Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 435                               21.12.2017г.                  град  Стара Загора

 

В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ окръжен съд, ГРАЖДАНСКО отделение, II състав

На двадесет и първи декември 2017 год.

в закрито заседание в следния състав :

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ :  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                       НИКОЛА КЪНЧЕВ                                                                 

Секретар Стойка Стоилова,

като разгледа докладваното от съдията– докладчик ЗЛАТЕВ

Въззивно гражданско дело номер 1538 по описа за 2017 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

         Производството е по реда на чл.435, ал.3 във вр. с чл.436, ал.3 от ГПК.

         Жалбоподателят- длъжник А.Р.А. ***/2007г. по описа на ЧСИ е подал молба- жалба вх.№ 16702/30.11.17г., в която прави оплакване, че след получаване на покана за доброволно изпълнение изх. № 15172/07.11.2011г. на 09.11.2017г. по изп.д.№ 677/2017г., с Възражение вх.№ 15948/16.11.2017г. е сезирал ЧСИ- И.С. с искане за намаляване на адвокатското възнаграждение на пълномощника на взискателя по това изп.дело Р.А.Р. от платените 950 лв. до минимално предвидения в НМРАВ размер за образуване на изпълнително дело 200лв., като с Постановление изх.№ 15910/ 21.11.2017г. по това изп.дело ЧСИ- Стръмски се е произнесъл по направеното от длъжника възражение, като на осн. чл.78, ал.5 ГПК е намалил предявения от взискателя адв. хонорар от 950 лв. до минималния размер по НМРАВ от 375 лв. Счита, че ЧСИ неправилно не е уважил изцяло възражението му като длъжник и по този начин е постановил незаконосъобразно и неправилно Постановление, в частта, с която е определил минималния размер на адвокатското възнаграждение на пълномощника на взискателя за сумата над 200лв. до посочените в него 375 лв., който той счита за прекомерен. Поради което моли ОС да го намали до минимално предвидения с НМРАВ размер за образуване на изпълнително дело- 200лв., като излага подробни фактически и правни аргументи в подкрепа на искането си, тъй като според него в конкретния случай адвокатът на взискателя само е подал молба за образуване на изпълнително дело и е възложил на основание чл.18 от ЗЧСИ на ЧСИ да извършва всички действия, свързани с принудително събиране на задължението.

На осн. чл.436, ал.З, изр.3 от ГПК в законния 3- дневен срок взискателят по изп. дело № 677/2017г.  по описа на ЧСИ И.С., рег.№ . на КЧСИ, с район на действие ОС- С., Р.А. *** е подал писмено Възражение, в което сочи, че счита жалбата за  неправилна  и неоснователна, тъй като според Счита, че така подадената молба- жалба е неоснователна и необоснована, поради което моли да бъде оставена без уважение, тъй като според него се явяват неоснователни  и  необосновани  възраженията на жалбоподателя  относно прекомерността на размера на адвокатското възнаграждение на пълномощника му- адвокат по това изп.дело под вече намалените 375 лв. от страна на ЧСИ, тъй като той вече е бил съобразен с разпоредбата на чл.1 от Наредба № 1/9.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения във вр. с чл.36 от ЗАдв., предвид фактическата и правна сложност да това изп.дело. Същевременно счита, че свободата на договаряне е основен принцип в гражданското право и е изрично регламентиран в чл.36 от ЗАдв., като на страните по договор за правна помощ е предоставена свободата на договаряне на размера на адвокатското възнаграждение, който да не е по- нисък от предвидените размери в Наредбата на ВАС. Поради гореизложеното счита, че процесната молба- жалба се явява неоснователна и недоказана, и моли ОС да я остави изцяло без уважение, със законните последици от това. Претендира направените в това съдебно производство разноски за възнаграждение за ангажирания по делото адвокат- пълномощник, съгласно представения договор за правна защита.

В писмените си Мотиви на основание чл.436, ал.3, изр.2 от ГПК ЧСИ- И.С.- С. сочи, че това изп.дело е образувано от взискателя Р.А.А. срещу длъжника А.  Р.А. на 02.10.2017г. на основание изп.лист, издаден по гр.д.№ 499/2017г. по описа на РС- Р., обл.С.. Заявява, че по постъпило на 16.11.2017г. при него писмено възражение от длъжника за прекомерност на заявения адвокатски  хонорар на пълномощника на взискателя,  със свое писмено Постановление от 20.11.2017г. е намалил размера на приетото адвокатско възнаграждение от платените 950 лв. до минималните 375 лв. с оглед изискваните, постъпили и събрани суми, и предвид извършените изп. действия до момента, предвид разпоредбите на чл.10, т.1 и 2 от Наредба № 1/2004г. за МРАВ, съгласно който е предвидено отделно възнаграждение за образуване на изпълнително дело и отделно възнаграждение за процесуално представителство. Предвид гореизложеното счита, че всички негови действия и в атакуваната процесна част на Постановление му са съобразени със законовите разпоредби, размера на вземането и естеството па изпълнението, поради което моли то да бъде потвърдено изцяло, със законните последици от това, като претендира разноските си по това производство.

По нашето в.гр.д. е приложено в цялост заверен препис на изп.дело № 677/2017 год. по описа на ЧСИ И.С., рег.№ .- гр.С..

