Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  402                                    05.12.2017 Година               Град Стара Загора

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,    ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 05 декември ……………………………….две хиляди и седемнадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

                   Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

        Членове: НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                       АТАНАС АТАНАСОВ

 

Секретар………………………...………………………………….………………

като разгледа докладваното от     зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА  

въззивно гражданско дело номер 1499………...…..по описа за 2017 година

                               

Производството е по реда на  чл. 435 ал.3 предл. последно от ГПК.

Постъпила е жалба от И.Г.М., действащ в качеството си на ЕТ “ИДИЦА - М- И.М." ЕИК 030159713 със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, Бул.Свети Патриарх Евтимий" № 165, чрез адвокатско дружество „С., Т., Х. и С.“ чрез адв. Х.Х. от САК  срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 29.09.2017г. по изп. д. 121/2016г. по описа на ЧСИ Р.М..

 

Жалбоподателят счита това Постановление за възлагане на недвижим имот от 29.09.2017 г. по изп. дело № 121/2016 г. по описа на ЧСИ Р.М., с  което в собственост на И.  Р.Т.,  с ЕГН  ********** е възложен недвижим имот, негова собственост, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.59.3.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри па гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-65/30.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без последващо изменение, с адрес гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий"' № 165, ет. 0, обект 4, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3, построена в имот с идентификатор 68850.514.59, с предназначение - за търговска дейност, ниво 1 /едно/, с площ по документ от 31,67 кв.м., за незаконосъобразно. Счита, че същото следва да бъде отменено, защото процедурата по публичната Продан на недвижимия имот била извършена незаконосъобразно, доколкото наддаването при публичната Продан не било извършено надлежно и имотът не е възложен по най-високата цена. Излага подробни съображения в жалбата си. Моли да бъде отменено Постановление за възлагане на недвижим имот от 29.09.2017 г. по изп. дело № 121/2016 г. по описа на ЧСИ Румяна Манджурова.

Прави и искане за спиране на производството по изп.д. № 121/2016г. по описа на ЧСИ Р.Манджурова по реда на чл.438 от ГПК.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища по жалбата и от другите страни в изпълнителното производство: „ГОТО 2000“ ООД гр.Стара Загора, „НОВА КАР“ ООД гр.Стара Загора, „АВТОХИТ КОМЕРС 08“ ЕООД гр.Стара Загора, „ЕКОСОРТ“ ООД гр.Стара Загора, „ЙОНИКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр.Стара Загора, „РИНО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр.Стара Загора, „ФИНАНС ГРУП 1“ ООД гр.Стара Загора,  „АЛФА ФИНАНС 1“ гр.Стара Загора, „СЕЛЕНА - Т“ ЕООД  гр.Стара Загора, И.Р. Т., Г.Ж.Т. и Ф.А.Ч..

На основание чл. 436, ал.3 ГПК са приложени мотиви на ЧСИ Р.М. по обжалваното действие.

Старозагорският окръжен съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, извършено по и.д. №121/2016г. по описа на ЧСИ  Р.М. с район на действие ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

Жалбата е постъпила в срок, подадена е от надлежна страна, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество същата е неоснователна.

Изпълнително дело №121 /2016г. по описа на ЧСИ – Р.М. е образувано на основание молба вх. № 1509/01.03.2016г от ФИНАНСГРУП1 ООД ЕИК 200183703, на основание ИЛ по гр.д.№ 463/2016г по описа на РС Стара Загора против „ИДИЦА" ЕООД , ЕИК 123033103, ЕТ „ ИДИЦА - М - И.М." ЕИК 030159713 и И.Г.М. ЕГН **********. На длъжниците е връчена ПДИ на 02.03.2016г. и Заповед за изпълнение № 271/ 29,01,2016г. по гр. д. № 463/2016г. Наложена е възбрана върху недвижими имоти. На 05.04.2016г. е постъпила молба от „ ГОТО 2000" ООД ЕИК 203793010 с искане за конституиране като Взискател по изпълнителното дело, на основание приложен Договор за цесия от 29.03.2016 г., ведно с уведомления до длъжника. Длъжниците са уведомени за конституирането на новия Взискател на 06.04.2016г. / към настояща дата дружеството е преобразувано в ООД/.

