О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1043                                    05.12.2017г.                      град  Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ окръжен съд, ГРАЖДАНСКО отделение, II състав

На пети декември 2017 год.

в закрито заседание, в следния състав

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                     ЧЛЕНОВЕ :  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                                   НИКОЛА КЪНЧЕВ

при секретаря Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдия- докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело номер 1511 по описа за 2017г.,

взе предвид следното :

 

Производството е по чл.435, ал.2 във вр. с чл.436 и чл.437 от ГПК.

 

Постъпила е Жалба/наречена Възражение/ вх.№ 40423/13.10.2017г. от длъжницата Р.Д.К.- Д., ЕГН ********** *** против действията на ЧСИ Г. И., рег.№ ., гр.С., по нейното изп.д.№ 2353/2016г., в която сочи, че не й е дадена възможност да възрази, поради което моли ОС- С.да разпореди проверка за нея, тъй като това, което се събирало от нея било незаконно, тъй като я съдели, без да я уведомяват и да й търсят пари, които тя не дължала. Прави сравнително подробно описание на фактическата обстановка, довела до дължимостта на принудително събираната от нея парична сума. Задава въпроса дали е възможно от 5 000 лв. задължението й да стане 14 000 лв., а вече може би и да е повече левове. Моли съда, ако прецени, че тя имала право, да разпореди проверка.

 

В законния 3- дневен срок по чл.436, ал.3 от ГПК взискателят “К.” -ЕАД, ЕИК ..., със седалище и адрес на управление в гр.С., ж.к.“Л.“, ул.“М.“, бл.., секция., е подал писмени Възражения вх.№ 41458/23.10.2017г., в които сочи, че видно от материалите по изп.дело, длъжницата- жалбоподателка Р.К. е знаела за образуваното срещу нея изпълнително дело, направила е лично многобройните вноски с цел погасяване на задължението си по това изп.дело, както и че са налице постъпили множество вноски от наложения запор върху трудовото й възнаграждение. На 05.06.2017г. в кантората на ЧСИ- Г. И.била входирана молба от длъжницата К. за намаляване размера на задължението й, като към молбата й са били приложени копия от вносни бележки. В качеството си на взискател “К.” с писмено  становище от 07.06.2017г. е бил уведомило ЧСИ- Г.И.за направените по тяхната сметка доброволни вноски от длъжницата, като е уточнил и актуалния размер на задължението й към него към датата- 07.06.2017г. Счита, че горепосочените аргументи ясно показват, че длъжницата Р.Д. е била уведомена за воденото срещу нея изпълнително дело, както и за актуалния размер на своето задължение. Поради което моли ОС възражението на Р.Д.К. да бъде отхвърлено, като недопустимо и неоснователно.

 

В изпълнение императивната разпоредба на чл.436, ал.3, изр.2 от ГПК по делото са постъпили и писмените Мотиви на ЧСИ- Г. И.- с район на действие района на ОС- С..

 

По нашето в.гр.д.№ 1511/2017г. по описа на ОС- С.е приложено в цялост заверено копие от пълния обем на изп.д.№ 2353/2016г. по описа на ЧСИ- Г. И.- Ст.Загора.

 

 Въззивният съд след като се запозна с материалите по изп.дело и с представените с жалбата материали, като обсъди направените възражения и приложимите по казуса процесуални и материални норми, намира за установено следното:

 

Видно от описателната част и диспозитива на тази Жалба/наречена Възражение/, тя се явява процесуално недопустима, тъй като направените в нея общи и неконкретни оплаквания не попадат в никоя от конкретно и изрично изброените категории по чл.235, ал.2, т.1- т.7 от ГПК, по които длъжницата по изпълнението К. може да обжалва действията, отказите или актовете на ЧСИ по това изп.дело против нея.

 

Поради което въззивният съд счита, че следва да остави без разглеждане тази Жалба/Възражение/ и да прекрати изцяло пред себе си производството по настоящото в.гр.дело, ведно със законните последици от това.

 

Настоящото съдебно Определение прегражда пътя на Жалбата/Възражението/ на подателката- длъжница, поради което може да се обжалва чрез настоящия ОС- С.пред ПАС- Пловдив в законния 1- седмичен срок от връчване на Определението.

 

Водим от горното и на основание чл.435, ал.2 във вр. с чл.436 и чл.437 от ГПК, Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОСТАВЯ без разглеждане Жалба/Възражение/ вх.№ 40423/13.10.2017г. от длъжницата Р.Д.К.- Д., ЕГН ********** *** против действията на ЧСИ- Г. И., рег.№ ., с район на действие района на ОС- С., по нейното изп.д.№ 2353/2016г., като процесуално недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1511/2017г. по описа на С. окръжен съд.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му от всяка от страните чрез ОС- С.пред ПАС- П..

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

                                            ЧЛЕНОВЕ :    1.         

                                                                              

   

 

 

                                            2.