Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер № 417/13.12.2017г.                Година 2017               Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                                   Граждански състав

На 13.12.                                                                                           Година 2017

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                         

                                      Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                                  

                                                                   Членове:1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                                                  2. АТАНАС АТАНАСОВ

 

Секретар  ………………………………………………………………………….

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1473 по описа за 2017 година.

 

 

 

Производството е на основание чл.435 и сл. от ГПК.

 

Производството по делото е образувано по постъпила писмена жалба от адв. В.П.и адв.С.П. като пълномощници на жалбоподателя Обединена българска банка АД гр.София /ОББ/, против разпореждане на ЧСИ Г.И. от 31.08.2017г. за прекратяване на изп. дело № 1374/2017г., по описа на същия ЧСИ, с която жалба обжалват именно това разпореждане за прекратяване на изп. производство.  Твърдят че е налице  незаконосъобразното приложение на чл. 433, ал. 1 от ГПК тъй като не била налице нито една хипотеза визирана в т.1 до т.8 за прекратяване на изпълнително дело под № 1374/2017г. по описа на ЧСИ Илчева с рег. № 765 и район на действие ОС-Стара Загора.

 

Твърдят в жалбата, че не са налице и хипотезите на чл.610 и чл.637, ал.6 от ТЗ за прекратяване на изпълнителното дело, като са представили и съответния изпълнителен лист с искане да бъдат извършени и съответните изпълнителни действия с цел удовлетворяване на кредитора. Подробно изложение на всички оплаквания са изложени в писмената жалба на жалбоподателя ОББ. Счита, че обжалваното постановление е незаконосъобразно и са нарушени разпоредбите на чл. 433, ал. 1 от ГПК по съображенията отново изложени в подадената жалба.

 

Молят въззивният съд да постанови решение, с което да отмени действията по изпълнението на ЧСИ Г.И. – разпореждане на ЧСИ Г.И. от 31.08.2017г. за прекратяване на изп. дело № 1374/2017г., по описа на същия ЧСИ, ведно със законните последици от това, като не претендират да им бъдат присъдени разноските по делото.

 

В законоустановения едноседмичен срок не са постъпили писмени възражения от длъжниците А.Т.Т. и В.С.Т..

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Съобразно условията на чл.435, ал.1 от гпк се дава право на взискателя да обжалва тези действия на съд. изпълнител и да иска тяхната отмяна, поради което жалбата се явява процесуално допустима. Настоящата съдебна инстанция счита, че по съществото си разгледана жалбата се явява неоснователна поради следното:

 

Въззивният съд намира, че изпълнително дело под № 20177650401374 по описа на ЧСИ Г. И., рег. № 765 в Камарата на Частните съдебни изпълнители е било образувано по молба с вх. 20037/09.06.2017г. на взискателя „Обединена българска банка" АД, /ОББ/ към която е бил приложен изпълнителен лист от датата 10.05.2017 год., издаден по ч. гр.д. № 2524/2017г. по описа на Районен съд - град Стара Загора, с който длъжниците А.Т.Т. с ЕГН ********** и В.С.Т. с ЕГН ********** са били осъдени солидарно да заплатят на взискателя сумата 11 628,92 лева, представляваща главница по договор за предоставяне на кредит за ремонт и строителство от 09.10.2007г., ведно със законната лихва от 04.05.2017г. до изплащане на вземането, сумата 758,05 лева, представляваща договорна лихва за периода от 10.03,2016г. до 12.02.2017г., сумата 783,30 лева, представляваща наказателна лихва за просрочена главница за периода от 10.03.2010 год. до 03.05.2017г., както и сумата 1 168,52 лева съдебно -деловодни разноски.

След образуване на изпълнителното дело и с цел проучване на имущественото състояние на длъжниците, ЧСИ е извършила справка и в Агенция по вписванията (Имотен регистър), от която е установила, че в СВ - Стара Загора на осн. чл.629, ал.1 ТЗ по т.д. № 74/2014г. по описа на ОС -Стара Загора е била вписана обща възбрана върху всички недвижими имоти на длъжниците А.Т.Т. с ЕГН ********** и В.С.Т. с ЕГН ********** като солидарно отговарящи за задълженията на „Авита - Ва — Теневи" СД с ЕИК 123061159.