По изпълнителното дело са провеждани публични продани на поземлени имоти и сгради.

На 23.01.2017г. Взискателя ГОТО 2000 ЕООД е депозирал искане за насрочване на опис и публична Продан, на процесния недвижим имот вх.№ 758/23.01.2017г. /т.7 /.

Насрочен е опис на имот с идентификатор 68850.514.59.3.2, за което са  уведомени длъжника/ на 24.01.2017г. /, Взискателя и присъединените по право Взискатели, в това число и тези с възбрана и ипотека. На 02.02.2017г. е извършен опис на обектите, цитирани по-горе и е изготвена оценка. Насрочена е дата за предявявяване на оценка на 10.02.2017г. като на посочената дата не са се явили представители на длъжника и Взискателите. Насрочена е публична продан от 17.02.2017г. до 17.03.2017г., като проданта е регистрирана в РС Стара Загора, от начална цена 52200 лв.

За проданта длъжниците са редовно уведомени на 16.02.2017г. при отказ, като отказа е надлежно оформен. С протокол от 20.03.2017г. /т.8/ за купувач на имота е обявен ФИНАНС ГРУП 14 ООД за сумата от 83 001 лв. поради това, че обявения за купувач е Взискател, е насрочено Разпределение на 02.05.2017г. на достигнатата най-висока цена от публичната продан, като в определения срок, Взискателя - обявен за купувач не е внесъл припадащата се част по разпределението. Насрочено е ново разпределение на 30.05.2017г. на следващата най-висока цена от наддаването-75 001лв., предложена от Взискателя АЛФА ФИНАНС-1Е00Д.

С молби, част от участниците - наддавачи, са депозирали отказ за необявяването им за купувачи и за неизвършване на разпределение на предложените от тях суми, за Взискателите с наддавателни предложения. Междувременно са извършени поредица от други публични продани, както от ЧСИ М., така и от ЧСИ Г. Илчева. След депозираните откази за обявяване на купувачи, по делото не е насрочвано последващо разпределение. На 05.09.2017г. е изготвено уведомление до обявения за купувач И.Р.Т. за внасяне на предложената цена, връчено на същия,  като същия е внесъл сумата на 28.09.2017г.

На 29.09.2017г. е съставено обжалваното Постановление за възлагане, като в срока за жалба ЕТ ИДИЦА-М-И.М." е депозирал настоящата  жалба против съставеното постановление.

В разпоредбата на чл.435, ал.2 и ал.3 от ГПК изчерпателно са посочени всички изпълнителни действия, които подлежат на обжалване от страна на длъжника- жалбоподател, като в чл.435, ал.3 от ГПК е предвидена възможността му да обжалва и постановлението за възлагане, но само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Освен това съдът съобразява и задължителните указания, дадени с т.8 от ТР № 2/26.06.2015г., постановено по т.д.№ 2/2013г. по описа на ОСГТК на ВКС- София, съгласно които част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на СИ и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. На проверка при обжалване на постановлението за възлагане подлежи и действието на СИ по обявяването на купувач, но само по отношение на това дали имотът е възложен на лицето, предложило най-високата от всички цена, действията на СИ относно подадените тайни наддавателни предложения по чл.489 и чл.490 от ГПК, обявяването на купувач по чл.492, ал.1 от ГПК, и провеждането на търг с явно наддаване по чл.492, ал.2 от ГПК.

