 10, ет.1, ап.2 сумата от 350,00 лева /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от последния разноски по делото пред въззивната инстанция.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: