О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

        1035                                          04.12.2017 г.             гр. СТАРА ЗАГОРА

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ОКРЪЖЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА                     ІІ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На четвърти декември                                                                  Година 2017

в закрито заседание в следния състав:                                  

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

               НИКОЛА КЪНЧЕВ

 

като разгледа докладваното от мл. съдия КЪНЧЕВ частно гражданско дело № 1486 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК.

Постъпила е частна жалба от “Х. К.“ ЕООД, подадена чрез адв. С.П., против Определение № 1390 от 19.09.2017 г., постановено по гражданско дело № 1589 от 2017 г. по описа на РС – К. , с което е обезсилена издадената по това дело Заповед № 1094 от 07.06.2017 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 и е прекратено производството по гражданско дело № 1589/2017 по описа на РС – К. .

В жалбата се твърди, че определението било неправилно поради обективни причини, с които първоинстанционният съд не е имало как да бъде запознат. След изпращане на взискателя на Разпореждане от 17.07.2017 г. от РС – К. , получено от него на 09.08.2017 г., последният бил подал на 21.08.2017 г. искова молба с основание чл. 422, ал. 1 ГПК и на 08.09.0217 г. е изпратил на РС – К.  чрез куриерска фирма “Р.“ ООД гореописаната молба, като била издадена товарителница № 10066194. Процесната пратка била доставена в деловодството на съда на 03.10.2017 г.

Дружеството куриер било издало удостоверение с изх. № 05224/03.10.2017 г., съгласно което служител на дружеството бил приел пратката на 08.09.2017, но след това не била предадена в склад до 02.10.2017 г. Твърди се приложение на разпоредбата на чл. 62, ал. 2 изр. 1 от ГПК. Моли се да се постанови определение, с което определението на районния съд бъде отменено и делото бъде върнато с указания за продължаване на процесните действия.

В законния срок не е постъпил отговор на частната жалба от ответника по иска и длъжник по заповедта Р.М.И..

След съвещание настоящият съдебен състав обсъди изложените в жалбата становища и след като извърши проверка на първоинстан-ционното дело, намери за установено следното:

Жалбата е подадена в законния срок от процесуално легитимирана страна против подлежащ на обжалване акт, следователно е допустима. Разгледана по същество се явява основателна.

С Разпореждане № 6413 от 17.07.2017 г., постановено по гражданско дело № 1589 от 2017 г. РС – К.  е указал на заявителя по заповедта “Х. К.“ ЕООД, че следва в едномесечен срок от получаването му да предяви иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване на вземането си. Разпореждането е получено на 09.08.2017 г.

С Определение № 1390 от 19.09.2017 г., постановено по същото дело, районният съд е обезсилил издадената от него на заповед за изпълнение срещу Р.М.И., поради изтичане на срока, предвиден в чл. 415, ал. 4 ГПК.

На 03.10.2017 г. в деловодството на районния съд е постъпила искова молба с основание чл. 422 ГПК с ищец “Х. К.“ ЕООД и ответник Р.М.И. за установяване на вземането по издадената и обезсилена заповед за изпълнение. В деловодството е отбелязано, че молбата е изпратена по куриер на 08.09.2017 г.

Видно от товарителница № 10066194 исковата молба е приета от изпълняващото куриерски услуги дружество “Р.“ ООД на 08.09.2017 г.

От удостоверение с изх. № 05224/03.10.2017 г., както и от лист за проследяване на пратка се установява, че на 08.09.0217 г. пратката е взета, но след това не е предадена в склад за обработка, а е останала у куриера до 02.10.2017 г., когато е предадена в склада.

Въз основа на така описаните факти въззивната инстанция достига до следните правни изводи:

Жалбата на “Х. К.“ ЕООД следва да бъде уважена. Видно е от представените доказателства, че исковата молба е била своевременно предадена на куриерска фирма, която впоследствие е забавила пратката до момент, който е след изтичането на срока. Касае се за неточно изпълнение на “Р.“ ООД, в качеството му на доставчик по сключения с “Х. К.“ ЕООД договор за доставка на пощенска пратка. Разпоредбата на чл. 415, ал. 4 ГПК предвижда едномесечен срок за предявяване на установителния иск по чл. 422, ал. 1 ГПК, за да санкционира бездействието на взискателя по заповедта за изпълнение. Не такъв е конкретният случай. Видно е от фактите по делото, че взискателят е положил изискуемите усилия по завеждане на исковата молба и би било несправедливо да бъде санкциониран заради бездействието на куриерския доставчик. Съдът намира, че действително е налице разпоредбата на чл. 62, ал. 2 ГПК. Срокът за подаване на иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК не следва да се счита пропуснат. Определение № 1390 от 19.09.2017 г., постановено по гражданско дело № 1589 от 2017 г. по описа на РС – К.  следва да бъде отменено, а делото – върнато на съда за продължаване на производството. Следва да се отбележи, че, както е посочено и в жалбата, първоинстанционният съд не е могъл да вземе предвид това обстоятелство и обжалваният акт се явява неправилен поради обективни съображения.

В съответствие с указанията, дадени в ТР № 4 от 18.06.2014 г. на ВКС по ТД № 4/2013 г., ОСГТК, т. 8 определенията, постановени от въззивен съд в заповедното производство, не подлежат на касационно обжалване.

Водим от всичко изложено и на основание чл. 278, ал. 1 ГПК Окръжен съд – Стара Загора

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 1390 от 19.09.2017 г., постановено по гражданско дело № 1589 от 2017 г. по описа на РС – К. , с което е обезсилена издадената по това дело Заповед № 1094 от 07.06.2017 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 и е прекратено производството по гражданско дело № 1589/2017 по описа на РС – К. .

ВРЪЩА гражданско дело № 1589/2017 на Районен съд – К.  за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

          

 

          2.