Наддавателните предложения на всеки от взискателите по настоящото  изпълнително дело са в писмен вид и съдържат всички необходими реквизити, задатък за предложенията не е бил внесен, защото не е било нужно с оглед нормата на чл.489, ал.3 от ГПК, защото вземането им надвишава размера на необходимите задатъци, и предложените цени са посочени, както с цифри, така и с думи, и са подадени в запечатани пликове съгласно изискванията на чл.489, ал.2 от ГПК, и предложенията са подадени в канцеларията на РС- Ст.Загора, което е отразено в съответния входящ регистър. Проданта е приключила в края на работното време в последния ден, наддавателните предложения са от лица, които имат право да вземат участие в публичната продан, всички наддавателни предложения са подадени в запечатани пликове с входящ номер и датата на регистрирането им в РС- Ст.Загора са положени върху самия плик и материализират удостоверителното изявление на длъжностното лице в регистратурата на РС- Ст.Загора, че наддавателните предложения са подадени именно на посочените дати, а също и че пликовете с наддавателните предложения са били запечатани. Наред с това протоколите по чл.492 от ГПК със съответните дати, отразяващи удостоверителното изявление на ЧСИ, че наддавателните предложения са били в запечатани пликове, които ЧСИ е отворил, представляват официални удостоверителни документи, които в тази си част не са опровергани. За участие в наддаването са били допуснати всички взискатели, всеки от които е направил своето отделно надлежно наддавателно предложение, спазена е била и процедурата по чл.492, ал.1 от ГПК, като ЧСИ е обявил постъпилите наддавателни предложения, като наддавачите и наддавателните предложения са вписани в съставения за това протокол по реда на отваряне на пликовете съгласно чл.492, ал.1 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК постановлението за възлагане може да бъде оспорено пред съда от длъжника само с доводи, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Наддаването  досежно цитираните по-горе имоти е извършено надлежно,   обявен е купувач, който е вписан надлежно в протокола за обявяване на наддавателните предложения. Поради факта, че купувача е взискател е насрочено разпределение, за което страните са редовно уведомени, Селена-Т ЕООД  не е внесъл предложената от него цена, преди следващото разпределение са депозирани надлежни молби от наддавачи за нежелание за извършване на разпределение на предложените от тях цени, и нежелание за обявяването им за купувачи, като в случая следва спрямо тях да се приложи разпоредбата на чл.495 следва да търпят санкциите предвидени от ГПК-в тяхна тежест да се възложат направените разноски. Няма пречка Взискателя - обявен за купувач да не желае да бъде обявяван за купувач на предложената от него цена.

Съгласно разпоредбите на ГПК, действуващи към   провеждането на публичната продан, всеки наддавач може да оттегли всяко едно свое наддавателно предложение,   не съществува пречка да стори това на всеки един етап. Това е сторено и с молби от всеки от наддвачите,   които са приложени в т. 8, с които молби всеки един заявява, че не желае да бъде обявен за купувач и поради това, не следва да се извършва разпределение на предложената от него цена.   По същата причина не е връчвано и уведомление до всеки един Наддавач, с уведомление   за   срок за внасяне на цена. След обявяване на Купувача,   в определения срок е внесъл предложената от него цена, и е съставено процесното постановление.

Останалите изложени в жалбата съображения са въпроси по целесъобразност на действията на ЧСИ, поради което настоящия съд намира, че не следва да ги обсъжда, тъй като в настоящото производство се проверява от съда единствено законосъобразността на обжалваните действия, извършени от ЧСИ. 

След като не се установи да е допуснато нарушение на процесуалните правила, регламентиращи извършването на наддаването в производството по публична продан на процесния недвижим имот и тъй като се доказа, че този имот е възложен по най- високата предложена цена, то подадената от длъжника жалба се явява изцяло неоснователна и недоказана и следва да бъде оставена без уважение. Безспорно е, че длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане, но само поради това, че наддаването при публичната Продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена съгл. чл.435, ал.3 ГПК.

Предвид гореизложените съображения, съдът намира, че жалбата, подадена от И.Г.М., действащ в качеството си на ЕТ “ИДИЦА - М- И.М." ЕИК 030159713 със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, Бул.Свети Патриарх Евтимий" № 165, чрез адвокатско дружество „С., Т., Х. и С.“ чрез адв. Х.Х. от САК  срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 29.09.2017г. по изп. д. 121/2016г. по описа на ЧСИ Р.М., следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.

При това положение неоснователно се явява искането за спиране на изпълнителното производство, тъй като настоящото решение не подлежи на обжалване и влиза в сила в деня на постановяването му.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на И.Г.М., действащ в качеството си на ЕТ “ИДИЦА - М- И.М." ЕИК 030159713 Адрес за кореспонденция: Стара Загора, Бул.“Свети Патриарх Евтимий" № 165 срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 29.09.2017г. по изп. д. 121/2016г. по описа на ЧСИ Р.М., като неоснователна.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане за спиране на производството по изп.д. № 121/2016г. по описа на ЧСИ Р.М. рег.№ 868 с район на действие ОС - Стара Загора.

 

                Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: