Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 439/21.12.2017 г.                                          Град Стара Загора

 

                               В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                    І  Граждански състав

На двадесет и девети ноември                                              Година 2017

в публичното заседание, в следния състав:

                                                         

                                    Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                              Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                             2. НИКОЛА КЪНЧЕВ

Секретар  ПЕНКА ВАСИЛЕВА

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1432 по описа за 2017 година.

Производството е на основание чл.258 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по въззивната жалба на Ж.И.К., Д.Г.К., К.Г.С., Н.Г.Д. и Д.И.Ч., подадена чрез адв. И.Н., против решение № 662 от 06.07.2017г., постановено по гр.дело № 3566/2016 г. на Старозагорския районен съд.

                                                                                                                                                     

          Въззивниците считат, че решението на първоинстанционния съд е необосновано, неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалния закон и нарушение на процесуалните правила. Излагат подробни съображения. Намират, че е грешна преценката на съда относно способа за прекратяване на съсобствеността, а именно приложен бил чл.348 от ГПК – имотите да бъдат изнесени на публична продан, а са налице предпоставките да бъде извършена делба, при която всеки от съделителите по колена да получат полагащия им се реален дял от наследствените имоти при спазване принципа  по чл.69, ал.2 от ЗН.  Считат, че са допуснати на места неправилни тълкувания в първоинстанционното производство, както и грешна преценка  относно метода на поделяемост на имотите. Цитират съдебна практика. Въззивниците обжалват решението и в частта за разноските и отхвърлените претенции по сметки, като считат, че трябва да бъдат уважени.

 

          Молят съдът да постанови решение, с което да отмени обжалваното решение вкл. и в частта му за претенциите по сметки, разноските и вместо него да постанови друго, с което да бъдат разпределени реални части от наследствените имоти – предмет на делбата, на наследниците по колена.

          Молят да бъдат уважени съгласно чл.346 от ГПК исканията им за уравняване на сметки за разноски.

 

          Молят съдът да осъди Д.Г.К. да им заплати сума в размер на 5,96 лв., Г.И.Г. да им заплати сума в размер на 5,96 лв. и Р.И.Г. да им заплати сума в размер на 5,96 лв., както и да им заплатят адвокатския хонорар, както и претендират всички направени съдебни и деловодни разноски в двете съдебни инстанции.

 

          В срока по чл.263, ал.1 ГПК не е постъпил писмен отговор от Д.Г.К., Г.И.Г. и Р.И.Г..

 

Въззивниците Ж.И.К., Д.Г.К., К.Г.С., Н.Г.Д. и Д.И.Ч., редовно и своевременно призовани, явяват се лично само въззивинцата Н.Г.Д., а за въззивницата Д.Г.К. се явява съпругът й К.Г.К. надлежно упълномощен по делото с писмено пълномощно, които молят въззивиния съд да уважи въззивната жалба и да отмени изцяло първоинстанционното съдебно Решение, с което е изнесъл на публична продан процесния недвижим имот като незаконосъобразно.

 

Въззиваемите Д.Г.К., Г.И.Г. и Р.И.Г., редовно и своевременно призовани, не се явяват и не изпращат представител по делото.

 

          След като се запозна с изложеното във въззивната жалбата на жалбоподателите, както и с писмените доказателства по делото съдът намира за изяснено следното :

 

 

Предявени са искове с правно основание чл. 34 и сл. от ЗС, във вр. с  чл. 341 и сл. от ГПК за делба, като производството е във фазата след допускането на делбата.

           

 

В първоинстанционното производство е установена следната фактическа обстановка:

С решение под № 1158/08.12.2016 г., постановено по първоинстонционното дело по първата фаза е допусната съдебна делба между Д.Г.К., К.Г.С., Н.Г.Д., Д.Г.К., Г.И.Г., Р.И.Г., Ж.И.К. и Д.И.Ч. по отношение на следните недвижими имоти: НИВА с площ 2,999 дка, трета категория, местност В лозята, имот № 200670 в землището на с.Бенковски, община Стара Загора, при граници и съседи: имот № 200680 - нива на Л.Т.Д.; имот № 200630 - нива на Н.И.И.; имот № 200640 - нива на Т.А.Т.; имот № 200760 - нива на И. Е.И.; имот № 200750 - нива на Р.Д.С. и имот № 000040 - полски път на Община Стара Загора; НИВА с площ 34,648 дка,  местност Кабаери, трета категория, имот № 340051 в землището на с.Бенковски, община Стара Загора, при граници и съседи: имот № 000133 - полски път на Община Стара Загора; имот № 340040 - нива на насл. на И. Й.К.; имот № 000096 - отводнителен канал на Община Стара Загора и имот № 340052 - автомагистрала на МРР - Агенция Пътна Инфраструктура; НИВА с площ 0,302 дка, трета категория, местност Кабаери, имот № 340053 в землището на с.Бенковски, община Стара Загора, при граници и съседи: имот № 000130 - полски път на Община Стара Загора; имот № 000096 - отводнителен канал на Община Стара Загора и имот № 340052 - автомагистрала на МРР - Агенция Пътна Инфраструктура, при квоти: 3/24 ид.ч. за Д.Г.К., 3/24 ид.ч. за К.Г.С., 3/24 ид.ч. за Н.Г.Д., 1/24 ид. ч. за Д.Г.К.,  1/24 ид. ч. за Г.И.Г., 1/24 ид. ч. за Р.И.Г., 6/24 ид.ч. за Ж.И.К. и 6/24 ид.ч. за Д.И.Ч..