Съдебният изпълнител е извършила също така справка в интернет страницата на Търговския регистър, откъдето е установила, че длъжниците А.Т.Т. и В.С.Т. с ЕГН ********** са съдружници в СД „Авита - Ва - Теневи" СД - в несъстоятелност с ЕИК 123061159, като с решение под №263/03.06.2014г. по т.д. №74/2014г., ОС - Стара Загора е постановил, че съгласно чл.610 ТЗ едновременно с откриване на производството по несъстоятелност на търговското дружество, е открито производство по несъстоятелност за неограничено отговорните му съдружници А.Т.Т. и В.С.Т., наложил е запор върху цялото движимо имущество и вземания на неограничено отговорните съдружници и обща възбрана върху притежаваните от тях недвижими имоти. Извършила е проверка в Списъците на приетите от синдика вземания на личните кредитори на А.Т.Т. с ЕГН ********** и В.С.Т. с ЕГН **********. ЧСИ е установила, че вземанията на „ОББ" АД не присъстват в обявените в ТР списъци на приетите вземания. Съгласно чл.610 ТЗ едновременно с откриването на производството по несъстоятелност за търговското дружество се смята за открито и производството по несъстоятелност за неограничено отговорните му съдружници. Съгласно чл. 637, ал. 6 ТЗ след откриването на производство по несъстоятелност е недопустимо образуването на новнсъдебни или арбитражни производства по имуществени граждански или търговски дела срещу длъжниците.

Мотивите на ЧСИ да прекрати изпълнителното дело са, че срещу СД Авита-Ва-Теневи с ЕИК 123061159 е образувано производство по несъстоятелност през 2014 г. и на основание чл.610 от ТЗ е открито производство по несъстоятелност и срещу неограничено отговорните съдружници А.Т.Т. и В.С.Т.. Вземанията на ОББ не присъствали в списъците на приети вземания на посочените две физически лица. Твърди се, че на основание чл.637, ал.6 от ТЗ след откриване на производство по несъстоятелност било недопустимо образуване на нови съдебни или арбитражни производства.

Съдът приема посочените мотиви на съдебния изпълнител за незаконосъобразни поради следното:

След като едно изпълнително производство бъде образувано, то може да бъде прекратено само и единствено на едно от основанията, посочени в разпоредбата на чл. 433, ал.1 от ГПК. Тези основания са императивно и изчерпателно изброени и същите не могат да бъдат разширявани. Съгласно чл.433, ал.1 от ГПК изпълнителното производство се прекратява с постановление от съдебния изпълнител, когато:

1. длъжникът представи разписка от взискателя, надлежно заверена, или квитанция от пощенската станция, или писмо от банка, от които се вижда, че сумата по изпълнителния лист е платена или внесена за взискателя преди образуване на изпълнителното производство; ако длъжникът представи разписка с незаверен подпис на взискателя, последният при спор е длъжен да декларира писмено, че разписката не е издадена от него, в противен случай тя се приема за истинска;

2.     взискателят е поискал това писмено;

3.     изпълнителният лист бъде обезсилен;

4.     с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, или този акт се признае за подправен;

5.     посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество;

6.     не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението, освен в случаите на чл. 83;

7. бъде представено влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 439 или 440;

8.   взискателят  не  поиска  извършването  на  изпълнителни  действия  в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка.

В настоящия случай нито едно от основанията за прекратяване на едно изпълнително производство, посочени в чл.433, ал.1 от ГПК, не са налице. В случай дори не е налице хипотезата на точка 3 или точка 4, тъй като не съществува в правния мир съдебен акт, който да обезсилва приложения по делото изпълнителен лист или да отменя акта, въз основа на който е издаден изпълнителния лист. По настоящото изпълнително производство е представен изпълнителен лист и заповед за изпълнение, които са издадени от Районен съд - Стара Загора. Тези актове на районния съд не са отменени с влязъл в сила друг съдебен акт, нито имаме обезсилване на изпълнителния лист и заповедта за изпълнение.

След като не са налице нито едно от основанията за прекратяване на едно изпълнително производство, изчерпателно посочени в чл.433, ал.1 от ГПК, съдът счита, че съдебният изпълнител неправомерно прекратява настоящото изпълнително дело.

