Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 399/01.12.2017г.                                                  Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                             І Граждански състав

На 01.12.                                                                                      Година 2017

в  закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                      Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА -ЯНЧЕВА

 

Членове:    НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                  

                                                                   АТАНАС АТАНАСОВ

           

                                                                   

Секретар ……………………………………………… ……………………………………..

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1436 по описа за 2017 година

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Производството е образувано по постъпила жалба, с правно основание чл. 435, ал. 1, т.3 от ГПК, срещу действията на ЧСИ Г.И. с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, по изпълнително дело № 1023/2010г., по описа на същия ЧСИ против Постановление за прекратяване не изпълнението по същото изп. дело.

 

Частната жалба е подадена от жалбоподателя П.В.Б., която на практика се явява с правно основание чл. 435, ал. 1, т.3 от ГПК. В жалбата жалбоподателят твърди, че постановлението, с което изп. производство което е прекратено на основание чл.433, ал.1, т.8 от ГПК все още не било влязло в законна сила и счита, че прекратяването на изпълнителното дело от съдебния изпълнител е неправилно и незаконосъобразно, поради което счита, че това постановление за прекратяване следва да бъде изцяло отменено.

 

Счита, че е налице съществено нарушение на процедурата по прекратяване на изпълнителното дело, по съображения подробно изложени в неговата писмена жалба с вх. № 34250/30.08.2017г.

 

 В тази връзка счита, че  е нарушено правото му на защита и с оглед на гореизложеното, моли,  да бъде отменено като незаконосъобразно постановлението за прекратяване на изпълнението по горепосоченото изпълнително дело на ЧСИ Г.И., рег. № 765, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора. Подробни съображения и доводи са изложени в частната жалба на жалбоподателя П.В.Б., депозирана чрез пълномощника му адв. Л.Д. ***.

 

В законоустановения срок не е постъпило писмено възражение от  другата страна по делото длъжника Г.М.Ч..

На основание чл. 436, ал. 3 от ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ Г.И., с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, с които моли жалбата на жалбоподателя да бъде оставена без уважение като неоснователна, процесуално недопустима и недоказана. Подробни съображения са изложени в писмените мотиви на ЧСИ Гергана Илчева.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

По допустимостта на жалбата Окръжният съд намира, че жалбата се явява процесуално допустима, поради следните съображения:

Настоящата жалба е допустима съгласно чл.435, ал.1 от ГПК, тъй като посочената разпоредба дава възможност на взискателя да обжалва прекратяването на принудителното изпълнение. В тази насока жалбата следва да бъде разгледана по съществото си относно нейната материална основателност.

 

Въззивният съд намира, че жалбата се явява неоснователна и недоказана, поради следните съображения:

 

Изпълнително дело под № 20107650401023 по описа на ЧСИ Г. И., рег. № 765 в Камарата на Частните съдебни изпълнители е било образувано по молба с вх. № 11718/22.07.2010г. на взискателя и жалбподател П.В.Б. с ЕГН ********** ***, към която е бил приложен и съответниния изпълнителен лист от 14.06.2010г., издаден по ч. гр. д. № 3186/2010г. по описа на Районен съд — град Стара Загора, с който Г.М.Ч. с ЕГН ********** е бил осъден да заплати на взискателя сумата от 30 000 лева за неизпълнено задължение по запис на заповед от 31.07.2009г., ведно със законната лихва от 11.06.2010г. до изплащане на вземането, както и 1 050 лева съдебно-деловоднп разноски.

С молбата за образуване на изпълнителното дело взискателят не е възложил на ЧСИ правомощия съгл. чл.18 от ЗЧСИ.

С цел проучване на имущественото състояние на длъжника ЧСИ е извършила справки в НАП — Стара Загора за публични задължения на длъжника и регистриран трудов договор, в НОИ за размера на пенсията, получавана от длъжника и начина на получаването и, в Община Стара Загора за притежавано имущество, в КАТ за притежавани от длъжника МПС, в Агенция по вписвания за копия от документи за собственост, вписани по партидата на длъжника.

ЧСИ е изготвила покана за доброволно изпълнение до длъжника, която му е била връчена лично на 20.08.2010г. С поканата за доброволно изпълнение ЧСИ е уведомила длъжника за започналото принудително изпълнение и наложените обезпечителни мерки.

На 31.08.2010г. е постъпила от длъжника Г.М.Ч., който е уведомил съдебния изпълнител, че е подал в РС - Стара Загора възражение по чл.414 ГПК. Във връзка с представеното възражение и на основание чл.420 от ГПК ЧСИ е спряла производството по изълнителното дело, за което е уведомила и двете страни.

 

На 01.04.2013г. на електронния адрес на кантората на ЧСИ Г. И. е постъпила молба от пълномощника на взискателя адв. Л. Д., която е уведомила съдебния изпълнител, че вземането на взискателя е било потвърдено и е поискала да бъде извършено пълно проучване на имущественото състояние на длъжника. Във връзка с постъпилата молба и с оглед възобновяване на изпълнителното производството, съдебният изпълнител е изискала от взискателя да представи влязлото в сила съдебно решение, с което е било съдебно установено вземането му от длъжника.

На 17.09.2013г. е постъпила молба от пълномощника на взискателя с искане да бъде наложен запор върху трудовото възнаграждение на длъжника.