         Окръжният съд, след като обсъди направените в жалбата оплаквания, като взе предвид становището на взискателя и Мотивите на ЧСИ, и провери законосъобразността на обжалваните действия и актове, намери за установено следното :

Жалбата на длъжника е подадена от изрично упълномощено от него лице- адвокат от АК- С., действаща като пълномощник на него/длъжника/, с нея се обжалват разноски за адв.хонорар по това изп.делото, жалбата е подадена в законния срок и е процесуално допустима, поради което съдът следва да се произнесе по съществото на направените в нея оплаквания.

Разгледана по същество ОС- С. констатира, че процесната жалба е относно размера на приетите по делото разноски на взискателя по ангажиране на адвокат- пълномощник по това изп.дело, като се позовава на прекомерност и на този намален размер на адв.хонорар от 375 лв. до нормативния минимум от 200 лв. с Постановлението на ЧСИ от 20.11.2017г., с което ЧСИ е намалил разноските на взискателя по делото, свързани с ангажиране на адв. помощ в изпълнението, като се твърди, че това намаляване било минимално по смисъла на чл.10,  ал.1 от Наредба № 1 на ВАС за образуване на изп. производство. Действително изп.производство е образувано по молба на адвокат от АК- С., пълномощник на взискателя от гр.Р., обл.С., като с молбата за образуване на изп.дело е поискано да се извърши справка за имуществото на длъжника в АДВ и НАП, и съответно да се запорира или възбрани имуществото на длъжника и да се извърши продан с цел удовлетворяване на вземането. С процесното Постановление ЧСИ е отговорил на направеното възражение от длъжника и е коригирал разноските на взискателя по ангажиране на адвокатска помощ, като е констатирана прекомерност в размера на адв.възнаграждение спрямо правната и фактическа сложност на делото, и го е намалил от платените 950 лв. на дължимите според него 375 лв. Действително съгласно чл.10, т.1  от Наредба № 1/2004г. на ВАС за минималните размери на адвокатските възнаграждения, дължимото минимално възнаграждение на адвокат за
образуване на изп.дело е 200 лв., които са реално дължими при наличието само на молба за образуване на изп.дело въз основа на ИЛ, и не са подавани никакви други молби за извършване на каквито и да са други изп.действия. Поради което съгласно разпоредбите на чл.10, т.2 от същата Наредба не се дължат допълнителни суми за адв. възнаграждение по това изп.дело поради липса на  извършени други изп. действия от самия адвокат- пълномощник/а от ЧСИ съгласно изричното му упълномощаване по реда на чл.18 от ЗЧСИ с Молбата за образуване на изп.дело вх.№ от 02.10.2017г./л.1 от изп.дело/ с цел удовлетворяване на паричните вземания, поради което е абсолютно без значение обстоятелството какъв е бил евентуалния материален интерес, поради което и не следва адв. възнаграждение на пълномощника на взискателя да се определя съгласно чл.10, т.2 във вр. с чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 1/2004г., макар то да е в намален от ЧСИ размер на 375 лв., и следва да е 200 лв. по смисъла на нормата на чл.10, т.1 от тази Наредба. С оглед на което намалените от ЧСИ разноски от 950 лв. на 375 лв. не са били намалени в достатъчна степен, а следва да се намалят още от настоящия ОС- С. на минимума от 200 лв., с оглед константната съдебна практика по аналогични случаи, и най- вече съгласно задължителното за съда и за страните по делото ТР № 6/06.11.2013г. на ВКС- София. Още повече, че конкретното изп.производство е образувано по молба на адвоката- пълномощник на взискателя по представено пълномощно с договор за правна помощ, в който е договорено образуване на изп.дело, като в това изп.производство е реализирано процесуалното представителство, без връзка с материалния интерес, поради което се прилага само разпоредбата на чл.10, т.1 от Наредбата, а не тази по чл.10, т.2 във вр. с чл.7, ал.2, т.2 от Наредбата. С оглед на гореизложените мотиви настоящият въззивен съд намира, че процесната жалба е изцяло основателна и доказана по отношение оплакването в нея, поради което следва да се отмени частично атакуваното Постановление на ЧСИ, ведно със законните последици от това.

Предвид императивната разпоредба на чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК настоящото съдебно Решение е окончателно и не подлежи на по- нататъшно обжалване.

Ето защо пред горното и на осн. чл.435, ал.3 във вр. с чл.436, ал.3 от ГПК, ОС- С.

                                         Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Постановление изх.№ 15910/21.11.2017г. по изп.д.№ 677/2017г. по описа на ЧСИ- И.С.- С. в частта, с която е определен минимален размер на адвокатското възнаграждение на пълномощника на взискателя Р.А.А.- ЕГН ********** ***, за сумата над 200 лв./двеста лева/ до 375 лв./триста седемдесет и пет лева/, като :

 

НАМАЛЯВА поради прекомерност размера на разноските на взискателя Р.А.А. ЕГН ********** *** за адвокатско възнаграждение на един адвокат по изп.д.№ 677/2017г. по описа на ЧСИ И.С.- С. до минимално предвидения в Наредба № 1/09.07.2004г. на ВАС размер от 200 лв./двеста лева/ за образуване на изпълнително дело

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                              ЧЛЕНОВЕ :