Ищците Ж.И.К., Д.Г.К., К.Г.С., Н.Г.Д. и Д.И.Ч. са предявили претенция по сметки за разноски за снабдяване с документи, необходими в производството за делба. Същите не изразяват становище относно способа за извършване на делбата

 

Съдът е приел за съвместно разглеждане в производството предявената претенция по сметките по отношение на която въззивният съд възприема следното:

По реда на чл.346 от ГПК могат да се претендират вземания, възникнали от правоотношения, свързани с имотите, предмет на делбата /в този смисъл е ППВС 7-73/. В случая е предявена претенция по сметките между съделителите с правно основание чл.59 от ЗЗД. Ищците претендират от всеки от ответниците сумата 5,96 лв., представляваща разноски за снабдяване с документи, необходими в производството за делба. Следователно твърденията на ищците са за спестени от ответниците разходи, с които същите са се обогатили за сметка на ищците.

С молбата за предявяване на претенцията по сметки са представени квитанции, по-голямата част от които са издадени на името на В.С.– лице, което не е страна по делото. С оглед на това посочените документи не доказват извършването на разходи от ищците, респ. наличието на релевантно за правото обедняване на тези лица. Представени са и приходни квитанции на името на ищцата Д.И.Ч. за снабдяване с удостоверения за данъчна оценка, в които не е посочено за кои имоти се отнасят. Освен това не става ясно по какъв начин имуществото на ответниците се е увеличило със спестените разходи за издаване на посочените документи, след като същите не са били използвани в производство за доброволна делба, а не са необходими в производството за съдебна такава. Що се отнася до разходите за снабдяването на ищцата Д.И.Ч. с удостоверение за наследници, това действие е насочено към установяване качеството на наследник на тази ищца съобразно изискването на чл.341, ал.1, т.1 ГПК, поради което не може да се счете, че за ответниците, които не са инициирали производството, е налице правнорелевантно обогатяване със сумата за заплатената такса.

 

По тези съображения съдът намира, че от доказателствата по делото не се установява ответниците да са се обогатили за сметка на ищците с претендираните суми в размер на 5,96 лв. представляващи разноски за снабдяване с документи, необходими в производството за делба. С оглед на това искът по чл.59 ЗЗД за заплащане на посочените суми е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

ОТНОСНО РЕАЛНОТО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЛБАТА ВЪЗЗИВНИЯТ СЪД ВЪЗПРИЕ СЛЕДНОТО:

По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, изпълнена от в.л. Д.Т., от заключението на която се установява, че допуснатите до делба недвижими имоти са неподеляеми, тъй като не е възможно от тях да се обособят самостоятелни имоти съобразно квотите на страните. Съдът възприема експертното заключение изцяло, тъй като същото е обосновано, незаинтересовано и не е оспорено от страните по делото.

           Предвид гореизложеното съдът намира, че в разглеждания случай е налице хипотезата на чл.348 от ГПК – процесните имоти са неподеляеми и не могат да бъдат поставени в един от дяловете. С оглед на това имотите следва да бъда изнесени на публична продан при определените от експертното заключение пазарни цени.

          В тази насока съдът намира, че въззивната жалба се явява неоснователна поради следното:

Съдът счита, че оплакванията във въззивната жалба, сведени до наличието на предпоставките за извършването реално на делбата по колена и чрез образуване на отделни дялове за някои от съделителите чрез поставянето им дял на някой от процесните имоти или части от тях, съответно чрез парично уравнение на дяловете на другите съделители, по начина посочен във въззивната жалба е невъзможно и неравноправно, защото видно от заключението на съдебно техническата експертиза /раздел V, т.1 поделяемост на имотите/ допуснатите до делба недвижими имоти са неподеляеми, тъй като не е възможно от тях да се обособят самостоятелни ДЯЛОВЕ С ИМОТИ съобразно квотите на страните. В ТАЗИ НАСОКА ВЪПРЕКИ ЧЕ ВТОРАТА НИВА Е ПОДЕЛЯЕМА съобразно ЗСПЗЗ, но и трите процесни ниви са неподеляеми съобразно квотите на страните.

 

С оглед на гореизложеното, Окръжният съд като въззивна инстанция следва да постанови съдебно решение, с което да потвърди обжалваното Решение, по втората фаза на делбата, като правилно и законосъобразно.

На основание чл.78, ал.1 във връзка с чл. 273 от ГПК въззивниците следва да бъдат осъдени да заплатят на въззиваемите направените по делото разноски пред въззивната инстанция, но тъй като съдът намира, че не са поискани разноски от въззиваемите и не са налице доказателства в тази насока представени от тях пред настоящата инстанция, то такива разноски не следва да бъдат присъждани.

 

Водим от горното, съдът

 

                        Р    Е    Ш    И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение под № 662 от 06.07.2017г., постановено по гр.дело № 3566/2016 г. по описа на Старозагорския районен съд, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 1-месечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд при наличието на предпоставките по чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                              ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

 

                                                                2.