ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1038                                                                 05.12.2017 г.     гр. С.

 -ОКРЪЖЕН СЪД С.II ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На пети декември                                                                           Година 2017

в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. ЗЛАТЕВ ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ НИКОЛА КЪНЧЕВ

като разгледа докладваното от мл. съдия КЪНЧЕВ въззивно гражданско дело № 1497 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

На основание чл. 435, ал. 2 ГПК в законния срок е входирана жалба от П.В.Н., против постановление, с което е отказано прекратяването на производството по изп. дело № 266 от 2017 г. на С. Х. - държавен съдебен изпълнител с район на действие - - С.окръжен съд - С.

В жалбата се твърди, че делото, въз основа на което е издаден изпълнителният лист, не уреждало мерките относно непълнолетното дете, т.е. липсвало годно изпълнително основание. С влязло в сила решение на ординарен съд във Ф., И.родителските права били предоставени на жалбоподателката. Мотивите на ДСИ за постановяване на обжалваното постановление били неправилни. Съгласно Регламент № 2201/2013 г. на ЕО, не се изисквало признаване на решението на италианския съд, тъй като от доверителката не се искало принудителното му изпълнение. Това решение следвало да се зачита от всеки орган, пред когото се предявява, съгласно разпоредбата на чл. 621, ал. 1 ГПК. Разпоредбата на чл. 621, ал. 2 ГПК не била приложима в случая. Процедурата по чл. 37 и чл. 39 от Регламента била спазена. Моли се действията на ДСИ да бъдат отменени.

В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК е постъпило писмено възражение от адв. Н. П.- пълномощник на взискателя П.В.Н.. Твърди се, че жалбата е неоснователна. Основанията за прекратяване на изпълнително дело били изрично посочени в чл. 433 ГПК и в тях не попадал настоящият случай. Изпълнителният лист, въз основа на който е образувано делото, не бил обезсилен и представлявал годно изпълнително основание. Цитираното решение на съда във Форли било оспорвано от него и не било признато, изпълняемо или подлежащо на изпълнение на територията на Република България. Не била изпълнена процедурата по признаване съгласно чл. 623 ГПК. Следвало да се вземе


предвид и разпоредбата на чл. 117, ал. 1, т. 3 и т. 4 КМЧП. Моли се жалбата да се остави без уважение. Моли се да се присъдят направените разноски.

В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК не са постъпили мотиви от ДСИ С. Х..

След съвещание настоящият съдебен състав обсъди изложените в жалбата и отговора съм нея доводи и намери за установено следното:

Производството по делото следва да се прекрати. Съгласно чл. 436, ал. 3 съдебният изпълнител изпраща на окръжния съд жалбата, заедно с възраженията, ако има такива, като излага мотиви по обжалваните действия. Уредена е не правна възможност, а задължение на съдебния изпълнител. Мотивите са задължителна част от документацията, която се изпраща на окръжния съд и без тях делото не може да се счете за редовно администрирано. Настоящата инстанция счита, че производството по делото следва да се прекрати, а делото да се изпрати на ДСИ Хиновска с указания да представи мотиви за обжалваните действия.

Водим от всичко изложено и на основание чл. 437 ГПК Окръжен съд - С.ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1497/2017 г. по описа на Окръжен съд – С., поради неизпълнение на процедурата по чл. 436, ал. 3 ГПК.

ВРЪЩА изп. дело № 266 по описа за 2017 г. на ДСИ с район на действие Районен съд – К..

УКАЗВА на държавния съдебен изпълнител да представи мотиви по обжалваните действия.

Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: 1.