Настоящата съдебна инстнация не споделя мотивите на съдебния изпълнител, че вземанията на ОББ срещу физическите лица - съдружници, не били приети в производството по несъстоятелност, открито срещу събирателното дружество, както и с тълкуването от съдебния изпълнител на чл.637, ал.6 от Търговския закон.

Разпоредбата на чл. 637, ал.6 от ТЗ гласи: „След откриването на производство по несъстоятелност е недопустимо образуването на нови съдебни или арбитражни производства по имуществени граждански или търговски дела срещу длъжника". Само че в конкретния случай с оглед на точното тълкуване на тази правна норма не става въпрос нито за съдебни, нито за арбитражни дела, а за изпълнително производство. Изпълнителните производства не са обхванати от цитираната разпоредба на Търговския закон. Изпълнителният лист и заповедта за изпълнение се издават по нарочно проведено заповедно производство и РС-Стара Загора е преценил, че са налице всички предпоставки за уважаване на подаденото от ОББ АД заявление по чл.417 от ГПК. Съдът възприема становището, че съдебният изпълнител не е компетентен държавен орган, който може да отмени или да не признае издадените от заповедния съд заповед за изпълнение и изпълнителен лист. За това си има специален ред. Точно обратното - на основание чл.426, ал.1 от ГПК Съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение. Такъв изпълнителен лист е представен на съдебния изпълнител по настоящото изпълнително производство и съдебният изпълнител няма право да ревизира този съдебен акт. Той е длъжен да изпълнява, докато не настъпи една от хипотезите за прекратяване на изпълнителното производство, посочени в чл.433, ал. 1 от ГПК.

Посочената разпоредба на Търговския закон говори за искови или арбитражни производства срещу длъжник. В случая физическите лица А.Т. и В.Т. не са длъжници, по смисъла на Търговския закон, а са съдружници в събирателното дружество. Вярно е, че по силата на чл.610 от ТЗ срещу тях също се открива производство по несъстоятелност, но когато в чл.637, ал.6 Търговският закон говори за „длъжник", тук се има предвид именно длъжникът - търговец. По същия начин за длъжник - търговец се говори и в много други текстове на Глава IV „Несъстоятелност" от Търговския закон, като например - съгласно член 625 от ТЗ Производство по несъстоятелност се открива по подадена до съда писмена молба от длъжника, съответно от ликвидатора или от кредитор на длъжника по търговска сделка, както и от Националната агенция за приходите за публичноправно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение по частно държавно вземане". Ако законодателят беше решил забраната за образуване на нови искови или арбитражни производства да важи и спрямо съдружниците на едно персонално дружество, но разпоредбата на чл.637, ал.6 от Търговския закон щеше да има друга редакция. След като изрично се посочва, че е недопустимо да се образуват нови съдебни и арбитражни производства само и единствено срещу длъжника, а не и срещу неговите съдружници, значи такава е волята на законодателя и тя не може да бъде променяна от друг орган.

 

 

С оглед на гореизложеното се налага безспорният извод, че действията на ЧСИ Г.И., с които е прекратила производството по процесното изп. дело се явяват незаконосъобразни и като такива следва да бъдат изцяло отменени, ведно с всички законови последици от това.

 

                 С оглед на гореизложените съображения въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателя се явява основателна и доказана и като такава следва да бъде уважена.

 

               На основание чл. 78, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 273 и чл. 278, ал. 4 от ГПК, въззиваемите А.Т.Т. и В.С.Т. следва да бъдат осъдени да заплатят на жалбоподателят ОББ гр.София  направените от последния разноски по делото, но тъй като съдът намира, че такива разноски не са поискани от жалбподателя и не са налице доказателства в тази насока, то такива разноски не следва да бъдат присъждани.

 

          На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

          Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав

   Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ разпореждане за прекратяване на ЧСИ Г.И. с рег. № 765 и район на действие ОС-Стара Загора от 31.08.2017г. за прекратяване на изп. дело № 1374/2017г., по описа на същия ЧСИ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № 1374/2017г. по описа на ЧСИ Г.И. с рег. № 765 и район на действие ОС-Стара Загора за продължаване на изпълнителните действия по делото.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:  1.

         

                  

                                                                                                   2.