На 27.03.2017г. е постъпила молба от взискателя, с която пълномощникът е представила заверен препис от влязло в сила решение №364/04.04.201бг. на РС — Стара Загора, постановено по гр. дело № 1794/2015г., с което е бил обявен за недействителен по отношение на взискателя П.В.Б. договор за дарение, обективиран в НА, вписан в СВ — Стара Загора в том …, акт № …, вх. рег. №….г., с който длъжникът е дарил на дъщеря си Е.Р. собствените си 1/2 ид. части от собствения си недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор 68850.514.286.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, с адрес: град Стара Загора, бул. „…" № …, като е поискала съдебния изпълнител да извърши опис, оценка и публична продан на процесния недвижим имот.

 

Във връзка с подготовката за насрочване на опис съгласно молбата на взискателя и при справка с книжата по делото съдебният изпълнител е констатирала, че в продължение на две години взискателят П.В.Б. не е поискал извършването на изпълнителни действия, поради което са настъпили законовите предпоставки изпълнителното дело да бъде прекратено на осн. чл.433, ал.1, т.8 от ГПК и е издала постановление за прекратяване в този смисъл. Връчила е на страните съобщение за прекратяване на изпълнителното производство по изп. дело № 20107650401023, което взискателят е получил на 23.08.2017г., а длъжникът на 11.09.2017г.

Задължителната съдебна практика приема, че давността се прекъсва с предприемането на кое да е изпълнително действие в рамките на определен изпълнителен способ (независимо от това дали прилагането му е поискано от взискателя и или е предприето по инициатива на частния съдебен изпълнител по възлагане от взискателя съгласно чл. 18, ал. 1 ЗЧСП): насочването на изпълнението чрез налагане на запор или възбрана, присъединяването на кредитора, възлагането на вземане за събиране или вместо плащане, извършването на опис и оценка на вещ, назначаването на пазач, насрочването и извършването на продан и т. н. до постъпването на парични суми от проданта или на плащания от трети задължени лица. Не са изпълнителни действия и не прекъсват давността образуването на изпълнително дело, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на документи, книжа и др., назначаването на експертиза за определяне на непогасения остатък от дълга, извършването на разпределение, плащането въз основа на влязлото в сила разпределение и др. В този смисъл са и разпоредбите на Тълкувателно решение под № 2 от 26.06.2015г. по т.д. № 2/2013г. на ОСГТК на ВКС, т.10.

Взискателят е поискал налагане на запор върху трудовото възнаграждение на длъжника на 17.09.2013г., след което до 07.03.2017г. взискателят не е искал предприемане на изпълнителни действия по делото. Кредиторът лично е уведомил съдебния изпълнител, че вземането му от длъжника е потвърдено, пречката да действа активно в изпълнителното производство е отпаднала, но той е бездействал повече от четири години.

В изпълнително производство, касаещо парично притезание, взискателят е този, който следва да посочи изпълнителен способ. Същият може да кумулира няколко изпълнителни способа, да измени първоначално посочения изпълнителен способ, като премине към друг, промени обекта на изпълнение, прибави нов изпълнителен способ или изостави някой, но при всички случаи не може да бъде заместван от съдебния изпълнител. За предприемането на едно или друго изпълнително действие е необходимо съдебният изпълнител да бъде надлежно сезиран с искане от взискателя. Прекратяването на изпълнителното производство нито погасява вземането, нито обезсилва изпълнителния лист, поради което в случай, че вземането не е погасено, поради изтекла давност, взискателят би могъл да започне ново изпълнително производство за същото вземане. В тежест на взискателя е да се информира за движението на изпълнителното производство и да инициира извършване на изпълнителни действия от съдебния изпълнител. Липсата на такива в продължение на повече от четири години е предпоставка за прекратяване изпълнителното производство, като прекратителното действие настъпва автоматично по силата на самия закон, а съдебният изпълнителят с постановлението си само констатира посоченото обстоятелство.

В конкретния случай, в продължение на повече от 4 години взискателят не е поискал извършване на изпълнителни действия и с оглед на процесуалната му пасивност се презумира неговата дезинтересираност или доброволното уреждане на отношенията му с длъжника, обуславящо приложение на разпоредбата на чл.433, ал.1, т.8 от ГПК към 15.08.2017г. — датата на изготвяне на обжалваното постановление за прекратяване на ЧСИ.

Прекратяването на изпълнителното производство на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК настъпва по силата на закона и е обвързано с един единствен обективен критерий - изтичането на двегодишен срок от последното поискано от взискателя изпълнително действие. Постановлението на съдебния изпълнител, с което тя е прогласила прекратяването не е условие, за да се прекрати изпълнителното производство, а само констатира настъпилото вече прекратяване по силата на закона.

 

С оглед на изложеното съдът счита, че по никакъв начин не са нарушени правата взискателя – жалбоподателя Б. от съдебния изпълнител, тъй като повече от 4 години взискателя не е поискал извършването на изпълни действия.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  частната жалба на жалбоподателя се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъдат оставена без уважение, ведно с всички законни последици от това.

 

На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 435, ал. 1, т.3 и чл.433, ал.1, т. 8 от ГПК

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА действията на Частен съдебен изпълнител Г.И. с  рег. № 765, с район на действие Окръжен съд – гр. Стара Загора,  обективирани в постановление изх. № 43692/15.08.2017 год. за прекратяване на изпълнението по изпълнително дело № 1023/2010г., по описа на същия ЧСИ, като ПРАВИЛНИ И ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ в тази им част.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

         

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.