О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1040                                          05.12.2017 г.                       гр. Стара Загора

 

С. ЯТ окръжен съд, ГРАЖДАНСКО отделение, II състав   

На пети декември 2017 година

в закрито заседание, в следния състав :

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :  П. ЗЛАТЕВ

                                                                ЧЛЕНОВЕ :  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                                                НИКОЛА КЪНЧЕВ

Секретар  Стойка Стоилова

като  разгледа  докладваното  от  съдията- докладчик Златев

частно гражданско дело № 1515 по описа за 2017 г.,

взе предвид следното :

 

          Производството е по реда на чл.121 във вр. с чл.118, ал.1 и 2 от ГПК и във вр. с чл.127а, ал.2 от СК.

 

Първоначално по спора между страните е било образувано гр.д.№ 2447/2017г. по описа на РС- гр.К., обл.С., по което ответникът П.В.Н. *** е направила възражение за местна неподсъдност поради постоянното си местожителство ***, поради което и на основание чл.118, ал.2, във вр. с чл.119, ал.3 и във вр. с чл.211, ал.1 от ГПК с Определение от з.з. на 07.11.2017г. на РС- гр.К., обл.С. е прекратил пред себе си производството по делото и го е изпратил по правилата на местната подсъдност на РС- гр.Мездра, обл.Врачанска.

 

В ч.жалба майката П.В.Н. *** сочи, че съгласно изричната разпоредба на чл.127а, ал.2 от  СК, когато родителите не постигнат съгласие по ал.1 за извеждане на детето извън пределите на страната, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето. Разпоредбата на чл.127а, ал.2 от СК се явява специална по отношение на общата разпоредба на чл.105 от ГПК, тъй като изрично урежда компетентността на съда при спорове по чл.127а от СК. Специалната местна подсъдност на тези искове изключва приложението на разпоредбата на чл.105 от ГПК, поради което счита, че постановеното от РС- К. Определение във връзка с подсъдността е неправилно, тъй като противоречи на посочената специална правна норма. Поради което моли то да бъде отменено, като делото се върне обратно на РС- К. за продължаване на съдопроизводствените действия по същото.

 

В писмения Отговор на ч.жалба в законния 1- седмичен срок бащата П.В.Н. *** сочи, че Определението на РС- К. според него е правилно и законосъобразно, тъй като съответствало на разпоредбата на чл.105 във вр. с чл.118, ал.2 от ГПК, детето било с постоянен адрес ***, и атакуваното Определение следвало да бъде потвърдено изцяло.

 

Въззивният С.  Окръжен съд в настоящия си състав намира, че видно от материалите по първоначално образуваното гр.д.№ 2447/2017г. по описа на РС- гр.К., обл.С. и по настоящото ч.гр.д.№ 1515/2017г. по описа на ОС- С., и най- вече съгласно представените актуални 2 бр. Удостоверения изх.№ 044 и изх.№ 055- и двете от 10.11.2017г. на Кметство- с.Я., общ.М., обл.С., малолетното дете на страните МАССИМИЛИАНО П.Н.- ЕГН **********, считано от 28.09.2017г. е с постоянен и настоящ адрес ***.

 

Предвид гореизложеното настоящия въззивен ОС- С. следва да уважи ч.жалба, тъй като съгласно изричната разпоредба на чл.127а, ал.2 от  СК, когато родителите не постигнат съгласие по ал.1 за извеждане на детето извън пределите на страната/какъвто е процесния казус/, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето- тоест от първоначално сезирания РС- П.. Разпоредбата на чл.127а, ал.2 от СК се явява специална по отношение на общата разпоредба на чл.105 от ГПК, тъй като изрично урежда компетентността на първоинстанционния РС при спорове по чл.127а от СК, и специалната местна подсъдност на тези искове изключва приложението на общата разпоредба на чл.105 от ГПК. Поради което постановеното от РС- К. Определение във връзка с подсъдността е неправилно и незаконосъобразно, като противоречащо на горепосочената специална процесуална норма. Ето защо то следва да бъде отменено, и делото върнато обратно на РС- К. за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

 

          Настоящото въззивно съдебно Определение не прегражда по- нататъшния ход на делото и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

Ето защо поради гореизложените мотиви и на осн. чл.121 във вр. с чл.118, ал.1 и 2 от ГПК и във вр. с чл.127а, ал.2 от СК, въззивният ОС- гр.С.

 

   О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

          ОТМЕНЯ изцяло Определение от з.з. на 07.11.2017г. по гр.д.№ 2447/2017г. по описа на РС- гр.К., обл.С..

 

 

          ВРЪЩА гр.д.№ 2447/2017г. по описа на РС- гр.К., обл.С. на този първоначален за продължаване на съдопроизводствените действия по спора, с който е бил сезиран.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

                                                      

                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

         

                  

 

 

ЧЛЕНОВЕ :