П Р О Т О К О Л

 

година 2018                                             град Стара Загора

Окръжен съд                                          ІІІ граждански състав

На 09 януари                                           година 2018

В открито заседание, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                    

Съдебен секретар Павлина Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия МИНЧЕВ

гр. дело номер 84 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ИЩЦИ: Ц.Г.Х. редовно и своевременно уведомена, не се явява и не изпраща представител

 

ОТВЕТНИК: С.Г.Г. - редовно и своевременно уведомен явява се лично и с адв. Юлия Йорданова, упълномощена от по-рано

 

            ВЕЩО ЛИЦЕ: К.П.П. – налице

 

 

АДВ.ЙОРДАНОВА: Да се даде ход на делото.

 

           Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 Съдът докладва: Постъпила е молба от ищцата Ц.Г.Х. и ответника С.Г.Г., с която заявяват, че страните са постигнали съгласие доброволно да се реши спора, за което на 27.11.2017 г. са сключили извънсъдебна спогодба и делба, и молят да се прекрати делото.

 

 АДВ.ЙОРДАНОВА: Независимо, че самата спогодба няма пряка връзка с предмета на делото, тъй като с нея се извършва делба на имущество, с оглед на факта, че страната е признала завещанието, извършвайки делба няма пречка делото да бъде прекратено, но не поради това, че е постигната извънсъдебна спогодба. Самото дело става безпредметно в конкретния случай. Това го казвам във връзка с искането ни на основание чл.78, ал.4 от ГПК за присъждане на разноските ни по делото. Прекратяване трябва да настъпи, тъй като ищцата прави искане и ответника е съгласен, но не поради това, че са постигнали споразумение, тъй като предмета на спора не е делба. Да се изслуша експертизата.

 

Съдът пристъпва към изслушване на назначената по делото допълнителна съдебно-почеркова експертиза.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

К.П.П. /със снета по делото самоличност/:

 

Предупреден за отговорността по чл.290 от НК.

Обещава да даде добросъвестно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Представил съм допълнително писм. заключение, което поддържам.

 

АДВ.ЙОРДАНОВА: Нямам въпроси, да се приеме заключението.

 

Съдът намира заключението за изготвено добросъвестно, мотивирано, компетентно, отговаря на поставените въпроси и следва да бъде прието.

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на съдебно-почерковата експертиза и определя на вещото лице К.П.П. да се изплати възнаграждение в размер на 391,24лв., които да се изплатят от ответника в 1-седмичен срок от днес и в същия срок представи пл. документ по делото. В противен случай да се издаде изп.лист.

 

АДВ.ЙОРДАНОВА: Намирам, че правно ирелевантно е предоставяне на заплащане на разноските. Неприложим е в настоящия случай текста на чл.78, ал.9 да се прилага по аналог. Дори и да има някакви изявления относно имуществени отношения с постигнатата спогодба моля, да се има предвид, че ответника по делото е защитаван от мен безплатно по делото и същият не би могъл да прави каквито и е да е изявления за разпореждане с тези средства, тъй като не са изплатени от него, а се дължат на адвоката. Моля да присъдите в полза на ответника извършените от него разноски за двете експертизи и в полза на пълномощника на ответника възнаграждението за адвокат, което се дължи на основание чл.2, ал.2 от Наредба №1 във вр. с чл.38 от Закона за адвокатурата, съобразно списък за разноски, който представям. В представеното пълномощно по делото тези обстоятелства са изначално установени, че същият е защитаван безплатно.

 

 Съдът намира, че следва да уважи молбата на страните за прекратяване на делото, тъй като с оглед представената извънсъдебна спогодба се установява, че производството по настоящето дело се явява безпредметно. В този ред на мисли съдът намира, че тъй като става дума за извънсъдебна спогодба не може да намери приложение правилото на чл.78, ал.9 както и на чл.234, от ГПК за връщане на половината от внесената държавна такса. В този ред на мисли съдът намира, че с желанието си да прекратят производството по делото, ищецът прави отказ от иска.

Ето защо при това положение молбата на проц. представител на ответника за присъждане на разноски в това производство се явява основателна и следва да бъде уважена.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №84/2017 г., поради отказ от иска.

 

ОСЪЖДА Ц.Г.Х., ЕГН ********** с адрес *** да заплати на С.Г.Г., ЕГН ********** *** разноски в размер на 991.24 лв. за назначената по делото съдебно-почеркова експертиза.

 

ОСЪЖДА Ц.Г.Х., ЕГН ********** с адрес *** да заплати на адв. Юлия Славова Йорданова от АК Ст.Загора, ул. „М.М.Кусев” №38 сумата в размер на 6852.30 лв., съгласно чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата за оказаната безплатна правна помощ.

 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от днес, който за ищцата тече от получаване на съобщението, а за ответника от днес с частна жалба чрез ОС -Ст.Загора пред АС - Пловдив.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10.45 часа.

 

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                    СЕКРЕТАР: